”Kärnkraft kan lösa Gotlands elförsörjning”

”Kärnkraft kan lösa Gotlands elförsörjning”

Två generation IV kärnkraftverk på 100 MWe vardera skulle tillgodose Gotlands behov av elkraft idag och för en överskådlig framtid, skriver Torsten Dilot.

Bild: Svt rapporterar om akuta kabelproblem. På längre sikt finns andra utmaningar. 

I Sverige har vi sett lokalt på Gotland hur en alltför stor väderberoende kapacitet hotar stabiliteten i elsystemet. Såväl överproduktion som underproduktion är en stor risk. Nu har dock problemen med elförsörjning på Gotland inte bara berott på den intermittenta kraftens icke-planerbarhet utan även på problemen med kabeln mellan fastlandet och Gotland.

Ett utmanande scenario för Gotland 
Vindkraften ger Gotland nästan 50 % av årsbehovet av el. Resterande del kommer via fastlandet. När det inte blåser behöver denna el hämtas från backupkälla. Vilket idag sker via kabeln från fastlandet. Ett vindkraftverk har en storlek, dvs en medelkapacitet, på 3-5 MWe.

Då det inte blåser behöver alltså el hämtas från fastlandet och då belastas också elsystemet där. Beroende på hur det totala produktionsläget ser ut kan det bli en oerhört stor belastning på elnätet.

Ponera att man anlägger små modulära Gen IV reaktorer på Gotland. Dessa reaktorer kan byggas såväl i små enheter på 3-10 MWe styck eller i ett mindre antal stora enheter på 20-400 MWe styck. En uppskattning, med hjälp av lite googlande och mellan tummen och pekfingret, är att Gotland kan bli självförsörjande på el om man har ett eller flera kraftverk med en sammanlagd produktionskapacitet på ca 115 MWe, då Gotlands nuvarande behov av elkraft ligger kring 1 TWh el per år. En förutsättning är då att leveransen av elkraft är stabil och säker. Vindkraften kan inte klara av detta då den är väderberoende, däremot kan kolkraft, vattenkraft och kärnkraft klara av detta. Gotland har ingen vattenkraft att tala om. Kolkraft är en fossil källa och då återstår bara kärnkraften.

Kärnkraft förordas av IPCC
Två Gen IV kraftverk på 100 MWe vardera, som anläggs på Gotland, skulle dels tillgodose Gotlands behov av elkraft idag och för en överskådlig framtid. Fördelarna är många:

Man kompletterar dessa två Gen IV kraftverk med vindkraft. Fördelarna är många:

-Man kan ställa av det ena kärnkraftverket för årlig revision (2-4 veckor) och låta den andra reaktorn tillsammans med vindkraften förse Gotland med elkraft
– Man kommer alltid att tillgodose Gotlands behov av elkraft och Gotland skulle bli självförsörjande på el samt också ha en kapacitet att ”exportera” el till fastlandet eller till grannländerna
– Produktionen av elkraft blir hållbar, klimatneutral och fossilfri, samt inte minst leveranssäker
-En blykyld Gen IV kärnreaktor har en inbyggd passiv säkerhet, varför konsekvensen av en eventuell olycka skulle bli ytterst minimal för omgivningen

FN’s klimatpanel IPCC förordar utbyggd kärnkraft som en av grundbultarna om vi ska nå klimatmålen i Parisavtalet. Utan kärnkraften klarar vi inte av att gå mot en renare värld.

En satsning på Gen IV kärnkraft skulle dessutom medföra att vi inte behöver slutförvara kärnbränsleavfallet i 100 000 år, utan endast i 500 till 1000 år. Dessutom blir volymen hos avfallet från en Gen IV reaktor avsevärt mindre än motsvarande volym av befintligt kärnbränsleavfall. Befintligt kärnbränsleavfall i Sverige bedöms räcka som bränsle till kommande Gen IV reaktorer i flera tusen år framåt utan att nytt uran behöver brytas.

Jag vill kunna se mina barn och barnbarn i ögonen även i framtiden och säga att vi har gjort vad vi kunnat för att reducera världens klimat- och miljöproblem.

För att åstadkomma detta behöver vi återföra energi- och klimatfrågan till vetenskapen och få bort ideologiernas inverkan på besluten. En bred samsyn behövs och det är i slutändan politikerna som ska fatta besluten men de behöver fattas på vetenskapliga grunder!

Vi behöver skapa en optimal energimix av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Eller rättare sagt, vi behöver inte skapa den, vi har redan en sådan optimal energimix i Sverige sedan slutet av 1980-talet.

Varför ska vi då överhuvudtaget göra en omställning till 100 % förnybart baserad på teknik som vi inte vet fungerar än och som enligt SWECO’s analys av scenariot 100 % förnybart kostar 1600 miljarder kronor? En omställning till 100 % förnybart med samtidig utfasning av kärnkraften kostar samhället ca tre gånger mer jämfört med att bibehålla dagens fossilfria och leveranssäkra energisystem där vi efter hand ersätter gamla reaktorer med nya för en, högt räknat, total kostnad på ca 500 till 600 miljarder kronor inklusive eventuella moderniserar av elnätet.

Låt fallet Gotland vägleda oss!

 

20 Kommentarer
Av Torsten Dilot
Dilot Energy & Analysis AB
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Jan Molin skriver:

  Jag har aldrig förut hört talas om effektenheten MWe? Jag antar att du menar att e står för el? Helt onödigt att införa detta lilla e. Effekt är effekt oberoende av hur den framställs, och särskilt i detta fall är det ju solklart att det också gäller eleffekt.

  1. Klas Roudén skriver:

   Jo men för värmekraftproduktion så innebär MWe eleffekten från generatorn. Se mera i länken
   https://energyeducation.ca/encyclopedia/Megawatts_electric, där även begreppet MWt förklaras.
   Aktuell anläggnings totalverkningsgrad = MWe/MWt

 2. Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth skriver:

  Kärnkraft är tillåtet att bygga.
  Varför vill ingen satsa pengarna?
  Marknaden investerar i solceller och vindkraft.
  På Gotland har Skanska och försvaret just påbörjat en en solcellsanläggning om 453 kW som blir klar före årsskiftet.

  1. Nils-Åke Sandberg skriver:

   Kort och gott bondfångeri som alltid funnits och sen blir det ändå kärnkraft antingen på Gotland eller via kabel från O2 som står klar för start.

  2. Nils-Erik Nilsson skriver:

   Det är väl ganska självklart att man inte bygger kärnkraft.
   1. Det är bara tillåtet att bygga där man lagt ner ett kärnkraftverk.
   2. Man har drivit upp kravnivån på kärnkraft så att de bara tillåts ha en ”farlighet” för människor och miljö som säkerligen understiger en tusendel av vad som är tillåtet för andra kraftslag. Se http://www.mfk.nu/2016/04/28/karnkraft-risker-och-utveckling/
   3. Extra skatter och avgifter på kärnkraft för att den skall bli olönsam.
   4. Extra ansvar (strikt ansvar) för kärnkraft i jämförelse med andra kraftslag.
   5. De politiskt korrekta kraftslagen gödslas med subventioner, så att de skall bli ”lönsamma”. (elcertifikat, investeringsbidrag mm.).
   Det hela blir en politisk planekonomi driven med ekonomiska styrmedel.
   All denna politiskt/opinionsmässigt drivna snedvridningen av marknaden gör att det blir mer lönsamt för kraftbolagen att bygga annat än kärnkraft. Det blir lättare att flyta med strömmen och hösta in bidrag. Men det är vi vanliga människor i samhället som blir förlorarna och får betala.

  3. Johan Montelius skriver:

   Om man subventionerar cyklar med dynamo som energilösning så kommer vi se utbyggnad av kombinerade gym/kraftverk som sprider sig i landet. Att dessa byggs är inte ett bevis på att dynamo på en cykel är speciellt effektivt för att producera el.

 3. Klas Roudén skriver:

  Diskussionen visar med all tydlighet att nuvarande huvudkoncept från KBS med förvaring av utbränt kärnbränsle från nuvarande reaktorer djupt nere i berggrunden bör läggas på is. För att inbilla folk om “evig” säkerhet är lite av humbug, eftersom även geotekniker, korrosionsexperter o dyl här är oense. Men denna inte alls säkra metod, innebär för framtiden förstås ett enormt energislöseri med tanke på kommande nya reaktortyper. Bara nu politikerna kunde upphöra med sin helt känslomässiga och populistiska strålningsskräck. USA-militärernas slutliga stopp av en redan väl fungerande toriumreaktor för 75 år sedan är ju dubbelt tragisk för mänskligheten; man stoppade och fördröjde kraftigt en fantastisk energiproduktionsteknik och sedan släppte man de två atombomberna som skapade strålningsskräcken (helt begriplig avseende atombomber), vilken fortfarande förgiftar dagens energidiskussion, och där sunt förnuft inte får råda.

 4. Nils Ronquist skriver:

  Varför nytt? Oskarshamn 2 är reparerat och avstängd sedan 2013. Ta det verket i bruk igen och dra en kabel till Händellöp söder om Västervik och koppla ihop kabeln där med Gotlansds kabel.

  1. Johan M skriver:

   Om man bygger Gen-IV reaktorer så tar man itu med stora delar av kärnbränslet som nu ligger i lager. Istället för att lägga pengar på att kapsla in bränsle i koppar och bentonitlera så kan man återanvända bränslet.

   Tror inte Uniper eller Fortum kommer att driva detta då deras intresse främst är att ha så liten tillgång på el som möjligt. Men håller med dig i att det är kapitalförstöring att låta O2 ligga o malpåse.

 5. Roland Lindstedt skriver:

  Denna artickel är helt i enlighet med min åsikt.

 6. Johan Norberg skriver:

  Vi måste bara ändra energiöverenskommelsen skrivelse att kärnkraft får endast anläggas där kärnkrafts har funnits. sen så.

 7. Bengt Göransson, vindkraftskonsult skriver:

  Fortfarande folk som inte kan släppa kärnkraften trots realiteten att kärnkraft är dyrast av nya energikällor och vind och sol är billigast. Inom ett par års sikt är vind och sol billigare än redan byggd kolkondens och vindkraftprojekt byggs ut i Sverige idag även om certifikattillskottet sätts till noll.

  Tänk modernt och hållbart istället: Sol, vind, batterier.

  Dessutom är väl Gotlands problem orsakade av tekniska fel på kabeln. Borde vara lösbart. Eller varför inte genomföra bygget av en andra kabel som tidigare planerades men som stoppades för några år sedan. Borde vara väsentligt billigare än ett kärnkraftverk. Dessutom ger den ökade möjligheter att exportera el från Gotland, dvs ge en inkomstkälla till producenterna där.

  1. Torsten Dilot skriver:

   Bengt, du får mitt svar genom dessa artiklar

   https://www.nyteknik.se/opinion/karnkraft-grundbulten-for-att-na-klimatmalen-6929135

   https://www.vlt.se/artikel/opinion/debatt/karnkraften-behover-byggas-ut-i-hela-varlden

   Batteriteknik, syntetisk svängmassa etc är tekniker som är ej beprövade tekniker och som vi inte vet om de kommer att fungera. För att göra ett längre svar kort:

   Den allra modernaste och samtidigt mest hållbara, leveranssäkra, klimatneutrala och tillförlitliga tekniken ligger i kommande Gen IV kärnkraftverk.

   https://www.nyteknik.se/opinion/vart-karnavfall-ar-en-vardefull-energiresurs-6817043

   Det vore ett enormt resursslöseri och extremt oansvarigt mot våra barn och barnbarn om vi inte satsade på Gen IV kärnkraft så att vi dels utnyttjar resurserna effektivt och dels radikalt minskar volymen och lagringstiden för befintligt kärnbränsleavfall. Befintligt kärnbränsleavfall i Sverige kan användas i upp till 5000 år utan att nytt uran behöver brytas.

 8. Johan Montelius skriver:

  Mycket bra förslag och man tänker naturligtvis på LeadCold. Deras SEALER är väl för liten (3 – 10 MWe) och för dyr för Gotland men men det finns andra. General Electrics har länge arbetat för att få deras PRISM som lösning för att ta hand om Storbritanniens utbrända kärnbränsle och vapenplutonium. En sådan skulle man kunna beställa i morgon, dock kanske i största laget för Gotlands behov, 311Mwe. Problemet för ny kärnkraft i Sverige är väl dock att vi har en subventionerad vindkraft som förstör marknaden för allt som skall leva på egen förtjänst. I slutändan är det kanske ett gasdrivet värmekraftverk som blir lösningen.

  https://www.leadcold.com/sealer.html

  http://gehitachiprism.com/

  1. Torsten Dilot skriver:

   Tack Johan, SEALER kan ”skalas upp” till en större reaktor. Nuvarande design är framtagen främst för arktiska Canada.

   Jag jobbade själv i en ”task force” 2015 där vi gjorde en ”Opportunity Assessment Study” för just SEALER för en av LeadCold’s finansiärer. Hade många samtal med LeadCold och deras grundare och upphovsmännen bakom SEALER.

   https://berotec.se/case/innoenergy-leadcold-opportunity-assessment-study/

   Hade bara den politiska viljan funnits i Sverige hade vi kanske redan haft SEALER reaktor under nybyggnation någonstans i Sverige, t ex på Gotland. År 2013 var man nära att få grönt ljus av Alliansregeringen för en satsning på en SEALER prototyp i Oskarshamn. Tre av fyra partier var klart positiva men det fjärde partiet sade nej med hänvisning att Energiöverenskommelsen från 2009 endast innebar att gamla reaktorer skulle ersättas med nya när de föll för åldersstrecket.

   1. Johan M skriver:

    Mycket intressant, stödjer till fullo en satsning på Gen-IV reaktorer som både kan trygga elförsörjningen och ta hand om vårt lagrade kärnbränsle.

    Problemet i Sverige , och Gotland i synnerhet, är väl dock att de ekonomiska förutsättningarna är skakiga. På Gotland finns ca 180 MW installerad vindkraft vilket gör att priset på el ligger nära noll då det blåser. Vindkraften subventioneras och går med nöd och näppe runt, men det rycker ju undan mattan för producenter som skall leva på kontinuerlig leverans. Kan det vara så att vi först måste gå igenom den subventionerade vindkraftens haveri innan vi ser någon ekonomisk möjlighet och politiskt vilja att satsa på Gen-IV?

    SEALER kanske är en intressant väga gå. Reaktorerna är visserligen i sin nuvarande design små men har fördelen att man inte behöver utrustning på plats för att hantera kärnbränsle. Oskarshamn kunde bli den ort i Sverige som skötte bränslehanteringen. Priset per enhet måste väl dock ner, men om man talar om hundratalet reaktorer i Sverige så finns ju vissa skalfördelar.

 9. Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth skriver:

  Ser inte att det är 1 april idag.

 10. Nils-Erik Nilsson skriver:

  En hake är att det ännu inte finns några gen IV kärnkraftverk på marknaden. Skall man bygga något inom överskådlig tid får det nog bli gen II eller III. Det lär tyvärr dröja ett bra tag innan man kan få drifttillstånd för en gen IV kärnkraftreaktor. Godkännande- och tillståndsprocessen lär bli en besvärlig och långdragen procedur med mycket omfattande analyser och praktiska försök.

  Men även gen II eller III kärnkraftverk skulle gör stor nytta på Gotland och vara ett mycket miljövänligt alternativ med mycket låga risker för både människor och miljö.

  1. Johan Montelius skriver:

   Gen-II (och III) var väl ändå ett tag sedan. De som byggs idag är Gen-III+ och det finns en del att välja på. Om man skall placera det på Gotland så kan man dock räkna bort de större och då finns det som du säger inte så många att välja på som byggs idag.

   Det man skulle kunna titta på är NuScale som har en design på en 60 MWe reaktor, tänkt att byggas grupper. Ett verk med fyra sådana skulle passa Gotland. Den reaktorn är dock inte en breeder och kan inte ta hand om vårt lager av kärnbränsle.

   https://www.nuscalepower.com/

 11. Nils-Åke Sandberg skriver:

  En eller två generation IV kärnkraftverk borde drivas med kutsar som inte längre kan användas i de gamla reaktorerna. Då blir samtidigt nergrävning av användbart bränsle onödigt.
  Den här iden garanterar att antalet Black out på ön närmar sig noll.
  Jättebra och sannolikt billigare än med fler kablar med likström.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet