Svenska industriföretag fruktar högre energipriser

Svenska industriföretag fruktar högre energipriser

Sju av tio industriföretag är oroliga för högre energikostnader och hela 55 procent anser att energikostnaderna har betydelse för företagets konkurrenskraft. Konflikten mellan EU och Iran stärker oron då en blockering av Hormuzsundet kan leda till oljepriser på närmare 200 dollar per fat.

Den svenska regeringen bör agera genom att intensifiera satsningen på energieffektiviseringar och bidra till att göra svensk industri mindre sårbar.

Det finns en stark oro bland Sveriges industriföretag för högre energikostnader. Så många som sju av tio företag oroar sig för att energikostnaderna ska öka och lika många tror att de kommer att öka. Utrymmet för kostnadsökningar på energiområdet är marginellt då en ökning med i genomsnitt 27 procent skulle göra verksamheten olönsam. Detta enligt en undersökning som Pilum gjorde i november bland 200 svenska företag inom tillverknings- och processindustrin.

Hela 55 procent av industriföretagen anser även att energikostnaderna har stor betydelse för deras konkurrenskraft. Elpriserna är visserligen lägre i Norden jämfört med exempelvis Tyskland och Frankrike men i förhållande till många utomeuropeiska länder har svensk elintensiv industri en besvärande konkurrensnackdel så länge utsläppshandeln enbart är europeisk.

Även om el är den i särklass största energikällan utgör fortfarande fossila bränslen, främst olja, i genomsnitt 15 procent av företagens energiförbrukning enligt Pilums undersökning. En kraftig oro har nu drabbat Europa och världen i och med EU:s beslut att bojkotta bland annat oljeimport från Iran. Om Iran realiserar hotet om att stänga oljetillförseln vid Hormuzsundet kan oljepriset komma att stiga till närmare 200 dollar per fat enligt vissa experter. Det vore naturligtvis förödande, inte bara för svensk industri utan för hela Europas ekonomi.

Den starka oro som finns bland svenska industriföretag när det gäller energitillförseln i kombination med att oväntade situationer alltid kan uppstå bidrar till behovet av att intensifiera arbetet med energieffektiviseringar.

En enormt outnyttjad resurs finns i den spillvärme som skapas under produktionsprocessen i många industriföretag. Hela 54 procent av företagen med mellan 50 och 250 anställda i Pilums undersökning uppger att det skapas spillvärme i produktionen som man inte tar tillvara på. På flera orter i Sverige värms hela städer upp av spillvärme som tillförs fjärrvärmesystemet.

Det handlar om spillvärme som överstiger 80 grader och som kan användas direkt i fjärrvärmesystemen. Den mest outnyttjade resursen finns dock i svåråtkomlig spillvärme av lägre temperaturer, omkring 20-50 grader. Redan 2002 kom Chalmers Industriteknik fram till att det släpps ut hela 60 TWh spillvärme till lägre temperaturer som inte tillvaratas. Översatt till el motsvarar det liknande volymer som produceras av den svenska kärnkraften under ett år. Det finns heller inget som tyder på att siffran har minskat, tvärtom.

Men tekniken är kostsam och regeringen borde därför skapa ekonomiska incitament för att stimulera tillvaratagandet av spillvärme. Denna outnyttjade resurs kan bidra till att vi inte bara blir mindre sårbara för omvärldshändelser liknande den aktuella konflikten mellan EU och Iran. Det gör även att svenska industriföretag kan hantera situationer bättre när elpriset plötsligt skjuter i höjden. Och inte minst den totala utsläppsmängden minskar.

Miljöminister Lena Ek och näringsminister Annie Lööf måste agera och intensifiera satsningen på energieffektiviseringar. Enbart då kan svensk industri stärka konkurrenskraften och medverka fullt ut i omställningen till ett förnybart samhälle.

Jan Törner
VD Pilum

Av Jan Törner
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet