Risk för högre elpriser

Risk för högre elpriser

Finansminister Anders Borg måste agera för att komma till rätta med Skatteverkets nya lagtolkning som riskerar att frysa planerade investeringar i kraftvärme, skriver Svensk Fjärrvärmes Ulrika Jardfelt och ytterligare fyra vd:ar för branschorganisationer.

I Sverige finns mer än 100 kraftvärmeverk. Genom att värme och el produceras samtidigt används bränslet, som biobränsle, avfall och gas, mer effektivt. Elproduktionen i fjärrvärmen står i dag för mer förnybar el än till exempel vindkraften, oavsett väder. Branschen har också planer på en fortsatt omfattande utbyggnad de kommande åren. Utbyggnaden hotas nu av Skatteverket nya tolkning av den lagstiftning som funnits sedan 1979. 
Skatteverkets beslut går tvärtemot intentionerna i EU:s kraftvärmedirektiv, där medlemsstaterna uppmanas att främja utbyggnaden av högeffektiv kraftvärme. I EU-kommissionens förslag till reviderat energieffektiviseringsdirektiv, föreslås ytterligare åtgärder för att främja kraftvärme. Även regeringen uttalar förväntningar om utbyggd kraftvärme. Kraftvärmen är inte minst viktig i södra Sverige, där elproduktionen behöver byggas ut rejält. Den står också för en stor andel av den förnybara elproduktionen, där regeringen har uttalat stora förväntningar på utbyggnaden.

Sedan våren 2011 har ett arbete pågått om kommande fastighetstaxering 2013. Hittills har Skatteverket i sin tillämpning av Fastighetstaxeringslagen bedömt att enbart elproduktionsdelen beskattas, medan värmedelen i en kraftvärmeanläggning inte ska ingå. Skatteverket föreslår nu helt oväntat att även värmedelen ska ingå i fastighetstaxeringen från och med 2013.

Skatteverkets generaldirektör tog beslut om den ändrade tolkningen, utan några överläggningar med branschen. Beslutet har inte heller föregåtts av någon offentlig utredning eller politisk behandling av regering eller riksdag, trots att flera ändringar inför fastighetstaxeringen 2013 helt nyligen beslutats av riksdagen. Förslaget om den nya tolkningen fanns inte med där, så vi blev mycket förvånade över Skatteverkets beslut. Den enda motivering vi fått från Skatteverket är att tidigare tolkning varit ”fel” under 25 år och att lagen nu ska tolkas ”rätt”.

Den nya tolkningen kommer att öka branschens samlade fastighetsskatt med mer än 200 miljoner kronor – per år. Det är en fem- till tiodubbling av fastighetsskatteuttaget jämfört med i dag.

De ökade kostnaderna betyder att det i flera fall inte längre blir företagsekonomiskt motiverat med fortsatt kombinerad el- och värmeproduktion. Därmed riskerar kommande investeringar i kraftvärmeutbyggnad att helt frysa inne. Det finns också en betydande risk att konsumenternas kostnader för el och värme ökar på sikt, då den stora kostnadsökningen blir svår att kompensera enbart med effektivisering i verksamheterna.

De senaste åren har energibranschen gjort omfattande investeringar i kraftvärmeverk, som främst använder biobränsle och avfall som bränsle. Utbyggnaden har stimulerats av bland annat statliga beslut genom elcertifikatssystemet och tidigare även utformningen av avfallsbeskattningen. Konsekvenserna av Skatteverkets beslut blir nu att denna utveckling bryts och att tidigare gjorda investeringar kan bli olönsamma.

Vi och de organisationer vi företräder – en stor del av energi-Sverige – begär nu att finansminister Anders Borg agerar för att komma till rätta med Skatteverkets underliga tolkning av lagen.

Regeringen bör föreslå att lagen ändras så att det blir tydligt att endast elproduktionen i kraftvärmeverket ska beskattas. Då kan den resurseffektiva kraftvärmeproduktionen fortsätta att växa och energiminister Anna-Karin Hatts uttalade mål med energipolitiken nås.

För de mycket långsiktiga och kapitalkrävande investeringar som kraftvärmeverk är måste det vara möjligt att lita på hur lagstiftningen kommer att tolkas och tillämpas. Långsiktiga kapitalkrävande investeringar kräver långsiktiga förutsägbara spelregler!

Ulrika Jardfelt
vd Svensk Fjärrvärme

Kjell Jansson
vd Svensk Energi

Weine Wiqvist
vd Avfall Sverige

Anders Mathiasson
vd Energigas Sverige

Gustav Melin
vd Svebio

Artikeln är tidigare publicerad av unt.se.

1 Kommentar
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Tomas Algotsson skriver:

  Företrädare för energiproduktionsbranschen varnar i artikeln för högre elpriser. Detta på grund av Skatteverkets nya tolkning av fastighetstaxeringslagen.
  Det stämmer att Skatteverket har ifrågasatt sin tidigare tolkning av lagen och kommit fram till att lagen föreskriver att även värmedelen ska beskattas, inte bara kraftproduktionsdelen, som tolkningen tidigare varit.
  Skatteverket har under resans gång haft dialog med branschen i denna fråga.
  Som myndighet har vi att följa lagarna. Skatteverket har informerat Finansdepartementet om lagtolkningen. Frågan gäller dock först 2013 års taxering, så framförhållningen är god om beslutsfattarna skulle vilja ändra lagen, för att få ett annat beskattningsutfall.
  Tomas Algotsson, enhetschef, Skatteverket

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet