E24:s Torbjörn Isacson dömer ut elbörsen – det gör inte vi

E24:s Torbjörn Isacson dömer ut elbörsen – det gör inte vi

2006 var Oberoende Elhandlare med och tog fram en rapport kring vad som bör göras för att effektivisera börshandeln med el. En rapport som nu fått nytt liv i och med att den granskas av E24:s Torbjörn Isacson i en ny artikelserie. Torbjörn Isacsson dömer ut elbörsen, det gör inte vi.

Vi tycker att elbörsen är bra. Det finns inget annat rimligt alternativ till en börs på en avreglerad elmarknad. Men konkurrensen kan förbättras och vi kan få en mer stabil prisstruktur. Det finns en rad problem på marknaden, problem som går att åtgärda genom förändringar i regelverket. Det är hög tid att utveckla marknaden för att stärka kundens ställning. Förbättringar som Näringsdepartementet, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen måste driva fram. Marknadens aktörer får sedan agera inom ramen för detta regelverk. 

För det första behöver vi få en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Kunden ska bara behöva ha en kundkontakt och få en faktura. Och det är med elhandlaren. Senast 2015 bör svenska elkunder kunna välja bland elhandlare från Danmark, Norge och Finland. Det kommer att göra det enklare för kunderna och förbättra konkurrensen på elmarknaden. Vi tror också att en förbättrad konkurrens driver på kundfokus och innovationstakt på marknaden. Elhandlarna kommer tvingas att aktivt utveckla nya kundvärden. Det är bra för marknaden och för Nordens alla elkonsumenter.

För det andra måste Sveriges effektreserv användas mer kundfokuserat. I dag är elkunden svag och utlämnad till en marknad med dålig konkurrens och höga priser. Staten borde ge Svenska Kraftnät i uppdrag att hantera effektreserven på ett mer kundinriktat sätt. Effektreserven ska inte bara användas vid elbrist utan även för att åstadkomma en stabilare prisbild. Det måste naturligtvis göras på ett öppet och transparent sätt så att prisbildningen bara påverkas vid elprischocker. Kostnaden för effektreserven betalar elkunderna redan i dag, så det är fullt rimligt att den används för att skydda dem mot chockpriser.

För det tredje föreslår Oberoende Elhandlare att man skiljer på elhandel och elproduktion. Regeringen bör arbeta för att reglera att elproduktion och elhandel aldrig får bedrivas inom samma koncern. Företag som både bedriver handel och produktion av el kan med god lönsamhet träffa avtal mellan sina produktions- och försäljningsbolag. Det leder till att försäljningsbolaget kan utforma avtal och priser på ett sätt som är omöjligt för alla elhandelsbolag (som är hänvisade till att köpa sin el på Nord Pool) att konkurrera med. Det finns massor med el som aldrig hamnar på marknaden, vilket definitivt inte är bra för konkurrensen. Det skapar helt olika förutsättningar för marknadens aktörer och högre elpriser för kunderna.

I november delas Sverige in i elområden och redan nu är det tydligt att prisbildningen på el inte fungerar i södra Sverige. Likviditeten är mycket dålig vilket leder till onödigt höga priser för alla de kunder som tecknar bundna elavtal. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ge Svenska Kraftnät, som äger stamnätet, i uppdrag att börja ställa ut elområdeskontrakt. Det skulle förstärka både likviditeten och prisbildningen. Och det är bråttom, för nu står en ny vinter för dörren efter att svenska elkunder haft två vintrar i rad med extrema elpriser.

Kjell Jansson, vd på Svensk Energi, kommenterade tidigare samma artikel här på Second Opinion. Vi håller med honom i flera av hans resonemang. Däremot är vi kritiska till att han ignorerar att prisbildningen på elmarknaden kan förbättras. Vi som branschorganisationer har ett ansvar att hela tiden driva på Näringsdepartementet, och de övervakande myndigheterna, så att marknaden kan utvecklas och prisbildningen fungera ännu bättre. Elmarknaden har klara inslag av oligopol och självklart kan konkurrensen förbättras. Om vi ska förbättra förtroendet för vår bransch måste vi ta denna kritik på allvar.

Vi välkomnar den granskning av elmarknaden som nu pågår. Vår förhoppning är att marknadens aktörer tillsammans kan fortsätta att utveckla elmarknaden så att den blir mer kundfokuserad. Och att regeringen tar ett stort ansvar för att genomföra nödvändiga regelförändringar.

Johan Öhnell
vd Telge Energi och ordförande Oberoende Elhandlare

5 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Gunnar Ålfors skriver:

  Torbjörn Isacsson men även flera andra på e24 skriver om det s.k. oligopolet på elmarknaden. Det finns inte. Vad är det som driver sådana skribenter att envisas med att bedriva sådan propaganda? Finns ca 120 elsäljare bara i Sverige men ändå fler i hela Norden. Dessa köper sin el på elbörsen. Där finns många säljare. Inte bara nordiska. Den största har inte mer än 20 %. Oligopol är alltså helt fel men upprepas ändå ofta.

 2. Magnus Thorstensson skriver:

  Då det allmänt sett sker ett icke underbyggt misstänkliggörande av elbörsens funktion, är det glädjande att Johan Öhnell och andra parter som Villaägarna instämmer i att elbörsen fungerar bra. Men ingenting är perfekt och det kommer alltid att finnas utrymme för förbättringar, och detta är inget som Svensk Energi motsätter sig. Däremot måste det föras en öppen diskussion om vilka åtgärder som till exempel innebär egentliga förbättringar och inte bara är kostnadsdrivande.
  Den genomsnittlige konsumenten har dock begränsad kunskap om hur elmarknaden fungerar, på samma sätt som med marknaden för koppar eller pappersmassa. Det är därför också viktigt med en ”hållbar” debattnivå som bygger på fakta och realiteter. Ett vanligt förekommande utspel är exempelvis förslaget om en uppdelning av elmarknaden i en baslast- respektive en topplastmarknad, vilket inte är förenligt med en avreglerad marknad. Utspel av denna typ, där skribenten är fullt medveten om omöjligheten i förslaget och enbart utnyttjar den allmänna misstron mot marknaden, är strikt populistiska och syftar enbart till att lyfta fram skribenten själv.
  Johan Öhnell är inte skyldig till övertrampet ovan, men några passusar i hans är inlägg är värda att kommentera.
  Det kan diskuteras hur situationer med ansträngd effektbrist bör hanteras och det finns olika alternativa sätt. Grundläggande är dock att hanteringen så långt möjligt inte får påverka prisbildningen. Alternativet är att någon måste bestämma vilka priser som kan accepteras, vilket inte är förenligt med en marknad. Konsekvensen skulle också vara försämrade incitament för investeringar i all kraftproduktion, speciellt i den förnybara, som behöver en högre prisnivå.
  Det stämmer inte heller att det finns massor av el som aldrig hamnar på marknaden. På Nord Pool Spot omsätts nästan 75 procent av den nordiska elanvändningen och för svenskt vidkommande utgör andelen drygt 90 procent. Detta innebär att priset på elbörsen har hög trovärdighet och utgör ett viktigt referenspris även för den el som inte handlas via börsen.
  Ett företag som bedriver såväl produktion som handel med el skulle kunna komma överens om ett separat pris. Detta skulle dock innebära att det antingen är för lågt för den producerande delen eller för högt för den handlande delen. Vinsten i en avdelning kvittas mot en förlust i den andra.
  Avslutningsvis finns det väl ingen marknad där det är förbjudet att producera den vara som man säljer. Och trots allt så finns ju faktiskt kraftproduktion även inom Telgekoncernen.

 3. Gunnar Ålfors skriver:

  Läste senare på e24. Den fåniga artikeln och de kommentarer som finns. Hemskt vad mycket ogrundat hatiskt det finns. ”Folkupplysning” skulle behövas.

 4. Gunnar Ålfors skriver:

  Vad har e24 för bevekelsegrunder egentligen? De skriver så väldigt mycket vinklat och oseriöst om elmarknaden. De verkar dels vara dåligt kunninga, dels besjälade av konspirationsteorier.

  Det gäller både Torbjörn Isacsson och en till som jag nu inte minns namnet på.

 5. Gunnar Ålfors skriver:

  Johan Öhrnell har tydligen numer lärt sig en del och skriver mer vettigt än tidigare. Bra att han tar avstånd från det idiotiska som e24 skriver. Detta trots att e24 indirekt hänvisar till honom (De s.k. oberoende). Oligopolliknande skriver han dock vilket är fel. Produktionen är faktiskt uppdelad på många. På börsen är den största inte större än 20 %. På säljmarknaden finns, bara i Sverige, fler än 100 säljare.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet