”Myndighetsaktivism mot småskalig vattenkraft”

”Myndighetsaktivism mot småskalig vattenkraft”

Vi ser tydliga exempel på myndighetsaktivism mot småskalig vattenkraft, skriver ordföranden i Svensk vattenkraftförening Gustaf Hellström med anledning av en debattartikel av Naturskyddsföreningen. Ett statligt tjänstemannaansvar bör införas för att garantera ansvarstagande och transparenta beslut inom myndigheterna, menar han.

DN Debatt (10/5) ifrågasätter Naturskyddsföreningen kritiken mot svenska miljölagar och hur de används av myndigheterna. Svensk vattenkraftförening (SVAF) vill bemöta påståendena och uttrycka vår uppfattning.

Bild: Naturvårdsverket har drivit frågan om att ta bort/riva dammen vid Järle kvarn, men anor från 1600-talet. ”Dammen hindrar fisk, musslor och andra vattenlevande djur att passera platsen vilket i sin tur påverkar livsförutsättningarna för den vattenlevande faunan negativt.”, skriver Naturvårdsverket. Dom meddelas inom kort av Mark- och miljööverdomstolen.

Vattenmiljö är ett av många samhällsintressen enligt EU:s vattendirektiv, men inom vattenförvaltningen finns endast myndigheter fokuserade på vattenmiljön. De som arbetar där är starkt engagerade i att förbättra vattenmiljön och ibland bortser de medvetet eller omedvetet från andra samhällsintressen.

EU:s vattendirektiv ger medlemsstaterna stort tolkningsutrymme. Svenska politiker i riksdag och regering behöver tydligare precisera sina mål och inte lämna fältet fritt för myndigheterna att hänvisa till EU-regelverken på felaktiga grunder.

Inom vattenförvaltningen bryter myndigheterna flagrant mot riksdagens och regeringens beslut att använda vattendirektivets avvägningsmekanismer mellan vattenmiljö och andra samhällsintressen ”fullt ut”. Detta leder till att myndigheterna strävar efter att riva ut så många dammar och kraftverk som möjligt, utan att ta hänsyn till konsekvenserna för elförsörjning, vattenförsörjning, bevattning, livsmedelsproduktion, rekreationsintressen, kulturmiljö och klimateffekter. Dessutom resulterar dammarnas rivning ofta i torrläggning och därmed försämring av vattenmiljön.

Vi ser tydliga exempel på myndighetsaktivism som skiljer sig från aktivt miljöarbete. Vi välkomnar engagemang för att skydda naturen, men det är viktigt att myndigheternas agerande bygger på fakta och balanserade bedömningar för att undvika osäkerhet kring vattenkraftens utveckling.

Det är oroande att anställda inom miljömyndigheterna, som är aktiva inom miljöorganisationer privat, uttalar sig mot småskalig vattenkraft. Det underminerar förtroendet för myndigheternas opartiskhet. Tydliga riktlinjer och regelverk behövs för att säkerställa objektiva bedömningar. Ett statligt tjänstemannaansvar bör införas för att garantera ansvarstagande och transparenta beslut inom myndigheterna. Vid överträdelser ska de ansvariga ställas till svars för att värna förtroendet för statliga institutioner.

Vattenkraft är en allt viktigare del av energisystemet där den medverkar till att nå klimatmålen på ett hållbart sätt. Genom att förbättra och modernisera befintliga vattenkraftsanläggningar kan vi öka effektiviteten och minimera miljöpåverkan. Målet bör vara att generera mer el, inte mindre.

Vi uppmanar till fortsatt diskussion kring vattenkraft och dammar men med en öppen och balanserad syn. Genom att utveckla vattenkraften kan vi främja en hållbar energiomställning. Med en noggrann och balanserad bedömning av alla faktorer kan vi ta välgrundade beslut som främjar både miljön och samhället som helhet.

1 Kommentar

Av Gustaf Hellström
ordförande Svensk Vattenkraftförening
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Fredrik Bruno skriver:

    Vattenkraften kommer att behövas som balanskraft om vi skall fortsätta att bygga ut vindkraften. Dagens vattenkraft räcker någotsånär för att balansera av svängningarna i den vindenergi vi har nu, men skall vi fortsätta att bygga ut vindkraften behöver vi ta vara på all reglerbar vattenkraft som står till buds. Annars bygger vi in en osäkerhet över tillgången i elsystemet. Vi skall väl inte göra som tyskar och danskar och kompensera vindkraftens oregelbundenhet genom att bygga ut de fossilbaserade kraftslagen. Vi hamnar där annars. Vi får se upp så inte det bästa blir det godas fiende.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet