”Energiomställningen kräver samarbete över partigränserna”

”Energiomställningen kräver samarbete över partigränserna”

Vi behöver gå från ord till handling när det gäller effektivare tillståndsprocesser och därför behövs omgående samarbete över partigränserna, skriver Ingela Lindqvist och Hannes Borg, jurist respektive ansvarig för samhällskontakter på Energiföretagen Sverige. Effektivare tillståndsprocesser är en absolut nödvändighet för att kunna bygga ut elnät och elproduktion i den takt som omställningen kräver, menar de.

Näringsminister Karl-Petter Torwaldsson har lyft behovet av att korta tillståndsprocesserna och öppnat upp för samarbete med Moderaterna i frågan. Energiföretagen välkomnar initiativet och vill understryka att effektivare tillståndsprocesser är en absolut nödvändighet för att kunna bygga ut elnät och elproduktion i den takt som omställningen kräver. Energiföretagen uppmanar parterna att inleda samtalen snarast med förhoppning att samsyn kan nås på detta, och fler områden.

Den gröna industrirevolution som regeringen talar om innebär tillväxt och arbetstillfällen, samtidigt som vi minskar Sveriges utsläpp. Och oavsett vilket namn man vill ge den omställning vi nu påbörjat, så uppfattar vi att den har ett brett stöd inom svensk politik. Vi tror också att de flesta är överens om att omställningen är eldriven, och att den därmed inte kommer till stånd utan ny elproduktion och nya elnät. Något som idag hämmas av långa och osäkra tillståndsprocesser.

Ingela Lindqvist

2045 är ett par decennier bort. Stora aviserade industrisatsningar vill finnas på plats mycket tidigare än dess. Samtidigt kan det ta tio år att bygga en ny stamnätsledning. Ett vindkraftsbolag kan plötsligt få avslag på en tidigare beviljad ansökan efter flera år. Just nu går inte framtidskalkylen ihop vare sig för kraftproduktion eller elnät.

Socialdemokraterna såväl som Moderaterna bejakar elektrifiering och energiomställning. Båda partierna ser framför sig en fördubblad elförbrukning, eller mer, till 2045. Såväl Socialdemokraterna som Moderaterna vill korta tillståndsprocesserna och snabba på utbyggnadstakten. Nu är tid att sluta prata om vad man vill, för omställningen behöver beslut. Vi behöver samarbete över partigränserna och det är nu.

Hannes Borg

Här är fyra områden där det finns underlag, pågående processer och konkret nytta att nå. Det enda vi saknar är politisk vilja och beslutsamhet.

Väg in klimatnyttan: El och värme är något vi alla behöver. Och även om kraftverk och elledningar påverkar närmiljön på olika sätt, så är fossilfri el och värme själva nyckeln för att Sverige ska nå sina klimatmål och för den gröna industriella omställningen. Den lagstiftning som används vid tillståndsprövningar, tar dock inte fullt ut hänsyn till klimatnyttan ett projekt tillför, utan endast miljöpåverkan. Klimaträttsutredningen har i uppdrag att lämna förslag på hur klimatnyttan ska kunna vägra tyngre i tillståndsprocesser, förslag som också bör genomföras.  

Förenkla teknikval: Alla delar av miljöprövningssystemet står inför utmaningen att hantera alla de tillståndsärenden som omställningen innebär. Därför måste tid och resurser läggas på rätt saker. Omfattande utbyggnad av markkabel på högre spänningsnivåer är inte förenligt med den nivå av trygg energiförsörjning samhället förväntar sig. På högre spänningsnivåer är luftledning därför huvudalternativet och det som i slutänden oftast byggs. Trots detta ställs det i prövningarna omfattande krav på att redovisa varför man valt bort markkabel just i det här fallet; vilken sträckning markkabeln skulle ha, med mera. Klimaträttsutredningen väntas presentera förslag i likhet med den reglering som finns i Norge, där elnät på högre spänningsnivåer byggs med luftledning som utgångspunkt. Vi uppmanar att ett sådant förslag verkställs snarast möjligt.

Reformera kommunala vetot: Tillståndsprocesser för vindkraft är långa och resurskrävande. Självklart ska vi värna kommunernas självbestämmande över markanvändningen och vi säger inte att man inte ska kunna säga nej, men det måste ske inom rimlig tid. Utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” har lämnat förslag som visar att det är fullt möjligt att reformera det kommunala vetot och ändå leva upp till grundläggande krav på rättssäkerhet. Genomför förslagen.

Gör om miljökvalitetsnormerna och verkställ förslagen i Vattenförvaltningsutredningen: Svensk vattenkraft utgör ryggraden i det svenska elsystemet. Nu ska den omprövas och förses med moderna miljövillkor. Utgången i dessa prövningar styrs av miljökvalitetsnormer som baseras på svåra avvägningar utan enkla svar. Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer riskerar att vi genomför omfattande och kostsamma åtgärder med betydande konsekvenser för vårt energisystem till ingen eller mycket liten nytta för vattenmiljön. Gör om miljökvalitetsnormerna från början med utgångspunkt i nationella planen för vattenkraft. Vi behöver också en fungerande process för hur politiken ska ges inflytande över vattenförvaltningen. Vattenförvaltningsutredningen presenterade 2019 förslag för att åstadkomma detta och förslagen fick omfattande stöd hos remissinstanserna. Det är dags att verkställa förslagen i vattenförvaltningsutredningen.

Klimatomställningen är på riktigt. Energipolitiken reduceras snabbt till en debatt om kärnkraft eller vindkraft. Detta har vi inte tid och råd med. Inget energislag löser ensamt kommande utmaningar utan alla fossilfria kraftslag behövs framöver. Därtill måste vi investera i elnät och ny teknik. Och allt hämmas idag av långa ledtider och onödigt krångliga tillståndsprocesser.

Vi vill därför uppmuntra politiker från alla partier att släppa prestigen och ta tag i dessa frågor som ganska omgående kan göra skillnad på riktigt.

 

 

10 Kommentarer
Av Ingela Lindqvist och Hannes Borg, Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Hans Lindberg skriver:

  För att decentralisera förnybara elkraftsproduktionen och komma närmare brukaren måste vi förenkla ägandet av produktionen. Vi är alldeles för få som äger eller deläger förnybar kraftproduktion. Trots påstötningar visar inte de kooperativa organisationerna intresse för att stödja en utveckling där vi procumenter får större andel av den elproduktion vi själva konsumerar. Därtill bestraffar våra folkvalda vår produktion med straffskatter, vilket gör det ännu svårare att finansiera. Riksrevisionen har påpekat att enskilt riktade stöd (till exv. solceller på egna taket) är ekonomiskt ineffektivt. Kooperativa och optimala anläggningar är effektivare och når fler borde inte bestraffas med skatter utan underlätta etableringen.

 2. Lars Kamél skriver:

  Någon energiomställning bort från planerbara energislag till väder- och tidsberoende behövs verkligen inte!
  Den industri- och energiomställning som pågår i Sverige, kommer bara att kosta pengar och arbetstillfällen. Visst subventioneras det fram många ”gröna” jobb på det viset, men branscher som får ökade kostnader kommer att tvingas avskeda ännu fler.
  Vindkraften är bara miljöförstöring och slöseri med pengar och ändliga resurser. Vindkraften är inte alls förnybar, utan kräver mer ändliga resurser per producerad kWh än något annat energislag. Bara för att vindarna förnyas, blir inte vindkraftverken förnybara!

 3. Lennart Nilsson skriver:

  Artikelförfattarna utelämnar det viktigaste och mest akuta: Ny planerbar elproduktion i södra Sverige. Utan detta kommer ingen ”energiomställning” eller elektrifiering att vara möjlig.

  Det finns tre fungerande alternativ att välja på för denna elproduktion: Kol, gas eller kärnkraft. Bara att välja.

 4. Magnus Brunell skriver:

  Jag vet inte om min ursprunliga kommentar raderats men det är verkligen oroande att läsa om denna tro på ”klimatåtgärder” och ”grön omställning” och vindkraftverk. Finns det inga realister på beslutsfattande poster? De kraftigt stigande elpriserna är ju bevis nog på att man är helt inne på fel spår. ”Lösa” problemen som har skapats av vindkraftverk och ”kilmatåtgärder” med ännu mer av denna ej fungerande teknik är helt enkelt skrämmande.

 5. Magnus Brunell skriver:

  ”Den gröna industrirevolution som regeringen talar om innebär tillväxt och arbetstillfällen, samtidigt som vi minskar Sveriges utsläpp. ”
  Fel, denna omställning betyder förlorade arbetstillfällen i Sverige eftersom inget företag vill investera i ett land som inte kan garantera en stabil basproduktion av el.

  ”Ett vindkraftsbolag kan plötsligt få avslag på en tidigare beviljad ansökan efter flera år.”
  Ja det får vi hoppas att det inte blir fler olönsamma skattefinansierade meningslösa vindkraftparker.

  ”Klimaträttsutredningen har i uppdrag att lämna förslag på hur klimatnyttan ska kunna vägra tyngre i tillståndsprocesser, förslag som också bör genomföras.”
  Sluta med dessa helt meningslösa ”klimatprojekt”. Det är att kasta bort tusentals miljarder.

  ”Trots detta ställs det i prövningarna omfattande krav på att redovisa varför man valt bort markkabel just i det här fallet; vilken sträckning markkabeln skulle ha, med mera.”
  Vare sig det är luft- eller markkabel är det en enorm miljöförstöring att dra kablar från tusentals slumpvist elproducerande vindkraftverk. För att inte tala om fastighetsvärdena som sjunker till noll och intet i närheten av vindkraftverk.

  ”Utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” har lämnat förslag som visar att det är fullt möjligt att reformera det kommunala vetot och ändå leva upp till grundläggande krav på rättssäkerhet. Genomför förslagen.”
  D.v.s. inför diktatur för att bygga meningslösa kortlivade vindkraftverk som behöver ha stöd av enorma mängder skattemedel. Skrämmande uttalande. Men väldigt belysande för dessa opinionsbildare.

  ”Klimatomställningen är på riktigt”
  Klimatet har alltid ändrat sig, ändrar sig nu och kommer alltid att ändra sig. Kom ihåg att det var varmare i Sverige och Europa under vikingatiden och romartiden samt kallare under lilla istiden ca. 1300 till 1850. Hur många bilar, flygplan, olje- och kolkraftverk fanns det då? Rätt svar = 0!!

 6. Bengt Hellman skriver:

  Det hade varit bra om Energiföretagen också tagit upp viken av satsningar på havsbaserad vindkraft. Det är här vi snabbt kan få mycket mer el och lägre elpriser till södra Sverige. Det krävs press på regeringen och Svenska Kraftnät för att det ska hända tillräckligt snabbt. Klimatet och industrin mår inte bra av att vänta.

  1. Kenta Nilsson skriver:

   Det hade varit ännu bättre om man inte lagt ner fullt fungerande kraftproduktion.
   Hur man än vrider och vänder på vindkraft är den inte stabil och leveranssäker. Ok som komplement men ska inte ses som en del av den kontinuerliga baskraft som vi behöver årets alla timmar.

 7. Johan Montelius skriver:

  ”Klimatomställningen är på riktigt.”

  Nej, det är en lekstuga som gjort att svensk energiförsörjning håller på att haverera.

  ”Inget energislag löser ensamt kommande utmaningar ..”

  Jo, men det energislaget är inte vindkraft.

 8. Alvar Nyrén skriver:

  Sanningen är helt annan. Temperaturutvecklingen enl UAH-satellitmätningar som var hela argumentet för s.k. omställning och klimatlarm är nu tillbaka på nivåer från 1980- och 90-talet efter en sidledes utveckling sedan 1998, kraftigt sjunkande, vilket naturligtvis inte är intressant i propagandan. Det vi behöver är tillräckligt med el och energi snabbt som attan. Det är mera som talar för en analkande istid än det omvända.

 9. Magnus Hansson skriver:

  Ni skriver ” Inget energislag löser ensamt kommande utmaningar utan alla fossilfria kraftslag behövs framöver”.

  Det stämmer inte, det är inget problem att förse hela landet med energi från kärnkraft. Vindkraft kan däremot inte göra det.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet