Fortum hoppas miljögrepp ska nå framgång i Edeforsen

Fortum hoppas miljögrepp ska nå framgång i Edeforsen

Fortum vill effektivisera kraftverket i Edeforsen. Målet är att ta ett grepp där både kraftuttaget och den biologiska mångfalden blir vinnare.
– Vi har satt miljön i mycket tydligare fokus än vad vi gjort tidigare, säger Hans Rohlin på Fortum.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Edeforsen i Järvsö är inte unikt i den svenska vattenkraftsfrågan. Det är ytterligare ett fall där en kraftverksägare vill höja effekten och anser att det är förenligt med gällande miljölagstiftning och där det finns de som menar precis tvärtom. 

Second Opinion har vid flera tillfällen skrivit om fall med samma ingångsvärden. Miljöfrågan på olika nivåer står i konflikt där vattenkraften ur ett större perspektiv bidrar till att nå klimatmål och i det lokala perspektivet påverkar miljön kring kraftverket.

Fortum lämnade i oktober in sin ansökan för Edeforsens kraftverk till Mark- och miljödomstolen om att öka produktionen med 20 GWh från dagens 3 GWh. Deras planer har fått de lokala politikerna att reagera och kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott i Ljusdals kommun har sagt nej till Fortums önskan. De stödjer sig på lagstiftningen i miljöbalken och ett utlåtande som kommunens ekolog har gjort.
”Med stöd av ovanstående lagstiftning och länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, anser kommunstyrelsen att det ökade uttaget av vattenkraft inte är förenligt med miljöbalken. Kommunstyrelsen anser även att om kraftverket är i ett alltför dåligt skick bör det utrivas i sin helhet och älvsträckan återställas. För övrigt anser kommunstyrelsen att hela älvsträckan från havet till Laforsen bör omprövas med avseende på vattenkraft samt bör fiskvandringsvägar byggas så att lax, havsöring, ål med mera åter kan vandra upp längs älven för reproduktion/tillväxt. Fram tills att det är möjligt bör inga åtgärder vidtas som ökar utnyttjandet av Ljusnans vattenföring för kraftproduktion.”

Att Fortum vill ta ett större grepp och lyckas med att både förbättra miljön jämfört med dagens status och öka kraftuttaget är svårt att få gehör för, menar Hans Rohlin på Fortum.
– Vi gör det här med utgångspunkt i såväl kraftuttaget som miljön. Vi har satt miljön mycket tydligare i fokus än vi gjort tidigare och menar att det här kommer att bli en klar förbättring av ekologin och turistnäringen i form av sportfiske och annat. Jag är part i målet, men alla fakta talar för att det blir en klar förbättring, säger Hans Rohlin.

Den bedömning av Edeforsens ekologi som Fortum har beställt från EKOM, konsultföretag inom sötvattenekologi, visar på en lovande utveckling om projektet genomförs. Den sammanfattade bilden i bedömningen är att bottenfaunan förbättras, utterns förhållanden utvecklas till det bättre precis som flodpärlmusslans och framför allt gynnas harrens och öringens möjligheter att leva och föröka sig. För att lyckas nå de här miljömålen och samtidigt öka kraftuttaget vill Fortum riva det befintliga kraftverket som är uttjänt. Fallhöjden blir densamma som i dag men vattenuttaget ökas från 20 till 110 kubikmeter/sekund.

Reglerdammen rivs också och ersätts med en ny framförallt då den inte håller måttet för dagens arbetsmiljölagstiftning. Och här menar bolaget att förbättringarna för den biotopiska mångfalden kommer att bli påtaglig. Genom att placera ut sten och grus kommer såväl lekområdena som uppväxtområdena för fisken att bli bättre än i dag och stenen kommer också påverka hastigheten på vattnet och skapa ståndplatser, vilket gynnar fiskarnas förhållanden. Fiskvandringen bedöms att fungera bra då båda luckorna i dammen är öppen, vilket de är från vårfloden fram till och med slutet av augusti.

Bolaget bedömer också att de hydromorfologiska faktorerna påverkas positivt då man söker att följa de naturliga årstidsbundna flödena så mycket som möjligt genom att reglera vattenflödet i forsen.
– Vi vill återskapa de naturliga säsongsvariationerna, säger Hans Rohlin.

Fram till den 15 februari tillåter Mark- och miljödomstolen skriftväxling kring Fortums ansökan. Om skriftväxlingen anses uttömd då kommer Mark- och Miljödomstolen att sätta ut målet till huvudförhandling med syn på platsen och fatta beslut efter det.

4 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Jonas Eriksson skriver:

  EKOM’s rapport visar på fördelarna med en fungerande faunapassage… inte som herr Rohlin försöker påskina att ekologin skulle förbättras med ett större kraftverk. Följ lagen och bygg ett fungerande omlöp med detsamma!

 2. Jens B Nilsson skriver:

  Det enda sättet för Fortum att klara obetydlig miljöpåverkan är att riva ut kraftverket.

 3. Per-Anders Persson skriver:

  Att just Fortum skall försöka följa vattnets naturliga årstidsbundna flöde måste nog betraktas som en högst sensationell världsnyhet för mig som sett hur älv- och sjösystemet där jag bor har reglerats sedan Fortum tog över de många mindre kraftverken för 10-15 år sedan. Maxtappningar verkar kunna ske när som helst på året och stora lekområden för ett flertal fiskarter har totalförstörts när vattnet går som en jojjo upp och ner med upp till ett par meter (för att inte tala om alla lokala småbåtägare som allt oftare vår och sommar plötsligt hittar sin båtar 20-30 meter upp på land stående i en lervälling i veckor i sträck). Innan Fortum tog över skedde endast maxtappningar enstaka år inför förväntade hårda höstregn och efter häftiga lokala skyfall. Fortums löften om årstidsbundna flöden luktar lite som den knähöga leran man tvingas vada genom för att kunna bärga sin båt efter den senaste toktappningen (vars orsaker man allt mer sällan hittar någon ”naturlig” förklaring till). Min misstänksamhet kanske är obefogad i detta fall, för någon gång måste det väl ändå bli ett konkret resultat av alla fina ord och goda intentioner som man fått höra upprepas i årtionden på detta område…

 4. Patrick Cedergren skriver:

  Hallå där. Ni skriver

  iskvandringen bedöms att fungera bra då båda luckorna i dammen är öppen, vilket de är från vårfloden fram till och med slutet av augusti.

  Okej. Men nu är det väl ändå så att de stora vandringarna förutom de första laxstegen och eventuellt hinner harren andra lite på slutet av sin period. Men havsöring/öring och lax som inte kan vandra efter slutet av augusti är tämligen dömd till att misslyckas. Det är ju tom hemskt att man inte kan hålla luckorna tillräckligt öppna för att fisken ska gå fri ur våran exploatering

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet