Ei vill se nordiska regler för flexhandel

Ei vill se nordiska regler för flexhandel

Handel med aggregerad flexibilitet behöver nya regelverk, enligt Nordreg. Elmarknadens nordiska tillsynsmyndigheter går ut med gemensamma rekommendationer till hur Nordens olika ramverk bör samverka. Energimarknadsinspektionen (Ei) har lett arbetet.

Genom sin nordiska samarbetsorganisation Nordreg lanserar de nordiska regulatorerna en serie rekommendationer så Nordens regeringar och nätägare framöver kan säkra att nya oberoende marknadsaktörer får tillgång till elnäten med nya produkter för handel med flexibla effekter.

Bild: Värmepump, en del av flexibiliteten?

Främst behövs fler aggregatorer som kan samla ihop elförbrukning eller ledig kapacitet inom specifika elområden som idag hanterar elmarknadens budgivning. Först då kan flexibiliteten göra nytta.

Nya handelsplatser kan till exempel hjälpa till att balansera upp vindkraftens intermittenta produktion genom att köpa upp reducerad befintlig produktion. Marknaden för aggregeringstjänster är i sin linda, påpekar Nordreg, men även om det idag är osäkert hur aggregatorns roll kommer att se ut så är det ändå viktigt att regelverket är smidigt. I rapporten Nordic Regulatory Framework for Independent Aggregation lägger man därför fram konkreta rekommendationer till hur Sveriges men också Danmarks, Norges och Finlands lagstiftningar bör samköras.

Möjlig marknadsutveckling
Både spot- och balansmarknaderna måste förberedas på nya leverantörer med nya produkter. Samtidigt förväntar man att nya oberoende handelsplatser för flexibilitet kommer att uppstå. I den marknadsutvecklingen blir aggregatorn en central aktör.

Med smarta digitala verktyg samlar aggregatorn ihop den spridda förbruknings- eller produktionskapaciteten till större volymer. När elkunder kan få en gemensam handelsplats för egen effekt kan också det hittills teoretiska begreppet efterfrågeflexibilitet få en konkret innebörd.

– Oberoende aggregatorer spelar en viktig roll när det gäller att ge kunder möjlighet att bidra till energiomställningen genom sin flexibilitet. Nordreg ser därför att det finns stora fördelar med att de nordiska länderna har ett gemensamt regelverk kring dessa frågor, säger Nordregs projektledare David Fried på Energimarknadsinspektionen.

Transportföretag som elhandlare?
De nya flexmarknaderna innebär samtidigt grundläggande förändringar i elsektorn som kommer att öppnas mot andra sektorer, påpekar Nordreg. Som exempel nämner man företag som traditionellt inte har varit direkt involverade på elmarknaden, som transport, värme och kylning.

Trafikledningsföretag kan till exempel vilja använda sin kompetens och sina data för optimering av laddinfrastrukturer. Eller så kan olika konsumentgrupper aggregeras ihop till att erbjuda specifika produkter för lokala eller regionala elnät. Enbart fantasin och de nationella ramverken sätter gränserna.

Om nordiska ramvillkor harmoniseras och efterfrågeflexibiliteten kan flyta fritt över gränserna skulle det ge skalfördelar, mer konkurrens och kvickare innovation, menar Nordreg. Uppströms i elnäten kommer nya flexmarknader att bli allt viktigare för själva driften.

Öppnar för flaskhandel
I rapporten framhäver Nordreg att rekommendationerna också gynnar elnätsägarna. Också på energiföretagens och kommunernas ekonomiavdelningar kommer flexibilitetshandeln att bli synlig.

Nordregs förhoppning är att ny prognosbaserad och aggregerad flexhandel kors och tvärs över landsgränser och elområden ska påverka elnätens flaskhalsar positivt och mildra samhällets investeringsutmaningar. Enligt Dansk Energi kommer en gemensam nordisk reglering att göra elmarknaden mer intressant för nya affärsmodeller och investerare utifrån.

De nya rekommendationerna erbjuder emellertid inte bara möjligheter men ställer också krav. Nya aktörer får även ett direkt ekonomiskt ansvar för orsakade obalanser. På något vis måste också obalanser orsakade av oberoende aggregatorer kompenseras.

Färdplan Norden
En aggregator kan idag stöta på betydande regleringsskillnader mellan de nordiska länderna, enligt Nordreg. För att handeln med flexibilitet ska komma loss måste därför regelverken ändras, något Second Opinion också tidigare har omtalat.

Ett likartat regelverk ger oberoende aggregatorer möjlighet att operera i flera länder men för att det ska ske måste rekommendationerna först implementeras i varje lands nationella lagstiftning, menar Nordreg. Nu är det upp till de nordiska regeringarna att utveckla en färdplan.

Rekommendationerna ligger helt i linje med EU:s Ren energi-paket som öppnar för nya flexibla produkter både på dagen före-, intradags- och balansmarknaderna. Nordregs förslag ligger också helt i linje med Nordiska rådets elmarknadsgrupp Elforum och Nordiska ministerrådets Ollila-rapport som konkluderade att de fyra regeringarna har ett jobb att göra. Med Nordregs rapport ligger verktygsmanualen på regeringsborden.

* * *

Nordregs rekommendationer Nordic Regulatory Framework for Independent Aggregation finns här.

 

1 Kommentar
Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Lars Wiegert skriver:

    Vad som egentligen behövs är en stabilitetshandel, där flexibilitetshandel kan ingå som en av komponenterna, som behövs för ett stabilt och leveranssäkert elkraftnät. Man glömmer hela tiden bort viktiga parametrar, såsom reglerkapacitet för frekvens (aktiv effekt), spänning (reaktiv effekt) baseffekt och inte minst svängmassa (fasvinkel), vilka är nödvändiga i ett elkraftsystem, men som hittills varit tagna för givna. Det nu dags för en stabilitetsmarknad för ALLA parametrar som behövs för ett fungerande elkraftsystem, där även flexibilitet skulle kunna ingå som en av stabilitetsfaktorerna. I ett sådant system måste självklart vattenkraft, kärnkraft och värmekraft ingå, som med sina stora synkrongeneratorer står för huvuddelen av de stabiliserande egenskaperna.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet