Ursprungsgarantier för el riskerar att styra fel

Ursprungsgarantier för el riskerar att styra fel

Systemet med ursprungsgarantier för el är enbart en procedur som omfördelar statistik och som inte ökar mängden förnybar el. Det skriver Erik Dotzauer vid Stockholm Exergi.

Som elkonsument kan man köpa ”100 % förnybar el” av sin elleverantör. För att säkerställa att elleverantörerna inte säljer en större mängd förnybar el än vad som faktiskt produceras används ursprungsgarantier. För en detaljerad beskrivning av hur systemet med ursprungsgarantier för el är konstruerat hänvisas till Energimyndighetens hemsida.

Bild: Laddning av elbil. Foto: Vattenfall.

En elleverantör som säljer förnybar el måste inskaffa och annullera motsvarande mängd ursprungsgarantier med märkningen förnybart. Dessa kan elleverantören köpa från producenter av förnybar el, som får sig ursprungsgarantier tilldelade av staten. Vanligt är att ursprungsgarantier från svensk eller norsk vattenkraft används.

Handeln med ursprungsgarantier är helt frikopplad från det fysiska flödet av el. Till exempel kan man i Sverige använda ursprungsgarantier från Island, trots att det inte finns någon fysisk koppling mellan Islands och övriga Europas elsystem.

Avräkning sker på årsbasis och samordnat för samtliga 30 länder som omfattas av systemet. Statistik och beräkningar publiceras av organisationen Association of Issuing Bodies (AIB), i rapporten European Residual Mixes.

Grafen är en illustration av tabell 6 i AIBs rapport för 2018. Totalt producerades 3267 TWh el. Området innanför cirkeln motsvarar mängden el som har redovisats som produktionsspecifik. Området utanför cirkeln motsvarar den så kallade residualmixen, det vill säga, den el som blir kvar när produktionsspecifik el har räknats bort.

Som framgår av grafen finns det ett stort överskott av gröna attribut (det gröna fältet utanför cirkeln). Överskottet ligger på i storleksordningen den dubbla svenska elanvändningen. Ur ett svenskt perspektiv är således överskottet av gröna attribut mycket stort.

Det som sker när en elkonsument avtalar om ursprungsmärkt förnybar el är att det gröna fältet innanför cirkeln växer och det gröna fältet utanför cirkeln minskar. Det sker alltså en omfördelning av statistik från residualmixen till mixen för produktionsspecifik el. Produktionen av el i den fysiska verkligheten påverkas inte, det vill säga, den verkliga produktionen av förnybar el ökar inte och utsläppen av växthusgaser minskar inte.

Utbyggnaden av förnybar elproduktion i Europa drivs av olika styrmedel och stödsystem, bland annat miljöstyrande skatter, inmatningstariffer och handeln med utsläppsrätter. Systemet med ursprungsgarantier för el är konstruerat för att möjliggöra konsumentdriven utveckling på frivillig basis. Men stöden för produktion av förnybar el är så kraftfulla, och efterfrågan på produktionsspecifik el så låg, att systemet med ursprungsgarantier blir verkningslöst. Systemet med ursprungsgarantier för el är i praktiken enbart en procedur som omfördelar statistik inom ramen för den utveckling som drivs av styrmedlen och stödsystemen.

När en elkonsument, till exempel en fastighetsägare, avtalar om ursprungsmärkt förnybar el får han en på papperet grön miljöredovisning, men den verkliga produktionen av el påverkas inte. Detta är alltså ett sätt för elkonsumenter att skapa sig ett grönt miljöbokslut utan att behöva göra riktiga klimatåtgärder.

Om man tillgodoräknar det gröna värdet i ursprungsgarantier vid värdering av en byggnads miljöegenskaper får man en felaktig och förskönad bild av byggnadens prestanda. Speciellt allvarligt är det om man använder ursprungsgarantier i beslutsunderlag vid konstruktion av nya byggnader. Då finns risk att byggnader konstrueras på fel sätt. Detta kan leda till hög elanvändning när elnätet är som mest belastat, vilket kan skapa stora utsläpp av växthusgaser, trots att den använda elen till synes har bra klimatprestanda i fastighetsägarens miljöredovisning.

Det är många elkonsumenter som inte känner till detta. Många tror att man gör en insats för miljön när man avtalar om ursprungsmärkt förnybar el. För att inte riskera att elsystemet utvecklas i en ogynnsam riktning är det viktigt att energibolagen, sakligt och pedagogiskt, förklarar för sina kunder hur systemet med ursprungsgarantier för el fungerar i praktiken.

 

 

6 Kommentarer
Av Erik Dotzauer
Skatte- och styrmedelsexpert, Stockholm Exergi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Per Ribbing skriver:

  Hej Erik
  Parallellen mellan Banknät & Elnät görs tydlig genom denna lite tillspetsade bild från den påhittade hålan: Hookers&pimpsville. Ponera att du blivit utsänd dit för att göra ett jobb; du ska undersöka potentialen för produktion av grön el med solceller i denna gudsförgätna håla där alla säljer knark. Alla. Eftersom du är där över en månad kommer din vanliga lön att sättas in och finnas på ditt konto den 25:e.
  Frågan är nu – tar du ut Knarkpengar från banken?
  ((Tar du ut kolkraft från dina kontakter när du köper miljömärkt el?))
  Det nya paradigmet på elmarknaden – som nu finns publicerat vetenskapligt efter peer-review och i min licentiatavhandling – gäller, Erik. Att motarbeta den möjlighet som folk och företag faktiskt har att välja bort kolkraft från sina kontakter med det icke underbyggda argumentet ”det spelar ändå ingen roll vad du väljer för el” – är lika omoraliskt som att säga att ”du kan lika gärna börja sälja knark – du får ju ändå ut knarkpengar från banken”. Det är fel Erik. Det är i dagens läge med en akut klimatkris riktigt illa det du håller på med.
  Jag kommer gärna till Stockholm Exergi för att gå igenom den publicerade vetenskapen i frågan.
  Det här är ett nytt paradigm. Ett nytt sätt att förstå produkten el. Som ingenjör diskvalificeras alla argument av typen ”så har vi aldrig gjort förut”. Du har valet, du har makten – välj bort kolkraft från kontakten!
  Du å Erik!
  /Per Ribbing, Tekn Lic Teknisk Fysik

 2. Ariana skriver:

  Påverkas inte produktion den dagen efterfrågan på gröna elen blir större en utbuden?

  1. Erik Dotzauer skriver:

   Ariana. I teorin möjligen, men i praktiken kommer det aldrig att ske. Elkunderna har inte den betalningsviljan. Man ska komma ihåg att systemet omfattar 30 länder och att det i princip bara är i Sverige som man trollar med statistik på detta sätt. Av figur 19 i AIBs rapport (som jag refererar till i min artikel) framgår att Sverige är det land där flest ursprungsgarantier annulleras. Men det är inte för att elkunderna efterfrågar det. Anledningen är att många svenska elbolag, som till exempel Skellefteå Kraft, gröntvättar sina leveranser oavsett om kunderna efterfrågar det eller ej. En rimlig slutsats man kan dra av min artikel är att detta är klassiskt bondfångeri.

   Det argument du framför är det argument som brukar framföras av de som försvarar systemet. Se till exempel följande artikel där företrädare för SGBC utan vetenskapligt underlag påstår att systemet med ursprungsgarantier för el påverkar utvecklingen av energisystemet, https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skapa-en-nationell-strategi-energilagring-17245 . Detta är rent trams. En intressant observation är att när man framför detta argument säger man implicit att systemet med ursprungsgarantier inte har någon påverkan i dagsläget. Med andra ord, precis som jag noterar i min artikel, att systemet med ursprungsgarantier för el enbart innebär en omfördelning av statistik, vilket i sin tur innebär att man inte kan tillgodoräkna det gröna värdet i ursprungsgarantier vid verklighetstrogen miljövärdering.

 3. Thomas Broberg skriver:

  I ekonomisk mening säger du att utbudet av gröna ursprungsgarantier är mycket större efterfrågan på dem och att priset därför är noll. Ligger det till så i verkligheten? Om priset är större än noll finns ju en viss grön premie som i teorin borde locka till investeringar i förnybar energi. Denna logik har ju inte funkat i Sverige tidigare i och med att elcertifikatsystemet är en parallell värdepappershandel som bygger på ett kvantitativt mål för utbyggnaden av det förnybara. När systemets mål är obsolet borde ursprungsgarantierna teoretiskt kunna stimulera förnybar produktion, dvs. om priset på förnybara ursprungsgarantier är positivt. Vad är din syn på det?

  1. Erik Dotzauer skriver:

   Hej Thomas! Jag är inte riktigt på det klara med hur relevant elcertifikatsystemet egentligen är i sammanhanget, i och med att marknaden för ursprungsgarantier är större än bara Sverige och Norge som omfattas av elcertifikatsystemet. Det finns flera aspekter på detta sett ur ett producentperspektiv. Till exempel, även om ursprungsgarantin har ett pris som är högre än noll så ska också prissignalen nå fram till den som är villig att investera om det ska kunna ske någon utbyggnad av ny produktion. Slutsatserna i er smått legendariska debattartikel håller fortfarande, https://www.dn.se/debatt/den-grona-el-vi-betalar-for-har-tydliga-nyanser-av-brunt/ .

 4. Jan-Åke Jacobson skriver:

  Systemet med ursprungsgarantier för el är en procedur som gynnar och ökar mängden förnybar el, om det sköts på rätt sätt.

  Vessige Vattenkraft AB byggde nytt för några år sedan och kan sälja ursprungsgarantierna direkt till egna kunder eller till elhandlare. Oavsett köpare ger lite mer intäkter till ett småskaligt vattenkraftverk med moderna miljövillkor.

  Kolla https://www.bixia.se/bixia-nara

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet