Högst elpris i norr, enligt Svk:s nya analys

Högst elpris i norr, enligt Svk:s nya analys

Svenska kraftnäts emotsedda nya långsiktiga marknadsanalys visar på behovet av en mer omfattande utbyggnad av kraftproduktionen och elsystemet än Sverige sett någonsin förr. En brisant siffra i scenarierna handlar om elpriset, som enligt kalkylerna blir högre i norr än i söder. En obesvarad följdfråga är hur detta påverkar lönsamheten i de planerade stora elektrifieringsprojekten i norr.

Svenska kraftnät undviker av förståeliga skäl kategoriska påståenden i sin nya långsiktiga marknadsanalys, presenterad i går (24 januari). Alltför många parametrar är alltför oklara för att säkra förutsägelser ska kunna göras. Den tekniska utvecklingen, politikernas beslut och investerarnas kalkyler landar inte nödvändigtvis i vad man för ögonblicket kunde tro.

Trots detta är Svenska kraftnät tydligt på några viktiga punkter: Den aviserade massiva utbyggnaden av Sveriges elproduktion kommer att vara oerhört krävande. Genomförs den utan kärnkraft, blir komplikationerna ur ett systemperspektiv extra omfattande och dyra. Och kanske viktigast av allt: elpriset i norra Sverige ser ut att bli signifikant högre än i övriga Sverige.

Hur går detta ihop med det budskap som Bolidens energidirektör Mats Gustavsson nyligen framförde på Second Opinion? Det räcker i energiomställningen inte med ett billigt elpris i norra Sverige, det måste vara billigast.

Svenska kraftnäts långsiktiga marknadsanalys släpps vartannat år och presenterar scenarier för det nordeuropeiska kraftsystemet fram till 2050. De olika scenarierna analyseras ur olika aspekter i avsikt att identifiera behoven och utmaningarna. En rad simuleringsresultat presenteras, uttryckligen med preciseringen att det inte är fråga om prognoser.

En invändning mot upplägget i marknadsanalysen kunde vara att Svenska kraftnät bygger två av sina fyra scenarier enbart på förnybar el. Den kommentar som ges känns som en ursäkt: ”Att kärnkraften avvecklas i två av scenarierna beror på att det är viktigt att kunna analysera hur detta skulle påverka systemet, och ska inte ses som att Svenska kraftnät bedömer en sådan utveckling som mer eller mindre trolig.”

I introduktionen till analysen lägger Svenska kraftnät betoningen på

– att man tydligt kan se att ”en ökad förbrukning i norra Sverige får stor påverkan på priserna i området”,

– att ”behovet av ny produktionskapacitet blir avgörande för att möta elektrifieringen i Sverige”,

– att det finns ”ett stort behov av att öka överföringsförmågan över snitt 1 samt mellan SE1 och övriga elprisområden”,

– att en central roll utgörs av ”vätgasens kommande infrastruktur och samspel med elsystemet”,

– att förbrukningsflexibilitet ”blir helt nödvändig för att klara effekttillräckligheten” och

– att nyttan av utlandsförbindelser ”generellt sett fortsatt är hög”.

Intressant är att se hur snabbt antagandena i den nya analysen förändrats jämfört med dem i den tidigare marknadsanalysen för två år sedan:

Till exempel bedöms elförbrukningen i samtliga scenarier nu vara betydligt högre. Det förklaras framför allt med högre elanvändning för omställningen av järn- och stålindustrin, men även med en högre elförbrukning för produktion av syntetiska bränslen från vätgas och med etablering av nya datacenter.

Vad gäller elproduktionen omfattade kärnkraftsscenariet i den tidigare analysen som mest 55 TWh kärnkraft. Nu räknas med 110 TWh. ”Detta återspeglar framför allt den politiska utvecklingen som gör det mer sannolikt att det byggs nya kärnkraftreaktorer i Sverige och att befintliga reaktorer livstidsförlängs.”

Även i fråga om vindkraften ser bilden annorlunda ut. Svenska kraftnät har enbart sedan år 2021 mottagit ansökningar om anslutning motsvarande totalt över 100 GW havsbaserad vindkraft. ”Detta får anses vara en teoretisk volym utan beaktande av den realistiska möjligheten att få nödvändiga tillstånd.”

Årsproduktionen för landvindkraften beräknas i maxscenariot för 2045 nu till 168 TWh, jämfört med 98 TWh i analysen för två år sedan. Samtidigt har den havsbaserade vindkraften minskat från 113 TWh till 66 TWh. ”Förändringen till förmån för landbaserad vindkraft beror på att scenarierna nu i högre utsträckning tagits fram genom lönsamhetsbedömningar för olika kraftslag, där landbaserad vindkraft har en stor kostnadsfördel jämfört med havsbaserad vindkraft.”

Vad gäller vattenkraft och kraftvärme finns enligt Svenska kraftnät trender som talar för en minskad produktion. ”Vattenkraften som historiskt stått för den mesta regleringen i Norden kommer inte att räcka till för att balansera produktion och förbrukning.” Samtidigt gör en ökning av värmepumpar i kombination med minskat uppvärmningsbehov till följd av bättre isolerade bostäder och varmare klimat att värmebehovet minskar, enligt Svenska kraftnät.

Solkraften beskrivs som ett viktigt komplement i elproduktionen, men med potentialen i Sverige begränsad på grund av den låga produktionen under vinterhalvåret.

Ett perspektiv på den utbyggnad som väntar, om scenarierna med störst elförbrukning ska förverkligas, är att den avsevärt överskrider vad som historiskt genomförts någon gång under kraftsystemets utveckling, vattenkraftsutbyggnaden på 1950- och 1960-talen och kärnkraftsutbyggnaden på 1970- och 1980-talen inräknade. Den högsta utbyggnadstakten för den totala produktionen över ett decennium har hittills varit 5 TWh per år. Utbyggnaden i maxscenariot nu ligger på 7,5 TWh per år under två decennier.

En annan utmaning handlar om den palett av systemegenskaper som hör ihop med de olika scenarierna, framför allt skillnaden mellan alternativen med och utan kärnkraft. Med bibehållen eller utbyggd kärnkraft ligger till exempel rotationsenergin kvar på liknande eller högre nivåer mot i dag, men med avvecklad kärnkraft blir den ”markant lägre”, med analysens formulering.

Närmare bestämt är skillnaden sett till det gränsvärde för rotationsenergin som Svenska kraftnät brukar använda (120 GWs) 1621-0, enligt tabell i analysen. Vilket i uttolkning innebär att antalet timmar under året, då rotationsenergin i det nordiska synkronområdet underskrider det kritiska värdet, med avvecklad svensk kärnkraft beräknas till 1621, mot noll timmar i scenariot med utbyggd kärnkraft.

Frågan är om den mest brisanta siffran i Svenska kraftnäts nya analys ändå inte gäller det kalkylerade framtida elpriset. Den största förändringen för de svenska elprisområdena sker nämligen i Norrbotten (SE1), som går från att vara ett överskottsområde till ett underskottsområde på 20 TWh år 2045, både i scenarierna med och utan kärnkraft. Vilket enligt kalkylen ger SE1 det högsta elpriset i Sverige.

Simulerade årsmedelpriser i Sverige. Klamrarna visar spannet mellan de väderår som har högst och lägst årsmedelpris. Gulmarkerat priserna för scenarierna EP (Elektrifiering planerbart) för 2035 och 2045. Tabellerna för scenariot utan kärnkraft (EF, Elektrifiering förnybart) till höger om EP-tabellerna.

Nedanstående figur redovisar de kalkylerade elpriserna aggregerat för Sverige och grannländerna. För länder som består av flera elprisområden har priset viktats baserat på priserna för de olika elprisområdena relaterat till den årliga förbrukningen.

Simulerade årsmedelpriser i Sverige och ett antal grannländer. Klamrarna visar spannet mellan de väderår som har högst och lägst årsmedelpris. Gulmarkerat priserna för scenarierna EP (Elektrifiering planerbart) för 2035 och 2045. Tabellerna för scenariot utan kärnkraft (EF, Elektrifiering förnybart) till höger om EP-tabellerna.

Både EP- och EF-scenarierna bygger på drygt en fördubbling av elförbrukningen till 2045 i både Danmark och Finland, medan förbrukningen i Norge ökar väsentligt mindre. I det scenario som får anses vara intressantast, EP-scenariot, landar Sverige 2035 som synes i mitten av prisskalan. År 2045 ligger Sverige nästhögst i pris. Anmärkningsvärt är att Finland i båda fallen har det markant lägsta elpriset.

”En stor ökning av förbrukningen framför allt i norra Sverige pressar upp priserna där och gör att SE1 blir det svenska elprisområdet med högst priser i elektrifieringsscenarierna”, sammanfattar Svenska kraftnät. Utan att ge sig in på följdfrågan hur detta påverkar lönsamheten i de planerade stora norrländska industriprojekten.

 

5 Kommentarer
Av Svenolof Karlsson
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Peter Vilén skriver:

  Ny rapport: Företagens planer hotar Nordens elpriser och ekonomi

  https://policyinstitutet.se/2024/01/30/ny-rapport-foretagens-planer-hotar-nordens-elpriser-och-ekonomi/

  Idag presenteras den tredje delen i Skandinaviska Policyinstitutets rapportserie om de norrländska satsningarna på fossilfritt stål.

  Företagen LKAB, SSAB, H2 Green Steel och Fertiberia har presenterat expansiva produktionsplaner för norra Norrland. Enligt den senaste rapporten ”Till vilket elpris som helst?” riskerar företagens planer på produktion av fossilfritt stål i elområde SE1 leda till allvarliga konsekvenser för Nordens ekonomi och elkonsumenter.

  Rapportförfattaren David Sundén menar att företagens satsningar i norra Norrland är överambitiösa och orealistiska.

  ”Företagens investeringskalkyler verkar vara begränsade och inte ta hänsyn till den betydande inverkan deras och andra bolags investeringar kommer att ha på elpriserna. Om alla planerade investeringar genomförs förväntas elpriserna stiga kraftigt, vilket gör satsningarna ekonomiskt ohållbara.”, konstaterar Sundén.

  Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, är projektledare för rapportserien.

  ”Jag har i snart tre år ställt frågan: var ska elen komma ifrån? Nu har vi svart på vitt att det inte kommer fungera och att hushåll och företag i hela Norden kommer att råka illa ut”, säger Henrekson.

 2. Mats Lindfors skriver:

  SVK sjruyvar upp och skruvar upp elförbrukningen mer och mer medan verkligheten går åt andra hållet, i såväl bostadssektirn som i industrin., elförbrukningen minskar. Förra året 136,4 TWH men SVK räknar med 155 TWh redan 2025.
  Prognoserna liknar de man gjorde 1967 och 1975, sedan stannade elförbrukningen på ca 140 TWh redan 1987 och har varit konstan sedan dess trots 2 miljoner fler människor och ca 600000 laddbara fordon.
  När ska SVK börja kolla på verkligheten?

 3. Bengt Hellman skriver:

  Svenska Kraftnät uttalar sig om elpriser i olika elområden. Samtidigt saknas redovisning i rapporten av kostnader för för elproduktion för olika kraftslag. För att komma fram till vad elpriset blir behövs antaganden om vad den nya elproduktionen kostar. Dessa behöver redovisas.

  Norska Statnett gör mycket med stringenta rapporter där det går att se vilka antaganden som görs. De skriver i sin Marknadsanalys 2022 ”Høye kostnader og lave priser i en økende andel av tiden som følge av mye sol- og vindkraft, gjør at kjernekraft er ulønnsomt basert på markedsprisene alene i våre scenarioer.” ”Uten vesentlig lavere kostnader vil dermed ny kjernekraft forutsette mye økonomisk støtte.” ”Kostnadene for framtidig kjernekraft er usikre. De største prosjektene som er under bygging i Europa, Hinkley Point C i UK, Flamanville in Frankrike og Olkiluoto 3 i Finland har alle store forsinkelser og budsjettoverskridelser. LCOE23 for EPR-kjernekraftverket Flamanville estimeres til rundt 130 EUR/MWh, langt høyere enn de gjennomsnittlige kraftprisene vi beregner i vår analyse, og dermed også mye høyere enn kostnaden for ny fornybar produksjon og nødvendig og tilhørende fleksibilitet.”

  Om stora mängder ny kärnkraft ska subventioneras in blir frågan om vem som ska betala subventionerna avgörande för elpriset.

  1. Björn Fredriksson Möller skriver:

   Flera långtidsprognoser över marginalpriser på el, tex i Energimyndighetens vätgasstrategi och Lisa Göranssons och Filip Johnssons omdebatterade Mistra-rapport i somras, visar på en framtid där intäkten från elproduktion blir mycket låg under stora delar av året (överskott pga massiv utbyggnad av billig sol- och vindkraft). Man kan därför inte enbart stirra sig blind på produktionskostnad utan att ta hänsyn till vilka intäkter som kan kopplas till motsvarande produktion i framtiden. Se till exempel Paul-Frederik Bach’s analys från 22 januari här på Second Opinion. Helt klart är att kostnaderna för att hantera skillnaden i tillgång och efterfrågan på el kommer att öka och det är inte osannolikt att det behövs statliga garantier för att säkra tillgång till el dygnet runt, antingen via mer planerbar kraft eller möjlighet till storskalig lagring av el (pumpkraft, vätgas/gasturbin, etc).

   1. Bengt Hellman skriver:

    Norska Statnett som är duktiga på prisprognoser delar i sin Långsiktiga marknadsanalys uppfattningen om fallande priser i Europa och Norden:
    ”Sammenlignet med i dag viser våre beregninger at de gjennomsnittlige kraftprisene blir betydelig lavere på få år. I første omgang bidrar en normalisering av gassprisene. Parallelt gir overgangen til fornybar produksjon også lavere priser. Og i løpet av de neste ti årene blir prisnivået gradvis mindre påvirket av marginalkostnader i fossile kraftverk, og stadig mer gitt av de bakenforliggende kostnadene for ny vind- og solkraft pluss nødvendig fleksibilitet. I Basis gir dette snittpriser rundt 60 €/MWh i 2030 på kontinentet og i UK før prisene går ned mot 45-40 €/MWh i 2040-50.” ”Utfallsrommet for kraftprisene i Norge og Norden er i hovedsak gitt av utfallsrommet i prisene ellers i Europa og kostnadene for ny produksjon i Norden. Vi ser også at tilgangen på fleksibilitet og da særlig graden av fleksibilitet i hydrogenproduksjonen i Sverige og Finland har mye å si. Mindre fleksibilitet i hydrogenproduksjonen gir høyere kraftpriser, større prisforskjeller internt i Norden og høyere hydrogenkostnader. En slik utvikling er dermed ikke forenelig med en så stor hydrogenproduksjon.”

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet