”Skapar problem som Badman förtiger”

”Skapar problem som Badman förtiger”

Torbjörn Sjödin och Madeleine Staaf Kura i föreningen Motvind Sverige menar att debattartiklar från Svensk Vindenergis Daniel Badman är missvisande. Uppmaningen till lokalpolitiker att tacka ja till vindkraftsexploateringar med argumentet att vindkraft sänker elkostnaden är bisarr, skriver de.

I en marknadsföringskampanj förser Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi, lokalpressen i Sverige med material som ska upplevas som fristående artiklar. ”De kommuner som ger klartecken till nya vindkraftsprojekt bidrar till att pressa elpriset ytterligare”, hävdar Badman.

Vi som befinner oss i vuxen ålder minns elpriser som fram till för något år sedan sällan översteg 50 öre/kWh. Vad Badman pratar om nu är att pressa ned priset från 4 kr/kWh till 3,75 kr/kWh. Den väsentliga anledningen till de senaste årens prisökning stavas vindkraft.

Svenska staten har på olika sätt gynnat och subventionerat vindkraft på bekostnad av bl a kärnkraft. Omvärldsfaktorer påverkar naturligtvis även svenska energipriser, men om den kärnkraft som i förtid lagts ned under de två senaste mandatperioderna funnits kvar, skulle elpriserna ha varit ungefär hälften så höga som de är idag enligt Energiforsk (rapport 2022-05-20).

Svensk Vindenergi har inte till uppdrag att främja svenska elanvändare eller att verka för låga energipriser. Uppdraget är att främja en fortsatt exploatering av Sveriges territorium till förmån för investerare, i huvudsak utländska företag, med vinstmaximering som huvudsakligt intresse.

Ett robust elsystem kräver planerbar baskraft – dvs vattenkraft, kärnkraft eller fossilkraft. Här skapar vindkraften problem som Badman förtiger. Antalet störningar i elsystemet ökar snabbt med utbyggnaden av icke planerbar kraft. Enligt Svenskt Näringslivs scenarioanalys kan antalet systemkritiska timmar i framtiden bli över 5 000 timmar per år, d.v.s. på gränsen till blackout mer än varannan dag!

Att med marknadsföring och PR vilseleda svenska folket och lokalpolitiker, nu när Sverige har en pågående energikris, är mer än oansvarigt. Badmans uppmaning till lokalpolitiker att tacka ja till vindkraftsexploateringar med argumentet att vindkraft sänker elkostnaden i Skåne med 27,5 öre per kWh och 32 öre per kWh i Norrköping har passerat gränsen för det bisarra.

För att elsystemet ska fungera krävs planerbar baskraft, annars kollapsar det. Den vindkraft som Daniel Badman och Svensk Vindenergi marknadsför försämrar bara elsystemet. Det som krävs är att det stabila elsystem vi en gång hade måste återställas.

8 Kommentarer
Av Torbjörn Sjödin och Madeleine Staaf Kura
föreningen Motvind Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Bengt Hellman skriver:

  Föreningen Motvind motarbetar svensk elförsörjning, försenar klimatomställningen och medverkar till att göra elpriserna onödigt höga för hushåll och företag.

  Elen säljs på en marknad. Ökat utbud av el genom mer vindkraft sänker elpriset. Dyrare och klimatskadliga kraftverk behöver inte användas i samma omfattning. Sveriges elexport 2020 medverkade till minskad drift av fossila kraftverk så att utsläppen minskad motsvarande utsläppen från att trafik i Sverige.

  Vind och sol är den nya basen i elsystemet, de kraftverk som har de lägsta rörliga kostnaderna. 2022 motsvarade vindkraftens elproduktion 24 % elanvändningen i Sverige. Utan vindkraften hade vi haft mycket högre elpriser. Utöver vindkraft och sol som kan leverera de stora mängderna el behöver vi reglerbar kraft. I Skandinavien har vi väldigt mycket vattenkraft som fyller denna uppgift. Vi har också kraftvärme som levererar mycket el under den kalla årstiden. Svenska Kraftnät måste bara se till att det finns kapacitet i transmissionsnätet vilket gått alldeles för långsamt.

  Kärnkraft är subventionerat genom att reaktorägarna inte behöver försäkra sig mot stora olyckor. Ny vindkraft får idag inte några subventioner. Ny kärnkraft är dyr. För att den ska bli lönsam måste elpriset hållas högt. Är det den framtid som Motvind Sverige vill döma svenska folket till.

  1. Lars Jakobsson skriver:

   Bengt Hellman.
   Du har inte förstått vad vårt elsystem kräver för att vara tillförlitligt och stabilt.
   Vind och sol kan ALDRIG vara bas i vårt elsystem.
   Stora och tunga generatorer (vatten- kärnkraft- och fossilkraft) krävs för att hålla frekvensen inom godtagbar variation. Utan stabil frekvens kan vi förvänta s.k. black-outs.
   Läs Jan Blomgrens inlägg rörande denna självklarhet.
   https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Narproducerad-el—battre-an-storskalig-478998

   1. Bengt Hellman skriver:

    Vind och sol är basen i elsystemet eftersom de har de lägsta rörliga kostnaderna. När det är mycket vind trycks elpriset ned och kraftslagen med högre rörliga kostnader som ligger ovanför basen, vattenkraft, kraftvärme och kärnkraft reglerar ned. Ett lågt elpris i Sverige leder också till ökad elexport. Norge importer från Sverige och spar vatten för senare bruk i magasinen. Omgivande länder med fossil elproduktion dra ner på användningen av kol och gas för att istället importera vindkraftsel från Sverige. Det fungerar utmärkt. Svagheten i elsystemet idag är att kapaciteten i transmissionsnätet inte hängt med vilket lett till försämrad försörjningstrygghet och dramatiska prisskillnader mellan olika elområden.

    Danmark har dubbelt så hög andel vindkraft, närmare 50 %. Även detta fungera utmärkt. De har nu bestämt sig för att fyrdubbla elproduktionen från vind och sol på åtta år fram till 2030.

    Stabilitet och tröghet, svängmassa, i elsystemet är viktig. Särskilt för att kunna hantera snabbstopp i kärnkraftverk, likströmsförbindelser, ledningar och ställverk. Idag kan detta lösas också med batteribackupp. Vattenkraften bygger batterikapacitet för att snabbare kunna höja effekten. Kärnkraftverket OL3 bygger batteribackupp för att inte sänka elsystemet vid snabbstopp. Jan Blomgren är kunnig i kärnfysik men inte någon expert på elsystem.

   2. Johan Jönsson skriver:

    Ett blad väger 11,3 ton och hela rotorsystemet (det som snurrar) väger tillsammans 66,7 ton. Nacellen väger 73 ton.
    Info från https://statkraftvind.se/vindkraftsfakta/faq/

    Alltså 140 ton som snurrar. Hur stor och tung är en ångturbin?
    Jag är ingen expert på elsystemet men jag kan tänka mig att stora parker kommer behöva vissa hjälpmedel för en jämnare effekt eller den kostnaden hamnar på inmatningsavgiften.

    1. Lennart Nilsson skriver:

     Vinkraftens generatorer är inte synkront elektriskt kopplade till elnätet, så de bidrar inte med någon svängmassa (rotationsenergi) i kraftsystemet.

     Detta till skillnad från tex generatorer i kärn-, kol,- och vattenkraftverk.

     ”O3 i Oskarshamn har en turbinaxelsträng med en massa på 1 104 ton” anges i följande länk:

     http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1334617/FULLTEXT01.pdf

  2. Mikael Karlsson skriver:

   Tyskland som har lagt ner kärnkraft och satsat på 66GW vind är ett bra exempel hur ett vindbaserat system fungerar i praktiken. Då det blåser levererar vind upp till ca 67% av installerad kapacitet och då det inte blåser(som i början av december 2022) levererar vind 1-3% av installerad kapacitet. Källa:Electricity maps.Det tyska exemplet visar att vind kräver nästan en 100 procentig backup av andra kraftslag. I Tyskland har det blivit kol och brunkol och ny brunkolsutvinning startas nu för att klara energibehovet. Vind kan vara en del i men aldrig basen i ett lands energisystem.

   1. Bengt Hellman skriver:

    Vind och sol är basen även i Tysklands elsystem. Vind och sol är de kraftverk som har de lägsta rörliga kostnaderna. Förnybart har byggts ut i snabbare takt än kärnkraften avvecklats. Kärnkraften är så gott som avvecklad. De har fortfarande stor fossil elproduktion med kol och gas. När tillgången på gas begränsats på grund av Rysslands krig i Ukraina har det blivit mera kol. När det är mycket vind och sol dras fossilanvändningen ner för att balasera systemet. Tyskland behöver göra som Danmark nu gör, snabbt fyrdubbla elproduktionen med vind och sol för att tränga undan kolet. När fossilanvändningen trängts undan behövs mer lager och flexibel användning för att balansera elsystemet. Tyskland är på god väg. När de utvecklat tekniken kan de sedan sälja den till alla andra.

    1. Torbjörn Sjödin skriver:

     Vind och sol kräver back-up dvs dubblering plus systemtjänster.

     Det är naivt att tro att vind, sol
     och batterier räddar planeten
     med sin mycket låga energidensitet.

     Läs på Facit: Kalifornien, Texas, Spanien
     Tyskland, England och Danmark

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet