Kunskapsbrist om nya elmarknader

Kunskapsbrist om nya elmarknader

Expansiv elektrifiering ökar kunskapsbehovet om elmarknaderna. Förståelsen för flex och frekvens är inte självklar hos nya aktörer och nätkunder i nya roller, menar elsystemkonsulten Lars Olsson.

– För elsystemet är flexmarknader utmärkt men drivkraften till deltagande är långtifrån lika stark som på den på balansmarknaderna för frekvenshållning. Det finns inte tillräckligt stora incitament för aktörer att delta på lokala flexmarknader, säger Lars Olsson.

Det finns inte bara en elmarknad. Idag finns ett antal olika marknadsplatser för auktioner och budgivning både lokalt och på riksnivå. Handel med flexibilitetsprodukter och balanstjänster för frekvensreglering är exempel på olika typer av elmarknader som kan tyckas självklara i energibranschen men som externa aktörer och leverantörer kan ha svårt att hålla reda på.

Bild: Smålands stålgjuteri deltar på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad.

– Det här är en utmaning som växer. Ute i landet har många inom industri och näringsliv liten insikt i vad de olika elmarknaderna kan betyda för det egna företaget eller för lokalnätets kapacitet, säger Lars Olsson, energisystemkonsult på Seniorit AB.

Behov för marknadskunskap
Det är inte självklart att engagera sig på elmarknaden om man inte ser nyttan. Det kräver att man kan skilja på balansmarknader för stödtjänster som styrs av störningar i elsystemet, och effektmarknader för bättre kapacitet i det lokala elnätet men begreppen blandas ofta ihop.

Genom olika uppdrag, och med sin bakgrund som nätchef och vd i flera energikoncerner, arbetar Lars Olsson mycket med industrins energiomställning och elektrifiering. Där ser han hur näringslivets behov för ny marknadskunskap tornar upp sig, något energibranschen, myndigheterna och politiken måste ta på allvar, tycker han. Här finns ett mörkertal av okunskap som inte är enkelt att hantera varken affärsmässigt eller socialt.

Nätkunder till besvär
– Förstår man inte skillnaden mellan flexmarknader för effekthandel och reservmarknader för frekvenshållning så ökar risken att man tar sämre energibeslut både internt i företaget och för det lokala elnätet, säger Lars Olsson.

Missförstånd leder till onödiga svårigheter i kommunikationen mellan industriföretaget och nätbolaget och risken är stor att nätbolaget bara tycker att man är till besvär då alla gör allt för att minimera antalet nätkunder.

Förstå sin roll
– Så kan det upplevas. Resultatet blir att industriföretaget missar möjligheten till att istället bidra med kapacitet i elnätet eller nya affärer som leverantör av stödtjänster. Och tro mig, jag har sett grava exempel på okunskap och ointresse långt upp i ledningen för företag säger Lars Olsson.

– Hur ska nätkunder och externa aktörer då kunna förstå elektrifieringens betydelse och vilken roll de själva har i energiomställningen? undrar han. Efterhand som marknadsplatserna och de tekniska lösningarna blir fler växer kunskapsutmaningen.

Lars Olosson

Lukrativa lockrop
Samtidigt ökar lockropen från marknaderna. Särskilt Svenska kraftnät är aktivt med sin vädjan om fler leverantörer av stödtjänster till frekvenshållningen. All intermittent förnybar elproduktion har skapat ett stort behov för reserver till transmissionssystemets frekvenshållning i realtid, som kräver en helt ny uppsättning av beredskapstjänster på sekundnivå. Det har skapat ett Klondike för mer eller mindre insiktsfulla leverantörer av upp- eller nedreglerande produkter.

– Svenska kraftnäts balansmarknader har blivit mycket lukrativa och det lär säkert pågå tills överetablering av exempelvis batterier gör att buden ökar och priserna sjunker. Så småningom måste stödtjänstmarknadens design förfinas, säger Lars Olsson.

Lokal flex understimuleras
Under tiden kan det bli huggsexa om plats i lokalnätet då nätbolaget i princip är skyldig att ansluta alla som önskar. Det kan leda till en intressemotsättning mellan systemmarknaderna och det lokala kapacitetsbehovet, menar Lars Olsson. Det man till vardags kallar elmarknaden består nämligen av flera ”delmarknader” som kan hamna i konkurrens (se nederst).

– För elsystemet är flexmarknader utmärkt men drivkraften till deltagande är långtifrån lika stark som på den på balansmarknaderna för frekvenshållning. Det finns inte tillräckligt stora incitament för aktörer att delta på lokala flexmarknader, säger Lars Olsson. Det missgynnar lokala verksamheter och initiativ.

– Idag får en leverantör bra betalt på Svenska Kraftnäts marknader men stimuleras inte att sälja lokala tjänster trots att stora nätkunder kan vara betydligt mer flexibla med helt andra volymer än vad vi idag ser men då måste de få en rimlig ersättning. Både elproducenter och industriella aktörer måste i större grad uppmuntras att sälja flextjänster, säger Lars Olsson.

Ansvaret hamnar nederst
Ansvaret blir emellertid lite orättvist liggande hos nätbolaget som med dagens regelverk inte kan ta betalt av sina nätkunder så man kan finansiera inköp av reservkapacitet. Om elnätets kapacitet ska baseras på inköpta volymer och tjänster så måste affären bli bättre, menar Lars Olsson. Nätbolagen är inte nöjda som det ser ut idag.

Kanske något för Energimarknadsinspektionen?

– De är på bollen och skriver tydligt i sina rapporter att det krävs incitament för aktörerna. Det finns förslag även i intäktsramen att kunna ge incitament till nätbolagen. Också Svenska kraftnät är positivt så just den delen av marknadsfrågan är mest politisk, säger Lars Olsson.

Stöd till affärsmodeller behövs
Industrins dåliga incitament tillsammans med bristen på marknadskunskap och en nätbransch som till synes inte kan hantera fler nätkunder blir till slut en röra som motarbetar elektrifieringen, energiomställningen och det regionala näringslivet, menar Lars Olsson. Det hör till saken att den ständigt ökande delen intermittent förnybar energi med sol- och vindkraft kräver allt mer flexibilitet i elsystemet för att kunna ansluta.

– Nätbolag och elproducenter behöver tillämpa en affärsmodell för flex för att skapa bättre lönsamhet där incitament ingår. Incitament behövs för att få igång lokala flexmarknader, det är alla överens om, men om det ska ske via subventioner eller ändring av hela elmarknaden ska regeringen nu utreda. Det blir därför mycket spännande att följa vad den kommande elmarknadsutredningen kommer fram till, säger Lars Olsson.

———–

 

Elmarknadens djungel: Huvudmarknaden är den så kallade spotmarknaden och består av dagen före-marknaden med avrop på den justerande intradagsmarknaden (”inom samma dag”) precis före drift. Bortom det dagsaktuella finns också den finansiella elmarknaden med långsiktiga terminskontrakt och exempelvis PPA-avtal, men det blir lätt överkurs utanför branschen. Överst i det mer dagsnära spektret ligger transmissionssystemets balansmarknader FCR, FRR och FFR för frekvenshållning och -återställning. Dessa ”F-marknader” består av stödtjänster som med olika funktioner kompletterar varandra på sekund- och minutnivå. De avropas två gånger per dag och följer som alla delmarknader spotpriset i det aktuella elområdet. Längre nedströms i elnätet etableras flexibilitetsmarknader ”nästan på löpande band”. Själva flexbehovet utgörs av det lokala elnätets förbrukningsmönster med hög- och låglast beroende på tidpunkt och årstid. En flexmarknad kan hantera större produktionsvolymer (effekt) eller mer nedreglerad förbrukning (kapacitet) än Svenska kraftnäts balansmarknader. Just nedreglerande efterfrågeflexibilitet i form av minskad elanvändning är ett område som framöver kommer att regleras bättre genom EU:s kommande nätkoder. Och ibland dyker det upp tips på hur nätbolag kan förhålla sig till flexutvecklingen. Regeringens elmarknadsutredning ska slutredovisas 25 april 2025.

 

5 Kommentarer
Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars-Göran Johansson skriver:

  Bra att någon belyser hur elmarknaden snabbt har utvecklats mot ett mer systeminriktat sätt att tänka. Till stor del baserat på elbatteriernas snabba utveckling. Vilket i sin tur får tackas elbilsutvecklingen för. Detta kombinerat med kraftfulla datorstyrningar har på bara några år skapat helt nya verktyg. T ex går det inte längre att hävda att ett elsystem absolut måste ha mekanisk svängmassa för att fungera vid störningar när effekttillförseln lika gärna kan ske via batterier.

  Ett annat konkret exempel är Kristianstad som har blivit tvunget att lägga ett antal byggprojekt på is p g a effektbrist (sannolikt begränsningar i matande regionledningar). Men nu skall man lösa det genom att jämna ut dygnskurvan via ett 16 MW batteri som skall vara på plats i slutet av året.

  Dessutom får vi inte glömma möjligheterna till samkörning mellan angränsande elområden tack vare alla ledningar mellan dessa. Sverige har t ex ett dussintal sådana förbindelser till våra grannländer. Detta märks bl a i elområden med mycket vindkraft. Elsystemet slutar ju inte att fungera för att det blåser lite just där eftersom det finns andra elområden som kan täcka upp.

  1. Klas Roudén skriver:

   Väldigt ensidigt om batterier.

   Jovisst har dessa rovolutionerat tekniken för effektbalansen med sin snabbhet som stödfunktion vid stora frekvensfall genom funktionen FFR.

   Men att påstå eller antyda att batterierna helt skulle kunna ersätta den mekaniska rotationsenergin, som verkar momentant, dvs med ljushastigheten, det är helt missledande.

   Inga batterier hinner reagera i frekvenskurvans begynnande vertikala stup, då behövs ”äkta” rotationsenergi, men batterier via FFR hinner sedan börja ge effektinjektioner och därefter kommer också sådana via framförallt rullande vattenkraft och ångkraft (speciellt utanför Nordel).

   Men fortfarande väntar vi på tekniken för att få ut vindkraftens stora potential i rotationsenergi.
   Funktionen ”syntetisk svängmassa” låter vänta på sig. Inbromsningen av vindkraftaggregatet och acceleration därefter inom ett fåtal sekunder rymmer stora tekniska utmaningar.

   1. Lars Olsson skriver:

    Hej,
    Tack för ditt svar.
    Jag försöker starta projekt med Inertia support.

    Hälsningar
    Lars

 2. Jimmie Kempe skriver:

  För att undvika att skapa fler marknader som få människor förstår sig på så skulle man ju kunna tänka sig att Svk expanderar t.ex. mFRR marknaden. Detta genom att buden där är kopplade till en plats i nätet och sen att alla nätbolag kan logga in och aktivera bud relevanta för deras nät när så behövs. Så inte alla 150 nätbolag behöver öppna egna marknader där sen vissa aktörer som t.ex. fastighetsbolag eller aggregatorer måste sätta sig in varje marknads särskilda egenheter.

 3. Lennart Nilsson skriver:

  Märklig artikel om ”Kunskapsbrist om nya elmarknader”. Den bidrar knappast till att ens öka kunskapen om skillnaden mellan effektbrist i kraftsystemet och brist i nätkapacitet.

  Bristen i nätkapacitet stamnätet snitt 2 fanns inte innan 6 reaktorer stoppades, och innan vindkraft subventionerades in i Norrland.

  Inte heller fanns det nätkapacitetsbrist i stam/regionnät till Stockholm innan dess lokala elproduktion straffades ut av skatter. Kanske Ygeman löste det med att tömma kassan som fanns för Elberedskap.

  Kanske det är därför nuvarande regering planerar att fördubbla elberedskapsavgiften som läggs på elnätsbolagen?

  ”Lokalnätets kapacitet” (?) Finns det en (1) kapacitet i ett lokalnät?
  __

  Det kanske kommer flexmarknad för vägtrafik snart? ”Åk till jobbet kl. 0400 istället för 0700, lägg ett bud till Kommunens/Trafikverkets flexmarknad”.

  Eller vid bokning av hotell: ”Lova att ta hissen ned till frukost 3 timmar innan den öppnar, så får du 50 kr rabatt”

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet