Önskningar om mediebevakningen 2012

Önskningar om mediebevakningen 2012

På Second Opinion medverkade flera av energifrågornas beslutsfattare, opinionsbildare och experter under 2011. Här är andra delen av tre där några av dem uttrycker vad de önskar sig av medieåret 2012.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Vilken eller vilka energifrågor tycker du att medierna borde belysa mer under 2012?


Annika Helker Lundström, vd Svensk vindenergi

– Medierna borde belysa vikten av utbyggd nät- och överföringskapacitet så att politikerna prioriterar dessa frågor i högre utsträckning. Tillräcklig nät- och överföringskapacitet är grunden för att kunna bygga ut den förnybara elproduktionen och att Sverige skall kunna exportera koldioxidsnål el.

Yvonne Fredriksson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen
– Jag anser att det är viktigt att få frågan om en nordisk slutkundsmarknad belyst så att ännu fler kundföreträdare och branschaktörer engagerar sig i arbetet. De stora vägvalen (supplier centric och samfakturering) är gjorda, men mycket viktigt arbete återstår när det gäller att ta fram mer detaljerade regler och processer för hur aktörerna behöver agera på den gemensamma nordiska marknaden.

Jonny Fagerström, Föreningen svenskt Landskapsskydd
– Eftersom jag debatterat vindkraft en hel del de senaste åren så tycker jag att media borde göra en kritisk granskning av vindkraften: Bland annat kring dessa frågor: Kostnader och subventioner, kostnadsffektivitet, utsläppsmål, landskapsskydd och fysisk miljö samt buller och skuggor. Min uppfattning är att media i allt väsentligt hittills okritiskt och aningslöst sjungit vindkraftens lov och att man inte tagit ansvar för en mer granskande journalistik i ämnet.

Jonas Abrahamsson, koncernchef och vd E.ON Nordic och E.ON Sverige
– Massmedias intresse för energifrågorna är stort, vilket i grunden är väldigt positivt. Allt för ofta tenderar dock medias fokus att vara för endimensionellt och ibland också säsongsberoende. När vinterkylan sätter in och elpriset stiger, glöms allt vad klimatutmaning heter bort och debatten förs grovt förenklad om att elmarknaden inte fungerar och att det var bättre förr, innan avregleringen. Sedan kommer våren och värmen, och klimatperspektivet på energifrågorna vaknar till liv och prisfrågan glöms bort.
– Omställning av energisystemet i Sverige och Europa till ett smartare och hållbarare system kommer onekligen att medföra många utmaningar. Kunden kommer att gå från att vara passiva konsumenter till att aktivt påverka sin energiförbrukning och vidare till att själva bli småskaliga producenter. Denna utveckling skapar i sig många utmaningar vad gäller affärsmodeller, samarbeten och så vidare. Men därtill måste vi också föra en diskussion som är kopplad till konkurrenskraft och tillväxt. Just nu är fokus i Europa att lösa den akuta skuldkrisen. Men ganska snart måste blickarna riktas mot den stora utmaningen som handlar om konkurrenskraft i en alltmer global värld. Detta gäller i synnerhet även för Sverige och i detta perspektiv är industrins behov av leveranssäker och konkurrenskraftig energi av stor betydelse.  För att lyckas tackla dessa utmaningar krävs en tydlig, långsiktig och konsekvent energipolitisk inriktning som beaktar hela energisystemet och de olika perspektiven på detsamma. I detta avseende skulle det vara till stor hjälp om media i större utsträckning under 2012 kontinuerligt kunde balansera budskapen utifrån de olika utmaningar som finns inom energiområdet.

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme
– Jag skulle gärna vilja se mer diskussion om hur vi kan arbeta gemensamt för att spara energi på ett sätt så att vi bibehåller vår levnadsstandard men ändå minskar påverkan på miljön. Det har under en tid varit starkt fokus hittills på vad varje individ ska göra, utan att sätta det i sitt sammanhang. Många gör därför insatser de tror är bra men som motverkar besparingar på samhällsnivå. Ett exempel är att installera eldrivna värmepumpar när man är ansluten till fjärrvärme, vilket leder till ökad elförbrukning. Jag saknar en diskussion om vad som gör skillnad på riktigt. Vilka är de stora insatserna vi kan göra gemensamt för att få minskad klimatpåverkan, minskad resursförbrukning och trygg energiförsörjning samtidigt som det finns energi till rimliga priser? Så en bredare diskussion om vad vi ska ha för strategi för att utveckla energisystemet i Sverige – få en samsyn om vägen fram, och vad varje person kan göra för att nå dit.

Lars Johansson (S), näringspolitisk talesperson
– Jag tycker att medierna under 2012 bör belysa de stora möjligheterna det finns att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet, exempelvis genom investeringar i förnybar energi. Sverige har unikt bra och naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Exempelvis har investeringar i solvärme och solel rönt stort intresse och är en viktig framtidsmarknad för svenska företag. Här får gärna media berätta om vårt förslag där vi avsätter 100 miljoner kronor per år, sammantaget 400 miljoner kronor de kommande fyra åren, för ett solinvesteringsstöd.

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå Universitet
– Vindkraftens utbyggnad och den verkliga effekten av detta när behovet av balanskraft ökar. Vindkraften är intermittent energikälla, det vill säga energiproduktionen är slumpmässig och därmed instabil. Detta kräver balanskraft, vad är ”kostnaden” för detta?
– Vad kostar satsningen på förnyelsebar el (via elcertifikatssystemet), och vad är intäkterna – i form av bättre miljö? Subventionen av förnyelsebar motiveras av (a) miljöskäl och (b) försörjningstryggetsskäl. På vilket sätt minskar utsläppen av koldioxid av ökad svensk produktion av förnyelsebar el i ett Europa med utsläppshandel på koldioxid? Ökar verkligen försörjningstryggheten med exempelvis ökad vindkraft? Ökad vindkraft ökar behovet av reserv/balanskraft, vilket kan leda till än mer importberoende.

Martina Krüger, arbetar med klimat- och energifrågor för Greenpeace
– Det som jag tycker behöver mer uppmärksamhet är hur förnybar energi sakta men säkert tar över trots att politikerna och stora elföretag fortfarande tror på kärnkraft och fossilt. Det kan vara läge att uppmärksamma kostnaderna av kärnkraften, inte bara med tanke på årsdagen av Fukushima i mars, men även den stora skillnaden mellan det som anges/antas i modellerna (IEA, med mera) och det som verkligen är priset, som kan ses i Frankrike eller Finland.
– Dessutom är det viktigt att vi inte glömmer att även förnybar energi måste utföras på ett hållbart sätt. Biodiversitetsfrågan med vattenkraft, där bolag inte bry sig om annat än profiten är ett skräckexempel, men även i biomassa och biodrivmedelsfrågan finns många problem som skulle kunna fixas, men där bland annat svenska regeringen totalt blockerar progressiv europeisk lagstiftning med ganska allvarliga globala följder: till exempel skövlas nu gammalskog i Kanada för att kunna producera pellets. Och Neste försöker återigen lansera sitt palmoljediesel i Sverige.

————
Relaterade artiklar:
”Det här borde medierna rapportera om 2012”

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet