TEMA: import och export av el

TEMA: import och export av el

Frågan om möjligheterna till import och export av el är komplicerad, ibland förenad med konflikter, och Second Opinion har i flera artiklar berättat om hur olika aktörer resonerar. Här samlas de i en kunskapsbank.

Bild: Ögonblicksbild av import och export av el, från Svenska kraftnäts ”Kontrollrummet”.

Möjligheten att importera och exportera el blir allt viktigare. Varje år redovisar Svenska kraftnät den svenska kraftbalansen som bland annat innehåller en prognos för kraftbalansen under den kommande vinter. I den senaste rapporten konstaterar Svenska kraftnät för den kommande vinter att den svenska effektbalansen har försämrats. Möjligheterna till import vid effekttoppar diskuteras:

”Det är viktigt att understryka att möjligheten att importera el under timmar med hög efterfrågan i första hand beror på om det finns ett produktionsöverskott i grannländerna. Under vissa tider är det dock överföringskapaciteten hos såväl utlandsförbindelserna som interna flaskhalsar i grannländerna som begränsar importmöjligheten.”

Urval av artiklar:

2019
Gränshandel med el tillåter viss begränsning
EU kräver att Sverige sätter av 70 procent av sin nätkapacitet till elhandel med andra länder. Tekniska begränsningar hindrar dock ett fritt flöde över gränserna. Ländernas driftsäkerhet är i driftögonblicket överordnad elmarknaden, som därmed måste tåla vissa flaskhalsar, berättar Kaj Forsberg på Energimarknadsinspektionen.

Norden beroende av el utifrån
Marginalerna i Sveriges elproduktion minskar allt mer. De facto är Norden som helhet vid köldknäppar beroende av el utifrån, visar stamnätsoperatörernas gemensamma analys.

Krävs ett verkligt nordiskt samarbete
Håll den danske och svenske energiministern ansvariga för problemen med hanteringen av handelskapacitet mellan Danmark och Sverige. Det menar Mats Nilsson, som skriver att det borde skapas en nordisk systemoperatör.

Stopp för gränshandel gav fel signal till marknaden
Svenska kraftnät stoppade elmarknadens intradagshandel för att undvika effektunderskott i södra Sverige. – Det borde vi inte gjort. Det är inte vår avsikt att undergräva förtroendet för elmarknaden, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Svårt styra elnät i gränsland
EU har beslutat att Tennets kapacitet mot Danmark måste öka, men den tyska TSO:n får själv välja sina undantag. Att reglera gränskapacitet i detalj är en fråga med många dimensioner, berättar elmarknadsanalytiker Kaj Forsberg på Ei. Gränshandel med el är mer än politik och juridik.

2018
EU:s transparenskrav testar Norden
Transparens är traditionellt en nordisk paradgren och lyfts numera fram av EU för bland annat den gränsöverskridande elhandeln. Men är de nordiska aktörerna beredda att i ett Europaperspektiv leva upp till transparenskraven? Intervju med Jukka Ruusunen, vd Fingrid.

Ett budområde lika driftssäkert som två
EU:s avsikt har varit att gränshandeln ska öka, men med den modell för kapacitetsberäkning som Svenska kraftnät nu implementerar kommer handeln att minska, skriver Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi vid Luleå Tekniska Universitet.

Elområden ger prissignaler på fungerande marknad
I en replik till Mats Nilsson skriver Svenska kraftnäts Niclas Damsgaard och Erik Ek att den svenska elområdesindelningen fungerat väl, och argumenterar för att fler länder borde ta efter.

Sverige bör återgå till ett budområde
Med en suboptimal användning av gränsförbindelserna är det knappast längre motiverat att dela in Sverige i fyra budområden. Sverige bör därför återgå till den ordning vi hade före 2011, skriver Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Statnett avfärdar Nilssons kritik
Det är ett mysterium att norska elproducenter inte protesterar mot handelshinder i det svensk-norska kraftsystemet, menar professor Mats Nilsson. Enligt norrmännen ser han inte hela bilden. – Vi har inget svagt elnät, säger marknadschef Knut Kroepelien i Energi Norge.

Okända handelshinder fördyrar elen
De nordiska systemoperatörerna använder inte möjligheterna till gränshandel optimalt. Det är stort samhällsekonomiskt slöseri, skriver Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi vid Luleå Tekniska Universitet.

EU granskar hinder för elhandel
Tysklands största systemansvariga kraftnätsägare Tennet misstänks för att medvetet ha hindrat nordisk kraftexport. Energibranschen menar den har förlorat hundratals miljoner kronor. Kraftnät utan kapacitet är ett växande problem för både EU och Norden.

Tysk vindkraft förändrar nordisk elmarknad
Nordiska elproducenter oroar sig över flaskhalsar i det tyska elnätet och EU kräver att kraftlinjerna söderut hålls öppna. – Men vad händer om elen går åt motsatt håll? frågar Sigurd Næss-Schmidt på Copenhagen Economics. Kan vindkraft från Tyskland pressa bort svensk och norsk vattenkraft?

Norden förebild för EU trots flaskhalsar
EU:s elmarknad måste i större grad ta praktisk lärdom av nordiskt TSO-samarbete, enligt en ny rapport från Institutet för Näringslivsforskning. Medlemsländerna måste själva upptäcka nyttan med gränslös transmission. – När det är sagt så finns det både flaskhalsar och beteenden i Norden som EU inte bör ta efter, säger elmarknadsforskaren Thomas Tangerås.

2017
EU-metod mot flaskhalsar är dålig
Den så kallade flödesbaserade kapacitetstilldelningen är ett mer eller minde oprövat teoretiskt koncept. Visserligen används den idag på kontinenten men exemplet avskräcker mer än något annat, skriver Mats Nilsson.

Konflikt mellan stamnätsoperatörer
De tidigare så samspelta nordiska stamnätsoperatörerna skakas av en konflikt om framtidens balanssamarbete.

2016
Import löser inte effektfrågan
Importen lyfts ofta fram som en viktig parameter när framtidens elsystem ska byggas. Frågan är vilken betydelse importen egentligen har för att lösa den svenska effektfrågan.
– Den är en del av lösningen, men det är inte lösningen, säger Rickard Nilsson, Manager Market Design på Nord Pool.

Utmanande energiuppdrag för Jorma Ollila
Kommer förre Nokiachefen Jorma Ollila att hitta nyckeln till ett mer integrerat nordiskt energisystem? Eller är det en “mission impossible”?

2015
Tyskland hindrar elöverföringen från Danmark – påverkar även Sveriges export
Bara en tredjedel av överföringskapaciteten mellan västra Danmark och Tyskland utnyttjas. Förklaringen är att Tyskland inte klarar av att föra över all vindkraftsproducerad el i sitt stamnät och blockerar därför förbindelsen med Danmark.
– Vi är en liten elmarkand och måste kunna exportera för att få lönsamhet i vår vindkraftsproduktion. Det är en förutsättning för att vi ska klara av att ställa om till ett förnybart energisystem, säger Carsten Chachah vid branschorganisationen Dansk energi.

2011
Mikael Odenberg: “Ambitionen är att på sikt få bort elområden
I november delas Sverige in i fyra elområden. Ansvarig myndighet är Svenska Kraftnät och generaldirektören Mikael Odenberg är optimistisk:

– Jag ser inga konkreta brister i modellen, säger han men är rädd för att mediedebatten kan komma att bli oseriös.

Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet