”Elhandlarcentrisk modell inte en del av lösningen”

”Elhandlarcentrisk modell inte en del av lösningen”

Ett införande av en elhandlarcentrisk modell för elmarknaden innebär betydande risker, och det har bland annat påpekats att datainsamlingen utgör ett hot mot rikets säkerhet och den personliga integriteten. Det skriver Lotta Olsson, Camilla Brodin och Arman Teimouri, energipolitiska talespersoner för moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna.

Sverige står inför stora utmaningar de närmaste åren. Inom loppet av 25 år – till år 2045 – ska Sverige ha nettonollutsläpp, samtidigt som en god tillväxt självklart måste säkerställas. För att detta över huvud taget ska vara möjligt är en välfungerande och expansiv elmarknad helt avgörande. På kort tid ska elmarknadens aktörer genomföra energiomställningen samtidigt som de ska hantera kapacitetsbrister i elnäten och tillgodose en kraftigt ökad efterfrågan på el. För Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är det därför självklart att se till att branschen har bästa möjliga förutsättningar för att klara en sådan enorm utmaning. Det är därför vi kraftigt motsätter oss den reform som nu är på väg att implementeras i Sverige och som – om den genomförs – skulle bli den största på elmarknaden sedan avregleringen.

Bild: Lotta Olsson (M), Camilla Brodin (KD) och Arman Teimouri (L).

2009 initierades tanken om en reform som skulle förändra Sveriges slutkundsmarknad för el, den elhandlarcentriska modellen (ECM). Genom att gå från dagens två till en samlad faktura för el skulle det bli enklare att vara elkonsument. De onödigt dyra anvisningsavtalen skulle tvingas bort och Sveriges slutkundsmarknad harmoniseras med våra nordiska grannländers för att därigenom öka konkurrensen.

Under de tio år som reformen planerats har dock mycket hänt i såväl energisektorn som i omvärlden. Inte minst har flera andra reformer drivits igenom som gjort den elhandarcentriska modellen antingen överflödig eller direkt kontraproduktiv. Exempelvis är en EU-reform är på väg att implementeras i Sverige som tydligt sätter kunden i centrum och som betonar samverkan mellan konsumenter och nätbolag. (Med den elhandlarcentriska modellen ska nätbolaget inte ha någon kontakt med kunden, vilket väcker frågor om hur de två reformerna ska samexistera?) Våra myndigheter har tagit krafttag mot anvisningsavtalen vilket gjort att de sjunkit kraftigt på senare år. Nya smarta elmätare implementeras just nu i alla svenska hushåll vilket skapar nya affärsmöjligheter för Sveriges elhandlare och tack vare nya flexibla marknadsplatser för effekthandel öppnas elmarknaden upp för nya typer av aktörer.

Men utöver att vinsterna med reformen idag är högst oklara kommer den också med betydande risker, vilket är desto allvarligare.

1. En elhandlarcentrisk modell kräver en hubb som kommer att samla data över Sveriges elkonsumtion. Remissinstanser, bland annat Försvarsmakten, har uttryckt att en hubb utgör ett hot mot rikets säkerhet.

2. Hubben medför risker för den personliga integriteten enligt bland andra Datainspektionen. Det är också oklart om hubben är tillåten utifrån GDPR.

3. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är kritiska till reformen bland annat då kreditrisken för kommunala elnätsbolag kommer att öka avsevärt, vilket försämrar deras affärsmöjligheter och skapar större finansiell osäkerhet på marknaden.

Det är tydligt att Sveriges elmarknad behöver reformeras för att kunna fungera bra idag och samtidigt klara målen till 2045. För oss är det dock tydligt att ECM inte är en del av lösningen. Vi frågar oss varför vi ska genomföra en omfattande reform som kommer att sluka enorma resurser under många år framöver, som medför betydande risker, har marginella nyttor och som ingen riktigt efterfrågar.

Vi moderater, kristdemokrater och liberaler bryr oss i första hand om Sveriges konsumenter. Det är därför vi under lång tid har sökt andra lösningar på elmarknaden än genomförandet av denna reform. Vi är glada över att både Centerpartiet och nu även Socialdemokraterna öppnat upp för möjligheten att lägga ned ECM. Vi söker istället ett tydligt löfte från branschen med alternativa lösningar på de kvarvarande utmaningarna med bla. anvisningsavtal och krångliga fakturor. Vi bidrar gärna i denna dialog tillsammans med regeringspartierna – inte minst för att gynna Sveriges elkonsumenter.

3 Kommentarer
Av Lotta Olsson (M) Camilla Brodin (KD) Arman Teimouri (L)
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Anders Kjellström skriver:

  Framöver kommer laddning av elbilar bli ett problem tidvis för det lokala elnätsbolag. Genom att förskjuta laddning av elbilar i tiden kan detta lösas på ett kostnadseffektivt. Det kräver dock två saker!
  1 Elnätsbolaget tilldelas en roll för att lastbalansera mellan grannar på samma elnät
  2 Elmätare med realtidsegenskaper och IP adress i kundgränssnittet

  Vi kommer köra pilottester i våra elnät under sommaren och hösten

 2. Göran Fredriksson skriver:

  Det går att dra många slutsatser av en elanvändares förbrukning och förbrukningsmönster på timnivå. Det är självklart en risk om sådana uppgifter kommer i fel händer. Det lokala elnätföretaget är en säkrare plats för förvaring av dessa uppgifter än hos en elhandlare som kan finnas var som helst.

  Elhandlare är ett onödigt mellanled främst för alla dem som är anslutna till lokalnäten. Låt dessa elanvändare istället alltid som utgångspunkt få köpa el direkt av det lokala elnätföretaget till börspris med ett administrationspåslag för det lokala nätföretagets kostnader. På lite sikt kommer detta att medföra en stor priskänslighet vilket är mycket önskvärt.

  Det som vill ha ett i förväg fastställt pris hänvisas till den finansiella marknaden som bör ses som ett komplement.

 3. Börje Pettersson skriver:

  Spännande. Icke-socialistiska politiker tycker alltså att branschen ska komma överens om hur man prissätter kunder som inte gör ett eget val?
  Och i linje med hanteringen av corona-pandemin så sågar man omvärlden, för inte kan väl våra nordiska grannar ha tänkt fel när man beslutat och i två fall redan infört en hub? Varken vad gäller säkerhet eller GDPR.
  Avslutningsvis, vilka är de affärsmöjligheter som nätbolagen, monopolen, ska ha på den konkurrensutsatta marknaden?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet