Så mycket el behöver fordonsflottan 2030

Så mycket el behöver fordonsflottan 2030

Med köpet av Saab fylls nu medierna med rapportering om elbilar. Men ett större grepp kan tillföras i bevakningen: hur stort beräknas behovet av el för Sveriges fordonsflotta 2030 vara? Second Opinion Energi har tittat på tre olika scenarior.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Saabs nya ägares uttalade mål att producera elbilar sätter fokus på elens framtid inom transportsektorn. Inte minst kopplat till regeringens mål att nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Second Opinion Energi har tidigare skrivit om problemen med de uteblivna politiska styrningarna för att nå det här målet. 

Second Opinion Energi har tittat på tre olika bedömningar som har gjorts av vilken roll elen kommer att ha inom transportsektorn 2030. Trafikverket, Profu och Elforsk har tagit fram olika scenarior på hur utvecklingen kan bli. Syftet är inte att jämföra dessa med varandra, utan att peka på hur en möjlig framtid kan se ut. Det man kan konstatera är att de fossila drivmedlen inte har försvunnit från fordonsflottan till 2030.

Trafikverket gör i sin underlagsrapport Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen dit bedömningen att 2030 kommer fordonsflottan att vara i behov av 4 TWh el. Håkan Johansson och Hanna Eklöf på Trafikverket skriver i sin rapport: ”År 2030 är användningen av fossil energi till vägtransporter 80 procent lägre än vad den var för 20 år sedan. Minskningen har varit möjlig genom en kombination av transportsnålt samhälle, energieffektvisering och förnybar energi. Till vägtransporterna används 15 TWh fossil energi, 14,5 TWh biodrivmedel och 4 TWh el. Av biodrivmedlen går 11 TWh till tunga lastbilar och 3,5 TWh till personbilar och lätta lastbilar.”

– Viktigt att notera är då att detta alltså omfattas av ett klimatscenario där rejäla satsningar på transportsnålt samhälle och energieffektivisering har lett till att den totala energianvändningen för hela transportsektorn minskat rejält.  Detta är alltså inte siffror som gäller i ett scenario där fordonsflottan elektrifieras, allt annat lika, kommenterar Hanna Eklöf rapportens scenario i ett mejl.

Konsultföretaget Profu har på uppdrag av myndigheten Trafikanalys i rapporten Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 – hur långt når fordonstekniken? bland annat tagit fram olika scenarior för elens betydelse för fordonsflottan 2030. I det scenario som Profu bedömer som det mest sannolika tror man att fordonsflottan kommer att behöva 4 TWh el. I rapporten står det:
”Efter dessa effektiviseringar återstår 83 TWh drivmedel. Detta är mindre än dagens användning, trots klart större trafikarbete. Här utgör inte de inhemska potentialerna för biodrivmedel någon begränsning, utan vi utgår helt från att efterlikna Energimyndighetens drivmedelsanvändningsprognos. Här återstår 72 TWh fossila drivmedel. Elanvändningen uppgår till 4 TWh, medan biogasanvändningen uppgår till 2 TWh. Resten utgörs av flytande biodrivmedel, det vill säga omkring 5 TWh.”

Profu har också tagit fram ett scenario som innebär en mycket snabb utbytestakt av fordon till en möjlig teknisk effektiviseringsnivå och en mycket stor andel biodrivmedel och el. I detta scenario blir effektiviseringen av transportsektorn långtgående till 58 TWh. Av dessa är 18 TWh fossila bränslen, 18 TWh flytande biodrivmedel, 13 TWh biogas och 9 TWh el. Profu skriver i rapporten:
”Detta kommer inte att ske spontant, utan det krävs mycket starka styrmedel för att åstadkomma en sådan utveckling. Det är osannolikt att så kommer att ske fullt ut varför Bästa teknik-scenariot måste ses som en illustration av hur långt man teoretiskt skulle kunna komma med teknikåtgärder.”

Elforsk har i sin rapport Ett fossiloberoende transportsystem år 2030 ett huvudscenario där man förutsätter att ansträngningarna för effektivisering av fordonen och minskning av transportbehoven blir mycket framgångsrika. Dessutom antar de att det blir stora minskningar av användningen av fossila drivmedel genom byte till biodrivmedel och el samt genom byte av transportslag. I detta scenario bedömer man att elen kommer att står för 7 TWh till fordonsflottan, det är 4 TWh mer än i det referensscenario man har tagit fram. I referensscenariot har Elforsk utgått från den utvecklingstakt som redovisas i Sveriges officiella långtidsprognoser.

Elforsk skriver i sin rapport: ”Ökningen av el kan tyckas vara liten, men här måste man väga in elens avsevärt högre effektivitet i slutanvändarledet. En enhet el ersätter för typiska personbilar 3 enheter bensin eller 2,5 enheter diesel. Framför allt är det också för personbilsdrift som el utnyttjas. Där ersätter eldrift 40 procent av bensin- och dieseldriften. För tyngre fordon har elen antagits få en mycket begränsad roll.”

Henrik Wingfors, expert på elfordon på Svensk Energi, tillför också ett exempel som visar hur effektiv el är som energianvändning när transportsektorn ska ställa om.
– Det är inte realistiskt, men om man leker med tanken att alla Sveriges 4,3 miljoner personbilar skulle drivas med el, då skulle det behövas 13 TWh el för att möta efterfrågan. Så att förse fordonsflottan med el är inget problem, problemet i den här frågan är avsaknaden av politisk styrning och definition av målet om fossiloberoende fordonsflotta år 2030. För att informera oss själva om konsekvenser av olika vägval har vi under ett par år arbetat med att identifiera möjliga åtgärder för att nå målet, säger han.

Sveriges totala elanvändning beräknas av Energimyndigheten att 2030 vara 152 TWh.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet