Vindkraftssamordnare kritisk: ”Miljöbalken kantrar”

Vindkraftssamordnare kritisk: ”Miljöbalken kantrar”

Vindkraftssamordnaren Lars Thomsson är kritisk till hur tolkningen av miljöbalken hindrar utbyggnaden av vindkraft och begränsar vattenkraftens reglerförmåga. Effekten blir att åtgärder för ett bättre klimat på ett orimligt sätt får stå tillbaka för lokal miljöhänsyn, menar han.
– Det måste ju alltid vara lite sans och balans i all lagtolkning, men den balansen finns inte i miljöbalken just nu, det kantrar, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Lars Thomsson är en av Sveriges fyra regeringsutsedda vindkraftssamordnare, som jobbar för att underlätta expansionen av den storskaliga vindkraften. Han ser just nu en utveckling där hänsynen till den lokala miljön väger så tungt att det man kan och vill göra för att förbättra vårt klimat begränsas. 

Han menar att det här är en orimlig prioritering.
– Under en övergångsperiod på mellan två och tre decennier måste klimatmålen vara överordnade andra mål. Det är bråttom att göra något åt vårt klimat, vi har ett tidsfönster på mellan fem och tio år att verkligen förändra. Jag menar inte att vi ska negligera de andra målen, men just nu kantrar det åt fel håll, säger han.

Han menar att miljöbalkens tyngd är ett problem för både vattenkraftens och vindkraftens utveckling.
– Vi har i Skandinavien tillgång till väldigt mycket vattenkraft som är helt central för att vi ska kunna bygga så mycket sol och vindkraft som möjligt. Att samtidigt som vi vill detta minska reglerförmågan för vattenkraften är en extremt kontarproduktiv åtgärd. Att låta den relativt lilla miljöpåverkan som vattenkraften åsamkar väga tyngre än problemen med vårt klimat tycker jag blir fel viktning. Det här slår direkt på hur mycket sol och vind vi kan bygga, säger han.

Han berättar att vindkraftsbranschen generellt sett är oroad över hur utvecklingen inom vattenkraften ser ut.
– Det oroar alla, för alla förstår sambandet, säger han. Även inom vindkraftsutbyggnaden brottas man med hänsynen som ska tas till den lokala miljön, förklarar Lars Thomsson och menar att tolkningen av artskyddsförordningen, som är en förordning under miljöbalken, gör att alla vindkraftsetableringar i praktiken riskerar att stoppas med hänvisning till risken för att enskilda fåglar skadas.
– Följden blir att vindkraftsutbyggnaden bromsas och framför allt att den suboptimeras. Vi tvingas bygga på mindre vindgynnsamma platser och det påverkar kalkylen negativt, om det överhuvudtaget blir något byggt, säger Lars Thomsson.

Centralt i de obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar som ska göras för ett vindkraftverksbygge är hur olika fågelarter kan påverkas. Lars Thomsson tar upp örnen som ett exempel.
– Örnen går före allt annat och har väldigt stor tyngd i tillståndsprocesserna, det blir extremt felbalanserat. Visst slås någon örn ihjäl av vindkraftverk emellanåt, men det är inte så många att det skulle påverka beståndet. Jag tycker att Gotland är ett exempel på detta. När vi började bygga vindkraftverk där i början av 1980-talet hade vi fem häckande örnpar. I dag har vi 170 vindkraftverk och 80 häckande örnpar, säger han och fortsätter:

– Men det är inte bara örnen det handlar om, det finns andra arter också. I en dom i miljödomstolen från i julas 2013 stoppade man en park i Halland på grund av att det eventuellt fanns ett fiskgjusebo här, men som man ännu inte har hittat. Man tror alltså att det finns och av försiktighet tar man hänsyn. Det blir så vagt, men ändå får det så stort genomslag, säger Lars Thomsson och berättar att det här ser man i de flesta tillståndsprocesserna.

Lars Thomsson vill se att riksdagen tar ett helhetsansvar för frågan och ser till att målet att förbättra vårt klimat blir överordnat de 16 miljökvalitetsmålen som man har beslutat om.
– Eftersom vi i dag har objektsvis prövning där miljöbalken tillämpas så får de små lokala intrångsfrågorna väldigt stora proportioner i förhållande till vad vi kan göra för vårt klimat, säger Lars Thomsson.

6 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars Wiegert skriver:

  Tja, vi har en Miljöbalk, som handlar om miljö. Den passar naturligtvis inte för global klimatpolitik. Om den tolkas så har den verkligen kantrat. Att lilla Sverige inför en ’Global Klimatbalk’ känns lite utanför vår lagstiftnings mandat.

 2. Miljöskydd 8 skriver:

  Hur vet regeringens tjänsteman Lars Thomsson att bygget av vindkraftverk ”ger ett bättre klimat”?
  Vet inte tjänstemannen att den s.k. klimatkatastrofen per definition skapas av utsläpp av CO2?
  Har regeringens tjänsteman inte kunnat räkna ut att för varje bygge av ett vindkraftverk i Sverige ökas alltid landets utsläpp?
  Har han gjort denna enkla uträkningen och säger ändå det han gör i artikeln så talar han osanning. Är utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige verkligen en så fullkomlig sjuk åtgärd så att den måste underbyggas av ren och skär osanning?
  Direktör Odelberg, moderaten, tar sitt jobb att bygga jättelika elgator genom Sverige på största allvar och struntar fullständigt i att vår natur skövlas för en för befolkningen fullständigt onödig sak. I vindkramarnas förlovade land Tyskland har befolkningen nu handgripligen hindrat att den lilla del av natur som finns kvar skall skövlas av kraftledningsgator. Vi svenskar bör göra detsamma.

 3. mats persson skriver:

  Ja Mikael !! Du får ta din del av kritiken då du också faller in i ledet av vindkraftskramare som vägrar att inse att vindkraften aldrig kan bli en lösning på de ständigt ökande utsläppen av växthusgaser som vi människor orsakar.
  Det är möjligt att vindkraften på sikt ”globalt” kan svara för en betydande del (>10%) av de globala elbehovet..Men det kan aldrig motivera varför Sverige som liten nation (BNP) skall fortsätta bygga ut vindkraften långt utöver landets eget långsiktiga behov. Speciellt ifall detta skall gå ut över Sveriges lokala och regionala miljömål!!
  Sveriges elbehov har inte ökat på 20 år och enligt prognoser kommer elbehovet i Sverige inte heller öka nämnvärt inom de närmaste 10-20 åren. Enligt många klimatforskare och experter inom energiproduktion kommer också kärnkraften att i framtiden behöva spela en betydande roll de närmaste 50 åren om vi skall ha någon chans att klara de tuffa krav på globala utsläppsminskningar som krävs til år 2050 . Eftersom Sverige är en kärnkraftsnation så borde vi också i framtiden basera vår elproduktion på kärnkraften. Att då i snabb takt och med stora subventioner (40% av intäkterna kommer från elcertifikaten!) bygga ut vindkraft på bekostnad av lokala och regionala miljömål är för Sverige helt fel väg att gå..
  Om vindkraften dessutom på sikt kräver stora investeringar i ny reglerkraft, kapacitetsreserver och ett överdimensionerat elnät enbart för att idag bygga ut vindkraften i en takt och till en nivå som på sikt inte är hållbar eller står i relation till landets BNP så är det totalt vansinne !!
  Sverige borde idag istället satsa sina klimatresurser på att minska utsläppen inom transportsektorn, jordbruk och inom industrin och inte subventionera fram mer produktion av el som bara går på export!! Satsning på mer Forskning av ny teknik såsom vågkraft borde också prioriteras. Liksom satsning på ytterliggarekraftvärme baserat på biobränslen.
  Sedan kan man också bara konstatera att Sverige hur mycket vindkraft vi än bygger annat än på marginalen påverka de globala utsläppen av CO2.
  Till att börja med så står hela EU idag för mindre än 10% av de globala utsläppen av växthusgaser (CO2, metan mm). Av dessa 10% utsläpp så utgör elproduktionen mindre än hälften.. Och med en total elproduktion på idag 3300 TWh bara inom EU så är det orealistiskt att tro att vindkraften i Sverige kan stå för ens en bråkdel av denna produktion. Om vi inte helt skall täcka Sveriges yta med vindkraftverk!! Forskare har ju visat att den energi som man kan ta ur luften kan vara så liten som 1-2 W/m2 och det är lätt att räkna ut vilka enorma ytor som krävs för att producera den el som behövs för att nå bara procentenheter av EU:s elbehov .. Och då skall vi lägga till ytor och avskogning på grund av nya elnät som skall dras kors och tvärs genom landet..
  Men du Mikael är väl VD för Svenska Kraftnät. Så du pratar väl egentligen i egen sak när du lobbar för svensk vindkraft som en lösning på ett komplextmiljöproblem . Dessa satsningar på vindkraft kräver ju som sagt att det tillförs enorma i resurser till SVK och det sätter ju onekligen din organisation i fokus. Men ärligt talat. Om du enbart prioriterade din verksamhet för att maximera nyttan för Sverige, svenska folket och för Svensk industri. Inte skulle väl då ett överdimensionerat elnät enbart för att exportera el till kontinenten vara någon smart långsiktig lösning för landet! Elen blir dyrare och industriproduktionen flyttar på sikt till länder där både transportavstånd och löner är lägre.
  Då står Sverige med ett överdimensionerat elnät och exporterar vår ”råvara” el samtidigt som arbetslösheten stiger… Knappast en lysande energipolitik!!

 4. Mikael Odenberg skriver:

  Trots risken för att jag därmed ådrar mig Mats Perssons nyanserade och finstämda kritik så dristar jag mig till att hålla med Lars Thomson.

  Energipolitiken söker lösa ett globalt miljöproblem men miljölagstiftningen värderar nästan bara lokal miljöpåverkan. Klart som korvspad att det utgör en obalans.

 5. mats persson skriver:

  OBS!! menar givetvis Att vindkraftssamordnaren Lars Thomsson borde söka nytt jobb och inte Daniel som skrivit artikeln….

 6. mats persson skriver:

  Häpnadsväckande skrivet av en av regeringens avlönad tjänsteman!!!
  Citatet ”Örnen går före allt annat och har väldigt stor tyngd i tillståndsprocesserna, det blir extremt felbalanserat. Visst slås någon örn ihjäl av vindkraftverk emellanåt, men det är inte så många att det skulle påverka beståndet.”

  Tyder på en fruktansvärt dålig insikt över kungsörnens situation i Sverige och det krav som finns på att skydda kungsörnen som länge varit starkt hotad!!

  Vindkraften kommer redan idag och med nuvarande utbyggnadstakt att påverka stora naturområden och med den också få stor lokal miljöpåverkan där den byggs. Det gäller inte bara hotet mot örnar utan också inverkan i form av buller, skuggor och förstörd livsmiljö för tiotusentals människor som hamnar i vindkraftens närhet.
  Att då så totalt såga miljöprövningen och miljöbalkens hänsyn och där skyddet av hotade arter måste prioriteras framför vindkraftsintresset tyder på en totat likgiltighet inför naturen i vårt land!!
  till saken hör att det också redan idag finns tillståndsgivna vindkraftsprojekt som väl täcker upp det mål som sverige satt upp om 30 TWh el från vindkraft till år 2020..
  Att då forcera fram ytterliggare tillstånd på bekostnad av miljöhänsyn tyder bara på att vindkraftssamordnarna går hand i hand med vindindustrin vars enda mål är maximal exploatering och maximalt vinstintresse råder. Här utgör redan idag subventionerna närmare 40% av vindindustrins intäkter men kräver mer för att öka lönsamheten ytterliggare!!

  Till artikelförfattaren har jag bara ett att säga!!
  Byt jobb!! Med din trovärdighet skulle du direkt få ett välavlönat jobb som lobbyist inom vindindustrin.. eller så kan du söka jobb som miljöminister i Nord Korea!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet