Investeringsbehovet handlar om mer än stamnätet

Investeringsbehovet handlar om mer än stamnätet

Anna-Karin Hatt skriver i dag på SvD Brännpunkt att stamnätet behöver förstärkas för att kunna ta hand om en växande andel förnybar elproduktion. Här är det dock på sin plats att göra ett tillägg. Elnätet består inte bara av stamnätet. Elnätet omfattar också regionnät och lokalnät. Här kommer det också att krävas stora investeringar, uppskattningsvis minst 35-40 miljarder kronor kommande femårsperiod.

Anna-Karin Hatt berättar på Svenska Dagbladets Brännpunkt den 8 oktober om bland annat regeringens satsningar på det svenska stamnätet. Svensk Energi är en branschförening som samlar majoriteten av Sveriges elnätsföretag. Som sådan är det naturligtvis glädjande att läsa att Energiministern uppmärksammar de satsningar som krävs i stamnätet för att öka överföringskapaciteten från norr till söder. Det är också positivt att hon adresserar de tröga tillståndsprocesserna, en problematik som dock gäller alla elinvesteringar. 

En tredje aspekt hon nämner är att stamnätet behöver förstärkas för att kunna ta hand om en växande andel förnybar elproduktion. Här är det dock på sin plats att göra ett tillägg. Elnätet består inte bara av stamnätet. Elnätet omfattar också regionnät och lokalnät. Sveriges alla hushåll måste kunna få el när som helst på dygnet, från minsta glesbygd till den mest avlägsna skärgårdsö. Och helst med ett minimum av avbrott. Detsamma gäller en av Sveriges viktigaste näringar – den elintensiva industrin – som kräver stabil tillgång på el.

Att ta hand om förnybar produktion i nätet, att koppla in nya produktionsanläggningar och att överföra el från norr till söder är därmed på intet sätt en verksamhet som bara Svenska Kraftnät behöver resurser för. Sverige har 170 elnätsföretag som förvaltar och utvecklar de regionala och lokala näten. Att modernisera elnätet och göra det ”smartare”, kräver såväl forskning och utveckling, som investeringar. På en marknad där slutkonsumenten får större möjligheter, men också större ansvar, för så väl elproduktion som elanvändning, så behövs forskning om bland annat IT-systemens koppling till elnät och beteendefrågor.

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som fastställer de ekonomiska ramarna för Sveriges elnätsföretag. Vi hoppas att de har med i beräkningarna när de fastställer intäktsramarna för nästa period, 2016-2019, att också lokalnät och regionnät kräver stora investeringar för att klara omställningen till ett annorlunda energisystem.

Svenska Kraftnät räknar i sin ”perspektivplan 2025” med investeringar på 55-60 miljarder kommande 10-15 år i stamnätet. Elnätsföretagen kommer att behöva investera mer än så för att modernisera lokal- och regionnät – och samtidigt bevara en avbrottsfri leverans mot elkunden. En uppskattning hamnar på minst 35-40 miljarder kommande femårsperiod.

Energibranschen är, som Anna-Karin Hatt påpekar, den största ekonomiska motorn i Sverige och kan fortsätta vara det. Det är dock en mycket kapitalintensiv industri med långa planeringscykler vilket kräver långsiktiga och pålitliga politiska beslut, annars blir det stopp i utvecklingen.

Kjell Jansson
Vd Svensk Energi

1 Kommentar
Av Svensk Energi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Tord Wiklund skriver:

  Tack Kjell
  Därav var det beklämmande att bevittna
  Partiledardebattens politiskta spel.
  På frågan om CO2 minskning hänvisade Annie Lööf till vindkraftutbyggnaden trots hennes bättre vetskap om att Sveriges traditionella el är fossilfri. Det framkom i debatten en förespegling om, att vindkraft skall ersätta kärnkraften. Det är på detta sätt Alliansen ska rädda Centern med frieri till kärnkraftsmotståndare.
  Svenska Kraftnät visar, att endast sex procent av installerad vindkraftseffekt kan tillgodoräknas i en utsatt situation. Detta innebär, att för en mycket kall vinterperiod med tillhörande snål vind fordras det, för att ersätta kärnkraften i Sverige, femtiotusen vindkraftverk (vardera 3MW totalhöjd 200m), samtidigt som vattenkraft och kraftvärme utnyttjas till fullo. Proportionerna måste lyftas fram som en tankeställare till kärnkraftmotståndare.
  Kostnader för vindkraftens nätutbyggnad samt subventioner blir betungande för elkonsumenter. Tillsätt därför en oberoende kommission som tillsammans med övriga länder inom Nord Pool studerar elens och elprisets betydelse för samhällsekonomin och näringslivet. Det gäller exportindustrins konkurrenskraft, jobben och välfärden.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet