Nord Pool Spot öppnar för insyn

Nord Pool Spot öppnar för insyn

Elmarknaden Nord Pool Spot har fått kritik för att vara sluten och forskare har pekat på att det inte går att vare sig utesluta eller bekräfta att marknadsmanipulation förekommer om inte budinformationen blir tillgänglig. Men Nord Pool Spot släpper informationen för forskningsändamål.

Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi

Två forskare som varit kritiska till transparensen på elmarknaden är Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås på Institutet för Näringslivsforskning. I en artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt 2009 ställde de frågan om konkurrensen verkligen fungerar på elmarknaden. En väsentlig fråga är om de stora företagen använder marknadsmakt, det vill säga avstår från att producera el för att hålla uppe priset.

– Vi tittade på de studier som finns tillgängliga som undersöker frågan om marknadsmakt och de kommer fram till att konkurrensen fungerar bra på kort sikt, det vill säga med den nuvarande installerade elproduktionen. Förhållandevis lite marknadsmakt förekommer enligt studierna, säger Sven-Olof Fridolfsson.

”Ekonomisk forskning ger inget stöd för att nordiska elproducenter systematiskt utnyttjar sin storlek för att pressa upp elpriset, dvs utövar marknadsmakt.”, skriver forskarna i Ekonomisk Debatt.

Studierna baserar sig på den marknadsinformation som är allmänt tillgänglig. Och det är här som Sven-Olof Fridolfsson är kritisk: väsenligt information om marknaden har hittills varit hemlig.

– Vi tycker att de tillgängliga studierna har brister, inte för att de är dåligt utförda utan för att de bygger på ett begränsat underlag. Företagsspecifik buddata från Nord Pool, inte bara aggregerad buddata som i tidigare studier, skulle avsevärt förbättra möjligheterna att utvärdera konkurrensen på den nordiska elmarknaden, menar Sven-Olof Fridolfsson.

Företagsspecifik budinformation skulle göra det möjligt att studera enskilda företags beteende, vilket ökar möjligheterna att såväl styrka som avfärda misstankar om missbruk av marknadsmakt. Sven-Olof Fridolfsson fortsätter:

– När vi tidigare frågat efter budinformation har Nord Pool Spot hänvisat oss till marknadsaktörerna, i praktiken en återvändsgränd. Energimarknadsinspektionen har dock nyligen föreslagit att myndigheter, främst de Nordiska regleringsmyndigheterna, ska få ökad  insyn i budgivningen på Nord Pool. I detta sammanhang har Energimarknadsinspektionen antytt att förslaget även omfattar oberoende forskare.

Nu ser det dock ut som om den efterfrågade informationen blivit tillgänglig för forskning. Stina Johansen på Nord Pool Spot säger till Second Opinion Energi att frågan aktualiserats och att tillsynsmyndigheterna självklart får insyn i buddata.

– Vi uppmuntrar myndigheterna att låta forskare se på problemställingar som kan få marknaden att fungera ändå bättre, säger Stina Johansen.

Stina Johansen vill understryka att Nord Pool Spot är den mest transparanta marknadsplatsen för el i Europa. Det betyder enligt henne att all information som kan påverka pris ska vara tillgänglig för alla aktörer på marknaden samtidigt för att säkra lika möjligheter för stora och små aktörer.

– Men all information bidrar inte till transparens, och Nord Pool Spot offentliggör inte information som kan identifiera en enskild aktörs agerande. Anonyma bud ger lika möjligheter för små och stora aktörer, det gör det svårare att agera strategiskt samt att manipulera marknadsmakt, menar Stina Johansen.

För Nord Pool Spot är det viktigt att det är tillsynsmyndigheterna som pekar ut forskare och forskning som ska få tillgång till känsliga data. Då måste myndigheterna säkerställa forskarens oberoende ställning, och ämnet och kvaliteten på forskningen.

Tony Rosten som är ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen säger till Second Opinion Energi att ingen ännu prövat detta i praktiken. Det bygger i så fall på att någon forskare via Energimarknadsinspektionen tar initiativet och begär ut information.

– Jag välkomnar ny forskning på området och vill gärna hjälpa till med att undersöka möjligheterna till att använda budinformation från Nord Pool Spot till forskning, säger Tony Rosten.

Det hävdas ibland att budinformation från elbörsen om den blev offentlig skulle kunna skada marknadens funktion och öka risken för marknadsmakt. Mot detta resonemang vänder sig Sven-Olof Fridolfsson:

– Det finns flera sätt att undvika det problem som offentlig budinformation skulle kunna innebära. Dels kan informationen delges enbart till myndigheter och forskning, och därmed inte komma konkurrerande företag till del. Dels kan den delges i efterhand, om nödvändigt flera år efter att buden är lagda så att informationen inte längre är lika känslig, enligt Sven-Olof Fridolfsson.

Det finns även andra perspektiv som Fridolfsson och Tangerås i artikeln på Ekonomisk Debatt menar är outforskade och där det behövs mer forskning. Det gäller exempelvis risken för marknadsmakt genom avbrott i kärnkraftsproduktion och genom underinvesteringar, men Sven-Olof Fridolfsson är noga med att påpeka att det varken finns belägg för eller emot påståendet att marknadsmakt faktiskt har förekommit på dessa sätt. På lång sikt är en central frågeställning om det finns aktörer som investerar mindre än de skulle göra på en välfungerande marknad, i syfte att hålla priserna uppe.

– När det gäller långsiktsperspektivet finns det finns det inga studier gjorda, och det beror nog på att det är svårt att genomföra. Det är många politiska faktorer som påverkar investeringsbeslut och det är svårt att bena ut olika faktorer, avslutar Sven-Olof Fridolfsson.

Av Mats Olin
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet