DEBATT: Är slutet nära för den traditionella energibranschen?

DEBATT: Är slutet nära för den traditionella energibranschen?

Framtiden är förnybar och mer effektiv, men hur kommer den faktiska energikartan att se ut? Tydligt är att nya värden kommer att skapas och kraftbolagen har här en unik chans att få en del av den kakan – men bara om de slutar klänga sig fast vid sina gamla affärsmodeller.

El är en viktig energibärare – den kan produceras med låga utsläpp, från många källor, den kan transporteras långa avstånd och den kan användas till allt från uppvärmning till avancerade industriprocesser och transporter. Det gäller dock att ha systemperspektiv för att förstå elens roll i samhället. 

Att skilja på energibärare och energinytta, på direktutsläpp och livscykelperspektiv. En kWh el i sig ger inte upphov till några utsläpp alls men är inte heller nyttig om den inte används på rätt sätt. Ibland hörs argumentet att vi inte behöver spara på el i Sverige för att den är så ren och nära nog koldioxidfri. Detta är dock en sanning med modifikation – all elproduktion belastar miljön. Värst för klimatet är det fossila och den har vi tack och lov inte så mycket av i Sverige.

Svensk kärnkraft sjunger på sista versen och kärnkraftens tillkortakommanden med bristande ekonomi, olöst slutförvar, olycksrisker med mera visar allt tydligare brådskan i att ersätta de gamla reaktorerna med förnybara alternativ. Att den förnybara elen är vida överlägsen den fossila och kärnkraften betyder dessvärre inte att den är utan negativa effekter – även det förnybara påverkar miljö och natur samt kräver resurser som inte är oändliga.

Elen kommer sannolikt att ha en viktig roll i en framtida hållbar värld, bland annat genom att den kan bidra till att minska oljeberoendet i transportsektorn och kolberoendet i vissa industriprocesser. Just därför måste vi se till att elen skapar stor nytta per kWh genom effektivisering. El är en värdefull resurs och ska användas där den gör störst nytta.

Om vi i Sverige utnyttjar elen effektivt på hemmaplan kan vi skapa en ny stor exportvara. Det kontinentala Europa behöver snabbt ersätta sin smutsiga kol-el. Exportmarknaden är inte bara själva elen utan också tekniken och affärsmodellerna som gör det möjligt – här finns en stor möjlighet inte bara för klimatet utan också för svenska företag i framkant. Vi står nämligen mitt i en omvälvande förändring av energisystemet – något som även branschen själva börjat uppmärksamma på senare tid. Rapporter från tunga organ som Eurelectric och IEA, såväl som från den svenska branschen själva visar att man ser en osäker framtid för traditionell elproduktion och måste börja sadla om för att hänga med i konkurrensen.

Solelen växer så det knakar och med sjunkande priser och nya incitament kan en solrevolution vara nära. De senaste åren har visat hur snabbt marknadsintroduktion av ny teknik kan gå när priserna sjunker och stödsystemen är på plats. I Tyskland har den traditionella kraftbranschen redan tidvis börjat få problem med bristande lönsamhet i baslastproduktionen på grund av den växande solelskapaciteten – solelen har låga rörliga kostnader och stjäl marknadsandelar från baslasten just under de timmar då elpriset historiskt varit som högst. Detta har fått kraftbranschen att känna sig så hotade så de gått till EU och krävt att stöd till förnybart minskas – trots att subventionerna till fossilbränslen och kärnkraft fortfarande är minst lika stora även på EU-nivå. Delvis är det lätt att förstå branschens oro.

Framtiden är förnybar och mer effektiv, men hur kommer den faktiska energikartan att se ut? Är förnybar energi ett hot eller en möjlighet för branschen? Är framtiden småskalig egen elgenerering eller storskalig solelsproduktion i Sahara med massiv överföringskapacitet? Kommer baslast behövas i ett stort system med många olika flödande energikällor, eller kommer den vara överflödig och inkompatibel med systemet? Tydligt är att nya värden kommer att skapas och kraftbolagen har här en unik chans att få en del av den kakan – men bara om de slutar klänga sig fast vi sina gamla affärsmodeller med centraliserad baslast i form av kol- och kärnkraft och inser att det är dags att sadla om och bli en del av framtidslösningen. Som producenter av förnybar el, som energiserviceföretag, smarta-nät-leverantörer, som producenter av back-up kapacitet och balanskraft.

Möjligheterna är många, liksom osäkerheterna om framtiden. Klart är dock att kartan håller på att ritas om, nya affärsmodeller kommer att behövas och det är knappast nödvändigt att påpeka att vinnarna mer troligt kommer vara de som är först ut med det nya än de som håller kvar sist vid det gamla!

Svante Axelsson
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Referenser:
Ladda Sverige: Framtidsbilder för ett hållbart
Sverige
Eurelectric: Utiliites; Powerhouses of innovation Energy Post (solar power the end of the world)
WEO, World Energy Outlook 2013

ÖVRIGA ARTIKLAR I DEBATTEN:
Fredrick Federley, riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet
Fredrik Bergström och Tore Englén, WSP

Anders Mathiasson, vd för Energigas Sverige

Niclas Damsgaard, chef för Sweco Energy Markets
Tommaso Auletta, chef för ABB:s enhet för energieffektivisering
Mikael Höök och Simon Davidsson, forskare vid Uppsala Universitet
Lotta Gröning, samhällsdebattör
Malin Thorsén, projektledare på Svensk Energi

7 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Staffan Pappila skriver:

  Svante Axelsson har bråttom. Sverige ska leda utvecklingen. En liten historisk jämförelse: I Sverige kom det industriella genombrottet relativt sent och kunde genomföras utan verkligt stora friktioner. Ur flera synpunkter var det sena inträdet i industrialiseringsprocessen ingen nackdel. Man kunde nämligen ta lärdom och undvika en hel del av den tidiga industrialismens barnsjukdomar.
  Finns ingen anledning att vara först ut på banan med att testa nya energilösningar. Kan bli en alltför dyrköpt erfarenhet.

 2. Tord Wiklund skriver:

  Inser han inte kostnadsökningen. Den traditionella elen måste finnas kvar till 100 procent för reglerkraft när det inte blåser och när det är mörkt. Detta innebär att dels betalas subventioner till förnyelsebart men dessutom jour-ersättning till den traditionella elen.

 3. mats persson skriver:

  Hej!
  Det blev fel i en mening i mitt inlägg nedan..
  Det skall stå ”kärnkraft” och inte ”vindkraft” i följande mening

  Det har investerats åtskilliga miljarder i kärnkraften de senaste åren, Detta för att kärnkraften under lång tid skall forstätta producera säker och billig el till våra tunga industrier.

 4. mats persson skriver:

  Svante Axelsson stod för inte länge sedan i Aktuellts stúdio och försvarade storskaliga vindkraftsindustrier med justs dessa argument.
  Att Sverige i framtiden skall förse stora delar av Europa med el! Ingenstans framkommer vad detta skulle innebära för stora delar av vårt landskap och vår natur.. Han påstod att vindkrafen skall byggas där människan redan påverkat naturen, dvs i städer och runt industriområden. Men detta är ju inte sant.. vindkraften byggs nu ut i form av enorma vindindustriområden belägna på höjdområden i skogslandskap i främst Norrlands inland. Var tog försvaret mot ökad konsumption och exploatering av naturen vägen! Är Svante så förblindad av sitt eget hat mot kärnkraften att han nu är beredd att offra stora naturvärden i vårt land för att försöka göra allt för att få bort ett energislag som under mer än 30 år försett Sveri´ge med stabil basel. En elproduktion som till stor del byggt vårt välstånd och samtidigt gjort Sverige till ett av de länder i världen som släpper ut minst CO2 per producerad enhet, eller som funktion av sin BNP..Svante påstår också att kärnkraften är på fallrepet.. Vad menar han!! Det har investerats åtskilliga miljarder i vindkraften de senaste åren, Detta för att kärnkraften under lång tid skall forstätta producera säker och billig el till våra tunga industrier. Fram till minst 2040 skriver ju elbolagen själva att den skall drivas! I Svenska energis plan för framtidens elproduktion så väl som Energimyndighetens egna framtidsscenario så spelar också kärnkraften en viktig roll i målet att sverige skall minska sina CO2 utsläpp med 80% fram till 2050..Så varför motverka ett energislag som så uppenbart är en del av lösningen på mänsklighetens möjlighet att minska sina CO2 utsläpp..

 5. Bengt Lindhé skriver:

  Jag tycker att Naturskyddsföreningen skall tänka om beträffande kärnkraften. Det är ju koleldningen som skall bort. Om inte världen satsar på kärnkraft så kommer vi aldrig ner på acceptabla utsläppsnivåer när det gäller koldioxid. I Tyskland ökar koldioxidutsläppen och är i år högre än någonsin tidigare.
  Bengt Lindhé

 6. Lars Berggren skriver:

  Att Naturskyddsföreningen tar ton i energi frågan är märkligt!
  Svante har gång på gång gått in som miljögarant för den storskaliga vindkraften!
  Det är det största hotet mot en levande landsbyggd och fåglar och fladdermöss dör i tusental.

 7. Helge Andersson skriver:

  Den sk gröna energin har gång på gång visat sig vara mindre grön än el baserad på fossila källor. Ovanstående inlägg är egentligen bara ord utan substans, inga bevis eller fakta presenteras. Reklam brukar vara skapad på det viset.

  Jag är inte konspiratoriskt lagd men ibland undrar jag varför kol och oljeindustrin är så positiv till sk ”grön energi”. Det är egentligen inte förvånande, den utgör inget hot. Kan bara produceras med subventioner och hotar miljön minst lika mycket. Kärnkraft av gen IV däremot är ett direkt hot mot olje och kolindustrin, miljövänlig, säker och billig.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet