Värna de politiska ambitionerna – följ ramdirektivet

Värna de politiska ambitionerna – följ ramdirektivet

Att Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och vägledningar utformas i enlighet med ramdirektivet och den nya lagstiftningen är helt centralt när alla Sveriges vattenkraftsägare nu ska ansöka om att få sina tillstånd omprövade, skriver Pernilla Winnhed och Jan Olof Sundby på Energiföretagen Sverige.

Den partiöverskridande Energiöverenskommelsen pekade tydligt ut vattenkraftens unika ställning och dess betydelse för ett fortsatt hållbart energisystem. Efterföljande lagstiftning om att förse vattenkraften med moderna miljövillkor likaså. Men när nu Havs-och vattenmyndigheten reviderat sina föreskrifter för att anpassas till den nya lagstiftningen så blir det istället svårare att nå de mål som politiken definierat.

Bild: Kraftverk i Skellefteälven.

Från politiskt håll har det betonats att Sverige vid klassificering av vattenförekomster och vid beslut om miljökvalitetsnormer för dessa vatten fullt ut ska utnyttja det utrymme för undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger. I propositionen till lagstiftningen sägs uttryckligen att berörda myndigheter ska vara skyldiga att fullt utnyttja dessa möjligheter.

Pernilla Winnhed

Jan Olof Sundby

Tyvärr fångar inte Havs- och vattenmyndighetens förslag upp detta, utan gör det tvärtom svårare att peka ut kraftigt modifierade vatten (KMV) och använda undantag, än vad ramdirektivet medger. Dessutom ställer föreskrifterna mer långtgående krav än ramdirektivet på de vattenförekomster som pekas ut som KMV. Det riskerar att leda till mer omfattande åtgärder än nödvändigt.

Dessa brister, och en del andra som vi pekat på i Energiföretagens remissyttrande, riskerar att minska både vattenkraftproduktionen och vattenkraftens unika förmåga att balansera kraftsystemet, vilket i sin tur försvårar omställningen av energisystemet och den omfattande elektrifieringen av andra sektorer som väntar. Det riskerar också att leda till onödigt långdragna och komplicerade rättsprocesser som varken miljön eller samhället har något att vinna på.

Energiföretagen står bakom ramdirektivet för vatten och den nya svenska lagstiftningen. Det är också därför åtta stora vattenkraftsproducenter frivilligt har skapat Vattenkraftens Miljöfond som ska betala hela miljöanpassningen av svensk vattenkraft. Men det är av yttersta vikt att de åtgärder som genomförs verkligen ger önskad effekt och att vi samtidigt håller oss inom de ramar som omställningen av energisystemet och samhället kräver.

Vi står nu inför en 20-årsperiod där alla Sveriges vattenkraftsägare ska ansöka om att få sina tillstånd omprövade enligt den nya lagstiftningen. Detta är mycket omfattande processer som innehåller komplexa frågeställningar och många intressenter. Om vi ska klara detta är det viktigt att vi får till stånd effektiva processer. Att Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och vägledningar utformas i enlighet med ramdirektivet och den nya lagstiftningen är då helt centralt.

Pernilla Winnhed, vd och Jan Olof Sundby, jurist, Energiföretagen Sverige

Av Pernilla Winnhed
vd Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet