Riksdagsmajoritet för att sänka skatten på bioolja

Riksdagsmajoritet för att sänka skatten på bioolja

Skenande elpriser i södra Sverige och stor oro för vintern. Second Opinion har frågat partierna hur de ser på att sänka skatten på bioolja för att öka elproduktionen i kraftvärmeverken redan i vinter.

De senaste veckorna har elpriset nått nya rekordnivåer i södra Sverige. Det beror dels på att Ryssland strypt gastillförseln till Europa, på svag överföringsförmåga i elnäten, men också på att planerbar elproduktion lagts ned i södra Sverige.

Bild: Bioolja tillverkas bland annat av sågspån. Foto: Setra/Pyrocell.

Nu finns det en stor oro för hur elpriserna kommer att utvecklas till vintern. Ett förslag för att öka effekten i södra Sverige är att sänka skatten på bioolja för kraftvärmeverken i södra Sverige, vilket skulle kunna ge mer effekt redan på kort sikt. Sänkt skatt skulle ge incitament att starta upp elproduktion som inte används. Energibranschen menar att det kan handla om en potential på mellan 1 000 – 1 500 MW i ökad tillgänglig effekt, vilket är i storleksordningen jämförbart med ett kärnkraftverk.

Per Everhill på Tekniska verken i Linköping skrev nyligen ett blogginlägg i frågan:

”2020 höjdes skatten på biolja från grödor som används för uppvärmningsändamål kraftigt. Det krävs idag ett mycket högt elpris över en längre tid för att det ska vara lönsamt att starta en kraftvärmepanna på biolja. De senaste åren har de endast körts när det varit riktigt kallt under en längre tid. En avvecklad skatt på biooljeeldning skulle göra det lönsammare att starta dessa pannor vid ett lägre elpris än idag vilket skulle bidra till att trycka ner elpriserna en smula.”

Second Opinion har frågat de politiska partierna hur man ställer sig till att på kort sikt öka elproduktionen i kraftvärmen i södra Sverige genom att avskaffa skatten på bioolja. Resultatet visar att det finns en majoritet i riksdagen (före det kommande valet) för att avskaffa eller sänka skatten på bioolja.

”Ja, det vore väldigt bra att bli av med skatten på bioolja, det är en skatt som EU tvingat på oss men som vi borde kunna få ett undantag från, inte minst under rådande situation”, uppger till exempel Miljöpartiets talesperson i energifrågor Lorentz Tovatt.

De partier som svarar att man vill avskaffa skatten är Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Moderaterna uppger att man vill reformera den och Liberalerna att omarbetningen av Energiskattedirektivet kommer att leda till att biooljeskatten sänks.

Socialdemokraternas Kashayar Farmanbar hänvisar till Kraftvärmestrategin:

”Kraftvärmen är en mycket viktig del av vår elproduktion. Därför var det också en del av det omfattande paket för mer elproduktion som vi lade i juni och regeringen har lagt ett uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en Kraftvärmestrategi”.

Ett problem är dock att det sannolikt inte finns tillräckligt mycket bioolja att tillgå, påpekar Per Everhill. Det betyder att man inte skulle kunna producera el under någon särskild längre tid.

”De lager som företagen sitter på är dimensionerade för korta driftstider när det är riktigt kallt”, uppger han i sitt blogginlägg.

Second Opinion har också frågat om det finns någon annan åtgärd som borde vidtas för att på kort sikt öka elproduktionen i kraftvärmen.

Här lyfter flera partierna fram möjligheten till mothandel. Det innebär att Svenska kraftnät betalar för ökad produktion eller minskad förbrukning i det elområde där det finns underskott och minskad produktion eller ökad förbrukning på överskottssidan.

 

***

Frågorna Second Opinion ställde till partierna

– Anser partiet att det vore bra att på kort sikt öka elproduktionen via kraftvärmen genom att avskaffa skatten på bioolja?

– Finns det någon annan åtgärd som borde vidtas för att på kort sikt öka elproduktionen i kraftvärmen?

 

Så svarade partierna

Socialdemokraterna, Kashayar Farmanbar
”Kraftvärmen är en mycket viktig del av vår elproduktion. Därför var det också en del av det omfattande paket för mer elproduktion som vi lade i juni och regeringen har lagt ett uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en Kraftvärmestrategi”.

”Svenska kraftnät har också redan idag en dialog med kraftvärmeproducenterna för att se till att vi kan använda all den kapacitet som finns tillgänglig. Det är alla måna om. Vi ska se till att vi har den el vi behöver, och är beredda att göra det som krävs. Vi ser kontinuerligt över om de skatter vi har är effektiva och ändamålsenliga.”

Miljöpartiet, Lorentz Tovatt
”Ja, det vore väldigt bra att bli av med skatten på bioolja, det är en skatt som EU tvingat på oss men som vi borde kunna få ett undantag från, inte minst under rådande situation”.

”Vi tycker att förslaget om motköp från Svenska Kraftnät är intressant och skulle gärna titta närmare på hur det kan underlätta för att maximera kraftvärmen på kort sikt”.

KD, Jan Fjellstedt
”Ja”

”Avskaffa avfallsförbränningsskatten”.

Moderaterna, Carl-Oskar Bohlin
”Vi har förslagit både att avskaffa avfallsförbränningsskatten och att reformera biooljeskatten. Därtill har vi förslagit att Svenska kraftnät bör sluta avtal om beredskap med de kraftvärmeanläggningar som idag inte deltar i elproduktion. Med en sådan ersättning skulle de dessutom få enklare att leverera bud till den ordinarie marknaden”.

Centerpartiet, Rickard Nordin
”Vi håller med om att det är ett bra förslag och har själva lagt fram det i vår rapport nyligen”.

”Vi vill också se att Svenska Kraftnät i högre grad använder mothandel som instrument den kommande vintern. Då bör kraftvärmens outnyttjade potential ligga bra till”.

Sverigedemokraterna, Mattias Bäckström Johansson
”Vi har lyft detta sedan i vintras och där en allt större del av den installerade kapaciteten inte är tillgänglig när vi behöver den. Det är givetvis helt orimligt sett till den energikris vi befinner oss i och där regeringens skattepolitik är huvudanledningen till detta. Sverigedemokraterna vill avskaffa avfallsförbränningsskatten och de skatter som man har lagt på kraftvärmen. Framförallt då anläggningarna redan ingår i EU-ETS”.

”Svenska kraftnät kan vara mer aktiva i sin mothandel för att verkligen säkerställa att vi kör de anläggningar som finns tillgängliga. Men konkurrensvillkoren behöver stärkas för kraft- och fjärrvärmen vilket även riksdagen har tillkännagett för regeringen”.

Liberalerna, Arman Teimouri
”En avgörande del av förklaringen till de höga elpriserna i södra Sverige är att Svenska kraftnät begränsar elöverföringen från omgivande områden. Ledningar och kablar används inte fullt ut. Skälet är att elsystemet är så försvagat i söder att det inte klarar av full leverans på överföringsförbindelserna”.

”På kort sikt borde Svenska kraftnät använda sig av möjligheten att ”mothandla” för att simulera att ledningarnas kapacitet utnyttjas fullt ut. Det skulle till exempel ske genom att SvK betalade kraftvärmeverk i södra Sverige att köra trots att de i sig är olönsamma, men då de kan få stor effekt på marginalen och därigenom sänka priser för alla anslutna”.

”Energiskattedirektivet är under omarbetning och förslaget till nytt direktiv innehåller uppdaterade principer för bränslebeskattningen som kommer att leda till sänkt skatt på bioolja”

 

Vänsterpartiet har inte svarat på enkäten.

 

 

 

 

2 Kommentarer
Av Martin Berg
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Magnus Brunell skriver:

    Var (vilket land/världsdel), av vad och hur produceras denna s.k. ”bioolja”? På vilket sätt är användandet av ”bioolja” bättre än vanlig olja?

  2. Johan Montelius skriver:

    Skatter och energi – varför skall jag betala mer i skatt för att steka falukorven än vad jag betalar i skatt när jag köper den? Varför inte i ett drag sluta med dessa snedvridande pålagor och helt enkelt ha 12% moms som vi har på andra nödvändigheter?

    Energiskatt, koldioxidskatt, reduktionsplikt, elcertifikat …. hallå, hur stor lekstuga skall vi ha?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet