Havsbaserad vindkraft kan lösa Sydsveriges elbrist

Havsbaserad vindkraft kan lösa Sydsveriges elbrist

I Havs- och Vattenmyndighetens förslag till ny havsplanering som nyligen presenterades har tidigare inlagda förslag till energiproduktionsytor huvudsakligen tagits bort, skriver Matthias Rapp och uppmanar regeringen att agera.

Regeringen skriver i det 73-punktsprogram man kommit överens med L och C om vikten av en ökad andel förnybar energiproduktion. Havsbaserad vindkraft är en åtgärd som regeringen med fördel kan prioritera genom att ge plats för havsbaserad vindkraft i havsplanerna. Alla elkonsumenter måste kunna lita på att svensk elförsörjning blir 100 procent förnybar. Inte minst då kunder och investerare kräver ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt. Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll at spela här, inte minst i södra Sverige som idag har de högsta elpriserna och kraftkapacitetsbrist.  Näringslivet och kommuner i Sverige saknar en klar prioritering från regeringen av energiområden till havs i södra Sverige.

Sverige har en stolt tradition av att leda det globala arbetet för en bättre miljö. FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm år 1972 och från och med 2018 har vi också världens mest ambitiösa klimatlag. Denna lag kräver att Sverige senast 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser, och att vi på ännu längre sikt ska ha negativa nettoutsläpp. Redan år 2040 ska Sverige, enligt energiöverenskommelsen från 2016, ha en helt förnybar elproduktion, men med fortsatt möjlighet att utnyttja kostnadseffektiv och säker kärnkraft.

När IEA nyligen redovisade sin analys om Sveriges energipolitik var det med mest beröm för hur det ser ut, men med farhågor om att arbetet verkat avstanna. Klimatmålen för år 2030 nås ej – om inte krafttag tas.

Eftersom kärnkraften håller på att fasas ut av åldersskäl råder ingen tvekan om att mängden vindkraft i Sverige måste öka kraftigt under de kommande decennierna. Debatten om vindkraft i Sverige har huvudsakligen handlat om landbaserad vindkraft som av kostnadsskäl prioriterats. De senaste åren har det dock även skett en teknologisk revolution inom utvecklingen av havsbaserad vindkraft. Allt större kraftverk kan byggas tack vare stora framsteg inom materialteknologin och kostnaderna för den producerade elen har som följd sjunkit mycket kraftigt.

Varningarna om elbrist i södra Sverige duggar allt tätare och hindrar idag nyinvesteringar och mängder med klimatåtgärder. Ett tillskott av el från havsbaserad vindkraft skulle lämna ett viktigt bidrag för att avhjälpa detta. Samtidigt finns det aktörer som gärna investerar stora belopp i att utveckla nya havsbaserade vindkraftparker och som vill bidra till energiomställningen.  Utöver att lämna ett påtagligt bidrag till vad som på lång sikt kommer att vara en ödesfråga skulle man på relativt kort sikt uppnå att tusentals arbetstillfällen skapas. Och elen i Sverige skulle både bli billigare och kunna levereras med större säkerhet.

Havsbaserad vindkraft har bland annat fördelen att den kan leverera el under en större del av året än vad landbaserad vindkraft kan, då vindförhållandena är bättre till havs. Sverige med sin unikt långa kust och stora havsytor är också bäst lämpat av Östersjöländerna för en storskalig utbyggnad av vindkraften. Men i Havs- och Vattenmyndighetens förslag till ny havsplanering som nyligen presenterades har tidigare inlagda förslag till energiproduktionsytor huvudsakligen tagits bort. Detta förslag skall ligga till grund för regeringens förslag senare i år, med de kommentarer som kan inkomma före mitten av juni.

Regeringen har ett gyllene tillfälle att öka mängden förnybar el i Sverige, skapa jobb, trygga elförsörjningen för svensk industri och svenska hushåll samt att återföra Sverige till den tätposition i klimatarbetet som vi borde inneha.

Men då krävs tydligare riktlinjer, snabbare handläggningstider och raska besked om stödet för anslutningsavgifter som presenterades i energiöverenskommelsen. Runtom i världen ser vi hur alltfler vindparker till havs byggs. Danmark, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien har länge varit föregångsländer men även USA och Taiwan satsar på teknologin. Polen, vars elmix i dag tillhör en av EU:s minst gröna, har aviserat att man planerar att utnyttja möjligheterna att bygga upp emot 10 GW havsvindkraft vilket motsvarar effekten hos cirka 10 kärnkraftsreaktorer. Därför borde frågan ges ökad prioritet – och en tydlig färdplan för mer havsbaserad vindkraft i Sverige – presenteras snarast. Låt inte Havs- och Vattenmyndigheten sätta käppar i hjulet. Eller hur, Anders Ygeman?

 

 

13 Kommentarer
Av Matthias Rapp
Energidebattör, Straits International
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Sivert Götthlin skriver:

  Bristen på eleffekt i Sydsverige beror på att Svenska kraftnät i över fyra års tid misslyckats med ta den nya likströmslänken på 2×600 MW sträckan Jönköping-Hörby i drift, dvs samma effekt som stoppade Barsebäck hade. Läs min artikel i SvD den 5/6. https://www.svd.se/elledning-for-sju-miljarder-kan-inte-tas-i-drift.
  Vindkraft är för övrigt ett dåligt alternativ vid effektbrist då back-up alltid måste finnas. Utan vind finns redan ca 60 000 MW stillastående vindsnurror i området Sydsverige-Danmark-Tyskland.

 2. Olle Rämsberg skriver:

  Ja, då är det väl inget annat än att Pågens får baka sitt bröd längre norrut istället..

 3. Nils Andersson skriver:

  Havsbaserad vindkraft kan komma att spela en avgörande roll för ny produktionskapacitet i södra Sverige. Det finns ingen anledning att jämföra havsbaserad vindkraft med kärnkraft. Enligt Energiöverenskommelsen kan ny kärnkraft endast byggas i Ringhals, Oskarshamn och eller i Forsmark. I elområde fyra dvs i det område som ligger längst söder ut kan ingen ny kärnkraft byggas. För att få ännu mer produktionskapacitet borde man överväga flytande havsbaserad vindkraft som kan byggas utan att störa vare sig fiske eller försvar.

  1. Harry Frank skriver:

   Eftersom 50 % av effektbehovet kommer då från den havsbaserade vindkraften så måste man som man säger i England ”fill the gap” med gaskraft för att få en kontinuerlig effektförsörjning som kärnkraften står för. Nackdelen är bara att då ökar utsläppen från Sverige.

 4. Olle Rämsberg skriver:

  Tycker mig skönja en viss partiskhet hos skribenten. Man skulle nästan tro att han har investeringar som skulle gynnas av att folk trodde på det han sa… Men det kanske vara är jag?

  http://www.straits.se/svenska/om-foretaget/

 5. Christer Jonasson skriver:

  Skribenten tycks tro att installerad effekt är detsamma som produktion. Inget kan väl vara mer fel vad gäller en intermittent kraftkälla. Läs på!

  1. Matthias Rapp skriver:

   Nej, skribenten vet mycket väl vad skillnaden mellan effekt och energi är för något. vad är det du syftar på?

 6. Olle Rämsberg skriver:

  ”Polen, vars elmix i dag tillhör en av EU:s minst gröna, har aviserat att man planerar att utnyttja möjligheterna att bygga upp emot 10 GW havsvindkraft vilket motsvarar effekten hos cirka 10 kärnkraftsreaktorer. ”

  Nej, jag tror inte att du insett att du gör en felaktig jämförelse. I Sverige har vindkraft en tillgänglighet på ca 25%, baserat på 2018 års installerade vindkraft och dess faktiska produktion över året. Ett vindkrafverk med 1MW ”installerad effekt” ger alltså ca 250kW i medel över året. Ett normalt kärnkraftverk har en tillgänglighet på ca 95%, vilket ger att tex en 1GW reaktor producerar ca 950MW i medel under året.

  Så, en 10GW havsbaserad vindkraftsfarm motsvarar INTE samma effekt som 10 kärnkraftsreaktorer.

  Du måste också inse den lilla saken som de flesta vindkraftsförespråkare ignorerar; Det är skilland på producerad energi på årsbasis (Wh) och effekt (W). Annars kan folk tro att energi producerad i blåsiga oktober räcker till för att driva brödrostar och elbilar i februari…

  1. Matthias Rapp skriver:

   10 GW är alltid 10 GW i en jämförelse mellan olika produktionsslag. det är alltså effekten. jag har inte sagt att 10 GW havsbaserad vindkraft producerar lika mycket som 10 GW kärnkraft. det tror jag alla som är någotsånär insatta i hur el produceras inser. de som läser debattartiklar på SO är så gott som uteslutande läsare som är insatta i branschen.
   Du säger att 1MW vindkraft producerar 250kW el under ett år. detta var nog så med gårdagens teknik. dagens moderna vindkraftverk som används till havs producerar drygt 500kw på årsbasis.
   Dessutom – allt detta har ingenting med begreppet tillgänglighet att göra.

   1. Olle Rämsberg skriver:

    >”10 GW är alltid 10 GW i en jämförelse mellan olika produktionsslag. det är alltså effekten.”

    Ja, jag förstår att det är effekten. Men 10GW installerad effekt vindkraft är inte jämförbart med 10GW installerad kärnkraft. Vindkraftens installerade effekt levereras när det blåser 11m/s, vilket det inte gör hela tiden, eller hur? Enligt energimyndigheten hade svensk vindkraft en tillgänglighet på 24,9% under 2018 (7600MW producerade 16623 GWh)
    Forsmark hade under senaste vintern (Nov 2018 – Mar 2019) en tillgänglighet på 99,1%.

    Så nej, 10GW är inte alltid 10GW I jämförelse mellan produktionsslag.

    >”jag har inte sagt att 10 GW havsbaserad vindkraft producerar lika mycket som 10 GW kärnkraft.”

    Nähe? Vad menar du då med att säga: ”10 GW havsvindkraft vilket motsvarar effekten hos cirka 10 kärnkraftsreaktorer”

    Och snälla, kom inte och säg att vindkraft är billigare än kärnkraft. Du kan inte jämföra en baskraftkälla med en oreglerbar intermittent kraftkälla. Och ska du påstå att så är fallet, ska du och räkna in det som skulle krävas för att överhuvudtaget ha en chans att med någonsomhelst trovärdighet påstå att vindkraft kan ersätta kärnkraft: lagring av överskottsel.

    Lycka till!

 7. Leif Tollén skriver:

  HaV verkar inte förstå att framtiden behöver mer el. De vill lägga ner fungerande vattenkraft och nu även hindra mer produktion av vindkraft.

 8. Kalle Andersson skriver:

  Vem ska betala för alla de abnormt stora subventioner som vindkraften fått genom att de inte betalt sina egna kostnader för elnätet i takt med att vindkraften byggts ut? Nu ska dessa korrupta subventioner ökas.

  1. Matthias Rapp skriver:

   Vindkraften har betalt alla sina anslutningskostnader till elnätet inklusive nätförstärkningar i förekommande fall. Jag vet inte vad en ”korrupt” subvention är. Kanske du kan förklara?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet