LO: På sikt ska kärnkraften fasas ut

LO: På sikt ska kärnkraften fasas ut

Företrädare för den energiintensiva industrin har uttryckt oro för att energiförsörjningen inte tas på allvar från politiskt håll och att följden kommer att bli högre elpriser. LO understryker också vikten av en trygg energiförsörjning och vägen fram för att lyckas handlar om att reglera och integrera marknaderna. Men på sikt tror LO att Sverige klarar sig utan kärnkraft.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Ingela Edlund är LO:s andre vice ordförande och ansvarig för energifrågan. För henne och LO är den viktigaste aspekten när elmarknaden utvecklas att energiförsörjningen fortsätter att vara trygg: för privatkonsumenterna, industrin och samhället i övrigt. 

– Samtidigt är miljöperspektivet viktigt, att vi inte förbrukar för mycket el och att vi konsumerar rätt el, säger Ingela Edlund, som på lång sikt inte ser någon motsättning mellan de båda.

Hon är i grunden kritisk till avregleringen av elmarknaden. Hon menar att det är svårt att få till en fungerande marknad kring en så elementär samhällsfunktion som el för det är ingen som klarar sig utan el.
– Vi har sett kritiskt på avregleringen. Det är få delar av det som sades skulle bli effekterna som har uppfyllts. Men nu är vi där vi är och då gäller det att göra det bästa av det och titta framåt, säger hon.

Och framåt för LO är en fortsatt integrering av den nordiska elmarknaden och knyta samman de europeiska elmarknaderna tätare med varandra. Att skapa en så stor elmarknad som möjligt ger förutsättningar för Sverige att vara med och konkurrera med den el som vi producerar och också skapa så låga elpriser som möjligt, menar Ingela Edlund, som också säger att för att den här utvecklingen ska bli bra måste konkurrensen i produktionsledet förbättras.
– Elmarknaden måste få till en rejäl konkurrens bland producenterna och det finns inte i dag. Det gäller för hela Europa att konkurrensen måste förbättras, men vi kan börja i Sverige.

Vad är det i dag som inte fungerar menar du och hur ska vi uppnå mer konkurrens?
– Vi har tre stora aktörer som dominerar marknaden och det var egentligen inte tänkt att det skulle vara så. Nu har Energimarknadsinspektionen fått mer inflytande över nätavgifterna och det är bra. Men hur lösningen ska se ut i detalj, om det ska bli fler aktörer eller reglera de aktörer som finns kan jag inte svara på i dag.

Ni är inte negativa till fler regleringar av marknaden?
– Nej, absolut inte. Det finns två sätt att ordna elmarknaden, antingen äger samhället den själv eller så reglerar man de aktörer som finns. Det gäller att ständigt se över de regleringar som finns i Norden och Europa så att resultatet blir de billigaste tänkbara elpriserna för privatkonsumenter, industrin och samhället.

Hur ser du då på det arbete som pågår inom EU där man på sikt vill se färre regleringar på elmarknaderna?
– Jag tillhör dem som inte tror att marknaden av snällhet löser det här. Det gäller för alla viktiga samhällsfunktioner som el, tele, it och post, det måste regleras annars kommer det inte att fungera i slutändan. Men en reglering behöver inte leda till mindre konkurrens utan större, säger hon.

LO är positivt till omställningen av energisystemet. De vill se mer förnybar produktion och hoppas att den utveckling som genomförs i Sverige och Norden kan spilla över på övriga Europa och bidra till att fossiltung produktion som kol kan ersättas där.
– Det är helt nödvändigt med en satsning på fossilfri energiproduktion i form av till exempel vind-, sol- och vågkraft. Här är det viktigt att samhället tar ett ansvar och satsar på till exempel forskning och att stimulera användningen av fossilfri el bland användarna. Och jag tror inte heller i den här frågan att marknaden klarar det själv, utan samhället måste vara där och stödja utvecklingen.

För den energiintensiva industrin, där flera LO-medlemmar arbetar, är frågan om kärnkraften central. Här är man tydlig från till exempel SKGS sida vars ordförande Jan Johansson tidigare här på Second Opinion Energi har sagt: ”Jag skulle vilja se mer av politisk förståelse för att vi är beroende av en baskraft i form av kärnkraft och behålla den.” Men LO:s linje är att den ska avvecklas.
– På sikt tycker vi nog att kärnkraften ska fasas ut, men vi har en pragmatisk inställning till frågan och ser att vi behöver uppdatera och förnya den kärnkraft vi har för att kunna tillgodose behovet av el framöver. Det här är en lång process.

Kan ni tänka er att det byggs nya reaktorer?
– Det kan i alla fall inte uteslutas.

6 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Carl Erik Magnusson skriver:

  Redan i rubriken märks den politiska garderingen: På sikt! När är det? Det blev inte 2010 även om beslutsamheten fanns, åtminstone på 1980-talet. Kanske beror det på att argumenten för en stängning är svaga. Kol är mycket farligare: Koldioxiden, partiklarna, askan med sitt innehåll av tungmetaller. Bioenergi är också vanskligt: den står för halva globala utsläppet av metylbromid, betydande partikelutsläpp och vållar allergier och risk för förgiftning i närmiljön.
  Ett sätt att värdera risk är att uppskatta hur många dagar en viss aktivitet tar av livet i genomsnitt, loss of life expectancy: Där är kärnkraft bäst av alla kraftslag. Intressant är också att de farligaste variablerna är sociala: Att avbryta skolan tar i genomsnitt år av livet. Kanske vi är rädda för fler saker. Kanske vi skulle satsa på utbildning och jobb för ungdomar. På sikt! Ett jobb för LO?

 2. Helge Andersson skriver:

  Att politiker är populistiska i energifrågan kan man ibland ändå förstå, men att fackföreningar är det är mindre begripligt. Tyskland är ju ett bra exempel på hur illa det kan gå. 3 ggr högre elpriser, ett nät i obalans, så stor obalans att det ibland sker kostsamma haverier. En industri som allt mer söker sig utomlands för större investeringar. Att man dessutom inte är uppdaterad på vad som sker med modern kärnkraft är uppenbart. Gen IV tuffar på. Är ofarlig, lämnar inget långtidsavfall, kan använda vårt nuvarande sk avfall som bränsle.
  Man får känslan av att ingen längre tänker självständigt, det är ett demokraturlikande samhälle vi lever i, ingen vågar uttrycka en avvikande mening.
  Forbes sammanfattning om Tysklands energisituation. http://www.forbes.com/sites/jimpowell/2013/09/19/how-europes-economy-is-being-devastated-by-global-warming-orthodoxy/

 3. Carl-Åke Utterström skriver:

  Jag anser att man i grunden skall omdefiniera såväl vindkraft som kärnkraft.

  Hur kan man anse att en energikälla är hållbar när den endast har en livslängd på 20 år varefter komplett nybyggnad krävs. Vindkraften är inte hållbar.

  Att bygga tusentals vihdkraftverk kräver enorma resurser. Nybyggnad av vägar för att ta sig ut i ödemarken och sätta upp nya vindkraftverk. Kräver material, transporter, koldioxidutsläpp etc.

  Vindkraften är dyr, resurs- och materialintensiv kräver mycket underhåll. Att ta sig ut till ett havsbaserat verk upp till 7 landmil kräver tid, koldioxidutsläpp etc. Med 8 knop tar det över fem timmar att ta sig ut.

  Vindkraften är ineffektiv, materialintensiv, resursintensiv, personalintensiv eller i stort sett ett skämt. ”Kejsarens nya kläder”.

  Tittar vi på kärnkraften så krävde Sveriges samlade kärnkraftverk 1 000 ton bränsle per år med 3 procents uraninblandning dvs 30 ton.
  Projekterat kolkraftverk i Tunaberg skulle kräva 800 till 1000 ton kol per timma.
  Ett i Öregrund Östhammar skulle kräva 2 miljoner ton kol per timma och generera askhögar på 200 000 ton årligen. En Finlandsfärja är kanske på säg 20 000 DWT Dödviktston som jämförelse.

  Fukushima har inte lett till något dödsfall. Den explosion som inträffade var en vätgasexplosion, vilket Svenska verk har filter för och släpper ut utan explosion som följd.

  Att man hittat kraftig strålkonsentration i botten på ett kärl med två meter vatten ovanför.

  Dvs kärnkraften är säkrare än någon annan energikälla sett till antalet dödsfall. Dess påverkan på miljön är förhållandevis rimlig. Även skedda olyckor worldwide har genererat ett fåtal dödsoffer. Tjernobyl var avsedd för kärnvapenproduktion.

  Bygg kärnkraft för civil produktion. Är resurseffektiv, har en livslängd på 80 år. Kräver begränsat med transporter.

  Generation IVs kärnkraftverk kan ta hand om det utbrända kärnbränslet och köra det faktor 100.

  Med torium utvunnet ur havsvattnet har vi bränsle för 80 000 års körning.

  Kärnkraft är effektivt, förhållandevis begränsade risker. Kan hantera även härdsmältor typ Harrisburg.

  Personal kontrolleras regelbundet betr att vara utsatt för strålning. Kolkraft ger 5 ggr så hög strålning under normal drift. Även vattenkraft dödade i samband med tsunamin och jordbävningen.

  May Wechselmann uppmätte strålning 5 á 5 ggr gränsvärde i Fukushima dock är gränsvärdet satt till en nivå som är 10 ggr lägre än den naturliga bakgrundsstrålningen i Indien.

 4. Carl-Åke Utterström skriver:

  Kan tala om att du har 7 000 Bequarel som egenstrålning.

  Förr i tiden gick man med en röd flagga framför bilar eftersom det skedde explosioner i bilmotorn. Man skrämde barn med sotaren, polisen etc.

  Nu går man med en röd flagga framför kärnkraften.

  Naturligtvis skall man bedömma risker men på en så objektiv nivå som möjligt.

  Sveriges högsta naturliga bakgrundsstrålning sammanfaller med Sveriges högsta livslängd.

  I Indien där man uppmätt jordens högsta naturliga radioaktiva strålning har man färre genetiska skador innanför än utanför en tremilsradie.

  Totalt har 31 dött i Tjernobyl i akut strålskada plus tio barn i Leukemi på grund av jodbrist.

  Detta är totala antalet dödsfall som kärnkraften inneburit.

  Vindkraften skördar 100-tals dödsfall varje år. Är det ett bättre alternativ.

 5. Carl-Åke Utterstrom skriver:

  Varför inte acceptera kärnkraft fullt ut.
  Det är betydligt bättre än kolkraft för att inte nämna den ineffektiva vindkraften som skördar fler dödsfall per MWh, som är mer resurskrävande, sämre utfall (endast 6 procent av tillgänglig effekt utlevereras i snitt men måste dimensioneras för full effekt).

  Danmarks 4 000 MW ger alltså i snitt enligt Svenska Kraftnät en uteffekt av 240 MW. Detta räcker till ABBs ljusbågsugn i Rjukan Norge (125 MW) och mindre än 5 magnettåg i full effekt (25 MW vardera). Detta är hela den förnämliga Danska vindkraften.

  10 á 12 TWh förväntas Finska kärnkraftverket leverera till en kostnad av 80 miljarder med 80 års livslängd. Baserat på verkliga driftdata från andra verk.

  Samma mängd förväntas Markbygden leverera från 1 101 verk till en kostnad av 100 miljarder (90 miljoner per verk). Dessa verk har en livslängd på 20 år. Hur dessa 1 100 verk skall kunna leverera detta då dagens 2 100 verk levererade 7 TWh. Samtidigt beräknas Sveriges vindindustri leverera 11 TWh år 2025. Hur räknar man egentligen?

  I Fukushima har man ett gränsvärde på årlig stråldos på 20 mSv medan den naturliga bakgrundsstrålningen ligger på en årlig dos av 200 mSv. Tjernobyl på de värst kontaminerade områdena ligger idag på fyra ggr Indien.

  Att man upptäckt kraftig Beta-strålning 1 dm från botten i en behållare på 2 meters djup. Man kan alltså inte vistas med huvudet under fyra timmar. Dock gäller detta gamma-strålning.

  Jag tror man druknar innan.

  Oavsett vad man andas in för ämne med stark koncentration. Exempelvis lösningsmedel är det skadligt för hälsan. Dock är restriktionerna betydligt högre beträffande radioaktiv strålning än vilket annat ämne som helst.

  LÅT OSS BYGGA UT KÄRNKRAFTEN SOM ÄR LÅNGSIKTIG. GENERATION iv KAN KÖRA FAKTOR 100 MED REDAN UTBRÄNT BRÄNSLE, DVS 3 000 ÅR. SÄKERHETEN ÖVERVAKAS NOGGRANNT.
  MINST ANTAL DÖDSFALL KONTRA ALTERNATIVEN.
  KOLKRAFT HAR 5 GGR HÖGRE RADIOAKTIVITET VID NORMAL DRIFT.

 6. Bertil Bondesson skriver:

  På sikt…. på sikt… på sikt… på sikt….
  Och alltid är sikten klar?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet