Enklare för kunden målet med reformen

Enklare för kunden målet med reformen

Förslaget till den elhandlarcentriska modell som nu är ute på remiss är något som arbetats fram under de senaste åtta åren med stor insats från branschen självt, driven av en gemensam vilja att göra det enklare för kunden. För såväl elnätsägare som elhandlare innebär den elhandlarcentriska modellen både för- och nackdelar, men den stora vinnaren är kunden – det blir enklare, det möjliggör en effektivisering av processerna och det främjar konkurrensneutralitet. Låt oss nu se till att denna reform kommer i mål.

Den avreglering som genomfördes 1996 skapade en gränsdragning mellan det reglerade elnätsmonopolet och den marknadsbaserade elhandeln. Det skapade å andra sidan två olika gränssnitt för kunden. Inom andra branscher med en liknande struktur har vi idag ett tydligt kundgränssnitt. Tänk om vi för mobiltelefonin behövde ha kontakt med såväl ägaren av telefonnätet som operatören? Eller järnvägen? Det är i ärlighetens namn inte särskilt kundanpassat även om det förstås är enkelt för oss i branschen – som elhandlare slipper jag exempelvis hantera strömavbrott och kundernas frustration över att elnätsavgifterna bara stiger och stiger. Som elnätsägare slipper jag försvara säljsamtal som upplevs som påträngande.

Men detta sker till priset av att kunden inte sätts i centrum, att kunden behöver sätta sig in i komplexa prismodeller både på elnätssidan och på elhandelssidan och att de ofta väljer samma leverantör av elen som är deras nätägare helt eftersom dagens modell uppmuntrar till det. Det bidrar inte till en rörlighet och det motverkar även utvecklingen av nya typer av avtal, något som är viktigare än vad det i förstone kan verka.

El är en generisk produkt och med små marginaler blir prisskillnaderna mellan elhandelsföretagen små, det särskiljande måste alltså komma fram på annat sätt.

En parameter som påverkar kundens val av leverantör är samfakturering och här konstaterar många aktörer, inklusive Konkurrensverket, att det förslag som nu är på remiss är bra då det kommer att bidra till att en tidigare konkurrensfördel för integrerade elhandels- och elnätsföretag försvinner. Den kundundersökning som Novus genomförde åt Fortum vid månadsskiftet september och oktober i år bekräftar bilden att även kunderna tycker att det är en viktig fråga, framförallt för att samfakturering är mer praktiskt och ger en bättre överblick över de samlade elkostnaderna.

En central fråga när vi nu ställer om till ett energisystem som kommer att vara mer oförutsägbart när stora delar av produktionen är väderberoende är efterfrågeflexibilitet. Med en elhandlarcentrisk modell som sätter kunden i centrum kommer möjligheterna till en utveckling av olika avtalsformer som bygger på efterfrågeflexibilitet att förbättras eftersom kunden har sin kontaktyta mot elhandlarna, inte elnätsägarna. Elhandlaren kan då hjälpa kunden att hitta rätt i den allt mer komplexa värden av effekt- och tidsdifferentierade tariffer och elpriser och erbjuda en helhetslösning som gynnar kunden.

Samtidigt måste det påtalas att det hänt mycket i omvärlden sedan arbetet med den elhandlarcentriska modellen och även om energibranschen varit delaktiga i hela processen så ser vi att den modell som nu är ute på remiss inte är utan brister. Exempelvis ser vi att skyddet för utsatta kunder inte är tillräckligt. En för alla parter smidig lösning vore att tillåta möjligheten till förskottsbetalning för att undvirka överprissättning mot kunder med sämre kredithistorik. Denna möjlighet är idag stängd på grund av en svensk tolkning av Energieffektiviseringsdirektivet, som oss veterligen inte gjorts av något annan EU-land.

Det finns förstås även andra regelverk utöver den elhandlarcentriska modellen som påverkar utvecklingen, med dagens regelverk bedömer vi det som svårt att utveckla marknadsbaserade tjänster för energilager så länge de omfattas av konsumtionsskatter i både in- och utmatningsledet trots att det handlar om en tidsförskjutning av en given konsumtion. Inom ramen för en reform som ska sätta kunden i centrum borde det även förekomma en diskussion om exempelvis om en ingång för strömavbrott, som det är för räddningstjänsten men även för vårdguiden, och andra utvecklingsområden som är till gagn för kunden.

Men, i det remissarbete som nu pågår är det viktigt att vi från branschens sida sluter upp bakom en reform som vi själva drivit på, men att vi samtidigt i konstruktiv anda pekar ut områden som kan utvecklas ytterligare.

Birgitta Resvik
Chef samhällskontakter Fortum Sverige

Av Birgitta Resvik
IVA-ledamot och senior advisor på Lumo Advice
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet