Hemlighetsfullt Svk utmärker sig i Europa

Hemlighetsfullt Svk utmärker sig i Europa

Svenska kraftnät sticker ut som den enda systemoperatören i Europa som inte delger ACER och ENTSO-E den information som efterfrågas. Detta med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen. På Fingrid förstår man inte problemet: ”Som myndighet är ACER bundet av samma sekretess som vi.”

Second Opinion avser att i några artiklar återkomma till den svenska elsystemkrisen, som på allvar började uppmärksammas våren 2021. Syftet är att söka klarhet om det svenska elsystemets faktiska tillstånd och dess förutsättningar att möta de utmaningar som föranleds av det massiva elektrifieringsprojektet av Sverige.

I denna artikel görs inledningsvis några nedslag i Svenska kraftnäts (Svk:s) egen redovisning i saken, daterad den 31 mars 2022. Dokumentet är framtaget som svar på ett uppdrag av regeringen att redogöra för implementeringen av EU:s clean energy-paket och därtill hörande kommissionsförordningar.

Det kan nämnas att en redovisning av liknande slag togs fram internt av Svk redan under 2019, dock utan att bli fastställd, enligt uppgift ”för att någon då kunde begära ut den”. Året 2019 var turbulent på Svk genom den granskning av bland annat Dagens Nyheter som kostade den tidigare generaldirektören Ulla Sandborgh jobbet, bland annat efter beskyllningar om att Svk gett obehöriga tillträde till hemlig information.

På departementet ska man ha varit angelägen om att få en redovisning ”då man inte ansåg sig ha fått tydliga svar på sina frågor till Svk. Efter skandalen var de på departementet rätt hårda i den här saken.”

En initierad kommentar om den nu aktuella redovisningen, med ett omfång på 113 sidor, är att Svk verkligen försökt rycka upp sig. ”Man har numera fastanställd personal som jobbar med de här frågorna och ett tydligt ansvar utpekat inom organisationen. Och de som gjort rapporten har på många sätt gjort ett bra jobb.”

Det bekymmersamma uppfattas vara det som de facto sägs i rapporten, nämligen att Sverige i fråga om sin elförsörjning ställt sig i en svår och utsatt situation. Och detta helt av egen förskyllan.

Nedan exempel från fyra av de regelområden som rapporten redovisar. Några centrala kommentarer av Svk markeras med blå färg.

Ang. implementeringen av den aktuella översynen av elområden
I oktober 2019 lämnade EU:s systemansvariga till berörda tillsynsmyndigheter in förslag till metod för översyn av elområden samt förslag till alternativa elområdesindelningar. Frågan hamnade hos ACER (EU:s organ för tillsynsmyndigheterna), som begärde in ytterligare underlag i form av nodprissimuleringar inom oktober 2021. Svk har tillsammans med övriga systemansvariga meddelat ACER att resultatet kan överlämnas tidigast i början av 2022.

”Förseningen beror på att beräkningarna som görs är komplexa. […]  Svenska kraftnät har ansett det problematiskt att lämna ut de uppgifter som ACER efterfrågar på grund av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Övriga systemansvariga inom unionen har överlämnat den information som ACER har efterfrågat.”

Ang. implementeringen av den tekniska rapport som ENTSO-E ska ta fram
ENTSO-E (gemensamt europeiskt organ för systemoperatörerna, TSO:erna) ska vart tredje år rapportera om de strukturella överbelastningar och andra större fysiska överbelastningar som finns mellan och inom elområden. För att ENTSO-E ska kunna publicera den tekniska rapporten ska varje systemansvarig inom rimlig tid lämna data och analysresultat till ENTSO-E.

”Svenska kraftnät har inte haft möjlighet att lämna all nödvändig information till ENTSO-E, vilket innebär att rapporteringen inte varit heltäckande för Sverige, varken avseende de delar som nämns i CACM [EU-kommissionens förordning för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning] eller i elmarknadsförordningen.

Detta beror framför allt på avsaknad av verktyg och stödsystem för att kunna genomföra nödvändiga analyser internt på Svenska kraftnät. Utöver detta finns oklarheter avseende utlämning av sekretessbelagd information till ENTSO-E, där flera frågor fortfarande kvarstår att utreda.”

Ang. implementeringen av 70-procentsregeln
Energimarknadsinspektionen (Ei) beviljade både inför åren 2020 och 2021 Svk undantag från den så kallade 70-procentsregeln gällande en rad av stamnätets sammanlänkningar med utlandet, det vill säga att minst 70 procent av överföringskapaciteten ska hållas öppen för marknaden. Till följd av fortsatt minskade handelskapaciteter inledde Ei sommaren 2021 en särskild tillsyn gällande Svk:s efterlevnad av regeln.

Svk har förklarat att det inte finns tillräckligt med tillgängliga resurser för avhjälpande åtgärder vid vissa driftfall. Svk har också gjort 70-procentsregeln till en tolkningsfråga, genom att hävda att utgångspunkten i tillämpningen inte ska vara den maximala effekt som är installerad på en förbindelse, utan den effekt som för ögonblicket – efter interna flaskhalsar – de facto finns tillgänglig.

Enligt den aktuella rapporten har Svk under 2021 överlagt i saken med Ei och…

”…i stort har hittat samsyn i en tolkning som utgår ifrån ACER:s rekommendation 01/2019. En återstående fråga gäller kopplingen till den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden. Svenska kraftnät menar att en fullständig och helt korrekt utvärdering inte kan göras fullt ut innan den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden är implementerad, vilket förväntas ske 2023.”

Svk har, som Second Opinion berättat, efter detta lämnat in ännu en ansökan om undantag från 70-procentsregeln, för år 2022, denna gång utsträckt även till elområdesgränsen mellan SE3 och Finland samt den interna elområdesgränsen mellan elområdena SE3 och SE4. Något beslut om undantag har Ei fyra månader in på 2022 ännu inte fattat. Svk skriver i sin rapport:

”Tillräckliga verktyg och resurser [saknas] för motköp eller omdirigering, vilket innebär att anpassning av kapaciteter blir den åtgärd som återstår för att säkra driftsäkerheten. Sammantaget finns i dessa driftsituationer en förhöjd risk att 70 procent av den driftsäkra kapaciteten i varje enskilt kritiskt nätelement inte kommer att kunna tillgängliggöras för handel över elområdesgräns, därav behovet av undantaget.”

Ang. ACER:s uppföljning av 70-procentsregeln
I december 2019 informerades systemansvariga om att ACER avsåg påbörja en egen uppföljning av 70-procentsregeln. Uppföljningen baseras på den gemensamma tolkning av regeln som tillsynsmyndigheterna inom EU kommit överens om. Uppföljningen ska pågå åtminstone till 2025. För detta behöver ACER få tillgång till data från systemansvariga.

”Svenska kraftnät levererade under 2020 en delmängd av det som ACER efterfrågade. Orsaken till att all data inte delgavs berodde dels på avsaknad av interna verktyg och processer för att ta fram data samt på osäkerheter kring möjligheter att dela sekretessbelagd information med ACER.”

ACER fattade i följande steg, våren 2021, ett riktat beslut mot de nordiska systemansvariga Energinet (Danmark), Fingrid och Svk om utlämning av ytterligare data för att möjliggöra en mer korrekt uppföljning för förbindelserna mot Danmark respektive Finland avseende år 2020. Svk har beslutat att lämna ut dessa data. Men…

”På grund av fortsatt avsaknad av interna verktyg behövde arbetet med att ta fram data göras manuellt, vilket innebar behov av förenklingar samt att den mängd data som kunde delges var begränsad. Sammantaget medför detta att de delar i ACER:s uppföljning som berör Svenska kraftnät innehåller stora osäkerheter.”

Gällande år 2021 har ACER meddelat att Svk behöver kunna delge data som även omfattar interna elområdesgränser. Svk nämner att man ”ännu inte tagit ställning till hur ACER:s begäran ska hanteras.”

Ett antal sakkunniga som Second Opinion talat med ställer sig alla undrande till att Svk på beskrivet sätt har att kämpa så mycket med avsaknad av interna verktyg för analys, tolkningsproblematik och sekretessfrågor. En förfrågan hos den finländska systemoperatören Fingrid hur man där hanterat motsvarande frågor gav det här svaret:

”Den svenska nationella lagstiftningen hindrar enligt Svk:s uppfattning Svk från att förmedla nätinformation till ACER i fråga om elområdesutredningen och 70-procentsregeln. Svk har därför i den information som förmedlas behövt göra förenklingar och anonymiseringar av elstationerna, och för detta arbete har man inga verktyg. […] Fingrid har inte det här problemet. Vi kan förmedla uppgifterna till ACER i det format och med den exakthet som vi själva använder oss av.”

Vad gäller frågan om att förmedla sekretessbelagd nätinformation till ACER är Fingrids tolkning att ”ACER i egenskap av myndighet är bundet till förordningens sekretessartiklar”. Det som sekretessbeläggs av enskilda systemoperatörer bör även vara sekretessbelagt av ACER.

I fråga om 70-procentsregeln konstaterar Fingrid vidare att ”Svk med hänvisning till sekretess inte har lämnat all den information som ACER begärt och att ACER i sin rapport därför dragit slutsatsen att 70-procentsregeln inte är uppfylld. För Fingrids del har ACER vad gäller 70-procentsregeln inte haft något att anmärka.”

Fingrid har inte heller sett några hinder i att lämna även ENTSO-E den information som man från det hållet begärt.

Enligt en sakkunnig på svenskt håll har Svk:s hantering av offentlighets- och sekretesslagen hindrat stora delar av utvecklingen inom datautbyte och de kapacitetsberäkningar som ligger på RSC (Regional Security Coordinator, den nordiska samordnaren för driftsäkerheten, med högkvarter i Köpenhamn). ”Visst är det bra att Svk driver på att ENTSO-E och övriga ska vara måna om sin it-säkerhet. Men det har inte något direkt att göra med att data och kraftsystemmodellerna hålls hemliga eller blir sekretessklassade av Svk.”

En annan fråga som ställs är varför Svk i sin rapport inte beskriver nätkoderna i relation till den situation som det svenska elsystemet nu befinner sig i.

”Var finns bedömningen och konsekvensanalysen om vad det betyder för Sveriges elförsörjning att regelverken inte är uppfyllda? Jag ser det här som ett symptom på den märkliga kultur som elsektorn och framför allt Svk lever i, att det inte verkar vara viktigt att uppfylla koderna. Mycket borde ha funnits på plats sedan länge, framför allt i fråga om driftkoderna och anslutningskoderna.”

Bilden av Svk som en udda europeisk fågel kommenteras så här av Per Wikström, elnätssakkunnig på Energiföretagen, med ett långt förflutet på Svk:

”Svk hävdar en egen tolkning där man vill snäva in 70-procentsregeln till något ännu mindre. Och i sekretessfrågorna gör man en tolkning som avviker från den hos alla andra systemoperatörer. Jag förstår inte att det här defensiva förhållningssättet till 70-procentsregeln skulle kunna vara ett vinnande koncept. Varför inte i stället välja den mest ambitiösa tolkningen och ta den som utgångspunkt? Det skulle gynna alla.”

”Angående sekretessfrågorna publicerar Svk redan anmärkningsvärt mycket information om kraftsystemet på webben och i sociala medier. Det går att förstå det goda syftet med den kommunikationen, men det väcker ju en del frågor när samma myndighet inte kan tänka sig att leverera information till ACER på den nivå som alla andra gör”, säger Per Wikström.

Second Opinion kommer att återkomma till hur Svk ser på de här synpunkterna.

 

Av Svenolof Karlsson
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet