Svåra vattenfrågor behöver tydliga politiska svar 

Svåra vattenfrågor behöver tydliga politiska svar 

Energiföretagen Sverige är positiva till vattenförvaltningsutredningens förslag att stärka politikens inflytande över vattenfrågorna. I dagsläget saknas en ändamålsenlig process för politiskt inflytande över vattenförvaltningens inriktning, skriver Pernilla Winnhed och Ingela Lindqvist.

Energiföretagen har nu lämnat sitt remissvar till vattenförvaltningsutredningens betänkande. Utredningen har gjort ett gediget arbete och presenterar flera väl genomtänkta förslag. Vi anser framför allt utredningens förslag till ökat politiskt inflytande över vattenfrågorna bör genomföras eftersom det kommer att skapa en mer effektiv och modern styrning av vattenfrågorna, där svensk vattenkraft ingår.

Bild: Vattenkraft i Umeälven. Stornorrfors producerar mest el av alla Sveriges vattenkraftverk. Foto: Tage Olsin.

Vi delar utredningens uppfattning att frågor kopplat till vatten i högre utsträckning måste behandlas utifrån ett helhetsperspektiv. Vattenförvaltningen måste i högre grad underlätta och skapa förutsättningar för viktiga avvägningar mellan både lokala och globala miljö- och klimatintressen liksom andra samhällsintressen. Den viktigaste förändringen som vattenförvaltningsutredningen föreslår är därför att politiken ges en mer framskjuten ställning.

Bristande politisk förankring riskerar att försvåra måluppfyllelsen av andra miljö- och samhällsmål, såsom de klimatpolitiska målen. Osäkerhet gällande den långsiktiga inriktningen och övergripande mål hämmar effektiviteten i hela vattenförvaltningen och därmed även takten i miljöarbetet.

Pernilla Winnhed

En viktig del i vattenförvaltningsarbetet är att sätta så kallade miljökvalitetsnormer. Dessa anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Normerna är bindande och gäller skarpt i enskilda juridiska prövningar av vattenverksamheter, vad gäller till exempel möjligheten att modernisera eller effektivisera ett vattenkraftverk.

Miljökvalitetsnormer är också resultatet av svåra avvägningar utan enkla svar. Naturmiljö ställs emot globala klimatmål, vid till exempel skogsbruk och förnybar elproduktion. Därför är det av största vikt att utformningen av dessa normer görs korrekt och i enlighet med de nationella mål vår regering och riksdag beslutat om.

Ingela Lindqvist

I dagsläget saknas dock en ändamålsenlig process för politiskt inflytande över vattenförvaltningens inriktning. Den politiska styrning som idag sker genom regeringsprövning av åtgärdsprogram är inte tillräcklig, inte minst mot bakgrund av att den sker först i slutet av varje förvaltningscykel. En politiskt styrd avvägning mellan olika intressen måste få genomslag redan vid beslut om målsättningen, det vill säga vid beslutande av miljökvalitetsnormer.

Genom att stärka den politiska förankringen i vattenförvaltningen så ökar förutsättningarna till samsyn kring vattenförvaltningens övergripande mål, vi når ökad legitimitet i hela vattenförvaltningen, vilket i sin tur leder till en ökad åtgärdstakt. Vi ökar samtidigt möjligheterna att vattenförvaltningen bidrar till att Sverige når de av riksdag och regering uppsatta klimatpolitiska målen.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen
Ingela Lindqvist, jurist, Energiföretagen

Av Pernilla Winnhed
vd Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet