”Utredning om framtida kärnkraft bör inkludera miljöbalken”

”Utredning om framtida kärnkraft bör inkludera miljöbalken”

Det uppdrag som regeringen nyligen lagt på Strålsäkerhetsmyndigheten att utreda regelverk för framtida kärnkraft inkluderar inte att se över miljöbalken, skriver Mikael Ros. En sådan översyn behövs om det ska bli möjligt att bygga på fler platser än de tre där kärnkraftverk redan finns, påpekar han.

I en artikel i Second Opinion den 1 februari 2022 “Tillåt kärnkraft på fler platser” [1] poängterades att ett hinder för att bygga kärnkraft är 17 kap. 6a § miljöbalken (1998:808) som bl.a. innebär att det enbart får byggas reaktorer på de tre platser där de finns idag.

Bild: Liten kärnreaktor från GE Hitachi. 

I ett pressmeddelande från regeringen den 21 juni annonserades att “Regeringen kommer ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Uppdraget kommer att omfatta att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik såsom små modulära reaktorer (s.k. SMR).” [2]

Den 28 juni skrev Aftonbladet lite för tidigt: ”I början av juni gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i uppdrag att utreda frågan om små modulära kärnkraftverk.” [3]

Den 30 augusti publicerades slutligen ett pressmeddelande om ett regeringsbeslut daterat 25 augusti “Uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft”

Där står “I den mån det behövs ska myndigheten lämna författningsförslag avseende lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506). I detta arbete ska hänsyn tas till betänkandet Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16).” [4]

Det står inget om att se över tillämpliga delar av miljöbalken och med tanke på statsförvaltningens historiska inriktning av att ej självständigt föreslå ändringar i lagar som ej omfattas av utredningsdirektiv bör ett klarläggande göras av regeringen att i denna utredning även föreslå ändringar i andra lagar och förordningar som försvårar byggande av kärnkraft.

[1] https://second-opinion.se/tillat-karnkraft-pa-fler-platser/
[2] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/kraftpaket-for-mer-billig-el-i-hela-landet/
[3]  https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/MLQB7K/bolagen-stora-mojligheter-med-sma-reaktorer
[4] https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/08/uppdrag-om-utveckling-av-regelverk-och-andra-atgarder-for-befintlig-och-framtida-karnkraft/

3 Kommentarer
Av Mikael Ros
Metheus Energy AB
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Mikael Ros skriver:

  Ny kärnkraft i Sverige (Betänkande 2023/24:NU5 Näringsutskottet). Läs motionerna här.

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/ny-karnkraft-i-sverige_hb01nu5/

  Planerat beslutsdatum 29 november 2023

 2. Mikael Ros skriver:

  Det tog lite tid:
  Regeringen publicerade idag 11 januari Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg
  Dnr KN2023/01921
  I promemorian lämnas förslag till ändringar i miljöbalken och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) som syftar till att utvidga förutsättningarna för att tillåta uppförande och drift av nya kärnkraftsreaktorer. Med förslag att lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.
  Läs via länken om den fortsatta hanteringen

  https://regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2023/01/ny-karnkraft-i-sverige–ett-forsta-steg/

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet