Tre bra skäl för mer förnybar energi

Tre bra skäl för mer förnybar energi

Nyttan med utbyggnaden av förnybar elproduktion blir ibland ifrågasatt, inte sällan med argument om att vi redan har en koldioxidsnål elproduktion och tillräckligt med el för att klara vår elförsörjning.

I denna artikel lyfter jag fram tre skäl till varför utbyggnaden bör fortsätta och förklarar varför ett stödsystem fortfarande är motiverat.

1. Klimatnytta

EU är fortfarande till 75 procent beroende av fossil energi. Förbränningen släpper årligen ut fyra miljarder ton koldioxid. Dessa utsläpp måste kraftigt minska om vi ska förhindra stora förändringar av jordens klimat. En omställning mot en förnybar elproduktion är redan pågående. Förra året var 44 procent av den nya elproduktion som installerades i EU vindkraft och 30 procent var solkraft. Gamla kraftverk som bygger på kol, olja och gas har börjat fasas ut. Det finns ett stort behov av ny förnybar el för att ersätta fossila bränslen i Europa.

De senaste 52 veckorna har Sverige exporterat 20 TWh el. Detta har bidragit till att trycka undan kolbaserad produktion i våra grannländer. Om elnätets utlandsförbindelser varit starkare hade mer export och större minskning av koldioxidutsläppen varit möjlig.

2. Försörjningstrygghet
När de äldsta reaktorerna i Sverige fasas ut under de närmaste fem åren behövs ny elproduktion. Att bygga upp en svensk överkapacitet innebär därför ett ansvarstagande gentemot vår basindustri eftersom det säkrar elförsörjningen på både kort och lång sikt och detta till en låg kostnad.

Med en stöttande nationell nätstruktur kan vi säkra att den producerade elen överförs till det område som behöver den och fler utlandsförbindelser erbjuder dessutom en försäkring då elen kan överföras till de länder som behöver den – inklusive Sverige.

Studier vid Tekniska Högskolan i Stockholm visar att det inte finns några tekniska eller ekonomisk oöverkomliga hinder för att på sikt åstadkomma ett hundra procent förnybart elsystem. Däremot kräver det förändringar inte minst när det gäller att få till fungerande marknadsmodeller.

3. Samhällsekonomi
Svensk Vindenergi har låtit Sweco analysera fyra scenarier där en hög respektive låg utbyggnad av förnybar el kombineras med en hög respektive låg utbyggnad av utlandsförbindelser. Båda scenarier med en hög utbyggnad av förnybar el ger fördelar för svenska elkonsumenter, men det är när den förnybara elen kombineras med en hög utbyggnad av utlandsförbindelser som vi ser störst samhällsnytta.

Enligt EU-kommissionen kan europeiska företag och konsumenter årligen spara upp mot 380 miljarder kronor genom en bättre sammankopplad elmarknad och ytterligare upp mot 280 miljarder kronor om året om den förnybara elproduktionen byggs ut där den är mest effektiv. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör Sveriges goda vindresurser tillvaratas.

Stöd till förnybart EU:s system med överlåtbara utsläppsrätter (ETS) har inte fungerat. Den samhällsekonomiska kostnaden för utsläppen är nästan 20 gånger så hög som priset på utsläppsrätter. Det behövs därför ett särskilt stöd till förnybar energi i Sverige liksom i andra länder i Europa.

Nuvarande stödsystem i Sverige möjliggör en utbyggnad till låga kostnader för industri och andra konsumenter. Elkonsumenterna tjänar sammantaget på stödet genom lägre elkostnader.

Charlotte Unger
Vd Svensk Vindenergi

13 Kommentarer
Av Charlotte Unger Larson
vd Svensk Vindenergi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Dag Mattsson skriver:

  Att exportera vindkrafts el till Europa är en mycket dum idé. Europa efterfrågar inte vindkraft från något land i Norden. Det är vattenkraft som utgör Nordens ”gröna batteri” och inte vindkraft. Det som efterfrågas kan man dessutom få bra betalt för. Norge har fattat detta och exporterar vattenkraft när priset är högt. Att starta ett vindkraftverk klockan sex på morgonen när elbehovet ökar kräver goda kontakter med vår Herre!

  Att producera vindkraft i Norrland är ännu mer fel eftersom vi då måste bygga nya ledningar genom hela Sverige för egna pengar.

 2. Sune Sjöström skriver:

  Varför då satsa på det dyraste och mest ineffektiva?
  svara om du kan!

 3. Evert Andersson skriver:

  Att subventionera ”energy only” som Odenberg, Svenska Kraftnät, skriver i ett remissvar leder totalt fel och eftersom man tränger undan baskraft som kärnkraft kommer det ofelbart att leda till effektbrist allt oftare.

 4. Hans Larsson skriver:

  Att utsläppen bör begränsas är OK. men det faller inte på Sverige att tillhandahålla vind- och solkraft till Europa. Det blåser och solen skiner också söderut mer än den gör här. Vi skall inte rasera våra naturvärden för detta ändamål, det är upp till var och en. Vi släpper ut en fis i rymden och behöver inte oroa oss eller ha dåligt samvete. Vi behöver heller inte fasa ut vår kärnkraft tidigare än vad som behövs och under tiden bör vi forska vidare på hur vi kan använda upparbetat kärnavfall och ytterligare halvera lagringstiden. Det är bisarrt att se och höra helt indoktrinerade politiker uttala sig i tid och otid i dessa frågor. Låt vetenskapen och ekonomin säkra vår framtid när andra nationer endast ser till sig själva. Jag är innrligt trött på alla förslag och oförslag som viner i folkets öron från människor som med stor sannolikhet pratar i egen sak kring dessa frågor. Under tiden ökar arbetslöshet, otrygghet och ovänskap. Resultatet är att politiska grupperingar uppstår som splittrar vårt numera allt hårdare samhälle.

 5. Magnus Hansson skriver:

  Detta är samtliga argument för kärnkraft, som är billigare, säkrare, mer leveranssäkert och gör större klimatnytta än något annat. Svensk vindkraft är subventionerad, vilket betyder att export av vindkraft är export av subventionerna.

  Svenska elkunder subventionerar alltså billig el i andra länder!

 6. Uno Molander skriver:

  I skrivande stund, 29/9 kl 08.30, får föregångslandet Danmark 0,6 % av sin el från vind. Svenska Kraftnät, kontrollrummet. Övriga 99,4 % el kommer från kol, gas m.m. Danska konsumenter har bland de dyraste elavgifterna tillsammans med Tyskland som också satsat på vind. Ska vi ersätta kärnkraft med vind kan vi inte skona Mälardalen. 8 kraftverk där nära konsumenter måste ersättas med minst 10 om de ska byggas långt norrut, om man tar hänsyn till förluster m.m. Oekonomiskt och dåligt miljömässigt.

 7. Torbjörn Eriksson skriver:

  Tyskarna betraktar nu yrvaket tusentals av åldrade, slutkörda vindanläggningar. Sverige måste nu ta lärdom av Tysklands misslyckade ”Energiewende” och i stället satsa våra pengar på stabil baskraft! Vindgeneratorer är kortlivade och ineffektiva, förslösat kapital!

 8. Helene Brandt skriver:

  Denna artikel är inte trovärdig, stämmer inte med verkligheten.

  Vindkraft är varken grön, hållbar eller förnybar, den innehåller farliga jordartsmetallen Neodym och det rent hormonförstörande ämnet Bisfenol A som i studier visar sig vara ett ämne med problematiska egenskaper.

  Bisfenol A är reproduktionsstörande och hormonstörande och har troligen effekter vid låga koncentrationer. Och finns på rotorernas vingar, det bryts ner och sprids i luft och mark.

  Jag hänvisar till dokumentärfilmen ”Underkastelsen” producerad av Stefan Jarl där 30 av världens ledande experter uttalar sig om gifter. I slutet av dokumentären tas hormonstörande ämnet bisfenol A upp som är ett av de starkaste och farligaste ämnena mot mänsklighetens fortplantning. Det är så liten mängd som en tusendels nano partikel som är skadligt för människa och djur.

 9. Carl-Åke Utterström skriver:

  Om vi skulle ersätta kärnkraften med vindkraft skulle vi behöva 150 000 MW vindkraft eftersom effektverkningsgraden bara är 6 procent enligt Svenska Kraftnät. Totalt 50 000 stycken 3 MWs verk

  Då livslängden bara är 20 år behöver vi nybygga 2 500 verk per år för att hålla antalet konstant.

  Ett 120 meter högt havsbaserat verk kostar 120 miljoner så jag räknar med 90 miljoner per 3 MWs verk eller 225 miljarder per år.

  Är detta vettigt. Jag tycker inte det. Tag bort effektskatten och subventionerna till vindkraft och låt oss bygga ett effektivt koldioxidfritt elproduktionssystem för Sverige. Vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme.

 10. mats persson skriver:

  Så mycket fel och så mycket floskler på en enda gång tyder på att Unger saknar teknisk kompetens och och heller inte besitter elementära kunskaper i energifrågor. Det är uppenbart att Unger därmed väl förvaltar arvet från den tidigare VD för Svensk Vindenergi som inte heller lyckades skilja på effekt och energi under sina år som VD. Svensk Vindenergi är därför enligt mitt tycke den mest samhällskadliga lobbyorganisation som idag verkar i Sverige. Svensk vindenergi har redan kostat samhället mer än 50 miljarder kronor då man ensidigt förespråkat en energislag som landet inte behöver idag. Ifall vi inte lyckas stoppa detta vansinne är jag rädd att slutnotan för samhället landar på mångdubbelt mer. Felen och slutsatserna som dras i artikeln måste bemötas men det krävs ju flera sidor då felen är så många.. Här kommer dock ett svar på de mest graverande felen
  • Att Sverige har exporterat 20 TWh el det stämmer förvisso. Men det stämmer inte , som hon säger att vi kunnat exportera mångdubbelt mer ifall utlandsförbindelserna varit fler!! För vi exporterar ju allt överskott som vi producerar. Det är ju inte så att våra kraftverk går på halvfart/tomgång delar av året därför att kablarna inte räcker till. Visserligen finns det perioder med ”spillel” när vattenkraften svämmar över.. men jag har inte hört att det skulle vara fallet i år. Och inte i dessa mängder.. För det finns ju teoretiskt ca 5000 MW kabel redan idag och ifall vi exporterade max genom dessa kablar under 8760 timmar per år så blir det ju 44 TWh per år… Så alltså svävar Unger på sanningen här och hon förstår inte vad som styr eller bestämmer landets samlade elproduktion under ett år.
  • Att sedan möda sig med att påstå att vindkraft skall byggas för att ersätta våra äldsta reaktorer är ju också ett tecken på inkompetens i energifrågor. Trots att svenska kraftnät, svensk energi, SKGS mfl redan gått ut och påpekat det orimliga i att ersätta kärnkraftens möjlighet att leverera effekt under årets kalla månader med vindkraftens slumpmässiga elproduktion så fortsätter alltså svensk vindenergi sina sagor om vindkraften.
  • Tvärtom så ökar ju en kortsiktig och onödig satsning på mer vindkraft nu att påskynda risken för att vi drabbas av effektbrist när ny elproduktion , pressar priserna och riskerar göra äldre men fungerande anläggningar olönsamma.. Observera då att vindkraft idag kräver en total ersättningen på 50-55 öre/kwh för att bli ”lönsam” medans de befintliga anläggnigarna kräver ett elpris på kanske 25-30 öre för ”förbli” lönsamma.
  • Det är alltså samhällsekonomiskt vansinne att på detta sätt tvinga bort befinlig elproduktion med låga utsläpp (kärnkraft, vattenkraft, kraftvärme) för att ersätta detta med ny elproduktion som leder till högre utsläpp och krav på annan reglerkraft ..
  • ”Stöttande nationell nätstruktur” är inget annan än förteckta ord på att vi landets elkonsumenter skall bekosta en utbyggnad av elnäten, nationellt såväl som utlandsförbindelser enbart för att möjliggöra export av slumpmässigt producerad el från vindkraft.. Sverige behöver ju inte den idag!!
  • Studier visar att 100% förnybart är möjligt! Denna studie hon hänvisar till är förmodligen den från professor Söder som med hjälp av mycket förenklade modeller räknat att sverige kan klara sig med vindkraft , solkraft och befintlig vattenkraft. + en kraftig utbyggnad av kraftvärme. Det må vara i teorin sant att med en kraftig utbyggd kraftvärme som kan leverera effekt när den behövs så kan Sverige klara sig utan gas/kolkraft som reglerkraft. Problemet är bara att skogen också är en resurs som kan användas till annat+ att det är omtvistat ifall en kraftig ökning av uttag av biomassa ur skogen inte leder till mycket kraftigt ökade utsläpp av CO2 från svensk elproduktion. Detta genom att vi då snabbt omvandlar en stor del biomassa till koldioxid som det kan ta 50-80 år att binda upp i form av ny skog.
  • Att sedan hänvisa till SWECO rapport som är ett beställningsjobb från Svensk vindenergi är ju rent kriminellt.. Jag har läst rapporten och den är missvisande och kommer fram till helt fel slutsatser! Den utgår från att sverige år 2030 skall ha orimliga 53 TWH el från vindkraft och att det då , ifall vi inte bygger ut elnäten , innbär mycket lägre elpriser i landet jämfört ifall vi bygger ut elnäten i landet. Rapporten räknar här med att också drygt 50 TWh el från kärnkraften finns kvar! Exportindustrin skulle i detta läge få låga elpriser vilket förstås gynnar den. Problemet är då att vindkraftsindustrin inte tjänar pengar vilket på något sätt skulle missgynna hela samhällsekonomin … slutsatsen blir då i rapporten att landet måste bygga ut elnäten för att möjliggöra export av elen till högre elpriser.. Industrin i landet skulle visserligen få dyrare el då men vindindustrins vinster här blir större än det exportindustrins förlorar på högre elpriser så är det totalt sett bra för AB Sverige och för samhällsekonomin! Detta är då en mycket märklig slutsats att vindindustrins vinster på något sätt skulle gynna landet. Vindindustrins ägare kommer vara mestadels stora kraftbolag, pensionsbiolag, multinationella bolag vars vinster inte landet ser röken av. Högre elpriser för exportindustrin däremot leder oavkortat till mindre produktion, nedläggning och att landet förlorar massa arbetstillfällen.. Så rapporten är helt felaktig då den helt utgår från att export av el är det som på något sätt skulle göra vårt land rikt!!
  • EU kommisionens vision är att skapa en Elunion där el skall flöde fritt genom Europa!!. För detta krävs massiva investeringar i elnäten, vi pratar 1000 tals miljarder kronor som skall investeras för att möjliggöra detta.. Sedan skall sverige då omvandlas till en vindindustri som vid blåsiga tillfällen skall leverera enorma mängder effekt/energi genom dessa elnät… Det är helt orimligt att tro att detta skulle vara bra för oss elkonsumenter uppe I sverige som idag har full tillgång till vår egen vattenkraft och till fungerande kärnkraft som leverear el när efterfrågan finns.
  • Nuvarande system möjliggör en utbyggnad till låga kostnader!! Detta är ju falsk matematik..Sanningen är ju istället att en fortsatt utbyggnad av vindkraft genom massiva subventioner flyttar kapital från oss elkonsumenter och från ägare av befintlig eproduktion till utländska pensionsbolag, riskkapitalbolag och multinationella storbolag som idag skaffar sig en ”grön image” när det säger sig investera i vindkraft för miljöns skull!! För samhället leder detta oavkortat till att kapital dräneras ut ur landet och till att vår industrin på sikt lämnar landet!!

 11. Mattias Mattsson skriver:

  Jag vet inte vem fröken Unger försöker övertyga, sig själv eller gröna väljare, men särskilt saklig är hon inte i sina påståenden även om hon har rätt att vi behöver ny baskraft i Sverige och det snarast;

  1 MWe installerad effekt baskraft från kärnkraft kräver ca: 14,3 MW installerad effekt vindkraft samt 1 MWe installerad (och alltid tillgänglig) effekt vattenkraft, gaskraft eller oljekondens.

  Fasta kostnader (alla siffror nedan är inom ”ingenjörsmässig” felmarginal):
  1 MWe kärnkraft kostar ~50-60 miljoner (>60år)
  14,3 MW windkraft kostar ~170 miljoner (~20 år)
  1 MW gasturbin 1,7 miljoner (samt Putins politiska leveransvillkor för gasen)
  1 MW vattenkraft ~10 miljoner (100 år, Kinesiska siffror)
  1 MW oljekondens 2-3 miljoner (+osäkerheten i bränslepris och tillgång)

  36,5 dagar om året kommer all effekt från vindkraften behöva ersättas på grund av för lite vind. det innebär alltså att per 14,3 MW installerad effekt vindkraft kommer man behöva ha backupkapacitet för 876 MWh. Rörliga kostnader för detta (plus kapitalkostnader ovan).
  Vattenkraft: ~600’000 / år
  Gasturbin: ~1’000’000/år
  Oljekondens: ~800’000/år

  Rörliga kostnader för vindkraft och kärnkraft för varje producerad kWh ungefär den samma men den överproduktion som man tvingas ta hänsyn till med vindkraft gör att den rörliga systemkostnaden blir ca: 3-4 ggr högre.

  Även om ny kärnkraft skulle kosta lika mycket som den Finska OL-3 i Sverige så är det fortfarande en samhällsekonomisk vinst om man jämför mot alternativen med en betryggande marginal. Ni kan ju räkna själva vad systemkostnaden blir om man skulle ersätta hela Sveriges kärnkraftsflotta med vindkraft och den effektreserv som skulle behövas för att undvika strömavbrott. Glöm dessutom inte att dessa vindkraftverk måste förnyas minst var 20 år.

  Jag har inte tagit med kostnaden för elnätet, men för att hantera 20 TWh vindkraft till 2020 plöjer SvK ner 80-120 miljarder från och med 2012…det är dock mycket tveksamt om kostnaden skalar linjärt penetrationskvoten av vindkraft utan blir sannolikt betydligt högre vid större installationsbas. [SvK, Vindstat, Renewable energy foundation, Svensk vindenergi, Elforsk, Analysgruppen]

  Det är tur att inga nya vindkraftverk har beställts i Sverige på drygt ett halvår, det är kanske därför som Svensk Vindenergi måste skrika efter mer bidrag och subventioner?

 12. Bengt Lindhé skriver:

  Så bra att en utbyggnad av vindenergin ger ekonomiska fördelar. Då kan vi väl avsluta elcertifikatsystemet som gett vindkraftprodu-centerna 30 öre mer per kWh än vad t.ex. vattenkraftten får och som vi elkonsumenter får betala i slutändan. Om vindkraftproducenterna också betalar för utbyggnaden av elnäten som vindkraften orsakar slipper vi kanske också den höjning av nätavgiften som är på gång.

 13. Börje Svensson skriver:

  1. Elproduktion omfattas av EU-ETS. Således påverkas inte de totala utsläppen.
  2. Leveranssäkerheten underlättas inte med större volymer av produktionskapacitet med 11% tillgänglighet under ansträngda situationer.
  3. Om det vore lönsamt med subventioner; varför inte subventionera allt?
  3b. Utan massiva subventioner till förnybart i Europa skulle priset på EU-ETS vara högre. Subventionerna till förnybart i Europa motsvarar ett pris på EU-ETS mellan 60-340 €/ton, dvs elkunderna betalar 40-300 € för mycket för varje minskat ton koldioxid. Pengar som hade gjort större nytta vid annan användning.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet