Hatt och Ek måste försvara EU-förslag till energi- och klimatpolitik

Hatt och Ek måste försvara EU-förslag till energi- och klimatpolitik

Svensk Energi är mycket positiv till att EU-kommissionen lagt fram ett förslag till ramverk för energi- och klimatpolitiken där klimatmålet har en mycket framträdande position. Nu gäller det att ministerrådet och senare Europeiska rådet fattar beslut i enlighet med det förslag som kommissionen lagt fram.

Svensk Energi förespråkar en ambitiös klimatpolitik med handelssystemet av utsläppsrätter, EU ETS, som främsta EU-gemensamma styrmedel. Detta i kombination med fortsatta åtgärder för att skapa en väl fungerande inre marknad. Så kan grundpelarna i Svensk Energis syn på energi- och klimatpolitiken för år 2030 sammanfattas. 

EU:s ramverk för energi- och klimatpolitiken år 2030 får högt betyg av Svensk Energi. Föreningen anser att det är mycket viktigt att miljö- och energiministrarna vid kommande rådsmöten driver att klimatmålet inte sänks totalt sett. Dessutom att ambitionsnivån i den handlande sektorn inte sänks.

Mål och medel i energi- och klimatpolitiken är enligt Svensk Energi avgörande för den inre energimarknadens och utsläppshandelns funktion. Balansen mellan det föreslagna klimatmålet och målet för förnybar energi är nu på rätt nivå.

Vid två tillfällen i mars träffas energi- respektive miljöministrarna för att diskutera EU-kommissionens förslag. Svensk Energi uppmanar i brev till energiminister Anna-Karin Hatt respektive miljöminister Lena Ek att EU-kommissionens förslag försvaras av ministrarna.

Vad är det då rent konkret som är viktigt att ministrarna diskuterar och beslutar om?
Först och främst att ambitionsnivån i klimatmålet bibehålls och att balansen mellan klimatmålet och förnybarhetsmålet inte förändras. Dessutom att EU-kommissionen uppmanas att ta fram förslag till direktiv för den handlande respektive icke-handlande sektorn så att klimatmålen därmed kan bli bindande.

Vilka ytterligare frågor är viktiga för ministrarna?
Att den föreslagna reserven av utsläppsrätter införs, som kan användas för att öka stabiliteten i utsläppsrättsmarknaden. Dessutom att EU-kommissionen uppmanas att fundera vidare över andra åtgärder för att reformera EU ETS. Till exempel kan en permanent set-aside av utsläppsrätter införas som innebär att utsläppsrätter permanent tas bort från marknaden. En utvidgning av EU-ETS till fler sektorer är en annan möjlighet.

Ministrarna måste enligt Svensk Energi också fortsätta trycka på vikten av att fortsätta integrationen av den inre energimarknaden och fortsätta utveckla infrastrukturen. Vidare måste de trycka på att energi- och klimatpolitiken utformas på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sätt så att signalen från marknadspriserna når konsumenten. Skatter och avgifter utgör en stor och växande andel av konsumenternas energikostnad och i det perspektivet blir utformningen av politiken än mer viktig. Den energiintensiva industrins situation måste vidare tas på allvar så att undantag, nedsättningar och kompensation för energi- och klimatpolitiken fortfarande är möjlig.

Vilka är då riskerna med en lägre klimatambition än vad EU-kommissionen föreslår?
Vi menar att, särskilt i kombination med ett högre förnybarhetsmål, att risken är att det blir en obalans mellan målen så att åtgärder för att öka andelen förnybar energi pressar priset på utsläppsrätter nedåt. Systemet för handel med utsläppsrätter blir då mindre verkningsfullt än vad det annars skulle ha varit. Detta stärker behovet av nationella åtgärder för att komplettera EU ETS och innebär ytterligare steg bort från en EU-gemensam politik. Ett mål för förnybar energi, stöttat av till exempel fortsatta subventioner, utöver det som EU ETS kan ge i form av förnybar energi kan dessutom ytterligare försvaga marknadens prissignal. Det skapar en ohållbar situation i längden och den inre marknaden för energi riskerar att luckras upp.

Svensk Energi anser
att EU ETS bör vara det huvudsakliga styrmedlet för att minska utsläppen i den handlande sektorn inom EU. Det är därför mycket viktigt att EU-kommissionen uppmanas att ta fram förslag till ett reviderat ETS-direktiv i linje med de nya målen.

1 Kommentar
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Lars Wiegert skriver:

    Eftersom det är klimatet det gäller är det utsläpp av växthusgaser som behöver målsättas, inget annat. Att dessutom sätta mål för förnybar energi och effektiviseringar är bara ett sätt att begränsa metoderna för att nå klimatmålet. Detta är kontraproduktivt eftersom det motverkar kärnkraft, som är det mest effektiva medlet för att nå klimatmålet. Därför räcker det med ett enda mål om att begränsa utsläppen. De andra målen röjer bara en illa dold agenda om att begränsa kärnkraft och är inte till nytta för klimatet.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet