Energin och de verkliga klimathoten

Energin och de verkliga klimathoten

Lars Bern skriver om den nya ”gröna andligheten” som vill att vi skall sluta använda alla former av koncentrerad lagrad energi som kol, olja, gas och kärnbränsle.

Det sekulära samhälle som vi trott oss leva i verkar gå mot sin upplösning. Religioner och religiösa idéer är på stark frammarsch och plötsligt verkar inte de för några år sedan självklara vetenskapliga principerna och sekulära värderingarna som demokrati, jämställdhet, tolerans, yttrandefrihet, trygghet, välfärd med mera vara så viktiga. Våra största politiska partier knyter till sig religiösa fundamentalister tillsynes obekymrade över att dessa står för helt andra värderingar än de man kämpat för under hela 1900-talet och politiska aktivister uppträder förklädda till forskare och sprider falsk vetenskap. 

Den starkaste rörelsen som idag helt dominerar den politiskt korrekta samhällsdebatten är den gröna undergångstron. Den bärs i Sverige fram av sitt prästerskap domedagspredikanterna sekonderade av miljöpolitiker och en Public Service som övergivit sin roll som granskare av makten och istället iklätt sig rollen som missionärer för den gröna andligheten.

I Svenska Dagbladet den 24 maj skrev Ivar Arpi träffande att: Optimism är kardinalsynden i vår gröna nyandlighet. Att vara progressiv betyder i dag att man erkänner den stundande undergången. Och den som uttrycker minsta gnutta tvivel över vissa slutsatser får genast en utskällning från den gröna predikstolen: Förnekare. Ett ord som för tankarna till inkvisitionen. Och du sorterar väl ditt avfall, min gudfruktiga vän? Två av nyandlighetens präster har tom skrivit en bok med titeln Den stora förnekelsen.

För överstatliga byråkratier som FN och EU har den gröna undergångstron blivit ett tacksamt avstamp för att legitimera ökad överstatlig makt. FN har bildat en speciell klimatpanel (IPCC) med syfte att visa på hur människans energisynder kommer att straffa sig genom en klimatkatastrof. EU har lämnat kunskap och saklig analys bakom sig och satt upp energimål baserade enbart på den gröna undergångstron. FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson påstår att: Stormar, översvämningar och andra extrema naturkatastrofer blir allt vanligare och alltmer våldsamma. Det finns ingen statistik över faktiska observationer som stödjer hans falska påstående. Utvecklingen det senaste decenniet har snarast varit den motsatta. Inget område inom denna tro har blivit så sakrosankt som energifrågan.

Huvudorsaken till den instundande syndafloden anses vara vårt resursintensiva industrisamhälles energianvändning. Resultatet av detta är att Europas energipriser rusar (naturgaspriserna är nu tre gånger högre än USA:s) och industrin inom EU dör. EU är på väg mot en ekonomisk ruin och massarbetslöshet breder ut sig i nyandlighetens kölvatten.

Låt oss överge det andliga för en stund och gör en objektiv analys av frågan på samma sätt som vi brukade göra på 1900-talet. Vi kan då konstatera att vi vet att klimatet på jorden varierat våldsamt under de 4,5 miljarder år som planeten existerat. Ja, om vi bara tar den ytterligt korta period då människor levt på jorden så har klimatet varierat starkt. Ja bara de dryga tiotusen åren av uppehåll i den pågående istiden har uppvisat betydande kli-matvariationer. Att människans förehavanden skulle ha haft annat än en helt marginell betydelse för dessa stora variationer i klimatet är uteslutet. Det som historiskt dominerat klimatet är alltså yttre faktorer där rimligen jordens energikälla solen på olika sätt haft en avgörande betydelse. Vi vet även att naturkatastrofer, typ stora vulkanutbrott och asteroidkollisioner har medfört tillfälliga snabba klimatförändringar.

Den senast av det slaget inträffade så sent som 1991 när Pinatubo fick ett utbrott. Det hade en klart påvisbar inverkan på det globala klimatet i ett decennium. Vad gäller asteroider så inträffade en oväntad mindre sådan kollision i början av det här året. Om någon av jordens halvdussin supervulkaner som till exempel Yellowstone skulle få ett utbrott eller en större asteroid skulle slå ner kommer klimatet att genomgå en snabb och dramatisk försämring som kan vara i åratal. Om katastrofen är riktigt stor slås merparten av livet ut, är den mer normal leder det till flera år med vinterklimat när solen skärmas av på grund av allt stoft som sprids som ett filter runt jorden. Konsekvensen blir missväxt och enorma skador på liv och egendom på grund av is, snö och kyla.

En katastrof som den senare inträffar förr eller senare och borde föranleda oss att skapa bästa möjliga beredskap för att kunna möta den. En sådan beredskap borde vara själva grundvalen för ett hållbart samhälle. Trots detta ägnar de gröna nyandliga bara sin uppmärksamhet åt människans syndiga utsläpp av koldioxid, oaktat att vi snart haft två decennier utan någon global uppvärmning eller observerbar klimatförändring. Ta er nu en funderare på vad den gröna andligheten vill göra med vårt samhälle. Vi skall sluta använda alla former av koncentrerad lagrad energi som kol, olja, gas och kärnbränsle. Istället skall vi ersätta detta med så kallad förnyelsebar intermittent energi. Dit räknas solceller, vindkraftverk och bioenergi. Av någon märklig anledning så utesluter de troende förnyelsebar vattenkraft trots att den innebär betydligt mindre ingrepp i natur och djurliv (per kWh) än vindkraft. Men vattenkraften ger ju den koncentrerade i stort sett kontinuerliga energi som ett modernt samhälle behöver, så den medverkar till att bevara dagens syndiga leverne, därför likställs vattenkraften med synd.

Vad händer då i den gröna visionen när jorden drabbas av den katastrof som vi vet kommer och som orsakar en verklig klimatförändring? Jo solcel-lerna slutar ge ström, biomassan och ekologiska grödor slutar växa, vindkraftverken stannar eller havererar på grund av nerisning och vattenmagasinen töms. Det gröna samhället tvärnitar och människorna svälter och fryser ihjäl. De länder som varit kloka nog att behålla sina kärnkraftverk och fortsätta ta upp sin gas och olja har en betydligt större chans att övervintra tills klimatet normaliserats igen.

Det samhälle som den gröna andligheten försöker dyvla på oss är helt enkelt inte hållbart. Samhället blir lika sårbart som det var på medeltiden då mänskligheten regelbundet plågades av pest och missväxt när klimatet svängde. Den gröna nyandliga energipolitiken med Miljöpartiet i spetsen är inhuman och ett svek mot kommande generationer.

Lars Bern
Teknologie doktor och under 40 år verksam i ledande roller inom energi- och miljösektorn i näringslivet.

27 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Per Kylsten skriver:

  @Ivar Holmberg,
  vetenskap är svårt. Att producera god vetenskap är ännu svårare. Korrelationer finns det gott om, men korrelationer är inte per nödvändighet samma sak som kausalitet. Ett faktum som ofta glöms bort i klimatdebatten. Man kan fråga sig varför.

 2. Staffan Pappila skriver:

  Stilla reflektion: Förstår inte att så många uttrycker en tvärsäkerhet avseende ”vetenskapens” syn på den globala uppvärmningens orsaker. Historien är full av tvärsäker vetenskap som idag är falsifierad. Ett vetenskapligt förhållningssätt torde kräva ett stort mått av ödmjukhet.

 3. Staffan Pappila skriver:

  Älskar modiga ”emirita”-individer. Snart sagt de enda som har modet att bryta mot konsensus.

 4. Lars Bern skriver:

  Ivar Holmberg,
  Att du inte vet att Lennart Bengtsson är en av Sveriges och KVA:s främsta klimatforskare (tidigare chef för Max Planck inst.) avslöjar din bristande insikt i ämnet. Han och övriga undertecknare är KVA:s främsta talesmän i klimatfrågor, att påstå ngt annat är en ren oförskämdhet.
  Det är uppenbart att du inte förstått att de väderhändelser som du räknar upp ligger inom vädrets normala variabilitet. Den ringa uppvärmningen under 1900-talet bärjade faktiskt hundra år tidigare och är till en betydande del en återhämtning efter en lång period med väldigt kallt klimat. Säkert har olika antropogena faktorer även haft en inverkan på den lilla temperaturökningen på 0,74 grader, men människans betydelse för klimatet är hittills av allt att döma ringa.
  Du har nogsamt undvikit att svara varpå du stödjer dina anklagelser mot mig tidigare, det sänker din trovärdighet. Du har heller inte med en stavelse berört det som är min huvudpoäng med artikeln, nämligen hur man bygger hållbarast möjliga samhälle för att möta de naturliga stora klimatförändringar som vi av erfarenhet vet kommer att drabba oss? Eller de klimatförändringar som kan bli en effekt av en kärnvapenkonflikt, nu när allt fler diktaturer börjar vifta med sina kärnvapen. Hur tror du ett samhälle som hämtar sin energi från sköra vindsnurror, solpaneler och biobränslen kommer att kunna stå emot några år utan sol och med vinter året runt? Det är den frågeställningen som artikeln handlar om.

 5. Ivar Holmberg skriver:

  Lars Bern

  Jag hade fel. Det kan jag erkänna. Henning Rodhe har forskat om hur andra luftföroreningar än koldioxid påverkar klimatet. Vad de andra gjort för klimatforskningen är mer oklart.

  Den artikel som Lennart Bengtsson, Deliang Chen, Marie-José Gaillard och Henning Rodhe i Dagens Nyheter delar jag nästan. Man skall inte överdriva men de behövde förklara sig på Newsmill för jag skulle dela deras uppfattning. http://www.newsmill.se/artikel/2013/02/04/klimatforskare-f-rtydligande-av-v-r-text-p-dn-debatt

  Att klimatet blir varmare med ökad havsnivå, mer nederbörd, mer översvämningar märks redan nu. Forskarna vet att huvudorsaken till klimatförändringarna beror på användningen av fossila bränslen. Om ingenting görs så kanske Världsbankens 4-gradersscenario skulle slå in till 2100. Redan nu görs det ansträngningar på många håll i världen för begränsa klimatförändringen och allt fler stater börjar för en politik för att begränsa koldioxidutsläppen.

  Åven om temperaturökningen stannar vid 2 graders ökning kommer jorden att förändras. Havsnivåökningen kommer att vara 1 cm/år, Nordpolen kommer att vara isfri sommartid, isbjörnarna och en del andra djur som lever i vid Nordpolen kommer att på sikt att dö ut.

 6. Lars Bern skriver:

  Ivar Holmberg,
  Jag tror klimatforskarna Lennart Bengtsson, Deliang Chen, Marie-José Gaillard och Henning Rodhe skulle bli väldigt förvånade över ditt påstående om att de inte är ledamöter i Vetenskapsakademin. Du kan ju läsa deras artikel om de överdrivna larmen: http://www.dn.se/debatt/misstolkad-klimatrapport-hotar-forskares-trovardighet
  Där framgår att det mesta som du pratar om är fel. Nu har du kommit med nästan bara påståenden som varit direkt felaktiga så ditt inlägg på den här linan saknar all trovärdighet.

 7. Ivar Holmberg skriver:

  Lars Bern

  I Vetenskapsakdemin finns det inga klimatforskare. Det kanske vore lämpligt att några klimatforskare blir invalda.

  Du utelämnar fakta som tydligt visar att klimatet blir varmare. Dessutom har du fel när du påstår att Jan Eliasson har fel. Om antalet stormar blivit fler vet jag inte, men det har blivit mer nederbörd och mer översvämningar. Här i Sverige är förändringarna, när det gäller översvämningar, så stora att många gamla bönder som brukat sin mark i 40 års tid kan märka skillnad trots att de inte fört någon statistik. Det kan dock bekräftas av SMHI:s statistik. Årsmedelnederbörden har under åren 1991-2011 har varit ungefär 100 mm mer än för perioden 1901-1960. Sverige är inte ensamt om att ha fått mer nederbörd och översvämningar. Det är likadant för de flesta länder i världen. I Sydeuropa märks klimatförändringarna, när det gäller torka och nederbörd, ännu mer än i Sverige.

  Om klimatförändringarna kommer att innebära en framtida katastrof vet vi inte ännu. Om det redan idag planeras för de klimat- och väderförändringar som så tydligt syns och samtidigt begränsar koldioxidutsläppen som orsakar förändringarna kommer det inte att bli någon katastrof. Om det inte görs något så vet vi inte hur framtiden blir.

 8. Lars Bern skriver:

  Ivar Holmberg,
  Var har jag påstått att inte koldioxidhalten påverkar den globala temperaturen?
  Var har jag påstått att inte havsnivån stiger, eller isen i Arktis minskat?
  Varifrån har du fått att jag är medlem i Stockholmsinitiativet?
  På vilken punkt har jag påstått något utan vetenskaplig grund?
  Du påstår en massa saker om mig utan någon grund, vilket ger en indikation om din trovärdighet. Mina påståenden i klimatfrågan bygger helt på vad jag inhämtat från Vetenskapsakademins ledande klimatforskare. Och som vanligt med er stackars alarmister så kan ni aldrig låta bli att ägna ere åt ad hominem. Svagt Ivar Holmberg!

 9. Bo Blomberg skriver:

  Ivar Holmberg, det var inte mycket fakta du anförde bland alla invektiven och inget av dom kan du belägga med mätningar och observationer från ”verkligheten”, endast dom uppenbart felaktiga klimatmodellerna stöder det du säger. Klimatet har inte blivit varmare dom sista 15 åren (och givetvis har klimatet blivit varmare (som tur är!) sen lilla istiden – då bl a svenska hären tågade över det isbelagda lilla och stora Bält 1658). Och dessförinnan – före 1979 – hade vi, efter köldåren 1940 till 1970-talet, en uppvärmning 1979 till 1998 som inte skiljer sig från den uppvärmnings”cykel” som vi hade under början av 1900-talet (då vi inte släppte ut särskilt mycket koldioxid). Samma sak gäller sommarisen i Arktis, den var då, på 30-talet, i ungefär samma läge då som nu (fast satellitmätningarna började först 1979, men det fanns gott om observationer från sjöfarare och upptäcksresanden då). Och de vetenskapliga resultaten sammanträffar definitivt inte med miljörörelsens budskap. I själva verket är osäkerheten stor och man debatterar livligt hur stor den s k temperaturkänsligheten är, dvs hur mycket jordens medeltemperatur ökar ifall koldioxidhalten fördubblas. Det mesta (av de nyare studierna) tyder på att den är högst 1,5 grad. En temperaturökning som vi kan leva gott med!

 10. Bo Blomberg skriver:

  Bra Lars, detta är det rätta ”helikopterperspektivet”, ”readyness is all”!!

 11. Ivar Holmberg skriver:

  Här anklagar Lars Bern miljörörelsen för att vara någon slags religiös väckelserörelse. Just i klimatfrågan så sammanträffar de vetenskapliga resultaten med miljörörelsens budskap.

  Lars Berns egen klimatreligiösa åsikt om att koldioxidutsläppen inte påverkar den globala uppvärmningen har han inget stöd för i vetenskapen.

  Att klimatet blivit varmare, att havsnivån ökat, att isen i Arktis minskar är redan en realitet som den kreationistiska Lars Bern undviker att ta upp. Hans argument är tomma och innehållslösa utan endast anklagelser om att de som litar på vetenskapens resultat är religiösa.

  Lars Bern tillhör det kreationistiska Stockholmsinitiativet som mycket välförtjänt fåt förerningen Vetenskap och Folkbildnings förvillarpris för att de sprider så mycket lögner och felaktigheter om om den globala uppvärmningen.

  Lars Berns kritik av miljöaktivister som klimatreligiösa dårar passar bättre in på honom själv, eftersom han totalt negligerar vetenskapliga resultat om ämnet. Det gör inte de miljöaktivister som är engagerade i klimatfrågan.

 12. J-G Hemming skriver:

  Det är bara solen som via fotosyntes och biosfär ger planeten så gott som ren exergi med försumbar entropi. (Förenklat: Energi=Exergi+Entropi). Termodynamikens huvudsatser är det, och inte någon religion, som förklarar skadeverkningarna med civilisationens omåttliga energislöseri genom hejdlös fossilbränning. Så sett botar kvarvarande fossilresurser (inklusive metanhydrat) och kärnkraft inte våra miljöproblem utan gör sjukan värre, om vi inte hela tiden ”städar”, vilket i sin tur kräver energi. Rätta mig om jag har fel. Mvh

 13. Lars Bern skriver:

  J-G Hemming,
  Texten om avfallet var ett citat från Ivar Arpi i SvD där citattecknen trillat bort på redaktionen. Han skrev så för att illustrera sin tes om miljöfrågans andlighet mer än sin uppfattning om avfallsåtervinning.
  När det gäller de fossila energitillgångarna så har ju senare tids uppskattningar visat att Jordens fossilresurser är betydande, räknar man in metanhydrit så räcker de i flera hundra år. Tillräckligt lång tid för att t.ex. hinna utveckla ekonomiska alternativa energiformer som kan stå emot stora klimatvariationer.

 14. Peter Stilbs skriver:

  När jag läste Stefan Pomp blev de omedelbara associationerna detta citat ”Some people’s mind are like concrete; all mixed up and permanently set” – set tillskrivs Jesse Howard (1885-1983) . Tack för att Du orkar, Lars Bern

 15. roland davidsson skriver:

  Så länge vi facklar gas motsvarande 500 miljoner fat olja per år, kyler bort 70% av energin i våra kärnkraftverk (global uppvärmniing?), använder 30% av energin i bränslet i våra fordon för att flytta bilen och resten till att värma omgivningen och satsar 5000 miljarder SEK årligen på vapenindustrin kan man undra vad som är miljöhotet

 16. Johnny Kronvall skriver:

  Jag ska inte sticka under stol med att den klimatdebattintensive Lars Bern tillhör en skara reflekterande människor vars tankar och opinionsyttringar jag med stort intresse följer. Ibland tar den engagerade Lars ut svängarna en smula för mycket, men det här inlägget känner jag väldigt stor samstämmighet och solidaritet med!

 17. Helge Andersson skriver:

  Stefan Pomp,
  varför skulle man inte titta på historiskt klimat? Trodde det var det man bl.a gjorde för att lära sig förstå vad som påverkar vårt klimat. Sen är inte Atlantisk tid (c:a 6 800 – 3 800 f Kr.), Boreal tid ( 8 500 – 6 800 f.Kr) miljoner år tillbaka, utan snarare 5-10 tusen år tillbaka, men det var 2-3 grader varmare än idag. Subboreal tid 3 800 – 600 f.Kr. var det 1-2 grader varmare. Tiden vi lever i nu kallas Subatalntisk, den började ca 600 år f.Kr. och betraktas som en förhållandevis kall period.

 18. Lars Bern skriver:

  Stephan Pomp,
  Jag känner mig hedrad av att vara i samma sällskap som hjälteläkaren Annika Dahlqvist som visat sig ha rätt både vad gäller kosten och varningarna för svininfluensavaccinet. Jag tycker att VoF:s agerande mot henne är ett typexempel på den låga debattmoral som ni använder.

 19. Stephan Pomp skriver:

  Tack Lars Bern för introduktionen!
  Undrar bara vad mina medlemskapar eller icke-medlemskapar har med sakfrågan att göra?
  Det här inläget visar i alla fall rätt bra hur du tänker och vilken debattteknik du tycker om.
  Om du har samma förhållningssätt till vetenskap som Sanna Edhin (http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2000/) och Annika Dahlqvist (http://www.vof.se/folkvett/ar-2010/nr-1/annika-dahlqvist-utsedd-till-arets-forvillare/) så är du i god sällskap och jag har inga fler frågor …

 20. Lars Bern skriver:

  För er som inte känner till Stephan Pomp, så tillhör han föreningen Vetenskap och Folkbildning, om vilken Sanna Edhin skriver ”Vi har fått ett obehagligt fenomen i Sverige, en liten tyckarförening gör vad de kan för att göra ner integrerad och alternativ medicin. Föreningen VoF har gjort det till sin agenda att angripa allt som de uppfattar som utanför skolmedicinen (vetenskapen enligt deras definition), allt alternativt som … hälsosam kost – som läkaren och LCHF-pionjären Annika Dahlqvist. För att göra detta använder de utstuderat och avsiktligt härskartekniker, allt för att tysta, förnedra och förlöjliga den man angriper.” Man tilldelade Annika Dahlqvist ett förvillarpris som nästan berövade henne försörjningen och fick henne att överväga att ta sitt liv. Trots att det senare visat sig att hon hade rätt och VoF hade fel, tar man inte tillbaka eller ber om ursäkt.
  Man agerar på liknande sätt i klimatfrågan, vilket Pomps inlägg här visar.

 21. Lars Bern skriver:

  Bäste Stephan Pomp,
  Du skriver ”Forskningsläget förbättras ständigt i klimatfrågan och det blir allt tydligare hur vi männikor bl a genom CO2 utsläpp påverkar klimatet.” Förs hänvisar du till glaciäravsmältningen som pågått i 200 år sedan hävdar du att bl.a. denna förändring beror på våra koldioxidutsläpp. För 200 år sedan hade vi knappt kol att elda, din logik haltar betänkligt. Och när det gäller isavsmnältning i Arktis så tyder det mesta på att den mer styrs av förändrade havsströmmar och vindförhållanden. Det har varit lite is tidigare unde 1900-talet. Om orsaken varit den lilla globala uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet, så borde även isen i Antarktis smälta, men se det gör den inte. Den har den största utbredningen sedan man började göra observationer.

 22. Stephan Pomp skriver:

  Helge: ingen bestider det uppenbara att klimatförändrinagr har funnits i alla tider och kommer att finnas i framtiden också. Men snäll häll inte ut bebisen med badkåret! Frågan är ju vad som är orsaken bakom och framförallt vad tidsskalan är! Dagens klimatförändringar handlar om en skala på ett antal decennier och inte ett antal miljoner år! Och visst, vem bryr sig i Sverige? Konsekvenserna känns nu mest av någon annanstans i världen …

 23. Stephan Pomp skriver:

  Bäste Lars Bern,
  jag har alldrig hävdat att diverse översvämningar och andra katastrofer alltid är direkt kopplade till koldioxidutsläppens ökning. Jag ser det bara som problematisk att hävda att ingen uppvärming finns och dessutom inga observerbar klimatförändring. Du motsäger dig ju själv om du säger att det är frågan om en återhämtning från lilla istiden? Skulle det inte heller vara en klimatförändring?
  Det finns tyvärr gott om vetenskapliga artiklar som påminnar oss om att förändringarna är på riktigt och att de till stor del beror på CO2 utsläpp. Vad vi kan göra åt det eller inte, hur mycket resurser som ska satsas, och hur prognoserna ser ut är en svårare fråga. Framtiden är kanske inte så ljust men varmt lär det bli …

 24. Helge Andersson skriver:

  Alltid tyckt det märkligt att man inte tittar bakåt, vi har huvudsakligen haft det betydligt varmare än idag. Var kommer oljan och kolet ifrån? Jo från växter som i sin tur tagit det från just koldioxiden. Nivåerna har tidigare varit 10-15 ggr högre än idag, detta utan att klimatet skenade eller havet var surt. Att vi just idag skulle ha det bästa klimatet av alla känns lite märkligt. Lilla istiden vet vi gav svåra umbäranden både här och i Asien, 2-3 grader varmare som under alantisk tid gav oss i norden ett klimat som liknade Englands under 3000 år, det var ingen katastrof det heller, tvärtom faktiskt.

 25. Lars Bern skriver:

  Bästa Stephan Pomp, Glaciäravsmältningen började för 200 år sedan och är i huvudsak orsakad av en återhämtning efter Lilla istiden. Jag tycker du skall läsa på lite bättre innan du börjar sluggra. Läs t.ex. vad vårt lands främste klimatforskare skrivit i en rad artiklar, i en skriver han bl.a.: ”Extrema väderhändelser är allvarliga och allt bör göras för att minska risk för liv och egendom. Mycket kan och bör också göras och tveklöst behöver flera länder internationellt stöd. Men att föreställa sig att skadeökningarna främst beror på koldioxidutsläppens ökning är naivt och missledande. Det saknar dessutom vetenskaplig substans. ”

 26. Bertil Bondesson skriver:

  Det icke observerade ”glaciers are likely to disappear within the millennium” skulle alltå vara mer vetenskapligt än den observerade ickeförändringen av klimatet de senaste 15-20 åren? Den etablerade sanningen är att koldioxen orsakar uppvärmning men det finns också de som hävdar att his värmen som leder till ökad koldioxid. Om någon vet (inte bara tror) så berättar mer.

 27. Stephan Pomp skriver:

  Lars Bern må ha rätt i mycket. Men jag kan inte ta en person på allvar som hävar ut sig påståenden som ”… oaktat att vi snart haft två decennier utan någon global uppvärmning eller observerbar klimatförändring.” På vilken planet lever Bern egentligen? Forskningsläget förbättras ständigt i klimatfrågan och det blir allt tydligare hur vi männikor bl a genom CO2 utsläpp påverkar klimatet. Senast rapporterade Science http://www.sciencemag.org/content/340/6134/798.full ”all but the most resilient glaciers are likely to disappear within the millennium.”

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet