Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften

Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften

Vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald försöker man oftast hantera och kompensera direkt i anslutning till kraftverket – men det finns andra sätt. Metoden ekologisk kompensation kan innebära att man ersätter förlusten av biologisk mångfald någon annanstans än vid kraftanläggningen.

Det berättar Anders Enetjärn, konsult och specialist på ekologisk kompensation.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Anders Enetjärn är vd för Enetjärn Natur. Det är ett miljökonsultföretag som bland annat hjälper företag, myndigheter och organisationer vid svåra markanvändningsfrågor. Ett affärsområde som företaget märker tillväxt inom är så kallad ekologisk kompensation.

Metoden innebär att när en aktör med sin verksamhet inkräktar på naturen på ett sätt så att den biologiska mångfalden hotas eller förstörs, så kan man genomföra och bekosta en kompensation för detta på samma plats, i angränsande område eller på en helt annan plats. Poängen är att det för naturen ska bli minst ett nollsummespel. Inom EU benämns detta som No Net Loss.

– Vid all förändring av markanvändning där man tar bort natur så är ekologisk kompensation tillämpligt. I vissa fall går naturen att ersätta, men i vissa fall inte, så det är inte lösningen på alla problem, säger Anders Enetjärn.

Det finns flera exempel på projekt där ekologisk kompensation har använts med framgång. Botniabanan är ett. Banverket kunde inte lokalisera järnvägen på annat sätt än att dra den intill Umeälvens delta, som är ett skyddat Natura 2000-område. Platsen är skyddad därför att här rastar en rad våtmarksfåglar.

– Knuten löstes genom att Banverket fick lägga järnvägen i området samtidigt som verket fick bekosta att skapa liknande naturmiljöer i närliggande område. Och det blev väldigt bra. Det är fem år sedan rastplatserna och strandängarna anlades och de levererar biologisk mångfald helt enligt beräkningarna, säger Anders Enetjärn.

Ett annat exempel är gruvföretaget Boliden som genom utvidgning av ett gråbergsupplag påverkar skog med höga naturvärden. För att kompensera skyddar Boliden och genomför naturvårdande åtgärder i en annan skog som annars skulle ha avverkats. Man flyttar in döda träd, gynnar lövträd och genomför praktisk naturvårdsskötsel och på det sättet skapar man substrat som gynnar biologisk mångfald.

Anders Enetjärn ser också möjligheter för energibranschen. Ekologisk kompensation skulle till exempel kunna vara ett sätt att angripa problematiken med vattenkraftanläggningarnas negativa påverkan på arter och naturtyper. Redan i dag arbetar vattenkraftsägare med att minska eller kompensera sin påverkan på biologisk mångfald, men då är det i regel i direkt anslutning till kraftanläggningen. Men det behöver det alltså inte vara, man kan lika väl genomföra den på en annan plats där effekten kanske kan bli ännu bättre.

– Vattenkraften har en helt avgörande roll i energisystemet. Samtidigt har kraftslaget gjort skador som är oåterkalleliga. Jag ser en stor potential för vattenkraften att leverera biologisk mångfald. Många gånger kan man mycket väl genomföra aktiviteter i andra vattendrag, säger Anders Enetjärn och exemplifierar:

– Ett vattenkraftföretag som förstört bottnar och fiskens vandringsmöjligheter har – om vi använder ekonomiska termer – skapat ett debet. Kompensation handlar om att skapa motsvarande kredit någon annanstans, det vill säga att uppväga skadan. Kompensationen skulle kunna göras några mil bort i ett annat vattendrag som tagit skada av andra verksamheter, till exempel flottledsrensning. Här kan vattenkraftföretaget återställa naturmiljöerna och skapa bra förutsättningar för till exempel fisken, säger Anders Enetjärn.

I dag ger Miljöbalken (16 kapitlet 9§) visst utrymme för att ställa krav på ekologisk kompensation, berättar Anders Enetjärn. Men vid sidan om lagkraven menar han att det också är upp till företagen om ekologisk kompensation ska ta fart på allvar.

– För samhället har naturen hittills varit en gratis resurs. Det gör att exploatörer aldrig behövt betala för att utplåna naturvärden. Men ekologisk kompensation betyder att naturen för första gången får en prislapp. Och det är klart att det för en exploatör betyder kostnader som inte fanns med i kalkylen tidigare. Våra internationella utblickar säger oss att ekologisk kompensation ändå är förhållandevis billigt. Kostnaden ligger kring 1 till 3 procent uppe på den totala kostnaden för ett exploateringsprojekt. Natur är fortfarande billigt, säger Anders Enetjärn.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet