Mikael Odenberg: ”Ambitionen är att på sikt få bort elområden”

Mikael Odenberg: ”Ambitionen är att på sikt få bort elområden”

I november delas Sverige in i fyra elområden. Ansvarig myndighet är Svenska Kraftnät och generaldirektören Mikael Odenberg är optimistisk:
– Jag ser inga konkreta brister i modellen, säger han men är rädd för att mediedebatten kan komma att bli oseriös.

Av Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Den 1 november får Sverige fyra elområden som innebär att olika delar av landet kan ha olika elpriser vid ett och samma tillfälle. De tydligare prissignalerna bör leda till att flaskhalsar i elnäten byggs bort för att förbättra överföringskapaciteten och att ny elproduktion byggs där det är underskott på el. Svenska kraftnäts generaldirektör, Mikael Odenberg, tycker att den nya reformen är bra. 
– I grunden är det en korrekt åtgärd. I dag är Sverige ett prisområde och det förhindrar att prissignalen når fram till slutanvändaren. Med fyra elområden kommer information om underskott, överskott och överföring att nå fram bättre. Ledtiderna för att bygga bygga ny produktion och ny överföringskapacitet är visserligen långa och marknadens reaktioner kommer inte omedelbart, men på sikt kommer de, säger han.

Ser du några brister i att dela upp Sverige i fyra elområden?
– Jag ser inga fel i själva modellen. Däremot finns det underliggande brister som påverkar och som behöver åtgärdas, men de har inte med elområdesindelningen att göra. Att vi har väldigt lite elproduktion i Sydsverige är ett bekymmer och att vi inte har tillräckligt bra överföringskapacitet inom Sverige är ett annat.

Men överföringen kommer Svenska Kraftnät att åtgärda. De ska höja överföringskapaciteten i stamnätet och på det viset ska flaskhalsarna byggas bort. Till exempel kommer SydVästlänken att byggas för åtta miljarder kronor. Med utgångspunkt från Nässjö byggs den söderut till Skåne, norrut till Hallsberg och västerut till Oslo. De södra och norra benen beräknas vara i drift i slutet av 2014.

Hur kommer utbygganden av näten att påverka elområdenas funktion?
– Det kommer att bli en radikalt minskad risk för att elområdena bildar olika prisområden. I dag finns det en risk att elområde 4, det vill säga sydligaste Sverige, vid vissa tillfällen inte kan få tillräckligt med el från norra Sverige. Då kommer elen att bli dyrare där.

Är målet att på sikt få bort elområdena?
– Det är ju ambitionen. Målet är inte att splittra Sverige i olika prisområden. Med de nya elområdena kommer det att bli en väldigt tydlig prissignal var överföringskapaciteten inte räcker till. Men som sagt, det är inte ”quick fix” det här, det handlar om en långsiktig förändring.

För att hantera prisskillnaderna mellan systempriset och de respektive områdespriserna kommer så kallade CfD-kontrakt (Contract for Difference) att användas. Genom ett CfD-kontrakt slipper man osäkerheten om hur stor prisskillnaden kommer att vara gentemot systempriset. Systemet med CfD har redan kritiserats för att ha för låg likviditet och kritiker menar att Svenska Kraftnät borde agera.

”Det är endast ett litet antal producenter som är säljare i CfD-kontrakten. Det finns i stort sett ingen ”spekulativ” handel i kontrakten, vilket innebär att producenterna i stort sett dikterar priserna i marknaden eftersom det finns betydligt fler elförsäljningsbolag (köpare) än elproducenter (säljare)”, har till exempel Magnus Thysell, vd på Modity, skrivit här på Second Opinion.

– Det har framkommit vissa önskemål om att vi ska ha en aktiv roll för att lösa frågan, men jag vill sätta frågetecken för om det verkligen är inom ramen för vårt uppdrag att ta över affärsrisken från marknadens aktörer. Men vi för en intern diskussion om det här och vi för samtal med Energimarknadsinspektionen. Vi är ju intresserade av att marknaden fungerar och det finns aspekter att vrida och vända på i det här. Men jag kan samtidigt notera att varken EU-Kommissionen eller Konkurrensverket sett detta som ett stort problem. Det räcker för mig i dagsläget men vi kommer noga att följa frågan.

Men indelningen i elområden handlar inte bara om Sverige och svenskarnas behov av el. Sverige är en del av den nordiska elmarknaden och på sikt ska den nordiska marknaden byggas ihop med övriga Europa. Danmark anmälde Sverige till EU:s konkurrensorgan för att Svenska Kraftnät försåg svenskarnas behov av el framför danskarnas genom att praktiskt taget minska överföringen till vårt sydligare grannland. EU godkände inte Svenska Kraftnäts sätt att hantera situationen.

– Krocken med EU var en utlösande faktor för elområdesreformen. Den gamla modellen där vi förser svenskarna med el först är helt enkelt inte kompatibel med EU:s modell för en gemensam elmarknad.

Mikael Odenberg ser fördelar med en ihopkoppling med övriga europeiska elmarknader. Konkurrensen skärps mellan olika elbolag och det blir också lättare att hantera svängningar i till exempel vindkraftsproduktionen, menar Odenberg.

Varför indelningen i fyra elområden görs och hur det konkret kommer att fungera kan vara knivigt att förstå. Och om förståelsen inte finns ökar risken för minskat förtroende för elmarknaden.

– Om man tycker att elmarknaden är svår att begripa underlättar säkert inte elområdesindelningen. Men jag vet inte om man ska krångla till det så mycket. Det är ganska logiskt att elkunder som bor där det inte finns några kraftverk får betala lite mer för elen än kunder som bor där det produceras mycket el, säger Mikael Odenberg.

Kommer ni att genomföra några informationssatsningar eller kampanjer?
– Vi gör inga riktade informationsinsatser mot slutkunderna. Alla aktörer i branschen tycker jag har anledning att hjälpas åt för att kommunicera reformen. Vi har en dialog med Svensk Energi kring det här. Vi ska dra vårt strå till stacken, men vi är en slimmad organisation och har begränsade möjligheter att nå slutkunderna.

Vad förväntar du dig för mediefokus kring reformen om elområden?
– Jag är lite undrande. Det är ett svårt ämne och visst finns det väl inloggade och pålästa journalister, men det man kan befara är förstås att det blir en oseriös och vildvuxen debatt liknande den vi har sett de två senast vintrarna om marknadens funktion och där bland annat olika intressegrupper har spelat ut sina särintressen och medierna har hakat på.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

———————————
Läs mer om elområdena på Second Opinion:

Vad medierna bör förkovra sig i inför de nya elprisområdena


I november delas Sverige in i elområden


Ökad kapacitet för överföring minskar risken för pristoppar


Pedagogisk utmaning att förklara varför el blir dyrare i södra Sverige

Räkningen för Barsebäck på väg

3 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Magnus Olofsson skriver:

  Drygt tio år har gått och det är värre än nånsin. Kapaciteten har sjunkit – den har inte ens varit konstant. Vi kan inte backa in i framtiden.

 2. Anders Jönson skriver:

  ”Det är ganska logiskt att elkunder som bor där det inte finns några kraftverk får betala lite mer för elen än kunder som bor där det produceras mycket el, säger Mikael Odenberg.”

  Det kan man ju hålla med om. Att man däremot på dom platser elproduktionen finns får lägre pris och dessutom betalar lägre elskatt är däremot provocerande. Särskilt som elkunderna i sydsverige nu får betala DYRT för det politiska beslutet att stänga Barsebäck.

 3. Krister Svensson skriver:

  Även jag är övertygad om att detta orättvisa system med elområden kommer att tas bort i Sverige ganska snart. Kanske t.o.m. innan det skulle införas den 1/11 2011.
  Vad händer med de elkunder i elområde 4 som nu skriver ett 3-årsavtal med fast elpris. Elbolagen har redan tagit höjd för detta med ett påslag på ca 6 000 kr. under bindningstiden. (detta gäller för ett normalhus med en användning av ca. 20 000 kWh/år.) Kommer de att få dessa pengar tillbaka, eller gäller avtalet ? Vad säger industrin i södra Sverige om denna pålaga som definitivt är en konkurrensbegränsning gentemot företagen i övriga Sverige. En merkostnad på 5-10 öre/kWh för ett elintensivt företag kan bli ”spiken i kistan” för dem.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet