Data om vattenkraft döljs

Data om vattenkraft döljs

Vattenkraftens tillrinning är grundläggande information om elmarknaden, men informationens tillgänglighet har försämrats. Vem är ansvarig för den nordiska elmarknadens transparens och varför finns inget strukturellt samarbete kring nordisk datadelning, frågar sig Magnus Thorstensson på Energiföretagen.

Tillrinning och magasinsfyllning är grundläggande information för vattenkraftens produktion, elmarknadens priser och elsystemets planering. Miljoner av kronor läggs därför på utvecklingen av smarta metoder och intelligent programvara för väderprognoser och prediktiva scenarier.

Ändå är information om just tillrinningen en av den nordiska elmarknadens största felkällor. När det gäller tillrinningen, hur mycket vatten som vid olika tider tid rinner ner i kraftverkens reservoarer, är tystnaden närmast total.

Genomskinlig marknad
– Transparens har alltid varit elmarknadens honnörsord men idag finns inget samarbete kring det nordiska elsystemets data, enligt Magnus Thorstensson, ansvarig för råkraftmarknad på Energiföretagen. Han ställer sig frågan varför det hos ländernas myndigheter inte finns minsta intresse eller incitament till att bättre sprida och tillgängliggöra nordiska data.

– I den omställning vi befinner oss i blir tillgången till data helt central för hur vi kan agera och röra oss mot okända landskap, säger Magnus Thorstensson.

Det finns inte heller ett tydligt nordiskt intresse av att sammanställa och i realtid förmedla den information som redan finns. Även om det existerar flera olika plattformar med statistik så råder det påtaglig informationsbrist om vattenkraften, främst vad gäller tillrinningen.

Påverkas elpriserna?
Därmed undanhålls information från elmarknaden, vars handel och flöden hade kunnat vara effektivare, eventuellt med lägre priser som följd. Det finns aktörer som säljer data och prognoser på elmarknaden, påpekar Thorstensson, och ställer frågan om det är ett material ”som också borde vara publikt”.

Som ansvarig för råkraftmarknad på Energiföretagen skickar Thorstensson själv varje vecka ut ett nyhetsbrev med siffror på den senaste veckans volymer, trender och priser på elmarknaden. Där kan man också läsa att siffrorna tidigare byggde på Nord Pools veckobrev, ”men då Statnett slutat leverera siffror till Nord Pool har jag fått samla information från andra källor”.

Tillrinningen syns inte
Särskilt nordisk information om vattenkraftens tillrinning är en svårtillgänglig materia.

Skulle bättre data om aktuell tillrinning i realtid vara bättre?

– Realtid tror jag egentligen inte är möjligt, och kanske inte heller önskvärt. Det låter bra, men det väcker frågor om insyn på en konkurrensutsatt marknad. Det är svårt att tänka sig ett regelverk om kontinuerlig rapportering om bränsleåtgången i värmekraftproduktionen, säger Magnus Thorstensson.

Mindre information
Idag är det otydligt varifrån Nord Pool får sina uppgifter. Tidigare publicerade man landrapporter om vattenkraftens tillrinning i Norge och Sverige. Informationen summerades ihop till en nordisk rapport, som också kommunicerades ut med Nord Pools veckobrev. I början av 2021 slutade Nord Pool att skicka ut sina rapporter.

– Det låg inget politiskt eller legalt krav bakom Nord Pools kommunikation, men ändå sattes en ”standard” för hur information om tillrinning och andra vattenkraftrelaterade fakta, men också annan information om elproduktionen, kunde hanteras i branschen och på marknaden, menar Magnus Thorstensson.

Saknar norska data
Inte minst saknar elmarknaden idag information från Norge, menar Thorstensson. Varje vecka redovisar norska energimyndigheten NVE flera tillrinningsserier.

– Det går däremot inte att se vilken serie som är aktuell, ej heller om serierna jämförs med historiska data. Frågan blir också varför NVE inte publicerar nordiska siffror, säger Magnus Thorstensson. Aktuell rapportering om norsk tillrinning finns inte heller i Transparency Platform, TSO:ernas europeiska kommunikationsplattform.

Nordiska dimensionen
Drygt tio år efter elmarknadens avreglering avvecklade de nordiska TSO:erna sin gemensamma nordiska organisation NORDEL. 2009 gick istället alla TSO:er in i den europeiske organisationen ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) med 43 stamnätsföretag från 36 länder.

Då försvann också NORDEL:s årliga rapporter med närmast fullständiga uppgifter över den senaste utvecklingen av länderna produktion, förbrukning och förändringar i installerad effekt. NORDEL skötte inte bara vattenstatistik utan det mesta som rörde elmarknaden. Med avvecklingen försvann ett unikt nordiskt samarbete kring delning av data för den nordiska elmarknaden, tycker Magnus Thorstensson.

– När de nordiska TSO:erna gick med i ENTSO-E försvann det nordiska ansvaret för en samlad bild över läget på elmarknaden. Det har hittills inte ersatts och i ENTSO-E finns inget sådant uppdrag, säger Magnus Thorstensson.

Ointresserad marknad
Delvis är detta en teknisk fråga men inte minst en ”intressefråga” för marknaden och politiken, tycker Magnus Thorstensson. För några år sedan lyftes till exempel vattenkraften fram som ”Europas batteri”. Med dagens volatila elpriser på en helt ny gasberoende elmarknad vill många istället att den reglerbara vattenkraften stannar ”inom landet” eller åtminstone Norden.

Det tycker varken energibranschen eller Magnus Thorstensson, men samtidigt som debatterna om elmarknaden och kraftsystemet hårdnar kring omfattande investeringar i vindkraftsproduktion och en allt mer labil vädersituationen med torrår och översvämningar i nya mönster, så torde det finnas ett allt större behov för mer transparent information kring vattenkraften och tillrinningen. Information om den svenska magasinsfyllnaden och tillrinningen skickar Energiföretagen till både Nord Pool och NVE.

Ingen har ansvaret
Rent formellt har idag ingen myndighet eller organisation i Norden uppdraget att ansvara för transparent information om den nordiska vattenkraften. Varken energimyndigheterna (som norska NVE), regulatorerna (Energimarknadsinspektionen och i Norge RME), TSO:erna (Svenska kraftnät och Statnett) eller elmarknadsbörsen Nord Pool ansvarar för att alla data finns tillgängliga, eller verkar vara intresserade, menar Magnus Thorstensson.

Hos de nordiska TSO:erna prioriteras inte frågan fast både de själva och deras gemensamma central RSC, Nordic Regional Security Coordinator i Köpenhamn, påpekar att utvecklingen på elmarknaden blir ständigt mer regional, påpekar Thorstensson.

– Då borde aktuell och samlad information om dagsläget för vattenkraften också vara högst relevant, säger Magnus Thorstensson.

Inte heller på nordisk regeringsnivå verkar det finnas ett intresse för att aktivera transparent information om vattenkraften fast Nordiska Ministerrådet har etablerat Nordic Electricity Market Forum för att bland annat just arbeta för en öppnare elmarknad.

 

 

 

Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet