Socialdemokraterna om energipolitiken

Socialdemokraterna om energipolitiken

Socialdemokraterna menar att energidebatten inte får fastna i kärnkraftsfrågan utan måste bli bredare och handla mer om energieffektivisering.

Läs tidigare intervjuer med partierna:

Folkpartiet

Moderaterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna


Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi

Vad är du mest missnöjd med när det gäller regeringens energipolitik? 

– Det är bristen på en blocköverskridandande överenskommelse om energipolitiken. Det lägger en stor blöt hand över utvecklingen och det är dåligt för både industrin och välfärden. Det finns nu vindkraftföretag som lägger sina investeringar i utlandet i brist på långsiktiga spelregler, säger Jennie Nilsson som är socialdemokraternas näringspolitiska talesperson.

Jennie Nilsson menar att när regeringen hänvisar till att regeringspartierna har en intern överenskommelse så tolkas den i själva verket helt olika av exempelvis centerpartiet och folkpartiet. Hon understryker att ett skäl för socialdemokraterna att inte binda sig för hårt för olika lösningar är att det skulle försvåra förhandlingar med regeringspartierna.

– Det saknas ett helhetsgrepp på energipolitiken som utgår ifrån hur mycket energi som Sverige behöver i framtiden. Sedan vill vi ha så mycket förnybar energiproduktion som möjligt och det är ingångsvärden för att ta fram en strategi som idag saknas.

I exempelvis Danmark har man en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken som innefattar nästan alla partier, det är ett föredöme menar Jennie Nilsson.

Så vad anser du att den strategin ska innehålla?
– Vi har valt att inte låsa oss för mycket i olika lösningsförslag. Vi vill ha en överenskommelse och vi kan därför tänka oss olika lösningar.

En sak är dock säker: socialdemokraterna har ett kongressbeslut som innebär att kärnkraften ska avvecklas. Samtidigt utesluter det inte att gamla reaktorer kan ersättas av nya.

– Kärnkraften ska avvecklas och det ska ske i en takt som inte skadar industri, sysselsättning och välfärd. Även om man skulle öppna för att ersätta gamla reaktorer med nya så är det högst osäkert om det finns investerare som är villiga att gå in, så vi behöver hur som helst hitta altenativa vägar till ett nytt energisystem.

Jennie Nilsson betonar att det inte är bra att debatten om energipolitiken fastnar i att enbart handla om kärnkraften, den måste bli mycket bredare och hon tar inte minst olika förslag om energieffektivisering som exempel.

– Energieffektiviseringsprogrammet för industrin har Sveriges varit tvungna att ta bort på grund av EU-regler, och nu är det hög tid att regeringen tar fram en modell. Bland annat borde det nya programmet breddas för att omfatta fler verksamheter.

I socialdemokraternas partimotion om energipolitiken från i höstas lyfts energieffektivisering fram som en framtida konkurrensfördel:

 • ”Utformar vi stödet till den svenska industrins energieffektivisering på rätt sätt innebär omställningen inte enbart en kostnad utan också en möjlighet till framtida arbetstillfällen och vinster. Därför har vi också högre mål än regeringen för energieffektiviseringen. Vi vill att energianvändningen i Sverige blir 25 procent effektivare år 2020, jämfört med regeringens mål om 20 procent.”

Socialdemokraterna är för iden med vita certifikat, som lanserats inom EU. Det syftar till att utpekade verksamheter, exempelvis energibolag, ska genomföra åtgärder som minskar energiförbrukningen.

– När det gäller byggnader så kan man idag bygga mera energisnålt än vad reglerna kräver, och reglerna borde därför skärpas. Stödet för de som bygger om för att spara energi borde också öka.

Socialdemokraterna öppnar också för att förändra energikraven i byggreglerna som man menar idag riskerar att missgynna fjärrvärme som energikälla.

När det gäller fordon är Jennie Nilsson intresserad av att titta på det franska systemet som innebär att fordonsskatten blir högre för miljöovänliga bilar som sedan används för att subventionera köp av miljövänliga bilar.

Målen för utbyggande av förnybar energiproduktion bör ökas från 20 till 30 TWh till år 2030, menar socialdemokraterna. Utöver systemet med elcertifikat kan det vara befogat att exempelvis titta på hur man kan minska bolagens kostnader för att anlägga elnät till havs vid investeringar i vindkraft.

– Anslutningskostnaderna till elnätet är ett hinder för havsbaserad vindkraft. Svenska Kraftnät borde få i uppdrag att se över hur det skulle kunna fungera att dela kostnaderna mellan Svenska Kraftnät och vindkraftsbolagen.

För eller emot det kommunala vetot när det gäller anläggning av vindkraft?
– Vi avvisar ett absolut kommunalt veto mot vindkraftverk. Om ett område utpekas som riksintresse för vindkraft bör regeringen kunna överpröva ett kommunalt veto om det finns särskilda skäl.

Stödet till investeringar i solenergi bör öka från dagens 50 miljoner kronor per år till 100 miljoner kronor, menar socialdemokraterna. Och för att stödja lantbrukare som installerar biogasanläggningar vill socialdemokraterna införa en garanterad ersättning på 20 öre/kWh.

Socialdemokraterna är kritiska till att EU:s vattendirektiv riskerar att minska elproduktionen från svensk vattenkraft. Partiet har motionerat i riksdagen om att en utredning bör tillsättas för att se över möjligheterna att begränsa ingreppen i vattenkraften.

Socialdemokraterna var emot införandet av elprisområden. Nu menar Jennie Nilsson att det inte är självklart att det ska vara exakt samma elpris i hela landet, men att skillnaderna blivit för stora. Hon lyfter fram behovet att förstärka det nationella elnätet ytterligare.

Partiet är för en europeisk elmarknad men betonar att det måste bygga på att varje enskilt land också tar ansvar för att investera i förnybar elproduktion och energieffektivisering samt insatser för fungerande konkurrens och fungerande regionala marknader. Socialdemokraterna motsätter sig en forcerad integrering av den nordiska och den europeiska elmarknaden med negativ inverkan för svensk industris internationella konkurrenskraft, säger man.

Behövs några förändringar av hur den nordiska elmarknaden fungerar?
– Vi vill underlätta för nya aktörer att komma in på elmarknaden genom en effektiv och tydlig tillståndsprocess och genom en översyn av nätavgifterna för småskalig energiproduktion. Vi vill också skärpa övervakningen av elmarknaden, bland annat genom bättre samarbete över landgränserna och genom bättre dialog mellan ansvariga myndigheter.

Behövs förändringar när det gäller den elskatt som konsumenterna betalar eller produktionsskatterna på till exempel vattenkraft och kärnkraft? 
– Inte för närvarande men vi är alltid intresserade av en bred diskussion kring energiskatter som främjar långsiktighet och effektivitet inom den svenska energipolitiken.

7 Kommentarer
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Elisabet Widebäck skriver:

  Jag är mest missnöjd med allt hemlighetsmakeri och korruption, som finns bland Sveriges makthavare inom all f.d. statligt ägd energi teknik företag. Dessutom struntar våra politiker fullständigt i hur många människor de gör sjuka, med sin nuvarande energi- teknik-politik. Man har på olika sätt sett till att det är helt ok att folk tycker, att detta inte gör något. Jag vill att även politiker, dess tjänstemän, företag som stat är lierade med, har en människosyn grundade på ”De mänskliga rättigheterna” och ”Barnkonventionen” Detta är det minsta vi väljare kan kräva för att våra skattepengar ska gynna dessa makthavare i detta landet Sverige.

 2. Lasse Karlsson skriver:

  I den här intervjun säger Jennie Nilsson något som ingen framträdande socialdemokrat tidigare har sagt: Vårt parti är berett att acceptera nya reaktorer som ersättning för de nuvarande. Hon säger det i samma andetag som hon påstår att socialdemokraterna ska avveckla kärnkraften. Hon skiljer sig därmed positivt i ett avseende från Stefan Löfven och andra talespersoner för partiet: Hon talar klartext om partiets dubbelmoral i kärnkraftsfrågan. Det är Linje 2 uppdaterad till 2014: Vi säger att vi ska avveckla kärnkraften men vi ska först bygga ut den!

 3. Carl Erik Magnusson skriver:

  Om man vill ha en blocköverskridande överenskommelse bör väl ödmjukt komma till förhandlingsbordet utan villkor, men (S) kommer med villkoret ”avveckling”. Kärnenergi är minst lika förnybar som andra energislag: Det man kallar avfall kan istället ses som en enorm energiresurs.
  Vad händer i Tyskland trots all satsning på förnybart? Jo, tio nya stora kolkraftverk har startats sedan kärnkraftsmoratoriet. Kraftverk som förutom CO2 och partiklar släpper ut kvicksilver, kadmium, arsenik mm. Titta på Kina: Trots investeringar i förnybart förgiftas luft, vatten och odlingsmark av koleldningen. Ved, dvs ”förnybar” bioenergi, är också en bov.
  En gång i tiden hade (S) mod att bygga upp ett svenskt energisystem, som vid Doah-konferensen i december 2012 utsågs till världens bästa ur hållbarhetssynpunkt. Sverige tas som mönster för att ha reducerat sitt CO2-utsläpp och samtidigt ökat sin BNP. Detta system vill (S)&Co nu ställa om. Till vad då? Något ännu bättre utan kärnenergi? Den som lever får se.

 4. Bertil Bondesson skriver:

  Spanien har vait ett föregångsland avsende vind- och solenergi de senaste decennierna och ökat växthusgaserna med 40% till priset av 200 miljarder kronor för spanjorerna enligt olika uppgifter.
  I USA har inte ett enda fossilkraftverk stängts trots en enorm satsning på vind och sol. En del av dessa verk står nu övergivna.
  Danmarks ’förnybara” energi är beroende av kraft från Sverige och Norge och måste ibland dumpa energi som ingen vill ha.
  För övrigt är vind förnybar men inte turbiner.

 5. Lars Karlsson skriver:

  Jag noterar att socialdemokraterna är emot att vattenkraften skall behöva ta mer miljöhänsyn i älvarna .Är det vindkrafts lobbyn som ligger bakom det ? de vill ju reglera hårdare och därigenom öka miljöskadorna .

 6. Mats R Andersson skriver:

  Intressanta svängningar och motsägelser genom hela artikeln.
  Åter igen visar partiernas energitalespersoner att de inte är insatta i hur energimarknaden faktiskt fungerar idag. De är inte heller medvetna om åt vilket håll som den är på väg att styras.

  Några intressanta ”önskningar” från Socialdemokraterna är fortsatta subventioner, dvs allt går att genomföra och kostnaderna slätas i slutändan ut på alla slutkunder. Inte de som driver kostnaderna.
  Anslutningsavgifter ska inte heller bekostas av projektörerna utan utav SVK som sedan trycker ned dem genom systemet till – Alla kunder.
  Kärnkraften ska (S) avveckla men de är öppna för nya reaktorer men är tveksamma om någon vill investera i detta. Detta är väl inte så konstigt om den politiska inriktningen är att den ska avvecklas.
  ”…genom en översyn av nätavgifterna för småskalig energiproduktion.”. Vilka nätavgifter?? Småskalig produktion (Generatoreffekt under 1500 kW) betalar inga nätavgifter så vitt jag vet.
  Beträffande integrering av en Nordisk och sedemera en Europeisk elmarknad finns det en hel del övrigt att önska innan detta sjösätts. Tror att man ska börja titta på vad som håller på att införas idag via ”En gemensam nordisk slutkundsmarknad” där alla länder har hoppat av samarbetet men Sveriges regulator kommer att driva processen till ”En gemensam nordisk slutkundsmarknad i Sverige.”.

 7. Magnus Hansson skriver:

  Det saknas en ”blocköverskridande långsiktighet” och samtidigt ska kärnkraften avvecklas. Förstår inte sossarna, att det är den inställningen som gör investeringar i kärnkraft osäkra – att nästa val kan betyda tvärstopp?

  Och sossarna har ju gått till sängs med MP och Vänster, som kräver tvärstopp för all kärnkraft.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet