Greenpeace: Avveckling av kärnkraften inte dyrare än att ha den kvar

Greenpeace: Avveckling av kärnkraften inte dyrare än att ha den kvar

Sveriges energiförbrukning minskar med 40 procent på 40 år. Samtidigt som elanvändningen ökar till följd av att fordon i framtiden inte kommer att drivas med fossilbränsle. Det och mer om Greeenpeaces framtidsscenario berättar Martina Krüger i en intervju med Second Opinion.

Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi

Greenpeace presenterade nyligen rapporten ”The advanced energy revolution” som beskriver Sveriges väg till ett förnyelsebart energisystem där kärnkraften är avvecklad. 

Greenpeace scenario bygger dels på bedömningar av den tekniska och ekonomiska utvecklingen av förnyelsebar energiproduktion och energieffektivisering, dels på förändringar av politik och styrsystem. Totalt kan energianvändningen i Sverige minska med nära 40 procent till år 2050, enligt Greenpeace.

Vilka styrmedel behövs för att åstadkomma 40 procent minskning av samhällets energianvändning?
– Det krävs exempelvis bindande mål för energieffektivisering av ’apparater’ som använder energi, ekodesigndirektivet är ett sådant, säger Martina Krüger som arbetar med klimat- och energifrågor på svenska Greenpeace.
Men det behövs även bindande mål för energieffektiviseringen av hela samhället inklusive bättre standards för energiförbrukning av hus. Men Sverige är emot en sådan reglering på EU-nivå.

Det kan även behövas andra styrmedel men exakt vilka har inte Greenpeace tagit ställning till.

– Energieffektiviseringen händer ju bara till en väldig liten del ’automatiskt’, säger Martina Krüger. Så det måste regleras, men vilka de bästa instrumenten är, det är vi beredd att diskutera.

Elförbrukningen kommer dock att öka i Greenpeace scenario bland annat eftersom fordon i framtiden inte kommer att drivas med fossilbränsle. Elproduktionen i Sverige kommer därför att behöva öka från 149 TWh per år till 169 TWh per år.

Elproduktionen år 2050 består enligt Greenpeace framtidsbild av lika mycket vattenkraft som idag, en 25-faldigad installerad effekt i vindkraften och tre gånger så mycket från biomassa jämfört med 2007. Dessutom finns betydande produktion av solel. Kärnkraften är avvecklad.

För att nå dit räknar Greenpeace med att det behöver investeras 3,6 miljarder Euro per år i förnybara energikällor i Sverige.

– Det är totalt ca 25 miljarder Euro mer än i referenscenariot, där ingen avveckling av kärnkraften sker och transportsektorn inte omvandlas. Räknar man in besparingarna av bränslekostnaden, så blir det totalt sett billigare att ställa om energisystemet än att inte göra det.

Detta kommer även fram i Europeiska Kommissionens modeller av olika färdplaner till 2050, där de säger att ’totalkostnaden för samhället kommer att vara samma vare sig man satsar på kärnkraft, eller förnybart, eller fossila bränslen med ccs eller en kombination´, berättar Martina Krüger.

– Vi utgår från de bedömningar som World Energy Outlook har gjort när det gäller utveckling av konventionell teknologi och de investerings- och produktionskostnader som man kan räkna med i framtiden. För förnybar energi har vi tagit fram beräkningar som baserar på att vid varje fördubbling av total produktion, så minskar kostnaden med en viss faktor, beroende på vilken utvecklingssteg tekniken är, säger Martina Krüger.

I rapporten finns en avslutande del som handlar om vilka politiska åtgärder som måste till för att visionen ska förverkligas. Greenpeace trycker på att det behövs tydligare politiska visioner och mål, och vill skapa legalt bindande målsättningar för minskad energianvändning i EU:s medlemsstater.

Men, fortfarande ska den stora förändringen i huvudsak ske ute i företagen och i hushållen genom att marknaden på olika sätt stimuleras och beskattas, ungefär med samma sorts metoder som används idag. Greenpeace är positivt till de generella styrsystem som idag finns i Sverige när det gäller klimatpolitiken, det vill säga koldioxidskatten och det europeiska systemet med utsläppsrätter. Dock finns det behov att förbättra vissa styrmedel, till exempel elcertifikaten, menar man.

Greenpeace vill reglera elnäten hårt genom att tvinga fram en åtskillnad mellan elnät och elproduktion som inte ska få förekomma i samma företag. Detta ska enligt Greenpeace ta bort diskriminering av nya producenter som vill ansluta sig till näten.

– Vi har hört många klagomål där nätföretag säger att det är ’fullt i nätet’ för till exempel vindkraft. Vi vill införa ett system där förnybar energi har företräde framför andra energislag. På lång sikt behövs en stor förändring av hela elnätet.

Någon bedömning av effekterna på elpriset totalt sätt gör inte Greenpeace. Martina Krüger menar att kostnaderna för samhället av en omställning till förnybar energi hur som helst inte kommer att överstiga kostnaden för andra scenarier.

Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi
——————————————–

Konkreta förslag från Greenpeace, exempel

 • Stödet till kärnkraften ska avvecklas. Kärnkraften betalar idag inte betalar de fulla kostnaderna för vad lagringen av använt kärnbränsle kommer att kosta och inte heller betalar riskpremien för en eventuell kärnkraftsolycka. Detta kommer att göra kärnkraftsel dyrare och det förbättrar kalkylen för investeringar i förnybart.
 • Investeringarna i förnybart ska enligt Greenpeace åstadkommas genom att samhället sätter upp tydliga mål och sedan använder de befintliga, förbättrade styrsystemen.
 • Systemet med utsläppsrätter förbättras i och med att rätterna auktioneras ut, snarare än som idag delas ut gratis till vissa utsläppare.
 • Greenpeace utesluter inte att de utsläppsminskningar som länderna förbinder sig att åstadkomma ska kunna genomföras med åtgärder i andra länder. Förnybar elproduktion ska subventioneras med särskilda pålägg som producenter av förnybar el erhåller.
 • Även investeringsstöd och skattekrediter är möjliga åtgärder, menar Greenpeace, så länge som man inte har tagit bort alla subventioner till konventionell energi.
 • Koldioxidskatt bör införas och harmoniseras i alla EU-länder, men om den för Sveriges del bör höjas framgår inte av Greenpeace rapport.
 • Greenpeace vill också att EU sätter av resurser för modernisering av energisystemen, infrastruktur och forskning.
7 Kommentarer
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Curt Widlund skriver:

  Den 13 Mars 2016 21:06:05
  Curt Widlund

  Kommande kostnader som inte är medtagna är den infraljudtortyr som vindkraften slår ut människor med.

  Problem för krigssjukvården behandla skador efter ”mindre dödliga vapen”
  Källa: Från FOA-tidningen nr 2-1998 –
  Av läkaren B Thomas Kjellström. Se Akustiska vapen.
  http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/mindre-dodliga-vapen.html
  .
  A Short History of Sound Weapons Pt2: Infrasound
  January 14, 2008
  https://crab.wordpress.com/2008/01/14/a-short-history-of-sound-weapons-pt2-infrasound/
  .
  https://www.google.se/search?q=sonic+weapons+and+wind+power+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwja6dKHub7LAhXrNJoKHSxkALoQsAQIJQ&biw=1920&bih=951
  .
  Wind Farms, Infrasound And The Brain
  http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2015/07/16/wind-farms-infrasound-and-the-brain/#.VuXHPhhlo8o
  .
  For a Non-Lethal Weapon, Israel Uses Sound
  http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4701588
  .
  Vittnen från Ontario upplever vindkraften:
  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88

 2. Curt Widlund skriver:

  En gemensam energimarknad innebär att tillräcklig kapacitet byggs ut mellan länder. EU kräver att inga ”anordningar” får sättas upp som begränsar överföringar mellan länder. EU meddelar att energipriserna inom EU skall ”harmoniseras”
  Hansaenergi bridge kommer att vara klar 2025 mellan Sverige och kontinenten. Sverige är en av förlorarna i ett sådant gemensamt nät då våra energipriser är ca 30% av de Tyska priserna. Vi skall fortsätta med två stabila energiben som tidigare. Ersätta de gamla gen ll reaktorerna med gen lV. Använda utbränt kärnbränsle till gen lVs reaktorer som räcker till alla 10 reaktorerna i 500 år.
  Slutförvaret efter gen lV blir ca 500 – 1000 år istället för 100 000 år.
  Ingen brytning av uran.

 3. Nils-Arne Lindqvist skriver:

  Du skriver att kärnkraften inte täcker sina kostnader.
  Det är fel, helt fel. Redan idag med beräknad kostnad för lagring av sk. avfall täcker kärnkraften in sina kostnader.
  Någon kostnad för att lagra sk. avfall kommer heller inte att bli aktuell. Detta därför att det som kallas ”avfall” innehåller 92% av ursprunglig energin och denna energi kommer användas i de framtida kärnkraftverken.
  Och därmed slipper vi att lagra avfallet. Men detta gillar inte ni kärnkraftsmoståndare att påtala utan låtsas som om denna teknik inte finns. Oärligt minst sagt.

  Att påstå att vindkraft är lösningen på energibehovet är korkat, hade det varit det så hade vi inte haft en massa
  gamla kvarnar som drevs av vindkraft som inte ens de var effektiva!

 4. Monica Wiegert skriver:

  Och hur har du tänkt dig att koka ditt kaffe eller te, dina böngroddar och din kålsoppa? hur ska du få ljus och värme? Tror du vindsnurrorna ska ge landet energi? lilla vän, när det är kallt så blåser det inte, och enda sättet att få snurrorna att rotera då är att driva dem med kärnkraft! Om vi stänger ner verksamheten, så får vi antingen importera kärnkraftsel från Frankrike, som har 58 (femtioåtta!) kärnkraftverk, eller köpa smutsig kolkraft. Kom ut ur sagovärlden och se verkligheten som den är! Du får radioaktiv trålning ständigt, från rymden och från berggrunden, med eller utan kärnkraft.

 5. Harri Mellin skriver:

  ingen vill ha oljudsmaskinerna med stora vingar i närheten av sina hem

 6. Jan Lindström skriver:

  Varför överhuvudtaget fråga Greenpeace någonting? En huvudlös lobbyorganisation vars enda mål är sin egen överlevnad med utopiska Amish-fantasier. Fråga t.ex ö-nationen Kap Verde som fått 6 stora vindkraftverk från Vestas och en stor solcellsanläggning vad dom tycker. Borde vara perfekt eller hur? Fel, dom vill avveckla och gå över helt till olja. Förnyelsebart är Ebberödsbank och skapar bara fattigdom och energibrist.
  Något klimathot som motiverar detta självplågeri har man inte sett till heller utom i Playstation-modeller förstås.

 7. Richard Ahl skriver:

  Jag tyckte om Greenpeace. Jag hyser fortfarande viss respekt för MP (men främst pga deras humanistiska synsätt).
  Men tyvärr har hjärnspöket om det påstådda klimathotet fått dem bägge att fullständigt tappa verklighetsförankringen och all typ av proportionalitet.
  Accepterar de att det faktiskt existerar seriösa forskare som inte tror på klimathotet eller att det är groteskt och kanske samhällsfarligt överdrivet? Varför tar de bägge ställning i den politiska debatten när frågan är långt ifrån löst eller ens förstådd vetenskapligt?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet