Nord Pools vd: Skatter och stöd är inte överblickbara

Nord Pools vd: Skatter och stöd är inte överblickbara

För Nord Pools vd Mikael Lundin är förklaringen till varför investeringsklimatet i Europa är så dåligt enkel. Skatter och stöd har ingen entydig linje och ger marknadsaktörerna olika villkor. För investerarna blir marknaden oöverblickbar.
– Vem vill investera med sådana förutsättningar, frågar han sig retoriskt.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Nord Pool driver den nordiska elbörsen, men företaget är inte bara aktivt här, utan i sammanlagt tio europeiska länder. Företagets vd Mikael Lundin kan se hur det nationella perspektivet dominerar i politiken i samtliga länder det är verksamt.

– Jag kan slås av att den svenska debatten och energikommissionen har ett väldigt svenskt perspektiv och det ser likadant ut i alla de tio länder som vi är verksamma i, alla har sitt lokala perspektiv. Det är anmärkningsvärt med tanke på att frågorna inte kan lösas nationellt.

Vad är faran med att förlora det europeiska perspektivet?
– Marknaden har sett ut på ett liknande sätt under 100 år med producenter och slutkunder. Men nu är marknaden i stor förändring och vi vet inte vart det tar vägen och hur det kommer att se ut. EU har genom sin Energiunion markerat att energin är en hjärtefråga, något som innebär att EU vill leda utvecklingen och många av framtidens avgörande beslut kommer att fattas där. Energikommissionen skulle vara betjänt av att ta ett mer europeiskt perspektiv, tror jag.

Hela Europa lider av dåligt investeringsklimat. Det generellt låga elpriset attraherar inte till investeringar i ny elproduktion och Mikael Lundin är kritisk till hur systemet av stöd och skatter ser ut i Europa.
– Det är stöd här och stöd där, det är skatter här och det är skatter där. Systemet är helt oöverblickbart, vem vill investera med sådana förutsättningar? Det går inte att hantera, det är omöjligt att göra prognoser i det system vi har, säger han och ser bara en väg framåt:

– Vi måste låta marknaden sköta allokeringen av resurserna och alla producenter, oavsett storlek, måsta ha lika villkor, det har de inte i dag. Jag vill se en återgång till en tilltro på att marknaden löser detta, energy only-marknaden fungerar om man låter den få friare spelrum.

Mikael Lundin ser också problem i att länder agerar olika och att det får effekter på den totala investeringsbilden i Europa.
– Vi måste få lika villkor och transparens även på europeisk nivå. Nu blir det asymmetriska investeringar mellan länderna på grund av att villkoren ser olika ut på olika elmarknader. Investerare och konsumenter måste kunna förstå vad som händer när man tar ett affärsbeslut, så är det inte i dag.

En av de marknader som Nord Pool Spot driver är Elbas. Det är så kallad ”intraday marknad” för handel av el samma dag. Den här marknaden uppstod för att underlätta för stora producenter att balansera ut sin obalans, men marknadens främsta funktion har utvecklats på ett annat sätt. Den har nämligen visat sig fungera väldigt bra för att möta den alltmer komplicerade balanshållningen, som kommer med mer väderberoende kraft i systemet. Då ökar önskemålen på att kunna handla allt närmare drifttimmen.

Aktiviteten ökar på Elbas samtidigt som Nord Pool jobbar med att integrera den här handeln mellan olika länder. Men harmoniseringen mellan olika elmarknader har ingen spikrak utveckling, nationella önskemål krockar med EU-ambitionerna.
– Varje land har sin diskussion om kapacitet och det motverkar integreringen. Samtidigt driver EU-kommissionen ett omfattande arbete för att integrera och deras idéer bygger på hur Nordens elmarknad ser ut. För att integreringen ska bli effektiv är det viktigt att alla aktörer och kunder får tillgång till alla marknader på lika villkor. För att lyckas med detta har både vi och de systemsansvariga på respektive marknad ett stort ansvar, säger Mikael Lundin.

Han ser problem med den strävan mot kapacitetsmekanismer som finns i en rad europeiska länder, bland annat i Storbritannien där Nord Pool Spot har arbetat hårt de senaste åren och i dag driver den största elbörsen. Han menar att kapacitetsmekanismer bara är ytterligare ett sätt att subventionera.

Mikael Lundin vill ha mer fokus på frågan om att alla aktörer ska ta ansvar för sin balans, då skulle diskussionerna om kapacitetsmekanism förlora sin giltighet, menar han. Den nordiska elmarknaden ses som en förebild i många andra delar av världen. Den är likvid, transparent och har hittills effektivt levererat det som den förväntas att göra.

Trots förebildsstatusen ser Mikael Lundin att modellen hotas – i detalj efter detalj.
– Marknaden i Norden är likvid och transparent, jämfört med övriga Europa är den mycket likvid. Men vi ser att flera kriterier för vår framgång nu är hotad. Ett exempel är användningen av bankgarantier. Företag som handlar med oss i dag kan använda bankgarantier för att skapa trygghet – detta kommer nu troligen inte längre vara tillåtet och kommer att göra tröskeln för att komma in på marknaden högre. Bankgarantierna är ett fundament för oss men nu förbjuds vi att jobba på det här sättet, säger Mikael Lundin.

Öppenhet och övervakning av marknaden är ett annat exempel.
– Vi har alltid fokuserat på att säkerställa att marknaden är transparent och följde upp med en övervakning av marknaden tillsammans med Nasdaq. Detta har fungerat, säger han och förklarar att nu inför man från EU ett mycket mer omfattande och komplext rapporteringssystem som gör att små aktörer riskerar att slås ut för det blir alldeles för omfattande och kostnadskrävande. Och med färre små aktörer minskar konkurrensen.

– Vi har i Norden underskattat kraften i det här. Detalj för detalj så blir det sammantaget ett hot mot den nordiska marknadsmodellen, säger Mikael Lundin.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet