Somrarna har blivit den största utmaningen

Somrarna har blivit den största utmaningen

Nya överföringsbegränsningar skär nu ner marginalerna i det svenska elsystemet ytterligare. Det är inte längre kalla vinterdagar, utan sommaren, som är den största utmaningen för kraftsystemet, säger Carl Berglöf, expert hos Energiföretagen, och varnar för att utvecklingen står i bjärt kontrast till EU:s lagkrav.

I går, den 30 mars, gick Svenska kraftnät ut med ett andra pressmeddelande på kort tid om det hot som de nya öst-västliga elflödena utgör mot Sveriges elsystem. Hotet har vuxit fram snabbare än prognoserna låtit ana och föranleder nu tidigare osedda begränsningar i utlandsförbindelserna.

Bild: Svenska kraftnät måste begränsa överföringen till och från grannländer för att säkra systemstabilitet. Foto: Svenska kraftnät.

Den stora faktorn bakom utvecklingen är den nedsläckta kärnkraften, framför allt de senaste stängningarna av Ringhals 1 och Ringhals 2. Detta har förskjutit tyngdpunkten i elproduktionen i Sverige på två sätt: dels från söder (områdena SE3 och SE4) till norr (SE1 och SE2), dels från väster till öster. Med det har systemsäkerheten i södra Sverige försvagats ytterligare från en redan låg nivå.

Varningar om konsekvenserna av den nedstängda kärnkraften har hörts länge, men började få genomslag först med Svenska kraftnäts överraskande åtgärd i fjol att upphandla Ringhals 1 under perioden 1 juli – 15 september 2020. Avtalet gällde stödtjänster för spänningsreglering/stabilitet och kortslutningseffekt, men gav på köpet – utan att det nämndes i avtalet – även andra fördelar, som ökad överföringsförmåga från Norge och norra Sverige och bättre marginal i fråga om svängmassa.

En annan fördel med Ringhals 1 i drift var att Svenska kraftnät kunde avlasta den snabba störningsreserven, viktigt för förmågan att hantera flera fel inom en kort tidsperiod. Men fortfarande fanns en risk: att också Ringhals 1 skulle behöva kopplas bort under sitt sommaruppdrag. Det kom de facto under ett par dagar även att ske, vilket klarades med stöd av Karlshamnsverket och en del andra nödåtgärder.

Trots dessa åtgärder var SE3 och SE4 sommaren 2020 fortfarande importberoende under dagar med litet vind. Ersättningen till Ringhals 1 var 100 miljoner kronor i startavgift och 17 miljoner kronor i veckoavgift.

Som framgått meddelade Svenska kraftnät nyligen om en serie begränsningar både i utlandsförbindelserna och inom Sverige, för att klara driftsäkerheten. Nyheten var framför allt de nya elflöden som börjat uppträda efter nyår, då Ringhals 1 stängdes för gott.

En faktor bakom detta är den nya sjökabeln mellan Norge och Tyskland (Nordlink), som visat sig driva fram ett öst-västligt flöde i det svenska elnätet, på tvärs med det dominerande nord-sydliga flödet. Emellanåt har den ovanliga situationen uppkommit att el genom sjökabeln Fenno-Skan flödat från Finland till SE3, trots att Finland konstant är nettoimportör av el.

Svenska kraftnät har vid olika tillfällen återkommit just till att Sveriges elnät är designat med betoning på elöverföring från norr till söder: ”Överföringskapaciteten i våra öst-västliga ledningar har ett tak. Därför måste vi vidta dessa begränsningar för att garantera driftsäkerheten i kraftsystemet”, säger driftchef Pontus de Maré i det senaste pressmeddelandet.

Det nya flödesmönstret är ingen tillfällighet, utan är tvärtom i färd med att förstärkas både på den norska och finländska sidan.

Till exempel är förutom Nordlink-kabeln två andra nya kablar från Norge aktuella. De går till Nederländerna och Storbritannien och bäddar framöver för ett markant ökat utflöde av el från Norge. Vilket förutsätter att el fylls på, även genom ledningarna från Sverige.

Samtidigt ökar produktionskapaciteten i Finland. Dels genom en snabb vindkraftsutbyggnad, som i dag vid god vind producerar över 2000 MW el, dels genom Olkiluoto 3, den nya kärnkraftsreaktorn på 1600 MW som i dagarna börjat laddas för drift. Det hör till bilden att en del av den finländska elen egentligen kommer från norra Sverige, genom ledningar norr om Bottenviken. Genom Fenno-Skan kan Sverige alltså, beroende på flödena, importera sin egen el.

Såvida Svenska kraftnät inte förbjuder importen. Nya omfattande överföringsbegränsningar till och från elområde SE3 har nämligen aviserats för perioden 22 maj till 20 juni.

Överföringen norrifrån till SE3, i det som brukar kallas ”snitt 2”, begränsas till strax under 70 procent, från 7300 MW till 5100 MW.  Överföringen från SE3 till SE4 (”snitt 4”), begränsas till 59 procent.

Dessutom införs omfattande kapacitetsbegränsningarna mot grannländerna:

– från SE3 till NO1: minskning med 74 procent
– från SE3 till DK1: minskning med 58 procent
– från NO1 till SE3: minskning med 35 procent.

Importen från Finland till SE3 stoppas helt under perioden.

En anledning är att tre av Sveriges återstående sex reaktorer under maj-juni stänger för den årliga revisionen, vilket fundamentalt minskar marginalerna i elsystemet.

Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och kraftsystem på Energiföretagen, hör till dem som uppmärksammat de här begränsningarna:

”Återigen ser vi hur helt vanliga händelser i kraftsystemet leder till exceptionella åtgärder som ger stora samhällskostnader. I energidebatten har det varit stort fokus på kalla vinterdagar. Men numera verkar det vara sommaren som är den riktiga utmaningen för kraftsystemet.”

”Det här är resultatet av ett kraftsystem med mycket små marginaler. Notera den negativa spiralen: lägre planerbar effekt i syd ger lägre överföring av kraft från norr”, säger han.

”Den kommande sommaren har vi inte heller Ringhals 1 att tillgå som en räddande ängel. Inte heller har Sydväst-länken kommit i gång som planerat. Det hade dock bara gett begränsad hjälp då den ’endast’ förbinder SE3-SE4. Lägg till att Sydvästlänken åter är försenad. Nu anges driftstarten till den 15 augusti, en försening på mer än sex år.”

Carl Berglöf

Carl Berglöf påpekar att de här begränsningarna även går stick i stäv med EU-förordningen om utformningen av elmarknaden, antagen i juni 2019. Enligt förordningen måste minst 70 procent av kapaciteten i ledningarna tilldelas marknaden.

”Svenska kraftnät skriver i sina meddelanden att man inte uppfyller ’riktlinjen’ 70 procent. Men det är ingen riktlinje, det är ett lagkrav”, säger Carl Berglöf.

”Sveriges track record är på den här punkten uselt. Ingen av de sex nu aviserade överföringsbegränsningarna klarar 70-procentskravet. Att Sverige en gång i tiden tvingades dela in landet i fyra elprisområden följde på ett EU-krav efter klagomål från Danmark att Sverige inte höll transmissionskapacitet tillgänglig ”, säger Carl Berglöf.

”Våra grannländer hindras nu som konsekvens att exportera sin el och går miste om stöd från Sverige. De har också skäl att oroa sig för att störningar i Sverige ska fortplantas utanför landets gränser. Sverige är på väg in i ett hopplöst läge i fråga om EU:s solidaritetskrav och kravet att upprätthålla ett driftsäkert kraftsystem.”

”Svenska kraftnäts framåtblick är undermålig. Man borde ha varnat departementet, och ministern borde ha varit mer ifrågasättande ”, sammanfattar Carl Berglöf.

I det nyaste pressmeddelandet från Svenska kraftnät nämner driftchefen Pontus de Maré att man i de framåtblickande kraftsystemanalyserna identifierat att ett nytt öst-västligt flöde varit på gång. Men omfattningen av och snabbheten i förändringarna har överraskat.

”Vi hade förväntat oss dessa variationer i flödet lite längre fram. Men nu har dessa förändringar inträffat tidigare”, säger han.

Pontus de Maré. Foto: Svenska kraftnät.

På kort sikt planerar Svenska kraftnät en rad investeringar i befintliga ledningar och stationer i stamnätet för att byta ut den utrustning som överlastas av det öst-västliga flödet. Trots detta är det troligt att Svenska kraftnät återkommande behöver införa begränsningar för att hantera situationen, säger Pontus de Maré. Begränsningarna nu fram till sommaren har meddelats marknaden och en översyn har inletts om kapacitetssituationen på längre sikt.

Han nämner att mothandel använts som verktyg så långt det varit möjligt.

”Svenska kraftnät är beroende av tillgången på reglervolymer i grannländerna för att mothandla det öst-västliga flödet. Våra grannländer har varit mycket hjälpsamma och vi har använt mothandel till den nivå det är praktiskt möjligt utan att riskera driftsäkerheten och balanseringen.”

”Det pågår flertalet förstärkningar som kommer att öka överföringskapaciteten, men vi har inte möjlighet att bygga ut ledningskapacitet för alla olika kombinationer av flöden som kan uppstå. De investeringar som görs i dag är resultatet av de systemanalyser som gjordes för 5-10 år sedan”, säger han.

Carl Berglöf övertygas inte av Svenska kraftnäts åtgärder:

”Vi är nu i en situation där en svensk myndighet handlar elproduktion i Norge som kompensation för begränsad export, samt handlar nedreglering av produktion i Finland som kompensation för stoppad import. Detta görs för att det svenska kraftsystemet inte ska få problem.”

”Sverige köper alltså kraft i andra länder på grund av att vi i landet inte klarar vår egen elförsörjning på ett driftsäkert sätt. Det är snällt sagt anmärkningsvärt.”

Second Opinion ställde i går tre snabba frågor till Pontus de Maré:

Är det här – kapacitetsbegränsningarna i snitten – det nya normala?
”De marknadsmeddelanden som du hänvisar till beskriver vilka begränsningar vi ser första delen av sommaren. Här har, precis som du noterat, även öst-västligt flöde en påverkan som vi måste ta hänsyn till.”

Har ni diskuterat åtgärderna med de nordiska grannarna – detta påverkar ju också dem?
”Vi har kontinuerlig kontakt med våra nordiska kollegor avseende kapacitetspåverkande avbrott.”

Hur planerar ni för sommaren efter den 20 juni? Kan det bli aktuellt också i år att köpa tjänster av något kärnkraftverk?
”Vi kommer att komma med mer information när våra analyser är färdiga och förankrade”, säger Pontus de Maré.

 

2 Kommentarer
Av Svenolof Karlsson
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Torbjörn Sjödin skriver:

  Vad är regeringens kommentar på det uppkomna läget ?

  1. Fredrik Clementz skriver:

   Försöker du vara rolig eller? Socialdemokraterna är ju ökända för att aldrig förekomma problem utan hejsan hoppsan hantera problem. Nu vill ju en ansenlig mängd svenskar ha total inkompetens vid rodret, toppade med miljöpartiet som någon form av ytterlighet i dumhet och då blir det såhär.

   Mest anmärkningsvärt är inte dumheten, mest anmärkningsvärt är det svenska cementera stödet för exempelvis public service som självklart borde granska och ställa makthavare mot väggen i frågor som är av yttersta vikt för att landet ska fungera. Men nu gör de ju annat viktigt, som att berätta om hur bra socialismen i Venezuela är.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet