Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten

Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten

Nu i slutet av oktober 2014 ser vi mycket lägre spotpriser för elen än vi gjort på många, många år, samtidigt finns det inget som tyder på en prisuppgång under lång tid framöver. Prisnivån gör det omöjligt att på kommersiella grunder få någon lönsamhet i att producera vindel, vilket sätter förnyat fokus på det feltänkta i att överhuvudtaget subventionera dyr och opålitlig elproduktion i Sverige.

Varför skall svenska elkunder skicka med miljarder i subventioner till våra rika grannländer för export av onödig vindkraftsel?

Vindkraften växer i dag främst genom investeringar från IKEA och ett antal andra kapitalstarka fastighetsägande bolag, som likt kommuner och landsting missbrukar möjligheten till energiskattebefrielse, menad att gälla endast för de många ägare till små gårdsverk om max 100kW, som förbrukar all egenproducerad vindel själva. De förbättrar därmed sin haltande kalkyl med 29 öre+moms per kWh, genom att vältra över skattebördan för sin storskaliga vindelsproduktion, på andra skattebetalare. 

Det är anmärkningsvärt, att varken den förra regeringen eller den nuvarande lyssnar på kritiken mot missbruket från statliga utredare och elmarknadens aktörer. Man borde snarast stoppa denna diskriminerande, miljöskadliga och dokumenterat marknadssnedvridande skattesubvention, som drabbar landets mål för energibesparing och ägare till billigare och för miljön bättre sätt att producera el och värme. Ett direkt statsstöd som bryter mot EU-rätten, enligt en av Svensk Fjärrvärme AB företagen rättsutredning.

Att äga vindandelar privat har aldrig varit särskilt lönsamt, tidigare bland annat på grund av skattskyldigheten för skillnaden mellan det lägre avtalade fasta priset för elen gentemot marknadspriset. Idag riskerar förmånen dessutom att helt försvinna, genom att det fasta priset kan komma att vara högre än marknadspriset. Vill man sälja sin vindandel finns i nuläget inte heller några köpare. Det är bara för andelsägarna att inse att de är grundlurade av vindkraftsbolagens försäljningskampanjer.

Planerna på att bygga nya exportledningar för el till Tyskland och Polen faller rimligen platt till marken när dessa länder, vilket skett för morgontimmarna 2014-10-27, beslutat om importstopp för el från Sverige. Vi har därmed en inlåsning av vårt växande elöverskott i landet med de starkt negativa följder detta får för marknadspriset. Observera att vi ser denna utveckling av elpriset, samtidigt som vi just nu har en relativt låg fyllnadsgrad i de norrländska vattenmagasinen. Risken för en ytterligare sänkning av elpriserna är därför uppenbar.

Skulle vi nu få höra de förutsägbara påståendena från regeringen och miljörörelsen om att det därför är möjligt att redan nu stänga några kärnreaktorer för gott, är motargumentet givetvis att vi då skulle sätta oss i en mycket farlig försörjningssituation när det blir kall väderlek, när det inte blåser och el från solceller saknas. Frågan är inte om, utan när detta inträffar på vintern i Sverige.

Vid elbrist tvingas elbolagen koppla från elkunder, för att förhindra en kollaps för elsystemet. Vem vill bli utan el mitt i matlagningen en kall vintereftermiddag när det är minus 25 grader? Allt tal om att höja ambitionsnivån i elcertifikatssystemet för att fortsätta utbyggnaden av vindkraften i Sverige och stänga kärnreaktorer, innebär endast att man ökar risken för en svårbemästrad effektbrist och samtidigt tidigarelägger datumet för en kollaps i vindkraftsbranschen. En kollaps som ändå kommer, med fortsatt utbyggnad av detta dyra och miljöförstörande sätt att producera sekunda el, i ett Sverige präglat av ett redan växande elöverskott vindkraften förutan.

Vi frågar oss slutligen, om regeringen verkligen vill riskera att framkalla elbrist i landet för att gynna förnybar energi i allmänhet och vindkraft i synnerhet? Det som kan synas vara bra för miljörörelsen och vindindustrin, är definitivt inte bra för landet.

Per-Olof Eriksson, fd vd för Sandvik och fd Ordförande i Svenska Kraftnät
Jonny Fagerström  och Björn Törnvall,  Föreningen Svenskt Landskapsskydd

12 Kommentarer
Av Jonny Fagerström
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Per-Olof lundqvist skriver:

  Det har länge varit tyst, inte minst från högre ort, om den orättvisa subventionen av vindkraften genom att företag och kommuner utnyttjar möjligheten till att slippa betala energiskatt för sk egenproducerad vindkraft. Andra konsumenter får i stället betala. Bra att frågan kommer upp.

 2. Björn Törnvall skriver:

  Till Marga Boustedt:

  Källan är Nordpool Spot Messages. Se länkarna http://umm.nordpoolspot.com/messages/40853 som meddelade tidsbegränsat importstopp för el från Sverige via kabeln till Tyskland och dito för Polen; http://umm.nordpoolspot.com/messages/40851 under dygnet 2014-10-27. Besluten, togs av det tyska samnätsbolaget TennetT TSO GmbH och deras motsvarighet i Polen, samnätsbolaget PSE-Operator S.A.

  Det rör sig om tidsbegränsade importstopp, men utvecklingen pekar på vad som väntar oss med en ytterligare utbyggnad av vindkraften.

 3. Berndt Andersson skriver:

  Jag delar helt författarnas analys av vindkraften och svensk elförsörjning. De subventioner som utgår till vindkraft snedvrider helt marknaden och
  bidrager starkt till en omfattande miljöförstöring och förändring av den svenska landskapsbilden. Vad som behöver lyftas fram i debatten är påverkan på fågellivet och den katastrof som etableringar innebär för fladdermössen. Det är tråkigt att Socialdemokraterna helt har kapitulerat och låter ett 6,9% parti helt styra utvecklingen på energimarknaden. Detta drabbar främst svensk natur och människor som lever och verkar i glesbygd. Dessutom är det mycket kostsamt för landet. Vi har dessutom att se fram mot kraftigt
  ökade kostnader för elnät som drabbar konsumenterna
  människor

 4. marga boustedt skriver:

  Hej,
  jag hittar ingen källa till nyheten att Polen och Tyskland skulle ha förbjudit import av svensk vindkraft den 2014-10-27. Vill inte dela, innan jag vet varifrån nyheten kommer, eller om det är en anka, Hälsningar, Marga Boustedt, Svabensverk

 5. Helene Brandt skriver:

  Jag håller med Jonny i att det är en onödig export av vindkraftsel?

  Regeringen borde ta bort subventioneringen för vindkraftsindustrin och istället lägga pengarna på forskning där man tittar på annan grön förnyelsebar energi istället.

 6. Inger Almström skriver:

  Hur ska det gå när om vattenverksutredningens förslag går igenom? Stänga alla mindre vattenkraftverk och låta de stora oreglerat släppa vatten året om? Fattar inte sörlänningarna att människor och djur då kommer att drunkna när isarna inte bär? Det skulle knäcka renskötseln, där det redan nu är stora problem på våren med isarna och vi bävar varje år för vänner som har renar och är ute på svaga isar med sina djur.
  Glöm inte att varje gjutning ger hål i ozonskiktet, hur många hål, hur stor förstörelse blir det inte bara av ett enda vindkraftverk fundament. Då hjälper det inte att byggindustrin bygger mer i trä och använder allt mer miljövänlig isolering.

 7. Inger Almström skriver:

  Hur ska det gå när om vattenverksutredningens förslag går igenom? Stänga alla mindre vattenkraftverk och låta de stora oreglerat släppa vatten året om? Fattar inte sörlänningarna att människor och djur då kommer att drunkna när isarna inte bär? Det skulle knäcka renskötseln, där det redan nu är stora problem på våren med isarna och vi bävar varje år för vänner som har renar och är ute på svaga isar med sina djur.
  Glöm inte att varje gjutning ger hål i ozonskiktet, hur många hål, hur stor förstörelse blir det inte bara av ett enda vindkraftverk fundament. Då hjälper det inte att byggindustrin bygger mer i trä och använder allt mer miljövänlig isolering.

 8. Anders Nilsson skriver:

  Dags att skrota subventionerna till vindkraften! Elcertifikatsystemet har gjort vindkraftbranschen till rena lycksökarbranschen där det ena vindbolaget efter det andra poppar upp och vill exploatera vår fina natur. Ofta handlar det om att fixa tillstånd och sedan sälja dom vidare och på så sätt göra pengar. Ett nutidens baggböleri!

 9. Evert Andersson skriver:

  Det här liksom så många andra frågor har hamnat i något slags limbo. Var är Löfvens utlovade handlingskraftiga regering? Vice statsminister Romson kör ju ett eget race. Kommer han att förmå tygla henne till att föra hela regeringens politik? Det kan säkert bli värre innan det blir bättre.

 10. Evert Andersson skriver:

  Man måste tro att droppar kan urholka stenen, även om det går sakta. Lättfattliga, raka och faktabaserade artiklar som den här, borde ju rimligen snart börja avspegla sig i opinionen. Eller måste det bli ännu värre innan det kan bli bättre?

 11. Sune Sjöström skriver:

  Tråkigt att fakta biter så dåligt på våra troende politiker. Hoppas att elkunderna och tillika väljarna
  förstår bättre.

 12. Urban Sandberg skriver:

  Tack för att ni orkar kämpa mot vindvansinnet. Det är verkligen förvånansvärt att våra folkvalda ser ut att vara så oupplysta i denna fråga. 6,9-procentspartiet kan bli kostsamt för oss skattebetalare och miljön. Låt oss hoppas på ett mirakulöst uppvaknande.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet