”Självförsörjande Gotland önsketänkande”

”Självförsörjande Gotland önsketänkande”

Gotlands energibolag har stoppat inkoppling av mer vind- och solkraft, eftersom det hotar elnätets driftssäkerhet. Att Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma ser Gotland som en modell för ett förnybart energisystem är rent önsketänkande med svag verklighetsgrund, skriver Einar Fjellman.

För åtta år sedan annonserade dåvarande alliansregeringen en överenskommelse som lade grunden till den energipolitik som sedan dess fått råda, i stort sett oemotsagd. Det viktigaste inslaget i denna politik var satsningen på storskalig utbyggnad av vindkraft. Så här motiverades vindkraftsatsningen (Regeringskansliet 2009-02-05): ”Svensk elproduktion står idag i princip bara på två ben – vattenkraft och kärnkraft. För att minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten bör ett tredje ben utvecklas för elförsörjningen och därmed minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft.” Det är lätt att se dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) bakom den formuleringen. ”Det tredje benet” var under flera år ett stående inslag i hennes argumentering för vindkraftutbyggnaden.

Einar Fjellman

Den 11 september stoppade Gotlands energibolag Geab ny vindkraft och annan väderberoende elproduktion från att koppla in sig på nätet. Orsaken är att fastlandskabeln inte längre räcker till för att överföra mer el mellan ön och fastlandet. Drastiskt uttryckt: Gotland håller på att storkna av vindkraft. ”Geab sätter driftsäkerheten för våra kunder på Gotland före anslutning av ny produktion” säger Jan Karlsson, vd på Geab. Det tredje benet har alltså blivit ett hot mot försörjningstryggheten på ön, och det tål att upprepas: Maud Olofsson påstod motsatsen och hennes påstående var huvudargument för utbyggnaden av vindkraft.

Det som gäller på Gotland gäller också på fastlandet, om än inte omedelbart förestående. Från dagens regering talas det inte längre så högt om ökad säkerhet genom vindkraftutbyggnad, däremot om hållbarhet och förnybarhet. Nya ord, med positiv klang men obestämd innebörd. Ingen regering slipper emellertid undan säkerhet och försörjningstrygghet som centrala krav i elförsörjningen och nu handlar energidebatten i allt högre grad inte om vindkraftutbyggnaden i sig utan om hur vi skall klara av de allt svårare konsekvenserna av en fortsatt utbyggnad. Här finns ännu knappt embryon till trovärdiga lösningar och i väntan på sådana har vi inget annat att tillgå än det som redan fanns 2009: kärnkraft och vattenkraft.

Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma, uppenbarligen överraskad av tvärstoppet på Gotland, kan emellertid snabbt presentera bot. Mer vindkraft, solkraft, biokraft, spillvärme och batterier skall göra Gotland självförsörjande på el och ett föredöme för hela världen förklarade han på SvD Energy Summit den 20 september, och SvD skriver:

”På Gotland beskrevs beslutet som ett hårt slag mot satsningen på förnybar energi, då gotländsk vindkraft inte längre skulle kunna säljas till fastlandet. Men Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma, även han en av talarna på SvD Energy Summit, menar att det är precis tvärtom. När Gotland ska bli självförsörjande på el, ska det nämligen bli 100 procent förnybart. – Gotland kan bli en modell för Sverige och faktiskt hela världen, säger Erik Brandsma.”

Senast om tjugo år kommer elkabeln till fastlandet att ha kapats, tror Brandsma. Det är önsketankar med svagt verklighetsunderlag, på samma nivå som Maud Olofssons prat om ökad försörjningstrygghet.

Geabs åtgärd har drag av brådska och kommer säkert som en ovälkommen blixt från klar himmel för alla vindkraftvänner. För sansade politiker och myndigheter med ansvar för en säker och pålitlig elförsörjning borde stoppet tjäna som en varningssignal och ge anledning att ifrågasätta den politik som förs. En given slutsats hos massmedia bör vara att starta den debatt – utan skygglappar – om framtida elförsörjning som aldrig tilläts äga rum före energiöverenskommelserna 2009 och 2016. Att köra på som om ingenting hänt bäddar för att vi en dag får uppleva att Svenska Kraftnät tvingas följa Geabs exempel. Då gäller det hela landet.

11 Kommentarer
Av Einar Fjellman
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. mats persson skriver:

  Danmark har inte alls mest vindkraft i världen!
  Till och med Sverige har mer vindkraft installerad än Danmark!!!
  Att Danmark däremot har mycket vindkraft i förhållande til sin totala elkraftsproduktion stämmer.
  Men Danmark är å andra sidan ett litet land med en relativt liten elanvändning/capita.

  Till exempel har Sverige en elanvändning som totalt är ca 4-5 gånger högre än Danmark, per capita alltså mer än det dubbla jämfört men Danmark. Trots Danmarks relativit måttliga elanvändning råder det dock inget tvivel om att de är helt beroenda av Svensk och Norsk vattenkraft och även svensk kärnkraft för att periodvis klara av sin elförsörjning.

  Danmark har idag lika mycket vindkraft installerad effekt så det motsvarar landets hela effektbehov till och med under kalla vinterdagar! Trots det så är man alltså 100% beroende av back-up elproduktion, dels från egna kolkraftverk men framför allt från svensk/norsk reglerkraft i form av vattenkraft. Dessutom är man också beroende av att under blåsliga dagar kunna exportera sitt elöverkskott som slumpmässigt tycks uppträda inte minst under nätter och helger då elanvändningen i landet är låg. Det har inneburit att elpriser i Danmark och norra Tyskland fallit till nära 0 eller till och med blivit negativa under flera tillfällen de senaste åren!

  Och till Bengt som också skriver att ”konsumenterna drar ner värmen i sina hus för att kompensera för elbortfall”. Jag hoppas det var med ironi du skrev detta!! För om du tycker detta är en lösning på vind/sol slumpmässiga elproduktion så har du nog inte förstått komplexiteten eller omfattningen av den nätreglering som kommer krävas om sol/vind skall utgöra mer än kanske 10-15 % av ett lands totala elproduktion!!

  ”Lars Sundström”: Att kommentera att artikelförfattaren är ”kärnkraftsförespråkare” gör väl inte att sanningen blir mindre sann för det?

  Solpaneler i Sverige är ju inte ens ett realistiskt alternativ till att ersätta ens en enda kärnreaktor i Sverige! Har inga data för solel i Sverige då det finns för lite installerad effekt men för Tyskland som är Europas och hela världens soltpanel tätaste land så finns data för 2016
  …………………………………………….Juli………..December
  Installerad effekt…………………40289…….40809 MW
  Maximal effekt…………………….25688…….12170 MW
  Medeleffekt………………………….6643………1064 MW
  Minimal effekt…………………………..0…………….0 MW

  I december får tyskarna ut 2.5% i medeleffekt av installerad effekt och i juli 15%. För året ligger medelvärdet under 10%. Detta tycker Lars Sundström att vi skall satsa på i Sverige!

  Det är ett skämt! Om vi tar December och Januari månad i Sverige så tror jag inte ens vi kommer upp till 1% i medeleffekt om vi utgår från att Tyskland ligger längre söderut med betydligt mer sol även under vintern och de når bara 2,5% av installerad effektt!!!
  Hur mycket solpaneler skall vi i Sverige behöva subventionera fram för att ens producera 1% av landets elproduktion!!

  I Tyskland har man de senaste åren satsat mer än 1000 miljarder på sol och vind och har ändå inte lyckats minska sina koldioxisutsläpp mer än marginellt under de senaste 10 åren!!

  Nys solpaneler har i sin livscykelanalys visat sig generera ca 40-60 g CO2/kwh . om det jämförs med vattenkraft och kärnkraft så är det 4 ggr så mycket och alltså inte en lösning på att få ner klimatutsläpp från svensk elproduktion!! Tvärtom så innebär varje ny installation a sol och vindkraft i Sverige idag att landets utsläpp av växthusgaser ökar! Det bekräftas ju också av statisktik som säger att CO2 utsläppen i Sverige faktiskt ökade från år 2015 till år 2016!

  Givetvis så blir det så ifall man subventionerar fram nya investeringar som alla bidrat med att öka klimatutsläpp givet att alternativet är att vi inte ens behöver göra dessa investeringar!! Landet har ju redan ett stort elöverskott!

  Nej landets nuvarande energi och klimatpolitik är en återvändsgränd och leder enbart till ökade klimatutsläpp och ett sämre och mer sårbart elsystem där nätkostnaderna nu ökar i allt snabbare takt.

  1. Bengt Hellman skriver:

   Mats missar att elsystemet i Europa hänger ihop. Om vi producerar mer el med vindkraft och sol i Sverige så betyder det att behovet av fossilbaserad el från gas- och kolkraftverk i Europa blir mindre. Detta betyder att koldioxidutsläppen blir mindre.

   1. mats persson skriver:

    Detta resonemang håller inte ifall sol och vindkraft skall dominera kraftförsörjningen i större delen av Europa. Finns det överskott av vindkraft i Sverige så kommer det med största sannolikhet också att finnas överskott av vindkraft i stora delar Av Europa. Detta då lågtryck och blåsigt väder ofta täcker stora områden samtidigt. Det finns många exempel då Dansk vindkraft inte gått att exportera till norra tyskland på grund av begräsningar i kraftöverföring.
    när det sedan kommer till el från solpaneler i Sverige för export till Eruopa så är det ju så inbota dumt att man nästa inte ens ids kommentera det. Solpaneler ger stora effektoppar uteslutande under dagtid och under sommarhalvåret. Bara i Tyskland så genererar ju solkraft effekttoppar på uppe mot 20-25 GW vilket motsvarar hela Sveriges samlade effektbehov främst under vinterhalvåret!
    Ett eventuellt elöverskott från svensk solenergi skulle då måste slumpas bort eller lagras på annat sätt. batterier/pumpkraft etc.. Det är dyra lösningar som idag inte är ett realistiskt alternativ.
    Och kom inte med ”fake fakta” som då säger att Sverige kan lagra överskott från sol på sommaren i våra vattenmagasin för att sedan använda som reglerkraft på vintern i resten av Europa.
    Lagringskapaciteten i befintliga vattenmagasin är begränsade till ca halva årsproduktionen av vattenkraft dvs ca 30-35TWh och att stora mängder el från sommaren kan lagras för att användas på vintern är inte möjligt, Detta då höstregnen och vårflod är det som i huvudsak är tänkt att fylla på våra vattenmagasinen.
    I teroin skulle kanske en större andel av dagens vattenkraft kunna användas för att kortidsreglera svängningar i elproduktion på kontinenten. Problemet är bara att det kräver en stor utbyggnad av överföringskapacitet. Detta kostar pengar och innebär också ingrepp miljömässigt. Svenska elkonsumenter kommer garanterat att få betala kalaset! Redan nu höjs elnäten kraftigt i landet och elnätsbolagen skyller i allafall delvis på den kraftiga utbyggnaden av ”förnybar el” som redan skett men också på den som skall byggas!
    Förutom det rent ekonomiskt tvivelaktiga i att då subventionera fram mer vind och sol i Sverige så kommer en utökad andel slumpmässig elproduktion att sättta stor press på vattenkraften vad gäller utnyttjande av des reglerförmåga. Större och med frekventa svängningar och nyttjade av max och min flöden kommer att påverka vattendragen med ökad risk för erosion, torrläggning och påverkan på biologisk mångfald.
    Så varför förespråkar då regeringen idag trots detta att kraftigt öka subventioner till sol och även fortsätter att stötta vindkraft med ett utökat elcertifikatsystem som skall gälla ända till år 2030!
    Jo det är ideologiskt låsta av ett mål som i första hand går ut på att avveckla en väl fungerande och mycket kostnadseffektiv kärnkraft. en kärnkraft som enligt kraftbolagen har möjlighet att levera stabil, säker och CO2 snål el ändå in på 2040 talet. Då kommer de flesta av de vindkraftverk som byggts under senaste år för länge sedan vara skrotfärdiga!!
    Så varför vurmar du Bengt så mycket för sänkta koldioxidutsläpp när du samtidigt anser att ”kärnkraften” är dåtidens teknik? Med utökad eller bibehållen kärnkraft så klara Sverige sina utsläppsmål. Med bibehållen eller utökad kärnkraftsproduktion så kan Sverige också leverera mer el till kontinenten under perioder då det kanske finns ett underskott i Europa.
    Däremot leder en utökad produktion av sol och vindkraft i sverige till att landet får svårare att klara sina klimatmål genom att framför allt sol generar betydligt mer CO2 enligt de livscykelanalyser som gjort för att jämföra olika kraftslags klimatpåverkan. Så Bengt vurmar alltså för elproduktion som leder till högre klimatpåverkam, större miljöpåverkan , samt är mindre effektiv än dagens befintliga kärnkraft. Märkligt kan tyckas men jag anar likt regeringen ideologiska skäl till ditt sätt att resonera. Då hamnar ofta förnuft och logik i andra hand!

    1. Bengt Hellman skriver:

     Mats har rätt att vi behöver förstärka kraftnätet. En ökad integration med omvärlden är viktig för att säkerställa exportmöjligheterna och undvika att elproduktion låses in i Sverige. Ökade förbindelser mellan Norden och kontinenten har också bedömts som viktiga ur klimatsynpunkt då koldioxidfri elproduktion i Skandinavien i ökad utsträckning kan ersätta fossilbaserad elproduktion på kontinenten.

     Kärnkraften är dyr och opålitlig. Reaktorn Olkuluoto 3 i Finland som är under byggnad är 10 år försenad. 0 % av planerad effekt har funnits tillgänglig under 10 år. Kostnaden är skyhögt över planerad och beställare och leverantör processar om vem som ska betala.

     När det gäller vindkraft är förhållandena de omvända. Kostnaderna sjunker i snabb takt. Kostnaden för havsbaserade vindkraft i Storbritannien har halverats på två år. Den är nu mycket lägre än för ny kärnkraft. Det finns inga rimliga skäl att bygga ny kärnkraft när förnybar el är billigare och säkrare.

     1. mats persson skriver:

      Bengt! Jag tror du missförstod mitt inlägg om behovet av kraftnät. Givetvis så måste landet ha säkra, och robusta kraftnät för att vi skall klara av att levera el med hög tillgänglighet.

      Däremot så är mitt budskap att Sverige inte har någon som helst anledning av bygga ut sol/vind till den grad att vi också måste bygga nya dyra kraftförbindelser , dels kors och tvärs genom Sverige men också till våra grannländer. En fortsatt utbyggnad av vind och sol i Sverige kräver ju detta.
      Därmed skulle svenska skattebetalarnas och elkonsumenterna då inte bara behöva subventionera intermittent(slumpmässig) kraftproduktion. Vi behöver då också bekosta nya kraftlöverföring till de aktörer som tänker exportera subventionerad elkraft ut ur landet.

      Varför skall svenska folket betala för detta? Du upprepar gång på gång att vi gör det för att ersätta ”fossilbaserad elproduktoon på kontinenten”. Detta är ett argument som inte håller då du samtidigt antyder att du inte vill tillåta ny kärnkraft utan istället tycks argumentera för att lägga ner väl fungerande elproduktion från kärnkraft!

      Du tar sedan upp det finska kärnkraftsbygget som ett exempel på att kärnkraften idag är för dyr!
      Om det är ditt bästa argument mot kärnkrafts så måste jag bara påpeka att de misstag som orsakat fördyringar och förseningar i detta projekt inte har något med kärnkrafstekniken i sig att göra. Projektet är helt enkelt illa skött och det finns inte utrymme att här rada upp allt som gjort projektet försenat. Men en del var till exempel att företaget som gjutit stroa delar av grundfundamenten inte gjorde rätt och att detta fick göras om. Man har sedan tvistat om kontraktet då flera aktörer varit inblandade.

      Men om Sverige på grund av ett illa skött industriprojekt i ett grannland aldrig mer skulle tillåta liknande projekt så skulle det definitvt inte byggas en enda mer tunnel i detta land! Hallandsåsen blev försenad i 20 år och blev 10ggr så dyr som budgeterat. Men inte kan det ligga till grund för att vi i Sverige därför inte kan bygga några fler tunnlar.

      Sanningen är ju att det runt om i världen, där elproduktion eftefrågas, byggs ny kärnkraft till mycket konkurremskraftiga kostnad. Kina och Indien är till exempel länder som satsar på detta. Kärnkraftstekniken utvecklas också och 4e generationens kärnkraft kan mycket väl få ett kommersiellt genombrott under de närmaste åren. Den tekniken kan ju använda förbrukat kärnbränsle från dagens reaktorer och kommer då bli det överlägset mest resurssnåla och också mest ”klimatvänliga” sätt att producera el som världen nånsin haft.

      Istället för att blicka framåt mot denna överlägsna teknik så påperkar du istället att vindkraften nu blir ännu billigare och därmed då också genom det skulle kunna ersätta annan kraftproduktion.
      Här nämner du ju inte med ett ord att vindkraft liksom el från sol är intermittent kraft. Den producerar inte el efter behov och den kan inte heller styras. Sådan kraftproduktion kan i sig aldrig blir konkurrenskraftig om du jämför med gas/kol eller ännu hellre modern kärnkraft. Du gör med andra ord ett förenklat antagande att all elkraftsproduktion är utbytbar. Detta stämmer inte utan man måste se helheten i sin kraftproduktion.

      Jag tror säkert också att havsbaserad vindkraft om 20-30 år kommer kunna utgöra en ansenlig andel av total elproduktion i Europa. Men en optimalt och resurssnål kraftproduktion kan inte basera sin bas på sol och vindkraft!

      Ett elkraftsystem baserat på i huvudsak vind och sol blir i såfall det dyraste, mest resurskrävande och minst klimatsmarta sätt att förse Europa med el på! Tyskland utgör här ett bra exempel på ett fullskaleprojekt som visasr på konsekvenserna av att bygga in för mycket sol och vindkraft i sitt befintliga elmix. Under de senaste 15 åren har Tyska elkonsumenter subventionerat fram elproduktion för mer än 6000 miljarder kronor. För detta har Tyska elkonsumenter nu fått ett av Europas högsta elpriser. Men än värre är att Tyskland inte lyckats minska sina klimatutsläpp under de senaste 10 åren!

      Så att göra som Tyskland kan ju knappast vara något att sträva efter för ett land som Sverige. Sverige har redan nått sina ”klimatmål” till 2020 och borde nu istället borde fokusera på att uppfylla landets egna miljömål så som levande skogar, myllrande våtmarken etc. Dessa mål är inte uppfyllda och de uppnås definitivt inte med nuvarande energipolitik som innebär nya stora vindkraftsindustrier som belastar miljön och naturen där de byggs och som dessutom leder till ökat behov av nya kraftledningar.

      Till det tillkommer då att vattenkraftens reglerförmåga sätts på prov och att vattendrag hotas genom att vattenkraften måste nyttjas allt hårdare ju mer vindkraft som byggs i landet. Total belastar alltså ny elproduktion från vindkraft miljön negativt på flera områden och detta måste sättas mot att då Sverige på marginalen skall ”hjälpa” Europa att minska sina klimatutsläpp från elproduktion.

      Här brister både du och hela den nuvarande regeringen uppenbarligen i sin syn på vad som skall prioriteras. För mig är det självklart så att Svenska naturvärden går före ett mål som innebär att på marginalen försöka tränga undan kraftproduktion från gas/kol eller än värre försöka fasa ut en väl fungerande och kostnadseffektiv kärnkraft. Kärnkraft som på sikt är ett av de få kraftslag som både är resursnål, stabil och som innebär en mycket låg klimatpåverkan även på lång sikt.

 2. Bengt Hellman skriver:

  Elförbrukarna i Danmark har ström i stickkontakten 99,996 % av tiden trots att Danmark har mest vindkraft i världen. På den danska ön Bornholm kommer en stor del av elektriciteten från sol och vind. När det är mulet eller vindstilla drar 1 000 familjer ner på värmen i sina hus för att hålla energisystemet i balans.

  http://fof.se/tidning/2017/8/artikel/experimenton

  1. Magnus Thorstensson skriver:

   Eftersom det handlar om mina hemtrakter så vill jag ju så klart lyfta fram att Bornholm inte är en elektrisk ö utan är kopplad till det svenska nätet via en 60kV kabel som går från Borrby.
   Och en lustifikation i sammanhanget är att mottagning på solskensön sker i… Hasle! Inte många som vet att det finns två Haslesnitt på den nordiska elmarknaden.

  2. Ane Håkansson skriver:

   Nja, det gör man kanske men tag en titt på Svenska Kraftnäts ”Kontrollrummet” för Danmark så blir bilden helt annan. Kraftvärmen (fossilt) dominerar helt vindstilla dagar och de förekommer förvånadsvärt ofta. Detta är skälet till att Danmark släpper ut 15 gånger mer CO2 än Sverige per genererad kWh (IEA). Att Tyskland med sitt ”förnybara” släpper ut cirka 20 gånger än Sverige gör inte saken bättre.

 3. Lars Sundström Civilingenjör SunToEarth skriver:

  Einar Fjellman är kärnkraftsförespråkare.

  1. Peo Nilsson skriver:

   Man blir ofta det om man är realist.

   1. Bengt Hellman skriver:

    Kärnkraftförespråkare är inte realister utan nostalgiker. Kärnkraften i Europa är under avveckling. Under perioden 2000 – 2016 har kärnkraftens installerade effekt i Europa minskat med 15,5 GW samtidigt som vindkraften har byggts ut med 142,6 GW.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet