Avgörandets stund för EU:s nya DSO-enhet

Avgörandets stund för EU:s nya DSO-enhet

Den nya EU-enheten för elnätsbranschen, EU DSO Entity, kommer att utforma det regelverk som nätföretagen framöver ska leva med. Men ännu – med kort tid kvar till den första generalförsamlingen – har bara vart fjärde svenskt nätföretag anmält sig som medlem.

Att nätföretagen i Europa ser ett behov av samverkan antyds av att de samlat sig i fyra sammanslutningar, Geode, CEDEC, E.DSO och Eurelectric. Nu är alltså en femte på gång genom EU DSO Entity, men denna gång inte utgånget från elnätsföretagen själva, utan som ett EU-initiativ.

Alla de fyra existerande sammanslutningarna har svenskt deltagande.

Geode (”The Voice of Local Energy Distributors across Europe”) representerar både el- och gasaktörer och säger sig vilja förverkliga omställningen till ett decentraliserat, dekarboniserat och digitaliserat energisystem. Av 91 medlemmar är åtta svenska – Energiföretagen, gaskoncernen Nordion och några av de större energiföretagen. I styrelsen med tretton ledamöter är hela tre svenskar: ordföranden Hans Kreisel (Nordions vd), Lovisa Fricot Norén (vd för Tekniska verkens nätbolag, Linköping) och Henrik Wingfors (enhetschef, Energiföretagen).

Tyskland har en egen underorganisation inom Geode och säger sig vilja ”försvara en pluralistisk energiekonomi”.

CEDEC (the European Federation of Local Energy Companies) har sina medlemmar främst bland mindre och ofta offentligt ägda elnätsföretag. 54 svenska företag finns med genom sina respektive samarbetsorganisationer, Elinorr och Lokalkraft. Norge företräds av Sammfunnsbedriftene, som samlar en mängd norska samhällsägda företag, Finland genom sin samarbetsorganisation Lokalkraft.

E.DSO (European Distribution System Operators), med 41 medlemmar, beskriver sig som huvudinterfacet mellan de ledande elnätsoperatörerna och de europeiska institutionerna. E.DSO driver på utvecklingen av storskaliga smarta nät-teknologier och den infrastruktur dessa ska fungera i. Vattenfall och Eon är svenska medlemmar, Finland finns med genom Caruna (Fortums tidigare finländska nätbolag). I den enorma styrelsen, 33 medlemmar, ingår Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.

Eurelectric slutligen är på en övergripande nivå samarbetsorgan för den europeiska energibranschen, med Energiföretagen som representant för Sverige. Magnus Hall valdes till Eurelectrics ordförande i maj 2019, men lämnade uppdraget i samband med att han nyligen lämnade vd-jobbet på Vattenfall.

För ordnings skull kan nämnas att de europeiska stamnätsoperatörerna (TSO:erna), som Svenska kraftnät, samverkar inom ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) och de europeiska regulatorerna, med Energimarknadsinspektionen som medlem, inom ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, på officiell svenska: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter), som har status som EU-byrå.

Med den nya DSO-organisationen har EU tagit kommandot. Det skedde formellt genom EU-förordningen 2019/943 om den inre marknaden för el: ”För att öka effektiviteten i unionens eldistributionsnät och säkerställa ett nära samarbete med systemansvariga för överföringssystem och Entso för el, bör en europeisk enhet för unionens systemansvariga för distributionssystem (nedan kallad EU DSO-enheten) inrättas.”

I processen har EU tagit hjälp av just Geode, CEDEC, E.DSO och Eurelectric, som i saken formade en Joint Task Force. Den 24 juni i år lämnade de sitt förslag till regelverk till ACER, som två månader senare gav sin bearbetning av förslaget vidare till EU-kommissionen, som den 25 november meddelade sina synpunkter.

Enligt EU-förordningen bör arbetsuppgifterna för den nya DSO-enheten ”vara väldefinierade och arbetssättet bör säkerställa att enheten är effektiv, transparent och representativ för unionens systemansvariga för distributionssystem”. EU DSO-enheten bör i fråga om nätföreskrifterna samarbeta nära med ENTSO-E och ”ge vägledning om bland annat integrering av decentraliserad produktion och energilagring i distributionsnät”.

Den nya enheten ska ge DSO:erna en enhetlig (”coherent”) röst gentemot de europeiska institutionerna, den ska fokusera på tekniska frågor med en neutral utgångspunkt, finansieras av sina medlemmar genom nätavgifter på nationell nivå och ha ett fullvärdigt sekretariat med generalförsamling, generalsekreterare och nationella expertgrupper. Bland annat.

Enligt plan ska en generalförsamling samlas i april 2021 för att fastställa statuterna och utse en styrelse och vid ett följande möte utse ordförande och generalsekreterare. Rösträtt vid generalförsamlingen har DSO:er som registrerat sig senast den 31 januari 2021. (I en tidigare version av artikeln angavs den 1 januari, men tidpunkten har flyttats fram).

Mot den här bakgrunden vädjar nu Energiföretagen till sina medlemmar att anmäla sig till den nya DSO-enheten, för att öka Sveriges chans att få representation i dess styrelse. Bara 39 av 160 svenska nätföretag har hittills meddelat sitt deltagande.

Maktspelet är sedan länge i gång. Ett centralt budskap, när Geode, CEDEC, E.DSO och Eurelectric lämnade sitt förslag till ACER var att DSO-situationen ser mycket olika ut på olika håll i Europa. I vissa länder regerar ett eller några få (mycket stora) nätföretag, medan nätföretagen i andra länder (som Sverige) kan utgöra en mycket brokig skara.

Det återspeglas i den kategorisering av DSO:erna som det aktuella förslaget bygger på: stora (med mer än en miljon kunder), mellanstora (med kunder i intervallet 100 000 till en miljon) och små (med färre än 100 000 kunder). Den tilltänkta styrelsen föreslås få 27 ledamöter med nio ur vardera kategorin.

Sverige har med den här indelningen ett stort nätföretag (Eon, 1 033 000 kunder), tre mellanstora (Ellevio 960 000, Vattenfall 896 000, Göteborg Energi 260 000) och alltså desto fler små.

Med 27 styrelseledamöter kan det se ut som en tanke att de 27 EU-länderna ska få varsin plats, men så lär det inte bli. Henrik Wingfors, som nära följer processen, tror att Sverige har möjlighet till i vart fall en styrelseplats i kategorin småbolag. Teoretiskt skulle Sverige kunna få två platser – om fler svenska nätföretag registrerar sig och om de spelar sina kort rätt.

”Det kan löna sig att snacka ihop sig med andra länders nätföretag och taktikrösta. Här får man dessutom i första rundan, där röstning sker inom varje kategori, rösta på det egna landets kandidater. I andra rundan – så är tanken – ska alla i den nya organisationen kunna förhålla sig till ett förslag där styrelsen har den slutliga sammansättningen.”

”Vi försöker samordna oss med våra nordiska grannländer, inte bara inför valet av styrelse, utan också kring det kommande arbetet i DSO-enheten”, berättar Henrik Wingfors.

I dagsläget har två svenska kandidater accepterat nominering: Erik Brandsma och Jonas Kellberg.

Erik Brandsma, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten, numera vd för Jämtkraft (med 63 000 nätkunder), är välkänd i energibranschen.

Varför kandiderar du?

Erik Brandsma

”EU behöver få till en bättre samordning av nätföreskrifterna, för att förstärka den framtida konkurrenskraften. I det är det otroligt viktigt att vi i Sverige får vår röst hörd. Och särskilt angeläget är det för mindre företag, som inte med egna resurser kan driva sina intressen i den större världen”, säger han.

Han nämner de olika förutsättningarna för elnätsföretag.

”Jämfört med de tättbefolkade länderna i Europa är Sverige en glesbygd. Och Jämtland är glesbygdens glesbygd. När vi bygger ut elnätet till en fjällstation bygger det sällan på kundbärkraft. Det är väldigt viktigt att vi får till nätkoder som tar hänsyn till de lokala förutsättningarna”, säger han.

”Jag trodde att jag skulle slippa åka till Bryssel, när jag tog jobbet på Jämtkraft. Men jag vet ganska väl hur internationella organisationer fungerar, och med den erfarenheten borde jag kunna göra nytta i den nya DSO-enheten”, säger Erik Brandsma, som tidigare varit anställd av bland annat OECD och FN.

Jonas Kellberg, sedan tre år vd på Nacka Energi (29 000 kunder) och med ett långt förflutet inom Vattenfall, uttrycker sig i samma anda:

”En allt större del av nätföretagens verksamhetsförutsättningar bestäms numera av EU. Vi behöver en större närvaro där, och EU behöver en motpart och ett bollplank som kan beskriva hur behoven och infallsvinklarna skiljer sig åt i Europa.”

Jonas Kellberg

Jämför med Jämtkraft (ledningsnät 139 meter/kund) är Nacka mycket tättbebyggt (ledningsnät 46 meter/kund), och kommunen är inne i en snabb expansion både sett till befolkningsmängd och näringsliv.

”För oss är det väldigt viktigt att vi får till en reglering som inte är för byråkratisk och tungrodd. Respektive land och region behöver få en betydande frihet att söka lösningar som anpassas för deras förhållanden”, säger han.

Jonas Kellberg är förvånad över att så få av nätföretagen registrerat sig hos EU DSO Entity.

”Kostnaden för att delta är försumbar. Och det handlar inte om att alla måste lägga mycket tid på detta. Men vi måste vara med och ta plats. Vi kan inte räkna med att man i övriga Europa förstår hur vi jobbar i Sverige”, säger han.

 

1 Kommentar
Av Svenolof Karlsson
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Björn ter Bruggen skriver:

    Ett fåtal mindre svenska elnätsbolag har via föreningen Elinorr och med hjälp av CEDEC jobbat väldigt intensivt och framgångsrikt under ca två år för att skapa bra förutsättningar för mindre nätbolag att delta i Entitetens framtida arbete, bl.a. låga avgifter och bra regler för hur rösterna viktas som skyddar deras position. Nu är det bara att bli medlem och ta hand om den svenska marknadsdesignen.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet