Inte rätt läge att äventyra svensk vattenkraft 

Inte rätt läge att äventyra svensk vattenkraft 

Vattenkraftens bidrag till elsystemet riskerar att minska betydligt om regeringen låter vattenmyndigheternas nuvarande normförslag ligga till grund för omprövningarna av svensk vattenkraft. Det skriver Energiföretagen Sveriges Åsa Pettersson, vd, och Johan Bladh, sakkunnig vattenkraft. Vattenmyndigheternas beredning behöver göras om från grunden så att de brister som påtalats kan rättas till, menar de.

Regeringen tar höjd för en dubblering av svensk elanvändning till 2045 och i Energiföretagens senaste scenarioanalys kan elanvändningen öka med över 120 procent under samma period.  Men vattenkraftens bidrag till elsystemet riskerar att minska betydligt, om regeringen låter vattenmyndigheternas nuvarande normförslag ligga till grund för omprövningarna av svensk vattenkraft. Energiföretagen anser att det underlag som vattenmyndigheterna redovisat i sitt nyss avslutade samråd är så bristfälligt att hela beredningen måste göras om.

Bild: Stornorrfors vattenkraftverk. Foto: Vattenfall.

Åsa Pettersson

Med start 2022 ska vattenkraften omprövas i enlighet med den nationella plan för moderna miljövillkor som beslutades av regeringen 2020. Omprövningarnas ska säkerställa att vattenkraften lever upp till moderna miljövillkor, samtidigt som föreslagna åtgärder inte ska ge betydande negativ påverkan på vattenkraftens elproduktion, eller förmågan att hålla elsystemet i balans. Regeringen kräver också, med stöd av EU-rätten, att kostnaderna inte blir orimligt höga i förhållande till den förväntade miljönyttan och dessutom att alternativen till reglerbar vattenkraft inte har en ännu större miljöpåverkan. Energibranschen står fullt ut bakom den nationella planen och kommer att finansiera miljöåtgärderna med 10 miljarder kronor via Vattenkraftens miljöfond.

Johan Bladh

De miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheterna har föreslagit i sitt nyss avslutade samråd, och som ska beslutas av vattendelegationerna i december 2021, skulle dock ge betydligt större konsekvenser än vad regeringen avsåg i den nationella planen, inte bara för svensk vattenkraft utan för hela elsystemet. De konsekvensanalyser som vattenmyndigheterna genomfört är grovt förenklade och missar avgörande aspekter både gällande kostnader och systempåverkan. Dessutom visar analyser som Energiföretagen låtit gör att miljönyttan i många fall riskerar att helt utebli.

Det är i sammanhanget viktigt att förstå att miljökvalitetsnormerna är styrande för utfallet av omprövningarna i vattenkraften. Domstolarna kan inte göra några egna bedömningar av miljönytta, kostnader och energisystemaspekter utan måste förhålla sig till gällande normer. Möjligheten är också liten att få normerna ändrade när de väl blivit fastställda. Med normsättningsrätten följer därför en skyldighet för vattenmyndigheterna att utreda konsekvenser på ett vetenskapligt och transparent sätt och med tanke på normernas juridiska betydelse är det av rättssäkerhetsskäl mycket viktigt att det går att förstå hur vattenmyndigheterna gjort sina bedömningar.

Vi menar att vattenmyndigheterna inte har fullgjort sina skyldigheter vare sig enligt EU-rätten, vattenförvaltningsförordningen eller gällande föreskrifter och vägledningar, inklusive den nationella planen som regeringen beslutat om. Därför anser vi att:

– Vattendelegationerna måste avstyrka och återremittera miljökvalitetsnormerna till vattenmyndigheterna.

– Vattenmyndigheternas beredning behöver göras om från grunden så att de brister som påtalats kan rättas till. När så har skett bör ett nytt samråd hållas.

– Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten måste få fram verktyg och metoder som kan ge vattenmyndigheterna stöd i sitt arbete.

– Verktyg och metoder från forskningsprogram som bedrivits i samverkan mellan myndigheter och energiföretag bör användas i större utsträckning.

– Regeringen bör fatta beslut om att förskjuta den nationella tidplanen för omprövningarna så de brister vi belyser i vårt yttrande hinner rättas till.

– Regeringen bör snarast lägga fram en proposition om att genomföra Vattenförvaltningsutredningens förslag för en mer välfungerande vattenförvaltning, förändringar som i stort sett alla samhällssektorer står bakom.

Sverige står inför en enorm utmaning när vi på knappt 25 år ska genomföra en storskalig elektrifiering av hela samhället samtidigt som vi ska förnya stora delar av energisystemet och kraftigt öka andelen förnybar el. Förväntningarna på vattenkraften är större än någonsin, samtidigt som miljöåtgärder är nödvändiga. Men avvägningen mellan delvis motstående samhällsintressen måste baseras på fakta och analys. Annars riskerar vi att genomföra omfattande och kostsamma åtgärder med betydande konsekvenser för vårt energisystem och till ingen eller mycket liten nytta för vattenmiljön. Vi ber därför att vattenmyndigheternas arbete ses över så att vi får en normsättning som överensstämmer med gällande regelverk och vår nationella plan.

1 Kommentar
Av Åsa Pettersson och Johan Bladh, Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Claes Hedenström skriver:

    Två grundproblem med vattenmyndigheternas agerande. Först och främst följer de inte huvudmannens regelverk, dvs förordningar som regeringen beslutat. Samhällsekonomiska analyser vad gäller olika föreslagna åtgärder på s k vattenförekomstnivå har inte genomförts. Det andra är att man i de lägen då bedömningar är nödvändiga inte vidgar vyn till politiska intentioner och andra politiska beslut. Frågan är hur man inom regeringsmakten vilket inkluderar länsstyrelerna kan obstruera mot fattade beslut.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet