”Vi har lösningen på höga elpriser i våra egna händer”

”Vi har lösningen på höga elpriser i våra egna händer”

Bengt Ekenstierna skriver att de subventionsmodeller som presenterats inte löser grundproblematiken med höga elripser. Han menar att farhågorna för prismanipulation om elmarknaden delades i en för Sverige och en för utlandsförbindelserna är överdriven.

De enorma pengar som svenska elkunder har betalat extra för sin elkonsumtion det senaste året (upp emot 200 miljarder kronor) hamnar inte i Putins fickor utan hos elproducenterna i Sverige, Svenska kraftnät (de s.k flaskhalsavgifterna) och hos finansdepartementet (extra momsintäkter).

Bild: Bengt Ekenstierna menar att politik och myndigheter måste agera när det gäller prissättningen på el.

Sverige borde vara fredat från att dras in i det elpriskaos som råder i Europa, då vi inte har något beroende av gas, olja eller kol för att producera vår el. Trots det betalar kunder i södra Sverige nästan samma priser för el som de gör på kontinenten. Anledningen till detta är tredelad:

– en nedmontering av elproduktion i södra Sverige

– ett gaskris i Europa

– en havererad prissättningsmodell

Vi äger lösningen själva
I Sverige har vi lösningen i våra egna händer, både på lång sikt och på kort sikt. På lång sikt finns det bara en lösning på det problem vi har i södra Sverige; vi behöver bygga ut konkurrenskraftig elproduktion som kan förse oss med el under årets alla timmar, och även förstärka elöverföringen inom landet. Men detta är som många gett uttryck för här på Second Opinion projekt som kommer att ta årtionden att färdigställa.

Samtidigt har vi en situation med höga gaspriser som ingen kan se slutet på. Risken finns att vi aldrig kommer att återgå till tidigare priser då Europa tar steg för att frigöra sig helt från rysk gas – vilket givetvis kommer att kosta. Att Tyskland tillsammans med flera andra fört en oförsvarlig energipolitik i 25 år, får nu konsekvenser för alla länder i Europa som får betala dyrt. Det som behöver göras direkt är i stället att vi riktar in oss på den prismodell som används för att prissätta elen i Norden.

Jag hävdar att prismodellen vi har idag har havererat. Det har den gjort eftersom vi gått från en lång period av produktionsöverskott till en situation av produktionsbrist i södra Sverige. Enligt ovan beror detta på minskad produktion i södra Sverige och en oöverträffad export till kontinenten, där efterfrågan är enorm pga. energikrisen. När en marginalprissättningsmodell (den dyraste produktionen sätter priset) fungerar bra, vilket vår modell har gjort i nästan 20 år, så kommer de producenter som begär för mycket betalt inte att få köra, utan någon annan som producerar billigare tar deras plats. Konkurrensen håller därmed priset på en rimlig nivå. Men när alla producenter behövs, och den producent som begär mest för sin produktion får sålt sin el oavsett pris, så finns det inte längre någon mekanism som försvarar kunderna. Och med den prissättningsmodell som vi tillämpar så får ALLA som levererar el inom ett specifikt elområde samma pris på dennes elleveranser som det högsta budet.

BEKEN-modellen
För att råda bot på denna förmögenhetsöverföring från elkunderna till elproducenterna så presenterades i april en anpassning av Nordpools nuvarande prissättningsmodell, där leveranserna av el till de svenska elkunderna skulle harmoniseras och reflekteras i de volymer som behovet är på den svenska marknaden. Denna anpassning av prissättningsmodellen har fått benämningen BEKEN-modellen och är i sin konstruktion väldigt enkel.

Belackarna till att genomföra denna förändring åberopar en mening i EU:s elmarknadsdirektiv där det står i en bisats att elpriset ska vara detsamma inom ett och samma elområde. De fyra utlandsförbindelserna ut från södra Sverige, med en kapacitet som är större än vad förbrukningen vanligtvis är i södra Sverige (SE4), anses i denna kontext vara en del i elområdet södra Sverige (SE4).

Det kan inte ha varit lagstiftaren i Bryssel mening att det skulle kunna uppstå en sådan situation där vi får den förmögenhetsöverföring som skett det senaste året, Jag är övertygad om att i den mån som Energimarknadsinspektionen tar morgonflyget till Bryssel och presentera det svensk/norska problemet så kommer de innan de flyger tillbaka hem fått gehör för ett undantag från bisatsen i elmarknadsdirektivet tills EU har gjort nödvändiga justeringar i lagtexten. Men varken politiken eller verksledningen på Energimarknadsinspektionen och/eller Svenska kraftnät umgås med sådana planer.

Det har från den akademiska världen framförts att om BEKEN-modellen skulle tillämpas så skulle alla elproducenter prissätta sin el så högt så att de skulle kvalificera sig för att ingå i exportkvoten. Då har man missat att elprissättningen inte är fri, vilket dåvarande Energiministern Maud Olofsson gav uttryck för i en interpellationsdebatt i Riksdagen 2010. Hon säger bland annat:

”För att säkerställa riktigheten i Nord Pools funktion står börsen både under tillsyn av norska Kredittillsynen (då Nord Pool är registrerad i Norge) och under sin egen interna marknadsövervakning. Enligt Nord Pools regelverk måste alla aktörer kunna motivera sina bud, det vill säga att de är skäliga. Utöver denna övervakning kan Konkurrensverket begära in information inom ramen för sitt ansvar för tillsyn över efterlevnaden av konkurrenslagen och upphandlingslagstiftningen.”

Med detta sagt och i kombination med att budprocessen skulle se likadan ut som idag – kraftbolagen (elproducenterna) bjuder inte in sin el på två marknader utan precis som idag en marknadsplats för varje elområde – så ser jag ingen oro för det belackarna framför om manipulerande med prisbuden.

Det ska i detta sammanhang nämnas att det inom ramen för nuvarande prissättningsmodell finns misstankar om att de högsta buden som renderar i elpriser över 6 kr är dopade då det är tveksamt vad det är för elproduktion i Sverige som kostar så mycket. Med anledning härav har Energimarknadsinspektionen öppnat en granskning av säljbuden den 12 augusti.

Plan för åtgärd
Finns det någon plan från beslutsfattarna på hur vi ska få ordning i elpriserna nu och inte ha en förhoppning att detta löser sig om 10-15 år när vi byggt ut mer vindkraft till havs eller fått i drift nya moderna kärnkraftreaktorer? Tyvärr inte – istället för att ta tag i frågan om oskäliga elpriser så är det mer bekvämt för politiken att i valtider prata om subventioner, kärnkraftsdebatt eller icke förpliktigande studiebesök.

Vi har i media kunnat läsa och höra om olika subventionsprogram som utlovas om man röstar på avsändarens parti. Vänsterpartiet har presenterat ett förslag som är BEKEN-modellen förpackad i politikens retorik. Socialdemokraterna har lovat att betala tillbaka de 54 miljarder, om de får sitta kvar vid makten, som oförskyllt hamnat i Svenska kraftnäts balansräkning. Hur Svenska kraftnät ska kunna identifiera vad du och jag betalat in av dessa 54 miljarder och skicka tillbaka dessa pengar till oss är ingen som ännu kunnat redogöra för och därmed så är det ett stort frågetecken för hur detta låter sig göras.

Subventionsmodeller löser inte grundproblematiken, utan är likt ett täckförband på en blödande böld. Så länge som prissättningsmodellen inte korrigeras, så fortsätter pengarna att strömma fel vägar.

Nya normala
Så budskapet till elkunderna är att räkna med att i vinter kommer elpriserna att så alla rekord och på lång sikt har vi fått det nya normala som kommer att vara elpriser som är minst dubbelt upp mot vad de var ”för i tiden”.

18 Kommentarer
Av Bengt Ekenstierna
Tidigare styrelseledamot Statkraft, tidigare E.ON.
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Ulrik Petersson skriver:

  Vi skulle behöva pengarna nu med tanke på höga elpriser

  Stefan Löfven och hans regering åkte till Bryssel och gav bort 150 miljarder av våra skattepengar för att rädda euron! Vi skulle behöva pengarna nu med tanke på höga elpriser, matpriser och drivmedelspriser!

  Swexit ja tack och Sverige måste ut ur EU!

  Ulrik Petersson

  Industriarbetare

  Skillingaryd

 2. Mats Axell skriver:

  Författaren påstår att marginalprisättningen fram tills nu har fungerat. Jag skulle vilja påstå att det är helt fel. Den har egentligen aldrig fungerat, men det är först nu, när denna anomali får konsekvenser för ”vanligt folk” på ett aldrig tidigare skådat sätt, som den uppmärksammas. Det är marginalprisättningen som gjort att elpriset legat och ligger alldeles för lågt när det är överskott och på tok för högt vid underskott. Jag skulle t o m vilja påstå att det är marginalprisättningen som till stora delar ligger bakom nedläggningen av den produktionskapacitet vi nu skulle behöva. Ta bort denna prissättningsmodell och ersätt den med principen att ”lagt bud ligger”, dvs har man satt ett pris på sin produktion så är det också det man får betalt. Lägg därtill en öppen redovisning av alla bud.

  Jag vänder mig också mot formuleringen i den så kallade bekenmodellen om ”förmögenhetsöverföring”. Det är nog bara författarna som använder sin förmögenhet för att betala elräkningen. Vi andra får nog börja försaka ett och annat i vår vardag för att inte ha för mycket månad kvar i slutet av pengarna.

  Jag tror inte heller att vi ska utforma en modell där vi i Sverge slår mynt av en brist utanför våra gränser. En vacker dag, när vi själva behöver hjälp, kommer detta slå tillbaka och kosta oss dyrt. Prissättningsmodellen måste vara gemensam för hela marknaden.

 3. Harald Normann skriver:

  Ja, det har vi, dvs. lösningen i våra egna händer. Tack för all saklig och värdefull information. Jag anser att man också bör se på möjligheten att frigöra elanvändning som idag används av s.k. bergvärmepumpar i storstäder genom att i större tätorter gå över till fjärrvärme baserad på ASEA Atoms Secure värmereaktor. En liten modulär reaktor med passiva säkerhetssystem som blir väldigt kostnadseffektiv. Med denna lösning får vi bort oljeanvändning för uppvärmning samt frigör en hel del el som idag används av berg/luft värmepumpar.

 4. Leif Drougge skriver:

  Äntligen. Efter att media, politiker, lobbyister och elproducenternas olika experter i ett år getts i stort sett allt mediautrymme till att måla skräckbilder av rusande elpriser som hushåll och näringsliv ska drabbas av så börjar det äntligen komma fram seriösa analyser av vad som är roten till de höga elpriserna. En prissättningsmodell som medför enorma och helt oskäliga vinstökningar för elproducenter, Svenska kraftnät och staten. Frågan är om det bara är Vänsterpartiet som innan valet kan lova att genomföra en förändring av prismodellen som återför elpriserna till en stabil och rimlig nivå i Sverige. Vilka ytterligare partier antar den utmaningen och är beredda att strida för en sådan förändring med allt vad det innebär också på EU-nivå?

 5. anders wall skriver:

  Tack Bengt!
  Äntligen lite mer ingående enkel beskrivning och förslag på hur man skulle kunna lösa en marknad som nu blivit snedvriden.
  Inga politiker som skyller på varandra eller halvsanningar. Oavsett partifärg.

  1 Lös grundproblemet istället för nya löften.
  2 Lär av andra länder kring tolkning av EU regelverk.
  3 Det här går att förändra om politiker sluta sitta på händerna och istället agerar.

 6. Ola Wallberg skriver:

  Jag ser inget problem med att vi exporterar ett överskott, när det finns ett överskott. Men som systemet är riggat nu betalar kunderna i SE3 och SE4 för att vi skall ha möjligheten att exportera. Ett annat sätt att hantera detta hade varit att producenterna hade fått stå för merkostnaden som exporten leder till, det är ju trots allt deras produkter som transporteras genom våra elledningar. (Vet dock inte ifall det är ett koncept som skulle funka, det är mer en intressant tanke eftersom det just nu är producenterna som gör vinster på de höga priserna).

  Som det är nu befinner vi oss i någon form av bristsituation, men det är ju inte riktigt sant det heller för där finns en hel del kapacitet kvar inom landet innan vi egentligen slår i taket, och vi har ju inte haft några rullande bortkopplingar heller. Men, priserna talar för någon form av brist. Det hade varit jätteintressant om någon hade lyckats se igenom systemet bakåt i tiden och räknat ut vad elpriset hade varit det senaste året om vi inte hade exporterat det överskott som vi har (och inte bara gissat eller uppskattat det).

  Precis som du skriver Bengt så är där något i prissättningen just nu som inte stämmer. Om jag går och köper mig ett reservelverk och tankar det med bensin eller diesel (med alla de skatter som ligger på dessa bränslen) från den lokala macken så kommer produktionskostnaden att bli 6-7 kr/kWh, och jag tror inte att det är ett speciellt effektivt sätt att producera el. Om jag har räknat rätt borde Karlshamn kunna producera för runt 2 kr/kWh med dagen oljepris. (Jag kan räkna rätt mycket fel i mitt överslag innan vi är uppe i 7 kr :-))

 7. Johan Montelius skriver:

  Underbart – låt oss tillämpa denna modell på alla varor i landet: bilar, trävaror och falukorv. Vi skall naturligtvis se till så att vi svenskar får våra behov tillfredsställda innan någon vara exporteras. Naturligtvis skall inte någon tillverkare kunna sälja sina varor för med mer än en skälig vinst, låt oss genast inrätta ett prisövervakningsverk som sätter priserna. Det är naturligtvis framtiden för handel i Europa ….. eller?

  1. Ola Wallberg skriver:

   Jag förstår till viss del hur du resonerar, men jag menar att det är viss skillnad mellan el (samt vatten, avlopp och sophämtning) jämfört med falukorv (som för övrigt förmodligen bara räknas som basvara i Sverige). Ska man betala vad något är värt för en själv, eller vad producenten vill ha betalt? Vad är det värt för någon i innerstaden att vi har ett fungerande avlopp, förmodligen mer än man faktiskt betalar, trots det är priserna ändå rimliga.

   Energi är generellt sätt väldigt billigt i förhållande till nyttan man får ut av energin, och det är svårt att värdera vad energi egentligen borde kosta. med de energipriser vi ser nu kan vi fortfarande knuffa en bil i en mil i 70km/h för någon tia, om man skulle betala någon för att göra samma arbete hade det sannolikt varit dyrare.

   Värdet på el är alltså betydligt högre än vad vi normalt betalar, och kanske även högre än priserna vi ser nu. Det stora problemet är, speciellt för kunder i södra Sverige att omställningen går aningen snabbt och det är nästan omöjligt att ställa om till andra sätt att hantera sin uppvärmning.

   Hade bensin och dieselpriset stigit motsvarande vad elen stigit det senaste året (på ett ungefär) hade priset varit 120 kr/l, och då skall vi komma ihåg ramaskriet i våras när priserna närmade sig 30 kr/l.

   1. Johan Montelius skriver:

    ”..Ska man betala vad något är värt för en själv,”

    Ja – naturligtvis, varför skall man betala något annat? Det kvittra väl lika vad något kostar att producera, kostar det mer än vad jag tycker det är värt så köper jag det inte. Det är inte svårt att ta reda på vad en vara skall ha för pris, och det gäller även el, man höjer priset till en nivå där man maximerar vinsten.

    Att de glada dagarna är över då vi betalade långt under vad vi var villiga att betala kan man naturligtvis beklaga. Men vad kunde man förvänta sig när väljare i Europa gladeligen röstar på partier som monterar ner befintlig elproduktion i tron att allt är en lekstuga? Att priserna nu skenar är kanske en väckarklocka som får tillräckligt många att tänka till – kunskap om tekniska och ekonomiska realiteter har ju inte fått folk att vakna men nu kanske de inser att något är fel.

  2. Paul Håkansson skriver:

   Håller inte alls med dig här Johan. Ok då byter vi ut de olika energislagen mot olika falukorvar. Zlatan är en hejare på att tycka om en viss falukorvssort som han är villig att betala 10000 kr/kg. Med ditt resonemang ska alla andra falukorvar betinga samma pris bara för att Zlatan var extra sugen på falukorv den dagen.

 8. Fredrik Bruno skriver:

  Jag har också reagerat på att partierna, framförallt socialdemokraterna med deras utlovade 54 miljarder i ”återbäring”, låter oss få ”gåvor” som vi själva betalar. Statskassan och herr Damberg måste ju rimligen ta in åtskilliga miljarder på den extra moms som tillkommer i och med de högre elpriserna, och då behöver man knappast ta till SVK:s flaskhalsavgifter för att finansiera det utlovade högkostnadsskyddet/elprisstödet. Den enes död är den andres bröd – statskassan går nog häftigt på plus av den här affären, elprisstöd eller inte.
  Det är alltid intressant att lyssna till det som inte sägs i den politiska debatten.

 9. Stig Forsberg skriver:

  ”För att säkerställa riktigheten i Nord Pools funktion står börsen både under tillsyn av norska Kredittillsynen (då Nord Pool är registrerad i Norge) och under sin egen interna marknadsövervakning. Enligt Nord Pools regelverk måste alla aktörer kunna motivera sina bud, det vill säga att de är skäliga. Utöver denna övervakning kan Konkurrensverket begära in information inom ramen för sitt ansvar för tillsyn över efterlevnaden av konkurrenslagen och upphandlingslagstiftningen.”

  Jag är ju väldigt tveksam till att det sker någon mer avancerad kontroll, tillsyn och företagna åtgärder gällande ovanstående. De säljbud på Nordpool som måste ha förekommit under senaste tiden eftersom de blivit prissättande borde ju knappast klarat sig igenom det.

  Minns inte exakta beloppet men läste någonstans att oljekraftverket i Karlshamn budade långt under de priser som gällt senaste tiden, så det lär inte vara de som satt det höga marginalpriset.

 10. Magnus Thorstensson skriver:

  Förslaget är sannolikt inte förenligt med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget, artiklarna 26 och 28–37) Lissabonfördragets skrivningar om energisolidaritet (artikel 176a) och EU:s Riskberedskapsförordning för elsektorn (artikel 1).

  Dessutom kan hänvisas till införandet av elområden i Sverige. Dansk Energi anmälde Svk till EU-Kommissionen för utnyttjande av dominerande ställning genom att begränsningen av exporten medförde att svenska kunder gynnades i förhållande till anda kunder inom EU. Svk gjorde bedömningen att de skulle fällas i EU-domstolen och erbjöd EU-Kommissionen att införa elområden i utbyte mot att fallet lades ner.

  Det hänvisas inte till relevant skrivning i Elmarknadsdirektivet, men bisats som refereras torde egentligen handla om definitionen på ett elområde, vilket i Elmarknadsförordningen definieras som det största geografiska område inom vilket marknadsaktörerna kan handla energi utan kapacitets
  tilldelning, dvs. ett område där alla aktörer möter samma pris. NB, när överföringskapaciteten mellan två elområden inte är begränsande får båda elområdena samma pris och utgör ett gemensamt prisområde.

  1. Bengt Ekenstiera skriver:

   Tack för ditt deltagande i diskussionen om att komma till rätta med de höga elpriserna i Sverige.

   Låt mig ställa fyra frågor till dig:

   1) Tror du att det var lagstiftarnas tanke att en sådan situation skulle uppstå att elpriserna skulle kunna skena iväg utan att det finns bakomliggande reala kostnader utan enbart genera oskäliga vinster till elproducenterna?

   2) Tror du att tanken med flaskhalsavgifter skulle innebära de extrema merkostanderna för kunderna (så här långt 54 miljarder) som hamnar i Svk balansräkning?

   3) Tycker du att det är skäligt och rimligt att staten plockar in extra momspengar på de två fenomenen beskrivna under pkt 1 och 2?

   4 Tycker du att man ska sitta stilla och vara ”bäst i EU gruppen” att följa alla regelverk fundamentalistiskt eller ska vi verka för att regelverken är anpassade till verkligheten?

   Om du inte tycker detta så kom med förslag hur vi ska ta oss ur den rävsax som elförsörjningen i Sverige hamnat innan vi fått en nationell kris med nedstängning av företag och en ekonomisk kris som vi kanske inte ha upplevt i modern tid.

   1. Magnus Brunell skriver:

    Vad jag inte förstår är hur el tycks vara den enda handelsvaran där det dribblas (fuskas?) hejdlöst med prissättningen och där prisnivån i andra länder kan bestämma priset i Sverige (och vice versa)?

    Vad är det för nötter som har satts att bestämma över el/energiproduktionen och dess internationella handel?

    Handel med andra gränsöverskridande livsviktiga basvaror (t. ex. drivmedel, spannmål, mjölkprodukter, kött) fungerar ju utan att det uppstår liknande helt horribla problem och extrema pristoppar. .

    1. Bengt Ekenstierna skriver:

     Den prissättningsmodell som tillämpas sedan avregleringen har fungerat hyfsat bra fram till för ett år sedan. Med de nya förutsättningar med full last på kablarna ut från SE4, har prissättningsmodellen havererat och regelverket kring prissättningen måste uppdateras ett exempel är BEKEN modellen)

     Vi ser prisbildningar som förvånar när de passerar 7 kr per kWh och vi har därför begärt att det öppnas en granskningsärende avseende budgivningen den 12 aug, för att undanröja alla spekulationer om att budgivningen inte följer regelverket som dåvarande energiministern Maud Olofsson gav uttryck för 2010 i en interpellationsdebatt (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/nord-pool_GX12405)

   2. Magnus Thorstensson skriver:

    Mitt inspel var ett försök att föra fram fakta, vilket det i stor utsträckning saknas i debatten. Och jag har ingen lust att ge svar på frågor av subjektiv karaktär.
    På en konkurrensutsatt marknad leder varje förändring till ändringar i beteende (jämför Newton reaktion-motreaktion), varför det egentligen inte är möjligt att göra modellkörningar på historiska data med ändrade parametrar. Men den som har penningar skulle kunna köpa körningar av Euphemiamodellen på data för det senaste året, men under antagandet att kapaciteten mellan de svenska elområdena alltid är max NTC. Aktörerna hade sannolikt ändrat sina budstrategier men det hade trots allt varit intressant att se hur detta hade påverkat prisbildningen.

    1. Martin Rasberg skriver:

     subjektivt eller inte……

     ”Om du inte tycker detta så kom med förslag hur vi ska ta oss ur den rävsax som elförsörjningen i Sverige hamnat innan vi fått en nationell kris med nedstängning av företag och en ekonomisk kris som vi kanske inte ha upplevt i modern tid.”

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet