Snabba förändringar i kraftsystemet kräver ökad beredskap

Snabba förändringar i kraftsystemet kräver ökad beredskap

Sommarens driftsituation ger erfarenheter för kommande sommar, skriver Pontus de Maré, driftschef på Svenska kraftnät.

Sommaren 2020 visar framförallt på att snabba förändringar sker i kraftsystemet. Det kräver ökad beredskap för oförutsedda händelser och ändrade planeringsför­utsättningar kan ställa krav på fler förebyggande åtgärder framöver. Mer ana­lyser och förberedande arbeten behövs inför kommande somrar där årets erfaren­heter utgör en viktig utgångspunkt.

Bild: Ringhals 1 (till vänster) stabiliserade elsystemet i somras. Foto: Vattenfall.

Svenska kraftnät har som systemansvarig ansvaret att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet och analyserar kontinuerligt förmågan att säkerställa driftsäker­heten för olika scenarier, även under ansträngda förhållanden.

Under våren kom signaler om att driftsituationen under sommaren 2020 skulle bli särskilt ansträngd eftersom flera kärnkraftsproducenter förlängde sina revisionstider. Detta dels för att låga elpriser gjort det olönsamt att producera el under vissa perioder, dels för att pågående pandemi påverkade revisionstiderna.

Kärnkraften bidrar bl.a. till spänningsstabiliteten och kortslutningseffekten i systemet.

Analyserna för sommaren 2020 visade att det var nödvändigt att förbereda ytterli­gare avhjälpande åtgärder för att upprätthålla driftsäkerheten. Driftförutsättningarna inför och under sommaren har varit särskilt utma­nande, vilket för­anledde att vidta ett antal förebyggande åtgärder.

För att fortsätta det nödvändiga underhållet och utbyggnaden av transmissionsnätet ville vi dessutom undvika att ställa in arbeten i och med att vi då skjuter problemen framför oss.

Ringhals 1 gjordes tillgänglig under sommaren av Svenska kraftnät. Då uppstarten av Ringhals 3 försenades visade det sig att den åtgärden var nödvändig.

Utan våra förebyg­gande åtgärder hade inget block varit i drift på västkusten, vilket gett ett mer ansträngt läge för spänningshållningen lokalt och belastningen i nätet.

Svenska kraftnät ingick också avtal med ägarna till Karlshamnsverket respektive Rya Kraftvärmeverk i Göteborg att vara i beredskap att snabbt kunna tillgänglig­göra aktiv och reaktiv effekt under somma­ren. Syftet med åtgärderna var att säker­ställa lokal spänningsstabilitet och kort­slutningseffekt samt öka de tillgängliga reglerresurserna för att kunna avlasta transmissionsnätet efter ett fel.

Dessa förmågor, som är centrala för kraftsystemdriften, kunde inte säkerställas via befintliga marknadslösningar.

Fram till slutet av augusti har driftläget under sommaren ändå varit hanterbart och de flesta planerade arbeten har kunnat genomföras. Driftläget har varit relativt gynn­samt tack vare att elanvändning inte var så hög som prognos och att allvarligare fel inte inträffat.

 

 

 

 

3 Kommentarer
Av Pontus de Maré
driftchef, Svenska kraftnät
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Bengt Hellman skriver:

  Kärnkraftens bristande tillgänglighet och Svenska Kraftnäts upprepade förseningar med Sydvästlänken orsakade sommarens svårigheter.

  Svenska Kraftnät har i sin långsiktiga marknadsanalys tittat på ett nordiskt kraftsystem med 230 TWh vindkraft 2040. Sannolikheten för effektbrist i Sverige om inga mer ledningar än de som redan är planerade byggs blev 0,69 timmar. Att planera för de 0,4 GWh som saknades torde inte vara någon omöjlighet. https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2019/langsiktig-marknadsanalys-2018_sammanfattning.pdf

 2. Einar Fjellman skriver:

  De åtgärder Svenska Kraftnät (SVK) tvingades vidta för inför sommaren 2020 är unika i modern tid. Aldrig har så stora kraftresurser mobiliserats för att upprätthålla driftsäkerheten i systemet. Det är bra att SVK berättar om den här sortens räddningsinsatser. Kunskap om kraftsystemets funktion och de villkor som gäller för en säker elförsörjning tycks vara närmast obefintlig bland de politiker vilkas uppgift det är att tillförsäkra landet en pålitlig tillgång till elkraft.

  SVK har upprepade gånger beskrivit de ökande obalanser i elsystemet myndigheten
  (och elabonnenterna) ställs inför om nuvarande politik med inriktning på utbyggnad av vindkraft och nerstängning av kärnkraft fullföljs. De planer på en utbyggnad av vindkraftproduktionen med ytterligare ca 100 TWh/år som förbereds av energimyndigheten och naturvårdsverket (Strategi för hållbar vindkraftutbyggnad) måste skrinläggas. En sådan utveckling kommer att omöjliggöra SVK’s uppdrag att ”säkerställa ett driftsäkert kraftsystem och förebygga, motstå och hantera allvarliga störningar inom elförsörjningen” (SVK’s hemsida).

  1. Carl-Åke Utterström skriver:

   Varför tar inte @Ygeman åt sig detta.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet