”Revidera elprissättningsmodellen”

”Revidera elprissättningsmodellen”

Kunderna i SE3 och SE4 ska inte behöva betala högre elpris för att Sverige hjälper till med elleveranser grannländerna söderut, menar Bengt Ekenstierna. Han föreslår en reviderad elprissättningsmodell.

Frågan som debatteras i många forum (förhoppningsvis även på Regeringskansliet) är: ”Hur görs förändringar i den havererade elprissättningsmodellen för att få ordning på elprissättningen?

I det följande ska jag belysa ett upplägg som skulle kunna rätta till skevheterna i det som orsakat de höga elpriserna hos elkonsumenterna i södra Sverige.

Återställ nedstängd elproduktion
Den långsiktiga lösningen på elkaoset är väl alla experter överens om: återställ de 4500 MW reglerbar elproduktion i södra Sverige som stängts ner de senaste dryga 20 åren. Men den svåra frågan är hur detta låter sig göras? Och samtidigt har vi att förhålla oss till att den elintensiva industrin i Norrland där man pratar om en fördubbling av elkonsumtionen i Sverige över de kommande 10 åren. Bara detta ökade behov kommer att innebära högre elpriser då återställande av stängd och utökad elproduktion kommer att kosta mycket, mycket pengar. Med all respekt för vindenergi, så måste vi också bygga ut den icke väderberoende kapaciteten.

Dyra kWh de som exporteras
Problemet med de höga elpriserna vi upplevt det senaste halvåret är en konsekvens av att vi måste införskaffa den el som ska exporteras till högkostnadsländerna. Dessa tillkommande kWh är i den kontexten som elmarknaden befinner sig idag, väldigt dyra att producera/införskaffa. I figuren 1 nedan visas att det är de sista producerade kWh i den svenska produktionsmixen är extremt dyra att producera, med resultatet att alla elproducenter, var de än ligger i pris på den el de bjudit in, får maxpriset (sista kWh). Den totala kostnaden för elkunderna blir volymen innanför den rödmarkerade ytan. Detta är varken logiskt eller solidariskt utan bygger på gammal hävd när elmarknaden fungerade på ett annat sätt.

Poängen med en reviderad elprissättningsmodell är att all el som efterfrågas i SE3 och SE4, ska ersättas med kostnanden för sista kWh för dessa volymer. Man gör en Nordpool-beräkning exklusive exportflödena och det priset som då trillar ut med nuvarande modeller gäller för kunder i SE3 och SE4.

Sedan görs en ny beräkning liknande den idag där tillkommande produktionsvolymer ersätts av Svk. Detta resulterar i att priskrysset sätts lägre för elkunder i SE3 och SE4 medan samma volymer gör tillgängliga.

Min poäng är att kunderna=medborgarna i SE3 och SE4 ska inte behöva betala högre elpris för att vi ska hjälpa till med elleveranser till de länder som nu är under galgen, då dessa högre priser till 98% är fiktiva och håvas in av elproducenterna, Svenska Kraftnät (flaskhalsavgifter) och staten (i form av ökade momsintäkter). Allt medan många elkonsumenterna går på knäna.

Med den föreslagna reviderade/justerade prissättningsmodellen så kommer den totala kostnaden för el som levereras från SE3 och SE4 att bli mindre, se de två inrammade volymerna i figur 2 ovan (röd och blå). Med blotta ögat förstår man att den totala kostnaden för elleveransen blir lägre och därmed återställs producenternas intäkter till så som prissättningsmodellen ska fungera.

Elkunderna i SE3 och SE4 betalar i den föreslagna reviderade prissättningsmodellen den volym pengar som är i den röda fyrkanten i figur 2, medan Svk kraftnät får betala producenterna för det som de producerar för att exporteras (blå trekant) och får också motta intäkterna härför.

Statsmaktens ansvar för sina egna beslut
När det gäller att fixa till den havererade prissättningsmodellen, så att den snedvridning vi fått kan elimineras, så handlar det mer om administrativa ingrepp i hur elpriset sätts på Nordpool, den får ingen påverkan på de fysiska flödena.  Läs mer här där kollegor i branschen argumenterar i frågan.

För att kunna genomföra förändringar måste de rymmas inom de åtagande som Sverige har inom ramen för den gemensamma elmarknaden. Bland annat får vi inte diskriminera andra länder som är elektriskt anslutna mot Sverige, vilket jag menar att vi inte gör med den föreslagna reviderade prissättningsmodellen för el.

Elen som exporteras ska inte vara ett ok för svenska elkonsumenter
Med den föreslagna reviderade prissättningsmodell av el, så kommer elpriset att sjunka till acceptabla nivåer igen fram tills att utbyggnaden av el måste göras för att klara av den ökningstakt i elförbrukning som sakkunniga uttalat blir en realitet. När och om vi får balans i Europas elförsörjning så svänger den föreslagna prissättningsmodell in sig och beter sig så som den nuvarande modellen gjorde tidigare.

I den föreslagna modellen så får statsmakterna ta ansvaret för vad de åstadkommit genom att de medverkat till att 4500 MW elproduktion i SE3 och SE4 har lagts ner och att Svk inte har mäktat med att bygga ut nätkapacitet från Norrland (SE1 och SE2) till södra Sverige i den takt som efterfrågats.

Tillämpning av reviderad prissättningsmodell
I det följande förklarar jag i konkreta siffror vad den föreslagna elprismodellen skulle innebära applicerat på den 28 februari i år. Denna dagen hade Sverige en elförbrukning på 442 GWh. Vi hade en elproduktion på 542 GWh varav vind stod för 22%.  Det skedde under detta dygnet en nettoexport/import på 56 GWh.

I elområde SE4 (södra Sverige) kostade elen denna dagen (medelpris över dygnet) 1 kr och 72 öre.

– Förbrukning: 78,4 GWh
– Produktion: 27,2 GWh varav vind 39%
– Import från SE3 till SE4: 111 GWh
– Export ut från SE4 till Tyskland, Polen, Danmark och Litauen: 55 GWh.

Notera att exporten av el till kontinenten den 28 februari är så stor som 70% av förbrukningen i SE4 och dubbelt så stor som det som produceras inom SE4 denna dag. Med andra ord måste vi skaffa fram 55 GWh extra för att klara exportbehovet (en skyldighet Sverige har då vi är med i den europeiska gemensamma elmarknaden).

Om man i den reviderade prissättningsmodellen utgår ifrån att priset i SE3 och SE4 prissätts upp till den mängd el som behövs i dessa elområden (sist producerade/offererade kWh sätter priset) alltså i exemplet 78 GWh för SE4 plus motsvarande i SE3, medan den energi som behövs för att exportera från SE4 (55 GWh) får Svenska kraftnät göra ”motköp” för hos producenterna för att tillhandahålla till intressenter i Tyskland, Polen, Danmark och Litauen . Då skyddar vi de elkonsumenterna i SE3 och SE4 från att behöva betala för att det måste produceras dyrare el för att få fram den mängden el som ska exporteras samtidigt som producenterna får betalt för den extra el som de ombeds att producera. Och så slipper elkonsumenterna i dessa elområden att betala flaskhalsavgifter och moms på alla ökade kostnadselement som är fallet med nuvarande havererade elprissättningsmodell.

Dags att agera
Det är dags att sluta gnälla och göra något åt problemet. Vad är det som hindrar Sverige från att göra dessa anpassningar av elprissättningsmodellen av el och hindra att det uppstår kostnader som hamnar hos elkunderna medan elproducenter, Svenska Kraftnät och staten kapitaliserar på den uppkomna situationen?

Hörde Energiministern vid en presskonferens betona att vi har ingen risk för brist på el, vilket i sak må vara rätt om han sagt elenergi. Problemet är att elen finns inte alltid där den behövs. Hitintills har vi klarat av det med olika verktyg, men det finns risk för att det i framtiden vid höglastperioder kan uppstå situationer då det på ett eller annat sätt måste göras bortkopplingar. Vad ministern ville göra var väl att förklara att vi medborgare inte ska vara orolig för elbrist på grund av gassituationen i Europa och det är rätt. Samtidig säger han att problemet är att den elen som vi har i Sverige blir väldigt dyr då priset på el blivit dyr på grund av bristsituation i Tyskland med flera länder. Alltså bekräftar han precis det jag redogjort för ovan.

6 Kommentarer
Av Bengt Ekenstierna
Tidigare styrelseledamot Statkraft, tidigare E.ON.
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Björn Jonsson skriver:

  Jag ser en risk och det är ineffektivt nyttjande av resurser om elpriset blir för långt för att motivera effektivare användning. Nu är det så högt att många måste lägga pengarna på el istället för på att investera i lägre förbrukning.

  Bör man långsamt höja brytpunkten för vilket pris som får slå igenom?

 2. Gösta Forsum skriver:

  Känns som ett rimligt förslag. Frågan är hur priserna sätts i exvis SE4 vid effektunderskott? Låter man de tyska/polska priserna slå igenom då?

 3. Per Israelsson skriver:

  Förslaget verkar vettigt. Producenterna ska rimligen bara ha ersättning för det som exporteras. Nu har de vant sig vid att högsta pris sätter pris för hela området. Nya investerare räknar med den vinsten och det blir en snedvriden marknad. Elområden kom till för att begränsa exporten till kontinenten men det kommer inte påverkas med den här modellen. Det man kan befara är att EU sätter käppar i hjulen. Ser det som subvention av egna marknaden t.ex. Tyvärr tror jag inte energiministern är den som kan få till en förändring om ens viljan finns. Standardlösningen på alla problem är – bygg mer vindkraft.

  1. Lars Nyberg skriver:

   Det hjälper alltså föga om Sverige så tapetserar och förstör hela landet med vindkraftverk om den nuvarande prissättningen inte ändras. Bengt Ekenstierna har fullkomligt rätt. Ny modell för att hela Sverige skall överleva är ett måste.

 4. Lars Åhlin skriver:

  För bra för att vara sant, är min reaktion på Bengt Ekenstiernas artikel. Den bygger (väl?) på att det går att hindra elproducenterna att sälja sin el till högstbjudande, dvs köpare utanför SE3 och SE4. Otvivelaktigt möjligt tekniskt/praktiskt, men kommer EU, i detta fall kanske med viss rätt drivna av köparländer som Danmark och Tyskland, att acceptera detta? Jag tvivlar.

 5. Erik Eriksson skriver:

  Ett så här genomtänkt förslag får väl inget fäste? Sannolikt finns stora motkrafter från staten och elproducenter som får stora inkomster.
  Jag kan inte se någon nackdel. Tvärtom. Finns det motargument utöver rena pekuniära intressen från nämnda intressenter?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet