”Vi kräver politiskt ansvarstagande för energireformer”

”Vi kräver politiskt ansvarstagande för energireformer”

Vi ser förslagen i elektrifieringsstrategin lika mycket som en strategi för att Sverige fullt ut ska kunna utnyttja den potential till nyindustrialisering som vår fossilfria elproduktion faktiskt erbjuder. Det skriver företrädare för Energiföretagen Sverige, Svensk Vindenergi, Jernkontoret, SSAB, Svemin, LKAB, Bil Sweden, Scania, Volvo Cars och Volvo Group. ”Vi behöver en strategi som blir verkstad – inte en papperstiger.”

Igår presenterade regeringen en elektrifieringsstrategi, med ett stort antal åtgärder, som vi som företrädare för energibransch, energiintensiv industri och transporter menar är nödvändiga för att elektrifiera Sverige. Vi står redo att bygga ut och ställa om, men en elektrifiering av den här magnituden kräver ett brett politiskt ansvarstagande för nödvändiga energireformer. Vi förväntar oss därför att politiker oavsett färg lämnar de energipolitiska skyttegravarna och medverkar till att skapa förutsättningarna för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt Sverige.

Bild: Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

De förslag som regeringen presenterar i sin strategi har utarbetats i dialog med oss i energibranschen och industrin och är avgörande för att Sverige ska ha förutsättningar att kunna elektrifiera industri och transporter i den omfattning som behövs för att klara uppställda klimatmål. Vi ser förslagen lika mycket som en strategi för att Sverige fullt ut ska kunna utnyttja den potential till nyindustrialisering som vår fossilfria elproduktion faktiskt erbjuder.

De senaste årens elektrifieringssatsningar i Norrland ger en föraning om de möjligheter att både behålla och ta hem produktion till Sverige som vi står inför, om bara grundläggande förutsättningar som nätkapacitet och produktion finns på plats. Ambitionerna ger också en fingervisning om ett kraftigt ökat elbehov. Regeringens förstudie som presenterades för ett år sedan tar utgångspunkt i en fördubbling i elanvändningen till 2045 och Energiföretagens nyligen reviderade analys inom färdplansarbetet visar att det t o m kan vara i underkant.

Det svenska elsystemet står alltså inför en omvandling av en magnitud som ställer krav på en helt ny inställning hos politiker, myndigheter och marknadsaktörer – och på acceptans från det omgivande samhället. Vi behöver gå från decennier av förvaltning av ett ”färdigbyggt” energisystem, till utveckling av ett i många delar nytt, och minst dubbelt så stort, system. För att energisektorn ska kunna leverera all den fossilfria el som den energiintensiva industrin och transporterna behöver krävs därför uppdaterade regelverk som speglar de nya utmaningarna och tar hänsyn till hela energisystemets komplexitet. Ett energisystem som också ställs inför helt nya utmaningar och möjligheter, med vätgas som en central komponent i omställningen.

Regelverken måste därför hantera de utmaningar vi redan idag står inför, med lokal nätkapacitetsbrist, överföringsproblem i stamnätet och avsaknad av produktion på rätt plats och med rätt egenskaper. Dessutom, och kanske framför allt, måste de också bädda för en kraftig expansion av elsystemet. Denna stora omvandling behöver åtföljas av insatser för att skapa förståelse och acceptans för åtgärderna. Med rätt regelverk på plats och med en acceptans i samhället för omställningen ökar energibranschens förmåga att möta samhällets efterfrågan på fossilfri el, när och där den efterfrågas – och till konkurrenskraftiga kostnader.

Vi välkomnar därför att strategin innefattar en bred palett av utmaningar och att den föreslår åtgärder som syftar till att skapa:

Utbyggnad av elnät och laddinfrastruktur
Bland åtgärderna vi efterfrågat återfinns ett mål om att halvera ledtiderna för tillståndsprocesser till 2025, bland annat genom utvecklad samverkan och planering, resurser till myndigheter och parallella arbetsmetoder. Vidare välkomnar vi en uttalad satsning på proaktiv utbyggnad, till exempel genom att tydliggöra förutsättningarna för detta, en utvecklad intäktsreglering samt ökad investeringstakt i och överföringsförmåga i transmissionsnätet. Laddinfrastrukturutbyggnad ska bl.a. främjas genom ett handlingsprogram och utvecklad uppföljning.

Incitament för elproduktion
Elmarknaden behöver utvecklas för att möta morgondagens behov. Vi delar uppfattningen att dagens EU-regelverk behöver genomföras, stödjtänst- och lokala flexibilitetsmarknader utvecklas, och förutsättningarna för effektreserven och dagens elmarknadsmodell ses över. Vidare behöver diverse hinder för elproduktion röjas, varför vi exempelvis ser positivt på förslagen om förbättrat utnyttjande av vattenkraftens lagrings- och flexibilitetspotential, åtgärder för en snabb utbyggnad av vindkraften och en strategi för fjärr- och kraftvärme, som värnar kraftvärmens lokala systemnytta. Marknaden kommer i stor skala att kunna bygga ny elproduktion på rätt plats och med rätt egenskaper om hinder röjs, tillståndsprocesser kortas och elnätskapaciteten kan ökas.

Acceptans och förutsättningar för omställningen
För att skapa den nödvändiga acceptansen i samhället för omställningen blir åtgärderna för utvecklad planering, förbättrade samrådsprocesser och kompensationsfrågor särskilt viktiga. Vad gäller andra förutsättningar för omställningen aviseras inrättandet av ett elektrifieringsråd för att stödja regeringens genomförande av strategin, där vi ser fram emot att bidra. Den redan idag utmanande rekryteringssituationen till energibranschen gör också förslaget om en nationell kraftsamling för kompetensförsörjning för elektrifieringen extra angeläget.

Strategin pekar sammantaget ut en välkommen riktning, men för att ge oss nödvändig långsiktighet och förutsägbarhet för att våga göra mångmiljardinvesteringar krävs bred politisk uppslutning. Vi behöver en strategi som blir verkstad – inte en papperstiger. Vår uppmaning till politiken inför valet är därför: fastna inte i en förenklad produktionsslagspolemik, utan fokusera på det som faktiskt kan och måste lösas. I Elektrifieringsstrategin finns många åtgärder som tar Sverige en god bit på väg mot ett fossilfritt samhälle där industrier, transporter och jobb kan fortsätta utvecklas. Och där vi exporterar klimatnytta. Tag chansen att göra detta möjligt!

Åsa Pettersson, VD Energiföretagen Sverige

Daniel Badman, VD Svensk Vindenergi

Annika Roos, VD Jernkontoret

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, SSAB

Maria Sunér, vd Svemin

Niklas Johansson, Direktör för kommunikation och klimat, LKAB

Mattias Bergman, vd Bil Sweden

Jennie Cato, Head of Public Affairs & Partnerships Scania

Mattias Johansson, Head of Public Affairs Volvo Cars

Karin Svensson, Senior Vice President Group Public Affairs Volvo Group

 

3 Kommentarer
Av 10 företrädare för industrin och energibranschen
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Magnus Brunell skriver:

  De 10 skriver ”…åtgärder för en snabb utbyggnad av vindkraften…” utan att redovisa fakta om dess opålitlighet samt beroende av subventioner (administrativa och finansiella, de senare naturligtvis skattepengar) för att bli ”lönsam”.

  Här två länkar som förklarar det hela
  https://klimatsans.com/2022/02/05/vindkraft-till-havs-framjas-med-dolda-subventioner/
  https://uvell.se/2022/02/02/dolda-subventioner-av-vindkraft-till-havs/

  Uvell skriver:

  ”Läser man det finstilda i rapporten ”Systemutvecklingsplan 2022-2031” som Svenska Kraftnät släppt kan man läsa det svart på vitt:

  ”Regeringen har nu infört en lösning som innebär att kostnaden för anslutningsledningar till havs flyttas från vindkraftsproducenten till att belasta elkunderna som kollektiv”.

  Med andra ord, elen kommer bli ännu dyrare för dig och med och dessutom får vi havsmiljön förstörd. Hur mycket pengar det handlar om vet jag inte, det får jag återkomma till men det handlar givetvis om en mycket stor summa. Ansluta elnätet till saker som byggs på djupt vatten är knappast vare sig enkelt eller billigt.”

  Det måste bli ett slut på detta ljugande om vindkraften och om hur den ska kunna ”rädda” elproduktionen samt klimtatet. Klimatet har gjort, gör nu och kommer att göra vad det vill utan människan.

 2. Magnus Brunell skriver:

  Här har vi alltså 10 företrädare för stora firmor och organisationer som svänger sig med helt tomma klyschor som ”fossilfritt samhälle”, ”snabb utbyggnad av vindkraft”, ”elektrifieringstrategi”, ”exportera klimatnytta”, ”inrättande av ett elektrifieringsråd” och ”klara uppställda klimatmål”. Det är helt enkelt skrämmande att dessa personer i maktpositioner inte med ett ord förklarar hur och var elektriciteten ska produceras?

  Till råga på allt ska nu Volvo bygga en stor batterifabrik i Göteborg där man förlitar sig på vindkraftverk till havs för att producera el till fabriken. Var råvarorna till dessa miljöförstörande batterier kommer ifrån, och om det finns tillräckligt av dessa råvaror för batteriproduktionen sägs inte ett ord om.

  ”Batterifabriken får en kapacitet att tillverka celler med en total energilagringskapacitet om 50 GWh per år. Det räcker till ungefär en halv miljon bilar per år.” kan man läsa i Ny Teknik om Volvos planer. Hur och var ska dessa 50 GWh produceras när det samtidigt ska produceras ”grönt stål” i Norrland som kräver (tror jag det är) 170 GWh per år??

  Vidare i Ny Teknik angående Volvo ”Tillverkning av battericeller är både energi- och effektkrävande. Den nya fabriken kräver ”över 200 MW”, enligt uppgift från Northvolt.” Tar man det ur tomma luften?

  Vad dessa 10 företrädare vill ha är naturligtvis ännu mer skattepengar för att fylla sina egna kassor. Under förespegling att man ”gör något för klimatet”, som i alla fall gör vad det vill utan dessa 10 företrädare.

  Upprörande är ett milt ord.

 3. Nils-Olov Jonsson skriver:

  Välgörande att se ert explicita stöd och krav på verkstad.
  På flera av punkterna i strategin efterlyser jag förtydliganden av ansvar och i en del fall tidsramar.
  För att få den verkstad som ni efterfrågar. Likaså är det en hel del om transportsektorn och för lite om det som är den större utmaningen, nämligen industrins stora ökning av elbehovet. Jag tar era synpunkter som uttryck för att ni ändå känner tillförsikt att strategin duger – eller menar ni att den hinner kompletteras innan läget blir än mer akut?
  Många punkter innebär i realiteten att genomföra det som krävs av EU-förordningar och direktiv kopplade till Fit for 55 (sammanlagt 13 förändrade och nya). Strategin hade vunnit på att tydliggöra denna koppling eftersom vi bör undvika anomalier visavi dessa tvingande krav. (Sådana fanns med i miljöminister Bolunds remisskommentarer till EU).
  Så tack för ert engagemang!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet