Jätteprojekt vid Forsmark 1 på tid

Jätteprojekt vid Forsmark 1 på tid

Vintern 2009-2010 stod en del av den svenska kärnkraften still. Orsaken var framförallt de stora uppgraderingsprojekt som genomfördes och som försenades i flera månader. Efter många år av politisk inriktning på att avveckla kärnkraften ändrade riksdagen förutsättningarna och det blev aktuellt att modernisera och öka effekten på kärnkraftverken. Under 2009-2010 genomfördes stora moderniseringar på flera kraftverk samtidigt. I efterhand har industriföreträdare medgett att tidplanerna för projekten, som var mycket stora och svårbedömda, var allt för optimistiska.

För kärnkraftbolagen innebär förseningar inte bara ökade kostnader utan även tappade intäkter.

– Vi brukar rent schablonmässigt säga att en stillastående reaktor innebär ett intäktsbortfall på mellan tio och femton miljoner kronor per dygn, säger Anders Österberg vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Det normala är att reaktorerna stängs av under det varmare halvåret för underhåll och för att laddas med nytt bränsle, så kallad revision. De sker varje år för varje reaktor. Ett sådant avbrott tar normalt cirka tre-fyra veckor och är en rutinåtgärd som det finns lång erfarenhet av att genomföra. Men det är fortfarande stora projekt som involverar cirka ettusen personer.

Uppgraderingarna som genomförs är betydligt större projekt. En av de reaktorer som uppgraderades vintern 2009-2010 och som drog ut på tiden var Forsmark 2. I år har motsvarande projekt genomförts på Forsmark 1 som är en identisk reaktor.

– Efter förseningarna i uppgraderingen av Forsmark 2 genomförde vi ett stort projekt för att ta tillvara erfarenheterna från Forsmark och arbeta in dem i förberedelsearbetet inför revisionen vid Forsmark 1, säger Claes-Inge Andersson vid Forsmarks kärnkraftverk.
– Det visade sig att vi helt enkelt inte varit tillräckligt bra i förberedelsearbetet inför den stora revisionen, vi hade missbedömt komplexiteten. Det är mycket stora projekt i miljardklassen som engagerar ett par tusen personer och då gäller det att logistiken fungerar.

Från början var planen att en liknande uppgradering skulle ske för Forsmark 1 under 2010. Men projektet sköts till 2011 för att hinna med att slutföra återföringen av erfarenheterna och för att förbereda det nya projektet på ett gediget sätt. Det stora projektet på Forsmark 1 inleddes den 10 april i år och planerades ta tio veckor. Arbetet förlängdes med tre dygn och avslutades den 22 juni, vilket bedöms vara en försumbar avvikelse på ett så stort projekt.

– Helt klart har vi lärt av misstagen och kunnat genomföra ett projekt på ett bra sätt, menar Claes-Inge Andersson.

Uppgraderingarna av Forsmark 1 och 2 innebär att effekten höjs med 120 MW på vardera reaktorn, från 1000 MW till 1120 MW. Ökningen motsvarar ungefär 1 TWh produktion per år per reaktor, vilket kan jämföras med vindkraftproduktionen i Sverige som totalt svarade för 3,5 TWh år 2010.

Men uppgraderingen av Forsmark 2 som avslutades i början av 2010 för drift vid högre effekt har ännu inte kunnat utnyttjas eftersom prövningen av tillståndet fortfarande pågår. Först ska Strålsäkerhetsmyndigheten pröva den preliminära säkerhetsredovisningen vilket just nu pågår, därefter ska eventuella åtgärder genomföras och godkännas och därefter kan tillstånd lämnas för provdrift. Provdriften kan bli aktuell under 2012.

– Granskningen av den inlämnade preliminära säkerhetsredovisningen för Forsmark 2 är i slutfasen, och vi räknar med att kunna fatta beslut under oktober, säger Lars Skånberg som är chef för enheten för reaktorteknik vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det stora uppgraderingsarbetet i år vid Ringhals 4 som ursprungligen beräknades ta drygt tre månader är dock försenat med en knapp månad. Utbytena av alla de stora komponenterna – ånggeneratorer, tryckhållare, högtrycksturbiner, mellanöverhettare och lågtrycksförvärmare – har gått bra, men den stora volymen rörjobb för att ansluta komponenterna är tidskrävande. Arbetets omfattning har underskattats och leverantörerna har inte haft tillräckligt med arbetskraft och material på plats för att kunna hålla den ursprungliga tidplanen. Flera åtgärder vidtas för att komma tillrätta med situationen. Först och främst utökas personalstyrkan, arbetsledningen förstärks och uppföljning av framdriften sker tätare.

Mats Olin
På uppdrag av Svensk Energi

————————————————–
FAKTA OM REVISIONER 2010-2012
Revisioner 2010
År 2010 påbörjades inga nya, stora uppgraderingsprojekt utan enbart normala revisioner. I slutet av oktober 2010 gick fyra av tio reaktorer för fullt, en var oplanerat avstängd och fem under revision. Reaktorerna startades successivt veckorna därpå och den sista reaktorn, Oskarshamn 2, var åter i drift planenligt i mitten av november. Fortfarande går inte Oskarshamn 3 för full effekt beroende på ett lager som inte fungerar som det ska. Dock är den nuvarande uttagna effekten på Oskarshamn 3 nästan i nivå med den maximala effekten före uppgraderingen.

Revisioner 2011
I år sker större effekthöjningar på Ringhals 4 och Forsmark 1. Av årets revisioner har tre avslutats utan större förseningar, varav en alltså inkluderat en större uppgradering. Just nu står tre reaktorer stilla, varav Ringhals 2 oplanerat beroende på en brand i som uppstod under tester den 10 maj under revisionen. Oskarshamn 3 kan tills vidare endast producera med reducerad effekt, ungefär i nivå med vad som gällde före uppgraderingen. Fyra reaktorer går in för normal, kort revision i september och oktober och planeras åter vara i drift efter ungefär en månad.

Revisioner 2012
Under 2012 är revisionsperioden åter tillbaka tidigare på året och den sista beräknas vara avslutad i september. Inga större modeniseringar är planerade att starta 2012. 

LÄGET VID DE OLIKA KÄRNKRAFTVERKEN
Forsmark
Revisioner 2011
F1 – planerad 10 april – 19 juni, avslutades 22 juni
F2 – planerad 14 augusti – 4 september
F3 – planerad 4 september – 16 oktober

Planerade revisioner 2012
F1 – 5 augusti – 26 augusti
F2 – 13 maj – 17 juni
F3 – 8 juli – 23 juli

Oskarshamn
Revisioner 2011
O1 – planerad 18 april – 13 maj, avslutades 15 maj
O2 – planerad 18 september – 10 oktober
O3 – planerad 22 maj – 19 juni, avslutades 28 juni (Reducerad effekt på grund av vibrationer i turbin)

Planerade revisioner 2012
O1 – 29 april – 19 maj
O2 – 5 – 18 augusti
O3 – 3 -22 juni

Ringhals
Revisioner 2011
R1 – planerad 25 sept-8 november
R2 – står stilla efter brand. Planerad återstart är 18 november
R3 – planerad 1 – 31 oktober
R4 – planerad 31 maj – 8 september, ny starttid den 2 oktober

Planerade revisioner 2012
R1 – planerad 6 maj- 19 juni
R2 – 14 juli – 11 augusti
R3 – 9 juni – 4 juli
R4 – 18 augusti – 17 september

Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet