Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften

Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften

Regeringen föreslog nyligen (förslaget kan du se här) att ytterligare främja förnybar el genom att överföra ytterligare kostnader på elkunderna. Förslaget innebär att de nya nät- och spänningsregleringsutrustningar som måste byggas skall bekostas av Svenska Kraftnät, och därmed av oss skattebetalare.

Vår uppfattning är att sådana nödvändiga investeringar skall bekostas av exploatören, och som brukligt är för övriga näringsidkare, ingå i investeringskalkylen för ett projekt. Vindkraften tillför inte någon nytta till den svenska elproduktionen varför det inte finns någon anledning för samhället att ta skatte-, eller av staten upplånade medel i anspråk för byggande av nya elnät för vindkraftens egna behov. 

För de som tror att koldioxid är en negativ företeelse kan vi hänvisa till Vattenfalls livscykelanalys av vindkraften som visar att den, jämfört med kärnkraften, orsakar 2,73 gånger större utsläpp, och jämfört med vattenkraften 1,45 gånger så stora utsläpp av CO2/kWh, som dessa båda helt dominerande grundstenar gör i den svenska baskraftförsörjningen.

Att låta svenska skattebetalare bära den initiala investeringskostnaden är inget annat än ännu en synnerligen tveksam och oönskad marknadssnedvridande subvention till förmån för ett i Sverige helt onödigt och mycket dyrt sätt att producera el. Dessutom en elproduktion med låg effekt och opålitliga, av vädret helt beroende, leveranser som med av marknadens bedömda låga elpriser under många år framåt, utgör en mycket stor kreditrisk för alla finansiärer.

Med hänsyn till att landets elproduktion uppvisar ett växande överskott, vindkraften förutan, anser vi att det är oförsvarbart att staten på föreslaget sätt exponerar svenska hushåll för högre elkostnader och ett ökat reellt ekonomiskt risktagande helt i onödan. För detta finns varken någon ekonomisk samhällsnytta, några arbetsmarknadsrelaterade skäl eller någon miljönytta. En ökad utbyggnad av elnäten påstås gynna överföringsförmågan och exporten av vindkraft. Hur skulle detta vara positivt för Sverige och dess elkunder? Att sälja vindkraftsel till utlandet för halva produktionskostnaden och lämna hushållen och elkunderna med notan för subventionerna och de höjda nätkostnaderna är samhällsekonomiskt en mycket dålig affär.

Lika lite kan vi se hur en export av vindkraftsel från Sverige skulle kunna ”gynna klimatet” och minska de totala utsläppen av CO2 hos våra grannländer. Systemet med säljbara utsläppsrätter innebär att de utländska fossilbaserade kraftverk, som eventuellt skulle kunna minska sina CO2-utsläpp med användande av svensk vindkraftsel, i så fall säljer sina frigjorda utsläppsrätter till någon annan elproducent eller annan industri, som kan utnyttja utrymmet på annat håll. Utsläppen minskar inte de flyttar bara till annan plats i Europa.

Utvecklingen i Tyskland är också mycket tydlig, utsläppen ökar kraftigt i takt med att en stor mängd nya fossileldade kraftverk byggs för att ersätta kärnkraften. Samtidigt dignar tyska elkunder under dramatiskt höjda elkostnader, ungefär dubbelt så höga som för privatkunder i Sverige. Bordlägg därför detta regeringsförslag tills en oberoende granskning gjorts av dess konsekvenser ur samhälls- och miljösynpunkt.

Per-Olof Eriksson, fd VD för Sandvik och fd Ordförande i Svenska Kraftnät
Jonny Fagerström, Björn Törnvall Föreningen Svenskt Landskapsskydd

11 Kommentarer
Av Jonny Fagerström
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Berndt Andersson skriver:

  Sverige har och kommer att ha ett överskott av el under överskådlig tid. Att öka överskottet med dyr
  subventionerad vindkraft för export är oförsvarligt.
  Att nu bygga vindkraft i orörda skogstrakter ,med den miljöförstöring som detta innebär, är ett allvarligt övergrepp på naturen och den lokalbefolkning som drabbas av obehag från vindkraftverk. Spridda vindkraftsparker innebär också mycket stora investeringar i elnät och chock
  höjning av nätavgifter. Detta drabbar allvarligt elkunderna i Sverige. Vindkraftsutbyggnaden är en både naturmässig och en ekonomisk katastrof.
  Det ändrar på stora områden totalt landskapsbilden och påverkar växtligheten och fågellivet. Värdefull svensk natur skall bevaras.
  Vindmätningar skall inte tillåtas i våra skogstrakter. Det är första steget till exploatering och den naturförstörelse som denna innebär.

 2. Berto Lindbom skriver:

  Rätt i sak absolut. Lite för många ord lindar in verkligheten, att vindkraften inte alls är så miljövänligt som folk tror – om man ser till helheten och att det heller inte är lämpligt/effektivt att sätta upp snurror var som helst. Sådan verksamhet skall inte subventioneras av skattebetalare utan naturligtvis bära sina egna kostnader – hela sin totala kostnad!!

 3. Calle Lysebring skriver:

  El balans
  Vad som styr eluttaget från ett område? Det är överförings kapaciteten eller efterfråga, det blir taket. När Då vattenkraften används som reglerkraft så skall man veta att regler kraften skall när det ej blåser kunna stå för hela kapaciteten. Då det finns ett tak (behov eller överföringskapacitet) så blir det reglerkraften (vattenkraften) som ersätts av vindkraften vid blåst i Sverige. Vad är vinsten med att ersätta vattenkraft med vindkraft??? Vindkraft ersätter alltid sin reglerkraft något annat är ej tekniskt möjligt.
  Så svensk vindkraft har en negativ miljö påverkan genom all energi det går åt för att tillverka, uppföra vindkraft samt bygga infrastruktur. MM. Man kan spara lite på vattenkraften vid långvarig torka, dock brukar det ej blåsa speciellt då heller.
  För att ersätta Tysk olja och gas måste man använda just Tysk olja och gas som reglerkraft.
  Men det finns det ej överförings kapacitet till. Samt då får man även kompensera för överförings förlusterna på ca 1/7 del på 1000 km
  Med det avståndet mellan vind kraft och reglerkraft skulle vi få ett mycket svajigt elnät, med mycket låg el kvalitet ( El kvalitet är ett mått på hur stabil och ren strömmen är).
  Samtidigt har vi i Sverige ca 2000 outnyttjade damm kraftverk i vårt land som ej används, dessa ägs av privat personer som då ej ger elbolagen el certifikat.
  Vindkraft byggs på grund av el certifikat systemets regler. I Sverige på grund av el certifikats avgiften som används till bland Europas högsta subventioner.
  Om vi exporterar vind el, så subventionerar vi i Sverige el priset till andra länder genom el certifikat avgiften på din elräkning 5,50 öre + skatt och moms =10,25 öre/kw.
  Som bland annat Mod Olofsson drivit fram, med egenintressen i vindkraft med flera politiker i rikstagen. På hejat av lokalpolitiker med egenintressen.
  Detta kostar Svenskarna många miljarder genom dyrare el , är negativt för industrin och jobben.

 4. Urban Sandberg skriver:

  Jag undrar hur det kan komma sig att våra folkvalda ens kan fundera på fortsatt vindkraftutbyggnad. Vem som helst med normalbegåvning ser ju att vindsatsningen är ren galenskap. Läs gärna vad Björn Lomborg från Copenhagen Consensus Center säger:

  http://www.klimatupplysningen.se/2013/09/26/vad-ipcc-kommer-att-beratta-inte/

 5. Bengt Nordhammer skriver:

  Jag tror att vindkraft stör både människor, och framförallt djur pga oljud och vibrationer både på land och i vattnet, därför föredrar jag kärnkraft, den tekniken utvecklas ju hela tiden, förhopp-
  ningsvis till det bättre. Enda nackdelen som jag ser det är att reaktorerna ställs alltid av på vintern för reparation och översyn i stället för på sommaren. Men det är ju människans eget fel.
  Elnäten till vindkraften skall absolut inte betalas av elkunderna, kan exploatörerna inte betala själva så kan dom hitta på något annat att syssla med.

 6. Björn Törnvall skriver:

  Svar till Lennart Lindberg;
  Svenska Kraftnät (SvK), är ett statligt affärsverk, som finansieras både genom nätavgifter och genom anslag från staten. Detta framgår av det regleringsbrev från regeringen, som styr verksamheten. Vår artikel handlar främst om risken med, att ta över finansieringsansvaret för vindkraftsanslutningar, från privata redan i hög grad subventionerade vindkraftsbolag, till staten. Ett agerande som kan liknas vid kreditgivning. Därmed uppstår en icke obetydlig och i våra ögon helt onödig ny förlustrisk för statens affärsverk. Om vindkraftsbolaget därefter fallerar, sitter SvK nämligen kvar med investeringen, utan att ”låntagaren”/vindkraftsbolaget kan betala tillbaka ”krediten”, som planerat. Detta är till nackdel för skattebetalarna, som via staten äger SvK. Hur man i ett sådant läge än väljer att agera, drabbar det ändå i sista hand skattebetalarnas tillgångar, genom en förändring av värdet på SvK. Att det dessutom kan drabba elkunderna/skattebetalarna via höjda nätavgifter, hör till bilden.

 7. Arne Alm skriver:

  Vindkraft är en klumpig och icke hållbar form av energiproduktion!
  Den är intermittent, den tar oerhört stora arealer med omistliga naturvärden i anspråk, den skapar sorg, förtvivlan och osämja bland människor och den hotar djur och fågelliv.
  Modern säker kärnkraft skördar framgångar världen över och har en enorm potential även när det gäller att drastiskt minska CO2 utsläpp.
  Modern säker kärnkraft där härdsmälta ej kan ske har svenska folket inte tagit ställning till men är utan tvekan den mest eleganta lösningen!

 8. NilsLennart skriver:

  Håller med tillfullo, men är det inte ett sakfel. ”bekostas av skattebetalarna”!!!. Skall det inte vara elkunderna. SvK bekostas väl med hjälp av nätavgifter eller finns det andra pengar, i så fall har jag fel. Tacksam för rättelse.

 9. David Oscarsson skriver:

  Det råder stor politisk enighet om att öka andelen förnybar elproduktion i landet. För detta ändamål startades elcertifikatssystemet. Systemet är teknikneutralt, dvs. marknaden avgör huruvida det blir mer vattenkraft, biokraft eller vindkraft.
  Denna energipolitik har en stor politisk förankring. De svenska folket har redan i folkomröstning beslutat att kärnkraften skall avvecklas.

  Om vi skall ha en demokrati värd namnet i detta land för våra politiker den enda rätta linjen.

  Den osäkerhet artikelförfattarna talar om i artikeln är inget som helst problem, vi lagrar energin i våra vattenmagasin. Det är en enkel och elegant lösning och detta system klarar ytterligare många TW från vindkraftsproduktion.

  Att den gamle VDn på Sandvik går i så kraftig polemik mot ett system med marknadsorienterade regler som är transparent, billigt och långsiktigt förvånar.

  Vad gäller era kommentarer kring att utsläppen inte minskar utan bara flyttar. Systemet är tänkt att minska antalet utsläppsrätter, det är ett styrmedel.

 10. Evert Andersson skriver:

  Eftersom folket enligt SOM-enkäter tror att vindkraft minskar koldioxid är det förstås en drivkraft som gör att energiministern är så stolt över utbyggnadstakten. Känns handlingskraftigt. Och det är ingen risk att de inte syns. Myten är livskraftig.

 11. Tord Wiklund skriver:

  Mången ställer sig frågan. Varför satsar Sverige miljardrullningar på vindraft då den svenska traditionella elmarknaden är fossilfri och ger el överskott. Transportsektorn däremot ger höga koldioxidutsläpp och om person- och långtradartrafik minskar med hjälp av snabba och säkra järnvägstransporter vore mycket vunnet i miljöhänseende, i stället för att rasera natur med vindkraft.
  Norska regeringen har tillsatt en utredning av ny effektiv järnvägsförbindelse sträckan Oslo – Göteborg, som är både Sveriges och Norges största hamn. Varje dygn passerar mer än tvåtusen tunga lastbilar och trettontusen personbilar gränsen vid Svinesund. Sträckan är 30 mil och tar fyra timmar med tåg. Vi bör gynna handeln och binda ihop länderna och här har vår granne Norge reagerat och gör slag i saken, allt medan Sveriges infrastrukturminister säger ”att frågan inte är prioriterad”.
  Trafikverkets kapacitetsutredning pekar på att lastbilstransporter mellan Oslo och Göteborg kommer att öka med 70 procent till 2025, att det uppstår betydande trängselproblem på E6 och att järnvägen inte har tillräcklig kapacitet. Norge är en av Sveriges främsta exportnationer. Åtta miljoner invånare bor på sträckan Oslo–Göteborg–Malmö–Köpenhamn. Detta bör lägga grund för bättre infrastruktur och för att frågan ska prioriteras.
  Vid senaste SVT partiledardebatt, på frågan om koldioxid minskning, hänvisade Centerns representant till vindkraftutbyggnaden trots bättre vetskap om att Sveriges traditionella el är fossilfri. Det framkom i debatten en förespegling om, att vindkraft skall ersätta kärnkraften trots att detta fordrar införandet av kolkraft.
  Den infrastruktur som i huvudsak pågår i Sverige är utbyggnad av vindkraft som i en första etapp innebär kostnader för nätutbyggnader på mer än 120 miljarder kronor vilket möjliggör 17 TWh vindkraft. Jämför kärnkraftens potential 65 TWh.
  Det vore mycket olyckligt om kostsamma prioriteringar gör med hänsyn till partipolitiska värderingar om att säkra kärnkraftmotståndares röster i stället för reella behov inom infrastrukturen.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet