Bättre elnät kan lösa klimatmålet

Bättre elnät kan lösa klimatmålet

Johan Mörnstam, vd för E.ON Energidistribution, skriver att energiministern borde skrota planerna på att ännu en gång ändra ellagen och efterlyser en bred energiuppgörelse om elnätsregleringen.

E.ON kommer att öka satsningarna på elnätet. Anledningen är att elnätet behöver få plats med fler bostäder, företag och elbilar samt ansluta mer vindkraft och solel. Men om vi ska kunna satsa mer behöver staten ge oss förutsättningar att kunna göra det. Detta är kärnpunkten i det svar om ellagen som E.ON nu lämnar till energiministern.

Den breda energiöverenskommelsen mellan fem partier har tillsammans med Riksdagens klimatmål stakat ut en långsiktig och mycket ambitiös färdriktning för den svenska energipolitiken. Sverige ska senast 2045 vara ett klimatneutralt land, utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent senast 2030 och elproduktionen ska vara helt förnybar 2040. Vi stöder fullt ut dessa mål och de ligger till grund för de planer vi har rapporterat in till Energimarknadsinspektionen.

Vi vill vara tydliga med en sak: Det krävs ett omfattande arbete med elnätet för att anpassa det till de stora strukturella förändringar som energi- och klimatmålen innebär. Därtill behöver elnäten förstärkas för att klara en ökad befolkning och växande städer där elbehovet ökar särskilt mycket. Behovet att anpassa elnäten till de framtida kraven bekräftas av många, senast Energimyndigheten i en delrapport om ett 100 % förnybart elsystem.

Kapacitetsbristen förvärras på kort sikt av att kraftvärme nu läggs ner i städer som Malmö och Stockholm, till följd av politiska beslut. Denna utveckling är också ett långsiktigt problem då energipolitiken saknar en helhetssyn på kraftvärme som gör det möjligt att investera i förnybar kraftvärme.

Vi är övertygade om att de ambitiösa målen går att uppnå och att storstädernas elförsörjning kan säkerställas. E.ON har själva satt som mål att bara producera och leverera förnybar och återvunnen energi senast 2025. På många håll i elnätsbranschen pågår lovande utvecklingsprojekt. Vi deltar tillsammans med andra elnätsföretag i utvecklingsprojektet CoordiNet om nya lokala marknadsplatser för kapacitet och andra systemtjänster. Vi har ensamma sjösatt ett framtidsprojekt i Simris där ett litet samhälle frikopplats från nätet och drivs helt förnybart.

Men utvecklingsprojekten och framtida satsningar kräver långsiktiga regler. Branschen behöver veta de ekonomiska förutsättningarna såväl som vilken roll elnäten förväntas spela i energiomställningen och vilka regler man har att rätta sig efter – på kort sikt och på lång sikt. Utan hållbara besked stannar utvecklingen och vi riskerar att få ett alltmer omodernt elnät som inte klarar energi- och klimatmålen. Detta gör vi tydligt i det svar om ellagen till energiministern.

Vi saknar att elnätsregleringen inte omfattas av någon bred energiuppgörelse. Men vi föreslår också att regeringen upphör att sick-sacka om elnätsregleringen. Lagen ändrades så sent som förra sommaren och nu föreslår regeringen, utan förvarning eller diskussion med branschen, en ny lagändring som minskar satsningarna på elnätet. Ändringen går emot det rättsläge som domstolar på högre nivå har etablerat om hur ellagen ska tolkas. Därmed ändras planeringsvillkoren på ett sätt som inte har gått att förutse. De planer och de satsningar vi gör tar sikte på långsiktiga energi- och klimatmål och en långsiktig utveckling av samhället.

Vi föreslår att energiministern skrotar tanken att ännu en gång ändra ellagen och minska satsningarna. Istället vill vi ha en dialog och en överenskommelse om stabila regler som leder Sverige mot förnybarhet, klimatneutralitet och säkra elleveranser för alla och för hela Sverige.

Den ändring av ellagen som energiministern föreslår innebär att vi som nätföretag inte får rulla över våra kostnader från en period till en annan, som vi gör idag. Istället måste vi ta ut alla kostnader inom en kortare period. Om möjligheterna till sådan överrullning nu begränsas leder det till att E.ON inte kan genomföra alla de nödvändiga investeringar som finns med i våra framtidsplaner. Den yttersta konsekvensen av förslaget blir alltså att omställningen och tillväxten bromsas upp. Och vi är inte ensamma om detta. I de remissvar som kommit in, säger i stort sett alla företag i branschen att investeringarna kommer att minska, företrädesvis kommunala energiföretag. Totalt rör det sig om ett 40-tal svar från elnätsbolag. Dåligt för klimatomställningen, dåligt för kapacitetsutbyggnaden, dåligt för samhället.

Vi anser dessutom att regeringens förslag till ändring i ellagen strider mot grundläggande rättsprinciper, vilket är ett viktigt skäl att skrota förslaget. Det kommer vara svårt att skapa en bra dialog och en bred enighet med den sortens förslag i bakgrunden. Sveriges framtida elnät ska inte av avgöras i domstolsprocesser utan i god dialog mellan inblandade aktörer, inklusive branschen, lokala företrädare, näringsliv och folkvalda.

Vi är redo att ta dialogen med politiken. Frågan är om politiken är redo? Jag är övertygad om att i en sådan dialog förstår alla deltagare att det är bäst att skrota tanken om en hastig och illa förberedd ändring av ellagen.

 

Texten är uppdaterad 190524 kl 14:50.

2 Kommentarer
Av Johan Mörnstam
VD E.ON Energidistribution
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Bengt Hellman skriver:

    Det finns en stor samstämmighet bland dem som forskar om klimatet att människans utsläpp av koldioxid ger växthuseffekter som värmer upp planeten. Den som inte kunna ta till sig vad forskarna säger bäddar dåligt för kommande generationer.

  2. Johan Montelius skriver:

    ”Sverige ska senast 2045 vara ett klimatneutralt land,… Vi stöder fullt ut dessa mål…”

    Klimatet sköter sig bra självt oavsett hur vi producerar el. Att ha en klimatpolitik är lika löjligt som att ha en politik för att förhindra kontinentalförskjutningen. Hur kan det vara så att vi fullständigt lämnar allt kritiskt tänkande bakom oss och gladeligen anammar vilken hotbild som helt; det kanske inte vara så konstigt att vi hade häxprocesser på 1600-talet, det ligger lite i vår natur.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet