Underlag för manuell frånkoppling dröjer

Underlag för manuell frånkoppling dröjer

Styrels arbete med att lista samhällskritiska anläggningar som inte får bli strömlösa hamnade i bakvattnet på grund av pandemin. Nu görs nya försök på att komma i mål till 2023. Med mindre andel planerbar elproduktion i elsystemet krävs bättre planerad frånkoppling om krisen kommer.

Kommunerna inleder arbetet i januari. Det lär ändå dröja till vintern 2023/2024 innan den nya planeringsprocessen för manuell frånkoppling av elleveranser har uppdaterats med nya samhällskritiska anläggningar, fastigheter och elledningar.

Foto: Locum

Intill då får kommuner och nätbolag komplettera Styrels nationella översikt från den förra genomgången 2015 med egna observationer och annan lokal kunskap. Styrels planeringsprocess ska uppdateras vart fjärde år.

Tvingades retirera
Den tredje omgången påbörjades 2019 och riktade först in sig på perioden 2021–2025, ett mål som senare har övergetts. Den ursprungliga planen var att ha en ny och uppdaterad anläggningsöversikt redo i god tid före den vinter elnätsbranschen nu befinner sig mitt i.

Senhösten 2021 skulle Styrels tredje planeringsomgång varit klar. Så blev det inte, mycket tack vare pandemin, och Energimyndigheten fick ta Styrel tillbaka till start.

Närmare frånkoppling
Second Opinions tre år gamla artikel om Styrel kan därför återanvändas utan ändringar. Då sa Astrid Fell på Energimyndighetens enhet Trygg energiförsörjning att ”det kan vara att vi närmar oss en situation som kräver manuell frånkoppling av delar av elnätet”.

Sedan dess har elsystemets utmaningar ökat. Stor svensk effektproduktion har avvecklats och elimporten från grannländerna har strypts, något som olika aktörer menar kan skapa dramatiska situationer i elnäten. Enligt Svenska kraftnät är manuell frånkoppling inte längre uteslutet.

Samhällsviktiga elkunder
Med Styrel har principen om alla elkunders lika stora rätt till el fått ge vika för att istället prioritera samhällsviktig verksamhet i en krissituation. På order av Svenska kraftnät ska särskilt anvisade elnätsföretag genomföra manuell frånkoppling av områden inom 15 minuter.

Energimyndigheten upprättade Styrel som en planeringsprocess efter regeringens förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Det nya var att frånkopplingar nu kunde ske på lokalnätsnivå och inte som tidigare enbart på regionnätsnivå.

Beredskap utan karta
Jämför man dagens elsystem med det man till exempel hade 2008 så har marginalerna krympt betydligt. 2008 var då Styrels planeringsprocess senast testades (pdf) i ett antal kommuner. (Energimyndigheten var igång med att bygga upp det nya systemet långt innan lagen beslutades av riksdagen 2011.)

Branschföreningen Svensk Energi (nu Energiföretagen) kunde då konstatera att samhällets elkrisberedskap är beroende av en aktiv och uppdaterad planering. Finns ingen aktuell karta över en kommuns anläggningar är faran större för att en samhällskritisk funktion kopplas bort av misstag.

Kommunerna golvades
Våren 2020 medförde coronasituationen en eskalerande kritiskt ökande arbetsbelastning för både kommuner, regioner och länsstyrelserna. I samförstånd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslöt Energimyndigheten därför att flytta hela styrelsprocessen ett år framåt. En ny frånkopplingsplan skulle istället upprättas med sikte på vintern 2022/2023.

Året rann iväg men smittan stannade kvar. Under december 2020 kom Energimyndigheten med ett nytt besked om framflyttning och ännu en reviderad tidplan (pdf).

Ett år blev två
Först vintern 2023/2024, två år efter ordinarie plan, kan nätbranschen och kommunerna sitta med en färdigt uppgraderad planering för manuell frånkoppling. Enligt Energimyndigheten är det svårt att pressa arbetsprocesserna för att komma snabbare i mål.

En styrelsplanering handlar dessutom om mer än att enbart flytta dokument. Styrelsförordningen kan också påverka behovet av konkreta insatser och ombyggnad ute i nätet. Den förlängda processen kan rent av innebära fördelar, exempelvis mer tid till utbildningar eller investeringar i tekniska lösningar.

Nystart i januari
Det första som nu ska ske är att kommunernas identifiering av anläggningar inleds under januari 2022. Därefter pågår arbetet under hela våren och sommaren. Senast den 1 oktober ska kommunernas underlag skickas till elnätsföretagen för utvärdering.

Under hösten genomgås materialet av elnätsägare som senast den 31 januari 2023 levererar det åter till kommunerna, nu med nätbranschens underlag och kommentarer. Våren 2023 går förslagen vidare till länsstyrelserna som senast den 1 augusti 2023 ska meddela sina beslut till nätföretagen och Svenska kraftnät.

Larmkedjan inte bruten
På Energiföretagen Sverige är man inte akut orolig för elnätets krisberedskap även om frånkopplingunderlaget inte är helt dagsfärskt. Det finns absolut ett behov för att uppdatera Styrel med nya anläggningar, menar Matz Tapper, ansvarig för elnätsteknik och säkerhet hos Energiföretagen, men branschföreningen ser ingen akut fara med att planeringsprocessen har förlängts.

Larmkedjan för manuell frånkoppling övas regelbundet under ledning av Svenska kraftnät och om det skulle uppstå en krissituation så ligger man i direktkontakt med berörda elnätsföretag som givetvis känner till nya samhällskritiska anläggningar som måste undantas en frånkoppling.

Ej tillfredsställande
Det är dock långt ifrån tillfredsställande att manuell frånkoppling baseras på att nätbolag ”har koll” på nya anläggningar två år längre än planerat, påpekar Matz Tapper, men det betyder inte att en eventuell manuell frånkoppling kommer att ske i blindo.

Manuell frånkoppling är dessutom den yttersta utposten efter att både reservkraften, balansmarknaden och systemet med automatisk frånkoppling har havererat så samhällskritiska anläggningar bör kunna identifieras i tid.

– Man ska dock veta att sannolikheten för en manuell frånkoppling inte har blivit lägre under Styres första perioder. Både branschen och Svenska kraftnät tolkar situationen kring elsystemet dit att vi kommer närmare en frånkoppling för varje år, säger Matz Tapper.

* * *

 

Styr el: Begreppet ”styrel” står för styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer. Det är en av Energimyndigheten utvecklat koncept och metod för identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare i en nödsituation med manuell frånkoppling av el (MFK). Styrel hjälper elnätsägare, kommuner, privata aktörer och länsstyrelser att ta fram underlag till MFK så frånkopplingen ej får stora samhällskonsekvenser. Länsstyrelsen leder och sammanställer Styrels arbete.

 

3 Kommentarer
Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Klas Roudén skriver:

  En huvuduppgift för dagens MFK är att koppla bort last med stort effektinnehåll i nätområden, där frånkopplingen gör mest nytta för att lösa aktuellt problem. Detta kan vara ett överskridande av aktuell kapacitetsgräns i ett nätsnitt och där MFK är den enda kvarvarande driftåtgärden för att undvika en total kollaps för kraftsystemet.

  Någon i förväg ”demokratisk” plan på frånkopplingar mellan olika nätområden finns ej i MFK. Svk:s operativa driftledning väljer enligt ovan aktuellt nätområde i rådande driftsituation, och där MFK ger bäst nytta.

  Tyvärr innebär dagens MFK-planer att även mycket last med (mycket) låg effekt frånkopplas genom att frånkopplingarna görs grovt med blandad last.

 2. Kiki skriver:

  Jag skulle vilja veta mer om påståendet att berörda elnätsföretag ”givetvis känner till nya samhällskritiska anläggningar som måste undantas en frånkoppling”. Handlar det om regionnätsföretag eller lokalnätsföretag? Och hur får de veta om nya samhällskritiska anläggningar som ska undantas?

  1. Matz Tapper skriver:

   Rent formellt så är det den senaste Styrelplanen som ska följas men i de fall som elnätsföretagen har kännedom om väsentliga förändringar kan man ta hänsyn till detta.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet